Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trung học Cơ sở quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trung học Cơ sở quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong quan niệm dạy học mới, người thầy vừa là đạo diễn, vừa là trọng tài,
  người huấn luyện, người tổ chức, hướng dẫn và tạo môi trường hợp tác, tương tác cho
  học sinh. Mức độ đáp ứng của người thầy đối với các công việc đó là vô cùng quan
  trọng, quyết định chất lượng giáo dục. Nghiên cứu để phát triển người thầy nói riêng
  và chất lượng đội ngũ giáo viên nói chung, là một chức năng của khoa học giáo dục.
  Những vấn đề lý luận đang đặt ra ở trên; hiện nay, trước những yêu cầu mới nó
  đang trở thành một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Cụ thể là:
  Nghị quyết Trung ương II [khóa VIII] của BCH TW Đảng nêu 4 giải pháp cơ
  bản về xây dựng đội ngũ giáo viên phải tập trung thực hiện để phát triển giáo dục -
  đào tạo trong thời kỳ CNH - HĐH: 1/Củng cố và tập trung đầu tư nâng cấp các
  trường sư phạm, trong đó có các trường sư phạm trọng điểm; 2/ Thực hiện chế độ thu
  hút nhân tài vào ngành sư phạm; 3/ Bồi dưỡng thường xuyên, chuẩn hóa và nâng cao
  phẩm chất, năng lực cho đội ngũ; 4/ Có chính sách đãi ngộ đối với giáo viên và tôn
  vinh nghề dạy học. Những quan điểm đó tiếp tục được khẳng định lại tại Nghị quyết
  TW 6 (lần II, khóa IX và chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung
  ương Đảng về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo
  dục cũng chỉ rõ “ Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
  theo hướng chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc
  biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm
  nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của nhà giáo, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của
  sự nghiệp giáo dục trong công cuộc đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”.
  Với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục thì trước hết chúng ta cần phải
  nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn
  tốt, có đạo đức và lối sống lành mạnh trong sáng và mẫu mực, có phẩm chất
  chính trị vững vàng. Trong giai đoạn hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và
  đang triển khai đồng bộ việc thay sách giáo khoa THCS trên cả nước, với nội
  dung phong phú và đa dạng hơn trước, kiến thức được cập nhật, có nhiều góc độ
  sát với thực tế hơn như các kênh hình, các vấn đề về thực hành và thí nghiệm,
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  thực nghiệm và trải nghiệm được thể hiện trong sách giáo khoa và các tài liệu
  đổi mới phương pháp dạy học. Do vậy người giáo viên cần có phương pháp dạy
  học phù hợp nhằm phát triển năng lực của học sinh một cách toàn diện, đổi mới
  phương pháp kiểm tra đánh giá khả năng và năng lực của học sinh theo hướng
  tích cực và chủ động bám sát các mục tiêu, nội dung của các hoạt động giáo dục
  trong từng chương, từng bài.
  Sứ mệnh của Giáo dục và Đào tạo nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn
  nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền
  văn hoá và con người Việt Nam. Phát triển GD & ĐT cùng với phát triển khoa học và
  công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho GD & ĐT là đầu tư phát triển. Đổi mới
  căn bản và toàn diện GD&ĐT theo nhu cầu phát triển của xã hội; nâng cao chất lượng
  theo yêu cầu Chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế,
  phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh xây dựng xã hội
  học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công dân được học tập suốt đời (trích Cương
  lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đại hội Đảng toàn
  quốc lần thứ XI).
  Theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học tại Thông tư số
  30/2009/TT- BGDĐT ngày 22/10/2009 hướng dẫn của Bộ GD & ĐT Ban hành, Quy
  định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông,
  Thông tư này bao gồm 6 tiêu chuẩn và 25 tiêu chí [13]:
  - Làm cơ sở để đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm phục vụ công tác xây
  dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên trung học.
  - Làm cơ sở để xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
  trung học.
  - xuất thực
  giáo viên trung học; cung cấp tư liệu cho các hoạt động quản lý khác.
  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã xác định mục tiêu phát
  triển của thành phố đến năm 2020 là “Xây dựng Hải Phòng trở thành một thành phố
  Cảng văn minh, hiện đại, cửa chính thông ra biển, trung tâm công nghiệp, dịch vụ
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  thủy sản ở miền bắc, có kinh tế, văn hoá GD-ĐT, KH-CN, cơ sở hạ tầng phát triển,
  quốc phòng - an ninh vững chắc, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân”. Trên cơ
  sở các định hướng kinh tế - xã hội Hải Phòng đã xây dựng quy hoạch phát triển GD-
  ĐT của thành phố nhằm dự báo phát triển giáo dục, đề xuất những định hướng đổi
  mới giáo dục đào tạo từ mạng lưới trường học, các điều kiện phát triển giáo dục như
  đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính
  cùng với các giải pháp và chương trình để nâng cao chất lượng giáo dục đưa giáo dục
  Hải Phòng xứng tầm với đô thị loại 1 cấp quốc gia.
  Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên để có kế hoạch phục vụ công tác quy
  hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ giáo viên, làm cơ sở để xây dựng, phát
  triển chương trình đào tạo giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ
  sở, là một trong những nội dung cơ bản để công tác giáo dục và Đào tạo quận Dương
  Kinh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
  Đội ngũ giáo viên trung học cơ sở, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
  tuy đã đạt 100% chuẩn hoá về trình độ đào tạo song đối chiếu với qui định chuẩn
  nghề nghiệp của giáo viên THCS và THPT thì mới đạt được những kết quả nhất định.
  Với những lí do đã nói ở trên, tôi chọn đề tài: "Nâng cao chất lượng đội ngũ
  giáo viên trung học cơ sở quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng theo chuẩn
  nghề nghiệp" làm đề tài luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục với mong
  muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo
  viên trung học cơ sở của quận Dương Kinh nói riêng thành phố Hải Phòng nói chung.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về phát triển chất lượng đội ngũ giáo viên và
  thực tiễn chất lượng đội ngũ giáo viên các trường THCS trên địa bàn quận Dương
  Kinh tiến hành đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trung
  học cơ sở theo chuẩn về nghề nghiệp trong thời kỳ mới nhằm nâng cao chất lượng
  giáo dục ở quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.
  3. Khách thể đối tượng nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong các trường
  THCS theo chuẩn nghề nghiệp.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3.2. Khách thể nghiên cứu
  Quá trình phát triển chất lượng đội ngũ giáo viên THCS trên địa bàn quận
  Dương Kinh thành phố Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp.
  4. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Nghiên cứu lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nói chung và
  giáo viên trung học cơ sở nói riêng.
  Nghiên cứu thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở quận
  Dương Kinh giai đoạn 2009 - 2014.
  Địa bàn nghiên cứu 06 trường trung học cơ sở của quận Dương Kinh thành
  phố Hải Phòng.
  5. Giả thuyết khoa học
  Nếu thực hiện nghiêm ngặt việc bồi dưỡng giáo viên theo những biện pháp
  được trình bày trong luận văn này thì chất lượng đội ngũ giáo viên THCS quận
  Dương Kinh sẽ đạt chuẩn nghề nghiệp, điều đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo
  dục, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục của quận và thành phố.
  6. Nhiệm vụ nghiên cứu
  6.1. Nghiên cứu, hệ thống hoá, phân tích, tổng hợp các vấn đề lý luận về phát
  triển chất lượng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở theo chuẩn về nghề nghiệp.
  6.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng chất lương đội ngũ GV và thực trạng chất
  lượng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở quận Dương Kinh từ năm 2009 đến 2014.
  6.3. Đề xuất một số biện pháp phát triển chất lượng đội ngũ giáo viên trung
  học cơ sở theo chuẩn về nghề nghiệp quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng từ năm
  2012 đến năm 2020.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
  Nghiên cứu các văn bản của Đảng và Nhà nước, của Bộ GD&ĐT về phát triển
  đội ngũ nhà .
  Phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá, khái quát hoá các tài liệu lý luận, các văn bản, xây
  dựng cơ sở lý luận của đề tài.
  7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  Bằng phiếu hỏi dành cho
  tác
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  , để tìm hiểu thực trạng quản lý tổ chuyên môn, công
  tác nghiệp của Hiệu trưởng các trường THCS.
  7.2.1. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động
  Nghiên cứu sản phẩm hoạt động giảng dạy, hoạt động chuyên môn của giáo
  viên và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, các sản phẩm hoạt động quản lý giáo
  viên của Hiệu trưởng.
  7.2.2. Phương pháp chuyên gia
  Lấy ý kiến các chuyên gia quản lý, chuyên gia giáo dục, có kinh nghiệm về
  việc quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng
  trường THCS.
  7.3. Nhóm phương pháp hỗ trợ khác
  7.3.1. Phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học
  Sử dụng các phương pháp thống kê toán học để phân tích dữ liệu cần
  nghiên cứu như: Sử dụng công thức tính điểm trung bình, tính xác suất, độ lệch
  chuẩn, xếp thứ bậc, công thức tính các hệ số tương quan. Phương pháp xử lý số
  liệu bằng SPSS 16.0.
