Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Một thành viên điện chiếu sáng Hải Phòng 

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Một thành viên điện chiếu sáng Hải Phòng 

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN HẠCH TOÁN TÀI
  SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP 2
  1.1 Những vấn đề chung về tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp . 2
  1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tài sản cố định hữu hình trong
  doanh nghiệp. 2
  1.1.2 Khái niệm, đặc điểm, tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình . 2
  1.1.2.1 Khái niệm tài sản cố định hữu hình 2
  1.1.2.2 Đặc điểm tài sản cố định hữu hình . 2
  1.1.2.3 Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình . 3
  1.1.3 Vai trò và nguyên tắc quản lý của tài sản cố định hữu hình . 3
  1.1.3.1 Vai trò của tài sản cố định hữu hình . 3
  1.1.3.2 Nguyên tắc quản lý tài sản cố định hữu hình . 4
  1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định hữu hình . 5
  1.1.5 Phân loại và đánh giá tài sản cố định hữu hình 5
  1.1.5.1 Phân loại tài sản cố định hữu hình 5
  1.1.5.2 Đánh giá tài sản cố định hữu hình 8
  1.2 Nội dung tổ chức công tác kế toán tài sản cố định hữu hình trong doanh
  nghiệp. . 12
  1.2.1 Tổ chức kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp. 12
  1.2.1.1 Đánh số tài sản cố định hữu hình. . 12
  1.2.1.2 Xác định đối tượng ghi tài sản cố định hữu hình. . 13
  1.2.1.3 Nội dung kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình . 13
  1.2.2 Tổ chức kế toán tổng hợp tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp. 15
  1.2.2.1 Chứng từ sử dụng. . 15
  1.2.2.2 Tài khoản sử dụng . 16
  1.2.2.3 Phương pháp hạch toán. 16
  1.2.3 Kế toán khấu hao tài sản cố định hữu hình. . 18
  1.2.3.1 Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình. 18
  1.2.3.2 Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định hữu hình. 19
  1.2.3.3 Chứng từ sử dụng 23
  1.2.3.4 Tài khoản sử dụng . 23
  1.2.3.5 Phương pháp hạch toán: 24
  1.2.4 Kế toán sửa chữa tài sản cố định hữu hình. . 25
  1.2.4.1 Phân loại công tác sửa chữa tài sản cố định hữu hình. . 25
  1.2.4.2 . Phương thức tiến hành sửa chữa tài sản cố định hữu hình. 25
  1.2.4.3. Công tác lập kế hoạch và lập dự toán sữa chữa tài sản cố định hữu hình.
  . 26
  1.2.4.4. Chứng từ và tài khoản sử dụng 26
  1.2.4.5. Phương pháp hạch toán 27
  1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán tài sản cố
  định hữu hình trong doanh nghiệp. . 29
  1.3.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung 29
  1.3.2 Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái . 30
  1.3.4 Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 32
  1.3.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính . 33
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH
  TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CHIẾU SÁNG
  HẢI PHÕNG 34
  2.1. Khái quát về công ty TNHH MTV Điện Chiếu Sáng Hải Phòng 34
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. . 34
  2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 35
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty 36
  2.1.4. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. . 40
  2.1.5 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 40
  2.2 Thực trạng công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Một Thành
  Viên Điện Chiếu Sáng Hải Phòng. 44
  2.2.1 Đặc điểm tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH Một Thành Viên
  Điện Chiếu Sáng Hải Phòng. 44
  2.2.2 Phân loại và đánh giá tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH Một
  Thành Viên Điện Chiếu Sáng Hải Phòng. 44
  2.2.3 Kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH Một Thành
  Viên Điện Chiếu Sáng Hải Phòng . 46
  2.2.4 Kế toán tổng hợp tăng, giảm tài sản cố định hữu hình tại Công ty 59
  2.2.5 Kế toán khấu hao tài sản cố định hữu hình tại Công Ty TNHH Một Thánh
  Viên Điện Chiếu Sáng Hải Phòng . 75

