Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2013

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2013

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đất đai là tài nguyên thiên nhiên, tài sản quốc gia vô cùng quý báu, là
  nguồn nội lực để XD và phát triển đất nước. Trong quá trình đổi mới, từ
  năm 1986 đến nay, Đảng và Nhà nước đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề
  quản lý đất đai, Nghị quyết số 06/2004/NQ-CP ngày 19/5/2004 cũng đã
  nêu rõ “Khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại bất động sản; Đặc biệt là
  BĐS nhà đất, phát huy tối đa nguồn lực từ đất đai, nhà và công trình trên
  đất để phát triển kinh tế - xã hội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện
  đại hoá đất nước”. Đó có thể coi là bước đi quan trọng để từng bước chính
  thức hoá và đưa thị trường BĐS vào hoạt động lành mạnh.
  Để phát huy được nguồn nội lực từ đất đai phục vụ sự nghiệp công
  nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, từ năm 1993 Thủ tướng Chính phủ đã cho
  phép thực hiện chủ trương sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.
  Hình thức này trong thực tế đã đạt được một số thành quả làm thay đổi bộ mặt
  của một số địa phương, nhưng trong quá trình thực hiện đã bộc lộ một số tồn
  tại như việc định giá các khu đất dùng để thu tiền sử dụng đất tiến hành không
  chặt chẽ .
  Để khắc phục những tồn tại đó trong những năm gần đây Nhà nước đã
  thay đổi cơ chế và đưa ra đấu giá QSDĐ. Công tác đấu giá QSDĐ đã thực sự
  là một hướng đi mới cho thị trường BĐS. Giá đất quy định và giá đất theo thị
  trường đã xích lại gần nhau hơn thông qua việc đấu giá QSDĐ.
  Công tác đấu giá QSDĐ tại một số dự án ở thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
  trong những năm qua đã đem lại hiệu quả về mặt kinh tế. Tuy nhiên, việc khai
  thác quỹ đất hiện trạng như thế nào để đảm bảo hài hoà lợi ích giữa Nhà nước,
  người sự dụng đất và các chủ đầu tư mà vẫn tạo động lực cho sự phát triển xã
  hội là một vấn đề cần được nghiên cứu, làm rõ hơn nữa.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  Xuất phát từ thực tế trên chúng tôi nghiên cứu Đề tài: "Đánh giá hiệu quả
  của công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn thị xã
  Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2013"
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  2.1. Mục tiêu tổng quát
  Trên cơ sở phân tích, đánh giá những thành công và tồn tại trong công
  tác thực hiện đấu giá đất trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, đề xuất một số giải
  pháp nhằm tăng cường cho công tác quản lý trong đấu giá đất được tốt hơn.
  2.2. Mục tiêu cụ thể của đề tài
  - Đánh giá được điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và tình hình quản lý,
  sử dụng đất trên địa bàn thị xã Bắc Kạn.
  - Đánh giá được thực trạng việc đấu giá đất trên địa bàn thị xã Bắc Kạn
  trong giai đoạn 20010 – 2013.
  - Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác đấu giá đất.
  - Đề xuất giải pháp trong công tác chuyển quyền sử dụng đất để giúp
  công tác quản lý được tốt hơn.
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu
  - Ý nghĩa khoa học: Làm rõ các quy định của pháp luật hiện hành trong
  việc đấu giá đất, thực trạng và tồn tại trong lĩnh vực trên nhằm đề xuất các giải
  pháp phù hợp.
  - Ý nghĩa thực tiễn: Giúp học viên củng cố những kiến thức đã học và tiếp
  xúc thực tế với vấn đề nghiên cứu.
  Bắc Kạn là một thị xã trẻ mới thực hiện công tác ĐGĐ, thời gian qua
  đã cho áp dụng ĐGĐ theo nhiều hình thức khác nhau, mỗi hình thức đều có
  những thành công và hạn chế khác nhau. Vì vậy tiến hành nghiên cứu và
  đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá qua các dự án khác nhau với các
  phương án khác nhau nhằm đề xuất và góp ý giúp quy trình đấu giá ngày
  càng hoàn thiện và đem lại hiệu quả cao nhất.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2
  2.1. Mục tiêu tổng quát 2
  2.2. Mục tiêu cụ thể của đề tài . 2
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu 2
