Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương tại thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương tại thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 đã được Nghị quyết
  Đại hội lần thứ XI của Đảng đã xác định: "Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ
  bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại"; các quan điểm phát
  triển, đặc biệt là quan điểm: "Phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền
  vững", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nêu mục tiêu tổng quát: "Tập
  trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư giải quyết cơ bản những tắc nghẽn,
  quá tải, bức xúc và từng bước hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã
  hội tương đối đồng bộ với một số công trình hiện đại, đảm bảo cho phát triển
  nhanh và bền vững, tăng cường hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường, ứng phó
  với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, thu hẹp khoảng cách vùng
  miền và nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ
  vững độc lập chủ quyền quốc gia, đáp ứng yêu cầu nước ta cơ bản được quy
  mô và trình độ của nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020".
  Thị xã Sông Công là đô thị phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, có diện
  tích tự nhiên 82,76 km 2
  (chiếm 2,34% diện tích tự nhiên của toàn tỉnh). Với vị
  trí chuyển tiếp giữa đồng bằng và trung du, Sông Công có vị trí rất thuận lợi
  để phát triển kinh tế - xã hội, làm cầu nối giữa các trung tâm kinh tế ở đồng
  bằng Bắc Bộ với các khu vực phát triển thuộc vùng Đông Bắc Bắc Bộ. Năm
  2010, thị xã Sông Công đã được công nhận là đô thị loại III, là một trong
  những địa bàn phát triển quan trọng của tỉnh Thái Nguyên và vùng Trung du
  miền núi Bắc Bộ, các khu công nghiệp của thị xã đã được điều chỉnh quy
  hoạch, tiếp tục đầu tư có hiệu quả, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trên
  địa bàn.
  Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, thị xã Sông Công đang
  phải đối mặt với nhiều khó khăn liên quan đến những diễn biến phức tạp của
  tình hình kinh tế, chính trị thế giới và trong nước, đặc biệt là nguy cơ của
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  khủng hoảng kinh tế còn chưa hoàn toàn bị đẩy lùi, tỷ lệ lạm phát còn khá cao
  đã tác động lên mọi mặt của đời sống kinh tế trong nước.
  Mặt khác, nền kinh tế có xuất phát điểm thấp, thị xã đang trong quá
  trình xây dựng và phát triển, cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng kinh tế - xã hội
  còn thiếu, vốn đầu tư còn rất hạn hẹp so với nhu cầu, do đó yêu cầu nâng cao
  hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng cơ bản là rất cần thiết. Đặc biệt là đối với
  những dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại thị xã Sông Công chưa
  mang lại lợi nhuận và mục đích phục vụ cộng đồng, vì đây là tiền của đóng
  góp của nhân dân, là tài sản tích lũy của xã hội, phải được quay trở lại phục
  vụ lợi ích cho xã hội mà Nhà nước chỉ là người đại diện nhân dân đứng ra
  quản lý.
  Đội ngũ cán bộ quản lý chất lượng đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách
  Nhà nước tại thị xã Sông Công còn mỏng, chưa đáp ứng được yêu cầu. Còn
  có sự chồng chéo và thiếu sự phối hợp trong thực hiện quản lý chất lượng đầu
  tư giữa tổ chức thanh tra và cơ quan quản lý nhà nước. Quy định về chủ đầu
  tư còn nhiều bất cập, năng lực của chủ đầu tư còn hạn chế, dẫn đến công tác
  quản lý dự án, quản lý chất lượng không đảm bảo. Bên cạnh đó, chế tài chưa
  đủ mạnh, chưa mang tính răn đe, phòng ngừa cao và chưa xử lý nghiêm đối
  với các hành vi vi phạm về chất lượng công trình xây dựng nên chưa đảm bảo
  tính khả thi trong việc tuân thủ và thực hiện các quy định về quản lý chất
  lượng công trình xây dựng
  Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý
  đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương tại thị xã Sông Công tỉnh Thái
  Nguyên” làm luận văn tốt nghiệp cao học là hết sức cần thiết.
  2. Mục đích nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu tổng quát
  quản lý hoạt động đầu tư bằng nguồn
  vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2010 – 2013, đề xuất những giải pháp
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  nhằm hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước các dự án đầu tư bằng nguồn
  NSNN trên địa bàn Thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý đầu tư
  bằng nguồn ngân sách địa phương.
  - Đánh giá thực trạng công tác quản lý đầu tư từ nguồn ngân sách địa
  phương tại thị xã Sông Công giai đoạn 2010-2014.
  - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý
  đầu tư bằng nguồn ngân sách địa phương tại thị xã Sông Công đến năm 2020.
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu:
  Công tác quản lý đầu tư bằng nguồn ngân sách địa phương tại thị xã
  Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu:
  + Về không gian: quản lý hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn
  vốn ngân sách địa phương tại thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
  + Về thời gian: giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý đầu tư bằng nguồn
  vốn ngân sách Nhà nước.
  Đánh giá thực trạng công tác quản lý đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách
  địa phương giai đoạn 2010 - 2013 của thị xã Sông Công, chỉ ra mặt được, tồn
  tại, hạn chế và nguyên nhân.
  Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý
  đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương tại thị xã Sông Công, tỉnh Thái
  Nguyên đến năm 2020.