  CHƯƠNG 3 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG
  TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH
  MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÕNG . 80
  3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty
  TNHH Một Thành Viên Điện Chiếu Sáng Hải Phòng . 80
  3.1.1. Ưu điểm . 80
  3.1.1.1. Công tác kế toán chung . 80
  3.1.1.2. Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình . 81
  3.1.2. Nhược điểm . 81
  3.1.2.1. Công tác kế toán chung 81
  3.1.2.2. Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình . 82
  3.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tài sản cố
  định hữu hình tại Công ty TNHH Một Thành Viên Điện Chiếu Sáng Hải Phòng
  . 83
  KẾT LUẬN 96
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 97 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  Sinh viên: Lê Thị Phương Thảo – Lớp: QTTN102 1
  LỜI MỞ ĐẦU
  . Nó là điều kiện không t
  , năng lực và thế mạnh của doanh
  nghiệp trong việc phát triển sản xuất kinh doanh. Nó gắn liền với doanh nghiệp
  trong mọi thăng trầm của nền kinh tế nói chung và của doanh nghiệp nói riêng.
  Ngày nay, khi khoa học – công nghệ phát triển mạnh mẽ, các tài sản cố
  định trong các doanh nghiệp không ngừng biến động cả về số lượng, chủng loại
  và giá trị. Để đảm bảo sử dụng tài sản có hiệu quả, doanh nghiệp cần phải có
  phương pháp hợp lý, phát huy tối đa công suất của máy móc thiết bị, sử dụng tài
  sản đúng mục đích nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm.
  Xuất phát từ vai trò, tầm quan trọng của công tác hạch toán tài sản cố
  định, trên cơ sở những kiến thức đã học và qua tìm hiểu thực tế, em đã chọn
  nghiên cứu đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại
  Công ty TNHH Một Thành Viên Điện Chiếu Sáng Hải Phòng” để làm khóa
  luận tốt nghiệp của mình.
  Nội dung của khóa luận ngoài phần mở đầu và kết luận bao gồm ba
  chương:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản hạch toán tài sản cố định
  hữu hình trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty
  TNHH Một Thành Viên Điện Chiếu Sáng Hải Phòng.
  Chương 3: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty
  TNHH Một Thành Viên Điện Chiếu Sáng Hải Phòng.
  Do khả năng thực tế của em còn có hạn,vốn hiểu biết chưa sâu nên bài
  khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót. Emrất mong thầy cô, nhà trường và
  các bạn góp ý sửa chữa và đóng góp thêm ý kiến cho bài viết của em được hoàn
  thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  Sinh viên: Lê Thị Phương Thảo – Lớp: QTTN102 2
  CHƯƠNG 1:
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP
  1.1 Những vấn đề chung về tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp
  1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tài sản cố định hữu hình
  trong doanh nghiệp.
  Trong lịch sử phát triển nhân loại, các cuộc đại cách mạng công nghiệp
  đều tập trung vào giải quyết các vấn đề về cơ khí hoá, điện khí hoá, tự động hoá
  của quá trình sản xuất, đổi mới, hoàn thiện TSCĐ hữu hình. Nhìn từ góc độ vĩ
  mô ta thấy: một trong những yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của
  doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là uy tín chất lượng sản phẩm của
  mình đưa ra thị trường nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài còn thực chất bên
  trong là các máy móc, thiết bị công nghệ chế biến có đáp ứng được yêu cầu sản
  xuất của doanh nghiệp hay không? TSCĐ hữu hình là điều kiện quan trọng để
  tăng năng suất lao động xã hội và phát triển nền kinh tế quốc dân. Nó thể hiện
  một cách chính xác nhất năng lực và trình độ trang bị cơ sở vật chất của mỗi
  doanh nghiệp. TSCĐ hữu hình được đổi mới và sử dụng có hiệu quả sẽ là một
  trong những yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nói
  riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung
  1.1.2Khái niệm, đặc điểm, tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình
  1.1.2.1 Khái niệm tài sản cố định hữu hình
  Theo thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính:
  Tài sản cố định hữu hình là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất
  thỏa mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ
  kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật
  kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải
  1.1.2.2 Đặc điểm tài sản cố định hữu hình
  Tài sản cố định hữu hình có một số đặc điểm chính sau:
  - Tài sản cố định hữu hình tham gia nhiều vào chu kỳ sản xuất kinh doanh
  - Giá trị sử dụng và giá trị của tài sản cố định hữu hình bị giảm dần khi
  tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh do sự hao mòn và giá trị hao mòn
  được chuyển dịch từng phần vào giá trị sản phẩm sản xuất ra. Bộ phận giá trị
  chuyển dịch này cấu thành một yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh của doanh
  nghiệp được bồi đắp mỗi khi sản phẩm được tiêu thụ. Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  Sinh viên: Lê Thị Phương Thảo – Lớp: QTTN102 3
  - Đối với tài sản cố định hữu hình, hình thái vật chất lúc ban đầu giữ
  nguyên với lúc hư hỏng.
  1.1.2.3 Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình
  Theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 quy định: Tư liệu
  lao động là những tài sản cố định hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ
  thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện
  một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả
  hệ thống không thể hoạt động được, nếu đồng thời thỏa mãn cả ba tiêu chuẩn
  sau thì được coi là tài sản cố định:
  - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài
  sản đó
  - Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên
  - Nguyên giá của tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy và có
  giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.
  Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với
  nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu
  thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt
  động chính của nó nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi
  phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thỏa
  mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một tài sản cố định
  hữu hình độc lập.
  Đối với súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm, thì từng con súc vật thỏa
  mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một tài sản cố định
  hữu hình.
  Đối với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây, hoặc cây thỏa mãn
  đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một tài sản cố định hữu
  hình.
  1.1.3 Vai trò và nguyên tắc quản lý của tài sản cố định hữu hình
  1.1.3.1 Vai trò của tài sản cố định hữu hình Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  Sinh viên: Lê Thị Phương Thảo – Lớp: QTTN102 4
  , nâ
  . T