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3
  1.1. Khái niệm bất động sản và thị trường bất động sản 3
  1.1.1. Bất động sản . 3
  1.1.2. Thị trường bất động sản . 4
  1.2. Giá đất, cơ sở khoa học xác định giá đất giá đất và thị trường bất
  động sản trên thế giới . 6
  1.2.1. Khái quát về giá đất trên thế giới . 6
  1.2.2. Cơ sở khoa học xác định giá đất 7
  1.2.3. Đấu giá đất của một số nước 11
  1.3. Đất đai, nhà ở trong thị trường bất động sản Việt Nam 12
  1.3.1. Khái quát quá trình hình thành giá đất ở nước ta . 12
  1.3.2. Đánh giá nhu cầu về BĐS ở Việt Nam 15
  1.4. Thực trạng đấu giá quyền SDĐ ở việt nam . 16
  1.4.1. Những quy định của pháp luật về đấu giá quyền SDĐ 16
  1.4.2. Quá trình hình thành chủ trương đấu giá ở Việt Nam . 17
  1.4.3. Đặc điểm giá đất trong thực hiện đấu giá quyền SDĐ 21
  1.4.4. Thực trạng đấu giá quyền SDĐ ở Việt Nam 24
  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU . 30
  2.1. Thời gian, địa điểm và đối tượng nghiên cứu . 30
  2.1.1. Thời gian nghiên cứu . 30
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  2.1.2. Địa điểm nghiên cứu 30
  2.1.3 Đối tượng nghiên cứu . 30
  2.2. Phạm vi nghiên cứu . 30
  2.3. Nội dung nghiên cứu . 30
  2.3.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội thị xã Bắc Kạn 30
  2.3.2. Khái quát công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Bắc
  Kạn 30
  2.3.3. Kết quả đấu giá một số dự án trên địa bàn tthị xã Bắc Kạn . 31
  2.3.4. Đánh giá hiệu quả, những tồn tại và các yếu tố ảnh hưởng đến
  công tác đấu giá quyền sử dụng đất . 31
  2.3.5. Một số giải pháp, đề xuất đối với công tác đấu giá quyền sử
  dụng đất 31
  2.4. Phương pháp nghiên cứu . 32
  2.4.1.Phương pháp chọn điểm nghiên cứu . 32
  2.4.2. Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp: 32
  2.4.3 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp: 32
  2.4.4. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu, phân tích tổng hợp 33
  2.4.5. Phương pháp chuyên gia 33
  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 34
  3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thị xã Bắc Kạn 34
  3.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên của thị xã Bắc Kạn 34
  3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội . 37
  3.1.3. Tình hình quản lý và sử dụng đất . 41
  3.1.4. Đánh giá chung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 45
  3.3. Khái quát công tác đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Bắc Kạn 45
  3.3.1 Các văn bản về đấu giá quyền sử dụng đất . 46
  3.3.2. Qui chế đấu giá quyền sử dụng đất 46
  3.2.3. Xác định giá khởi điểm để đấu giá 50
  3.3. Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn thị xã 50
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  3.3.1. Khu dân cư đô thị phía nam thị xã Bắc Kạn 50
  3.3.2. Khu dân cư tái định cư Đức Xuân . 53
  3.3.3. Khu dân cư 244 56
  3.3.4. Tổng hợp đấu giá quyền sử dụng đất từ 03 khu dân cư . 58
  3.3.5. So sánh giá trúng đấu giá với giá chuyển nhượng thực tế trên thị
  trường 61
  3.3.6. Hiện trạng sử dụng đất sau khi đấu giá 62
  3.4. Đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn
  thị xã . 63
  3.4.1. Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền SDĐ . 63
  3.4.2. Ưu điểm và hạn chế của công tác đấu giá quyền SDĐ 69
  3.4.6. Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác đấu giá quyền sử dụng
  đất trên địa bàn thị xã Bắc Kạn 73
  3.5. Một số giải pháp và đề xuất về công tác đấu giá quyền sử dụng đất 74
  3.5.1. Giải pháp về chính sách của Nhà nước 74
  3.5.2. Giải pháp về kỹ thuật . 75
  3.5.3. Giải pháp về cơ chế tài chính . 77
  3.5.4. Một số đề xuất đối với công tác đấu giá đất: . 77
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 79
  1. Kết luận 79
  2. Kiến nghị 80
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

  Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2013
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2013 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status