Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán nhằm quản lý tốt công nợ tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán nhằm quản lý tốt công nợ tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh

  1
  LỜI MỞ ĐẦU
  1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp luôn luôn phát sinh
  việc thanh toán và thu chi. Các khoản phải thu phải trả cần có một khoảng thời
  gian nhất định mới thanh toán được. Người quản lý không chỉ quan tâm đến
  doanh thu, chi phí, lợi nhuận mà cái họ cần thường xuyên nắm bắt được là tình
  hình tài chính trong đó có tình hình thanh toán, khả năng trả nợ.
  Tình hình tài chính của doanh nghiệp thể hiện tình trạng hay thực trạng tài
  chính của doanh nghiệp tại một thời điểm, phản ánh kết quả của toàn bộ các hoạt
  động mà doanh nghiệp tiến hành. Tình hình tài chính của doanh nghiệp thể hiện
  sự tồn tại cũng như nỗ lực của doanh nghiệp trên mọi mặt hoạt động. Phải xem
  xét tài chính để có thể tham gia ký kết các hợp đồng, có đủ khả năng thanh toán
  đảm bảo an toàn và hiệu quả cho doanh nghiệp. Và nghiệp vụ thanh toán xảy ra
  ở cả trong quá trình mua hàng và quá trình tiêu thụ, nó liên quan mật thiết với
  các nghiệp vụ quỹ và nghiệp vụ tạo vốn.
  Để bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp phục vụ tốt quá trình kinh
  doanh thì kế toán phải cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình và khả năng thanh
  toán của doanh nghiệp trên cơ sở đó nhà quản lý kinh tế phải có những biện
  pháp giải quyết tốt tình hình công nợ.
  Như vậy có thể nói các nghiệp vụ thanh toán có một ý nghĩa vô cùng quan
  trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, nó góp phần duy trì sự tồn tại và phát
  triển của doanh nghiệp.
  Sau quá trình học tập và nghiên cứu ở trường được trang bị các kiến thức
  cơ bản và đặc biệt sau quá trình thực tập tại phòng kế toán của Công ty TNHH
  thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện
  tổ chức kế toán thanh toán nhằm quản lý tốt công nợ tại Công ty TNHH
  thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh” làm đề tài tốt nghiệp.
  2. Mục đích nghiên cứu đề tài.
  Nghiên cứu để làm rõ những lý luận chung về hạch toán các nghiệp vụ
  thanh toán
  Làm rõ thực trạng về công tác kế toán thanh tại Công ty TNHH thương
  mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh.
  Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với việc tăng cường quản lý công
  nợ tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
  Đề tài nghiên cứu các nghiệp vụ thanh toán với nhà cung cấp, với khách
  hàng tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh. 4. Phương pháp nghiên cứu
  Các phương pháp kế toán
  Phương pháp thống kê
  Phương pháp nghiên cứu tài liệu
  5. Kết cấu của khóa luận
  Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, khóa luận tốt nghiệp gồm có 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về kế toán thanh toán với người mua, người bán trong
  các doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại
  Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh.
  Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán nhằm quản
  lý tốt công nợ tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh
  Linh.
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI
  MUA, NGƯỜI BÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3
  1.1 . Phương thức thanh toán và hình thức thanh toán 3
  1.2. Nội dung kế toán thanh toán với người mua (khách hàng) 4
  1.2.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán với người mua . 4
  1.2.2. Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng trong kế toán thanh toán với người
  mua 4
  1.2.3. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua . 5
  1.3. Nội dung kế toán thanh toán với người bán (nhà cung cấp) 8
  1.3.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán với người bán. . 8
  1.3.2. Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng trong kế toán thanh toán với người
  bán. 8
  1.3.3. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán 9
  1.4. Nội dung kế toán các nghiệp vụ thanh toán có liên quan đến ngoại tệ 10
  1.4.1. Tỷ giá và quy định về tỷ giá sử dụng trong kế toán. . 10
  1.4.2. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán có liên quan
  đến ngoại tệ . 11
  1.5 Đặc điểm kế toán thanh toán theo các hình thức kế toán. . 14
  1.5.1. Hình thức nhật kí chứng từ . 14
  1.5.2. Hình thức Nhật ký – Sổ cái . 15
  1.5.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ . 16
  1.5.4. Hình thức kế toán Nhật ký chung . 17
  1.5.5. Hình thức kế toán trên máy tính 18
  1.6. Phân tích một số chỉ tiêu về khả năng thanh toán của doanh nghiệp 19
  CHƯƠNG 2 . 20
  THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA,
  NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT
  BỊ ĐIỆN THANH LINH . 20
  2.1. Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác hạch toán các khoản thanh toán tại
  Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh . 20
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH thương mại và dịch
  vụ thiết bị điện Thanh Linh . 20 2.1.2. Đặc điểm các mặt hàng sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH thương
  mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh . 20
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH thương mại và dịch
  vụ thiết bị điện Thanh Linh. 21
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công
  ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh. . 22
  2.1.5.Đặc điểm về đối tượng thanh toán, phương thức và hình thức thanh toán tại
  Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh. 24
  2.2. Thực trạng kế toán thanh toán với người mua (khách hàng) tại Công ty
  TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh . 25
  2.2.1 Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng trong kế toán thanh toán với người
  mua 25
  2.2.2. Kế toán tổng hợp và chi tiết thanh toán với người mua tại Công ty TNHH
  thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh . 26
  2.3. Thực trạng kế toán thanh toán với người bán (nhà cung cấp) tại Công ty
  TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh . 40
  2.3.1. Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng trong kế toán thanh toán với người
  bán . 40
  2.3.2. Kế toán tổng hợp và chi tiết thanh toán với người bán . 41
  2.4. Thực trạng phân tích tình hình tài chính thông qua phân tích tình hình, nhu
  cầu và khả năng thanh toán tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị
  điện Thanh Linh 61
  CHƯƠNG 3 . 62
  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH
  TOÁN VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY
  TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN 62
  THANH LINH 62
  3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán thanh toán nói
  riêng tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh 62
  3.1.1. Ưu điểm . 62
  3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với việc tăng cường
  quản lý công nợ tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh
  Linh . 63 3.3. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với việc
  tăng cường quản lý công nợ tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị
  điện Thanh Linh 64
  3.4. Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với việc tăng
  cường quản lý công nợ tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện
  Thanh Linh. . 65
  3.4.1. Kiến nghị 1: Việc tin học hóa công tác kế toán 66
  3.4.2. Kiến nghị 2: Về dự phòng phải thu khó đòi 68
  3.4.3.Kiến nghị 3: Về phân tích tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu thanh
  toán. . 70
  3.5. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán
  tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh 71
  3.5.1. Về phía nhà nước 71
  3.5.2. Về phía doanh nghiệp 71
  KẾT LUẬN . 71
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 73

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán nhằm quản lý tốt công nợ tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán nhằm quản lý tốt công nợ tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status