  5. Kết cấu đề tài
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn chia
  làm 4 chương:
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý đầu tư bằng nguồn vốn
  ngân sách địa phương
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
  Chương 3: Thực trạng quản lý đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa
  phương trên địa bàn thị xã Sông Công giai đoạn 2010 - 2013
  Chương 4: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư bằng nguồn vốn ngân
  sách địa phương trên địa bàn thị xã Sông Công đến năm 2020





  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG viii
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ . viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 2
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn . 3
  5. Kết cấu đề tài . 3
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ 5
  1.1.1. Vốn đầu tư, đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương 5
  1.1.2. Ý nghĩa của quản lý đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương 12
  1.1.3. Nguyên tắc quản lý đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương . 13
  1.1.4. Đặc điểm quản lý đầu tư bằng vốn ngân sách địa phương . 18
  1.2. Nội dung quản lý đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương 18
  1.2.1. Xây dựng chiến lược đầu tư bằng vốn ngân sách địa phương 18
  1.2.2. Lập kế hoạch đầu tư 20
  1.2.3. Thẩm định nhà nước dự án . 23
  1.2.4. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện đầu tư . 24
  1.2.5. Thực hiện quản lý, tổ chức xây dựng công trình . 25
  1.2.6. Kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư bằng vốn ngân sách địa phương 26
  1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến việc quản lý đầu tư bằng vốn ngân sách
  địa phương 27
  1.3.1. Năng lực quản lý của cơ quan Nhà nước 27
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.3.2. Nguồn kinh phí 28
  1.3.3. Thủ tục hành chính và các quy định của pháp luật . 29
  1.3.4. Bối cảnh kinh tế - xã hội, chính trị và các yếu tố môi trường tự nhiên . 30
  1.3.5. Công luận và thái độ của các nhóm có liên quan 31
  1.4. Kinh nghiệm của một số địa phương và bài học cho thị xã sông công
  trong việc quản lý đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương 31
  bằng nguồn vốn ngân sách địa phương . 31
  1.4.2. Bài học kinh nghiệm cho thị xã Sông Công trong công tác quản lý
  đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương 34
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 35
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 35
  2.2. Các phương pháp nghiên cứu . 35
  2.2.1. Phương pháp nghiên cứu định tính . 35
  2.2.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng 36
  2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu . 38
  2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu . 39
  2.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiện trạng của thị xã Sông Công 39
  2.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả công tác quản lý đầu tư bằng nguồn
  vốn ngân sách địa phương tại thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên . 39
  Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ BẰNG
  NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ
  XÃ SÔNG CÔNG GIAI ĐOẠN 2010-2013 40
  3.1.1. Đặc điểm tự nhiên . 40
  3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 42
  3.2. Thực trạng công tác quản lý đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa
  phương tại thị xã Sông Công giai đoạn 2010-2013 47
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  3.2.1. Thực trạng công tác hoạch định dự án đầu tư bằng vốn ngân sách
  địa phương . 47
  3.2.2. Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch vốn đầu tư tại thị xã Sông Công 48
  3.2.3. Thực trạng công tác lập thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư . 55
  3.2.4. Thực trạng công tác giải phóng mặt bằng thực hiện đầu tư 57
  3.2.5. Thực trạng công tác quản lý thực hiện dự án đầu tư . 58
  3.2.6. Thực trạng công tác kiểm tra giám sát quá trình thực hiện đầu tư . 60
  3.3. Đánh giá kết quả công tác quản lý đầu tư bằng vốn ngân sách địa
  phương tại thị xã Sông Công giai đoạn 2010-2013 61
  3.3.1. Kết quả đạt được . 61
  3.3.2. Những tồn tại . 64
  3.2.3. Nguyên nhân của những tồn tại 68
  Chương 4: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ BẰNG
  VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI THỊ XÃ SÔNG CÔNG ĐẾN
  NĂM 2020 70
  4.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và định hướng đầu tư từ ngân
  sách địa phương giai đoạn 2012-2020 70
  4.1.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Sông Công đến
  năm 2020 . 70
  4.1.2. Định hướng đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương đến
  năm 2020 71
  4.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư bằng nguồn vốn
  ngân sách địa phương tại thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên 77
  4.2.1. Hoàn thiện việc hoạch định đầu tư bằng vốn ngân sách địa phương
  tại thị xã Sông Công 77
  4.2.2. Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch vốn đầu tư . 78
  4.2.3. Nâng cao chất lượng của công tác thẩm định và phê duyệt dự án
  đầu tư 80
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  4.2.4. Đổi mới và hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng 81
  4.2.5. Hoàn thiện công tác quản lý thực hiện đầu tư 82
  4.2.6. Hoàn thiện công tác kiểm tra thực hiện dự án đầu tư . 84
  4.3. Kiến nghị 87
  4.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ . 87
  4.3.2 Kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước cấp trung ương . 87
  4.3.3. Kiến nghị đối với tỉnh Thái Nguyên . 88
  4.3.4. Kiến nghị đối với thị xã Sông Công . 88
  KẾT LUẬN 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
  PHỤ LỤC . 93

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương tại thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương tại thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status