Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Áp dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn toán cho học sinh yếu kém lớp 10 tỉnh Lào Cai

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Áp dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn toán cho học sinh yếu kém lớp 10 tỉnh Lào Cai

  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích của đề tài 2
  3. Yêu cầu của đề tài 2
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3
  Chương 1:TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4
  1.1. Cơ sở lý luận về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 4
  1.1.1. Bản chất của công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng 4
  1.1.2. Bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất 4
  1.1.3. Hỗ trợ 4
  1.1.4. Tái định cư 5
  1.2. Chính sách bồi thường hỗ trợ và TĐC ở các tổ chức quốc tế và một số nước 5
  1.2.1. Ngân hàng thế giới (WB) và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) 5
  1.2.2. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và TĐC ở một số nước 6
  1.3. Một số bài học về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của một số nước và tổ chức quốc tế : 10
  1.4. Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam 11
  1.4.1. Thời kỳ trước khi có Luật Đất đai 1988 11
  1.4.2. Thời kỳ từ năm 1988 đến năm 1993 14
  1.4.3. Thời kỳ từ năm 1993 đến năm 2003 14
  1.4.4. Thời kỳ từ năm 2003 tới nay 17
  1.5. Thực tiễn việc bồi thường GPMB ở Việt Nam 18
  1.5.1. Về chính sách bồi thường, hỗ trợ: 18
  1.5.2 Những kết quả đạt được trong quá trình GPMB 27
  1.5.3. Về những tồn tại trong quá trình bồi thường hỗ trợ và tái định cư 28
  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31
  2.1. Đối tượng nghiên cứu 31
  2.1.1. Dự án đường Nguyễn Tất Thành đoạn C10-QL2 .
  2.1.2. Dự án hạ tầng hai bên đường Nguyễn Tất Thành .
  2.1.3. Dự án xây dựng Quảng trường Hùng Vương và Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp thành phố Việt Trì. .
  2.2. Nội dung nghiên cứu: 31
  2.3. Phạm vi nghiên cứu .
  2.4. Phương pháp nghiên cứu 32
  2.4.1. Phương pháp thu thập thông tin, văn bản pháp lí của Nhà nước, thống kê tư liệu đã có về thiệt hại và bồi thường thiệt hại nói chung và bồi thường thiệt hại đối với người dân bị mất đất trên địa bàn thành phố Việt Trì tại các phòng ban có liên quan: 32
  2.4.2. Phương pháp điều tra: phỏng vấn trực tiếp cán bộ tham gia lập phương án bồi thường hỗ trợ GPMB, lập phiếu điều tra trực tiếp phỏng vấn người có đất bị thu hồi. .
  2.4.3. Phương pháp so sánh các trường hợp khác nhau trong bồi thường thiệt hại ở các dự án. .
  2.4.4. Phương pháp chuyên khảo ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực bồi thường thiệt hại. .
  2.4.5. Tổng hợp kết quả điều tra và kết hợp các tư liệu khác để đề xuất kiến nghị hoàn thiện chính sách bồi thường thiệt hại của người dân bị mất đất. .
  2.4.6. Phương pháp xử lý số liệu: xử lý số liệu điều tra bằng phương pháp thống kê và sử dụng phần mềm excell. .
  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34
  3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 34
  3.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên của thành phố Việt Trì 34
  3.1.2. Khái quát về thực trạng kinh tế xã hội của thành phố Việt Trì 38
  3.2. Hiện trạng sử dụng đất 43
  3.3. Tình hình quản lý sử dụng đất 44
  3.3.1. Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Việt Trì năm 2010 44
  3.3.2. Tình hình thực hiện công tác bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì. 46
  3.3.3. Bộ máy cán bộ ngành quản lý đất đai của thành phố Việt Trì. 47
  3.3.4. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố. 49
  3.3.5. Trình tự thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 51
  3.4. Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở 03 dự án thuộc đối tượng nghiên cứu: 55
  3.4.1. Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các dự án thuộc đối tượng nghiên cứu: 55
  3.4.2. Dự án Hạ tầng hai bên đường Nguyễn Tất Thành đoạn C10-QL2 61
  3.4.3. Dự án xây dựng Quảng trường Hùng Vương và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp thành phố Việt Trì 69
  3.4.4. Đánh giá tình hình thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư của 3 dự án nghiên cứu 76
  3.4.5. Một số giải pháp 84
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88
  1. Kết luận .
  2. Kiến nghị .
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 92  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  Ký hiệu Chú giải
  NĐ Nghị định
  CP Chính phủ
  TW Trung ương
  ADB Ngân hàng phát triển Châu á
  WB Ngân hàng thế giới
  UBND Uỷ ban nhân dân
  QĐ-UBND Quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh
  TT- BTC Thông tư Bộ tài chính
  TTLB Thông tư liên bộ
  HĐBT Hội đồng bộ trưởng
  BTNMT Bộ tài nguyên môi trường
  GPMB Giải phóng mặt bằng
  TĐC Tái định cư
  CNH Công nghiệp hoá
  HĐH Hiện đại hoá
  ĐTH Đô thị hoá
  HTX Hợp tác xã
  CNVC Công nhân viên chức
  HSĐC Hồ sơ địa chính
  GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  QSDĐ Quyền sử dụng đất  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU

  Bảng 1.1. Đơn giá bồi thường di chuyển mồ mả 23
  Bảng 3.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2012 43
  Bảng 3.2. Tổng hợp số lượng cán bộ địa chính cấp xã 47
  Bảng 3.3. Tổng hợp kết quả thu hồi đất 57
  Bảng 3.4. Tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án đường Nguyễn Tất Thành 59
  Bảng 3.5. Tổng hợp kết quả bồi thường, hỗ trợ của dự án 61
  Bảng 3.6. Tổng hợp kết quả thu hồi đất 65
  Bảng 3.7. Tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ 66
  Bảng 3.8. Tổng hợp kết quả bồi thường, hỗ trợ của dự án 69
  Bảng 3.9. Hiện trạng đất đai, dân số và nhà ở 72
  Bảng 3.10. Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất 73
  Bảng 3.11. Tổng hợp kết quả thu hồi đất 74
  Bảng 3.12. Điều tra ý kiến người dân và cán bộ, chuyên gia về đơn giá bồi thường đất và tài sản 82

  DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ

  Biểu đồ 3.1. Cơ cấu diện tích theo loại đất 57
  Biểu đồ 3.2. Cơ cấu diện tích theo loại đất 65
  Biểu đồ 3.3. Cơ cấu diện tích thu hồi theo loại đất 74
  DANH MỤC CÁC HÌNH

  Hình 2.1. Phối cảnh tổng thể dự án hạ tầng hai bên đường Nguyễn Tất Thành 64
  Hình 2.2. Vị trí khu vực thiết kế trong tổng thể QH chung TP Việt Trì 71
  Hình 2.3. Phối cảnh minh họa cụm công trình hỗn hợp 72
  Hình 3.1. Thi công nền đường Nguyễn Tất Thành 60
  Hình 3.2. Hiện trạng hạ tầng và nhà ở của người dân trước khi thu hồi đất 79
  Hình 3.3. Khu tái định cư dự án đường Nguyễn Tất Thành và hạ tầng hai bên đường Nguyễn Tất Thành tốt hơn trước rất nhiều 79
  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Nước ta đang trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhiều dự án như các khu công nghiệp, nhà máy, các khu đô thị mới, khu dân cư .đang được triển khai xây dựng một cách mạnh mẽ. Các dự án này được thực hiện sẽ làm thay đổi diện mạo và đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội không nhỏ cho đất nước. Tuy nhiên, nó cũng tiềm ẩn nhiều thách thức lớn như: việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở các dự án không thống nhất, không đồng bộ, không công bằng. Thực tế đã phản ánh rằng, chính sách bồi thường thiệt hại của nhà nước hiện nay đối với người dân bị thu hồi đất là chưa thoả đáng, chưa đáp ứng được nguyện vọng và nhu cầu được ổn định đời sống, sản xuất của họ sau khi phải di dời.
  Thành phố Việt Trì là một địa phương cũng đang đứng trước những thách thức trên khi một số dự án được triển khai đã lấy đi quỹ đất không nhỏ là tư liệu sản xuất của người dân. Từ quỹ đất thu hồi này nhiều nhà máy, khu đô thị, các công trình phúc lợi . đã được xây dựng phục vụ đời sống nhân dân, đổi mới bộ mặt đô thị, là cơ sở để thu hút lượng vốn đáng kể của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên ngoài những thành công của công tác thu hồi đất trên đã nảy sinh nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Một số dự án đã không triển khai được theo tiến độ dự kiến ban đầu do không hoàn tất được công tác bồi thường đúng kế hoạch. Mặt khác cuộc sống và việc sản xuất của người dân bị thu hồi đất, phải di dời nơi ở đang có những xáo trộn mà các chính sách đã và đang triển khai chưa xử lý được.
  Chính sách Pháp luật đất đai nói chung và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất nói riêng đang được Đảng, nhà nước, các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và không ngừng đổi mới, hoàn thiện nhằm khắc phục những bất cập, tháo gỡ những vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, khai thác các nguồn lực từ đất đai cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu đời sống xã hội và nguyện vọng của nhân dân. Tuy nhiên, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn là vấn đề nan giải và mang tính thời sự; việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, vấn đề đời sống, việc làm của người dân có đất bị thu hồi vẫn đang là những bức xúc trong xã hội. Nhằm kịp thời có những giải pháp tích cực trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất góp phần giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc hiện nay, tôi chọn đề tài:
  ‘‘Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ’’
  2. Mục đích của đề tài
  - Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì.
  - Xác định được những nguyên nhân ảnh hưởng đến bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì.
  - Đề xuất, các giải pháp hợp lý, trong chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
  3. Yêu cầu của đề tài
  -Tìm hiểu thực trạng việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì.
  - Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trong phạm vi nghiên cứu.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách Pháp luật, tháo gỡ các khó khăn gặp phải nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB của các dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì.

  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  Đề tài: “Đánh giá c«ng t¸c bồi thường và gi¶i phãng mÆt b»ng khi nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ” góp phần phát hiện những tồn tại, đóng góp cho việc hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn cho chính sách bồi thường GPMB và giúp cho việc thực hiện chính sách có hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án.

  Xem Thêm: Áp dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn toán cho học sinh yếu kém lớp 10 tỉnh Lào Cai
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Áp dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn toán cho học sinh yếu kém lớp 10 tỉnh Lào Cai sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status