  7.3.2. Phương pháp dự báo giáo dục
  học phát triển dục
  các .
  7.3.3. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
  8. Cấu trúc luận văn
  Luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục gồm
  có 3 chương:
  - Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
  Trung học cơ sở theo chuẩn nghề nghiệp.
  - Chương 2: Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên và cộng tác bồi dưỡng
  đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở theo chuẩn nghề nghiệp ở quận Dương Kinh thành
  phố Hải Phòng.
  - Chương 3: Các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trung học

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT . iv
  DANH MỤC BẢNG v
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 3
  3. Khách thể đối tượng nghiên cứu . 3
  4. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu của đề tài . 4
  5. Giả thuyết khoa học . 4
  6. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
  7. Phương pháp nghiên cứu . 4
  8. Cấu trúc luận văn . 5
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT
  LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO
  CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 6
  1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 6
  1.1.1. Trên thế giới 6
  1.1.2. Việt Nam . 7
  1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề nghiên cứu . 11
  1.3. Hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ theo Chuẩn nghề nghiệp thông
  qua bồi dưỡng 18
  1.4
  giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp 27
  1.4.1. Biện pháp, biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS
  theo Chuẩn nghề nghiệp 27
  1.4.2. Biện pháp quản lý của Hiệu trưởng . 28
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo
  Chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng trường THCS 30
  1.5.1. Các yếu tố chủ quan 30
  1.5.2. Các yếu tố khách quan . 31
  Tiểu kết chương 1 34
  Chương 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
  THCS QUẬN DƯƠNG KINH, TP. HẢI PHÒNG . 35
  2.1. Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo quận Dương
  Kinh thành phố Hải Phòng 35
  2.1.1. Đặc điểm địa lý và phát triển kinh tế - xã hội . 35
  2.1.2. Tình hình giáo dục - đào tạo 35
  2.1.3. Quy mô giáo dục THCS 36
  2.1.4. Thực trạng đội ngũ giáo viên trường THCS quận Dương Kinh . 42
  2.1.5. Thực trạng đội ngũ CBQL trường THCS quận Dương Kinh . 43
  2.2. Thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THCS theo chuẩn
  nghề nghiệp trên địa bàn quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng . 44
  . 44
  đạt
  Chuẩn nghề nghiệp 45
  2.2.3. Thực trạng thực hiện các hình thức bồi dưỡng giáo viên đạt Chuẩn
  nghề nghiệp 51
  2.2.4. Thực trạng thực hiện các phương pháp bồi dưỡng giáo viên đạt
  Chuẩn nghề nghiệp 52
  2.2.5. Thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả giáo viên đạt Chuẩn nghề nghiệp53
  theo Chuẩn nghề nghiệp 54
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2.3. Thực trạng các biện pháp quản lí bồi dưỡng Chuẩn nghề nghiệp cho
  giáo viên trung học cơ sở . 56
  2.3.1. Thực trạng thực hiện các biện pháp nói chung về quản lý bồi dưỡng
  Chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên trung học cơ sở . 56
  c cơ sở theo Chuẩn nghề nghiệp. . 58
  Dương Kinh thành phố Hải Phòng 66
  2.3.4. Ảnh hưởng của các yếu tố đến quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo
  viên THCS theo Chuẩn nghề nghiệp 67
  2 69
  Chương 3.
  GIÁO VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY . 70
  3.1. Định hướng và nguyên tắc đề xuất biện pháp 70
  3.1.1. Định hướng 70
  3.1.2. Nguyên tắc đề xuất 71
  . 73
  nghĩa vai trò của việc nâng cao hiệu quả quản lí việc bồi dưỡng GV
  THCS theo Chuẩn nghề nghiệp 74
  . 76
  3.3.3. Biện pháp 3:
  , đồng bộ giữa các bộ phận trong việc bồi dưỡng GV
  THCS theo Chuẩn nghề nghiệp . 78
  3.3.4. Biện pháp 4: Xây dựn
  80
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3.3.5. Biện pháp 5 Tăng cường quản lý các điều kiện về phương tiện, cơ
  GV THCS theo Chuẩn nghề nghiệp 85
  3.3.6. Biện pháp 6: Tăng cường quản lý hoạt động tự đào tạo, tự bồi
  dưỡng của mỗi thành viên trong đội ngũ . 87
  3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp đề xuất 89
  của các biện pháp
  được đề xuất . 90
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 93
  1. Kết luận 93
  2. Khuyến nghị 95
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 98
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trung học Cơ sở quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trung học Cơ sở quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status