  .
  1.1.3.2 Nguyên tắc quản lý tài sản cố định hữu hình
  -
  tư số 45/2013/TT-BTC
  ngày 25/04/2013 quy định:
  - Mọi tài sản cố định trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng (gồm biên
  bản giao nhận tài sản cố định, hợp đồng, hóa đơn mua tài sản cố định và các
  chứng từ, giấy tờ khác có liên quan). Mỗi tài sản cố định phải được phân
  loại,đánh số và có thẻ riêng, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi tài
  sản cố định và được phản ánh trong sổ theo dõi tài sản cố định.
  - Mỗi tài sản cố định phải được quản lý theo nguyên giá, số hao mòn lũy
  kế và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán:
  Giá trị còn lại trên sổ kế
  toán của tài sản cố định

  =

  Nguyên giá của
  tài sản cố định
  -
  Số hao mòn lũy kế
  của tài sản cố định
  - Đối với những tài sản cố định không cần dùng, chờ thanh lý những chưa
  hết khấu hao, doanh nghiệp phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  Sinh viên: Lê Thị Phương Thảo – Lớp: QTTN102 5
  định hiện hành và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-
  BTC ngày 25/04/2013
  - Doanh nghiệp phải thực hiện việc quản lý đối với những tài sản cố định
  đã khấu hao hết nhưng vẫn tham giavào hoạt động kinh doanh như những tài sản
  cố định thông thường.
  1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định hữu hình
  Kế toán tài sản cố định hữu hìnhphải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:
  - Ghi chép, phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời về tình hình hiện có và
  tình hình biến động tăng, giảm các loại tài sản cố định hữu hìnhcủa toàn doanh
  nghiệp trên các mặt: số lượng, chất lượng, giá trị, cơ cấu đồng thời kiểm soát
  chặt chẽ việc bảo quản, bảo dưỡng, nâng cấp và sử dụng tài sản cố định hữu
  hình ở các bộ phận khác nhau nhằm nâng cao hiệu suất sử dụngtài sản cố định
  hữu hình.
  - Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo
  kếtoán phù hợp phục vụ cho việc thu nhận, hệ thống hóa, tổng hợp và cung cấp
  thông tin về tình hình hiện có và sự biến động của tài sản cố định hữu hìnhtrong
  doanh nghiệp.
  - Tính toán chính xác kịp thời số khấu hao tài sản cố định hữu hìnhđồng
  thời phân bổ đúng chi phí khấu hao vào chi phí sản xuất kinh doanh.
  - Theo dõi, ghi chép, kiểm tra chặt chẽ quá trình thanh lý, nhượng bán tài
  sản cố định hữu hìnhnhằm đảm bảo việc quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có
  hiệu quả.
  - Phản ánh, kiểm tra chặt chẽ tài sản cố định hữu hình, cũng như các
  khoản chi phí sửa chữa tài sản cố định hữu hình, tham gia lập và tổ chức thực
  hiện dự án đầu tư xât dựng cơ bản, dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định hữu
  hình.
  - Lập các báo cáo về tài sản cố định hữu hình, tham gia phân tích tình
  hình trang bị, sử dụng và bảo quản các loại tài sản cố định hữu hình.
  1.1.5 Phân loại và đánh giá tài sản cố định hữu hình
  1.1.5.1 Phân loại tài sản cố định hữu hình
  Phân loại tài sản cố định hữu hình theo hình thái biểu hiện.
  - Tài sản cố định có hình thái vật chất (Tài sản cố định hữu hình) :Là
  những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thỏa mãn các tiêu chuẩn của
  tài sản cố định hữu hình,tham gia nhiều vào chu kì kinh doanh nhưng vẫn dữ
  nguyên hình thái vật chất ban đầu Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  Sinh viên: Lê Thị Phương Thảo – Lớp: QTTN102 6
  Thuộc loại tài sản này gồm có:
  + Nhà cửa, vật kiến trúclà những tài sản cố định của doanh nghiệp được
  hình thành sau quá trình thi công xây dựng như: Trụ sở làm việc, nhà kho, hàng
  rào ,tháp nước, sân bãi, các công tình trang trí cho nhà cửa, đường xá , cầu cống,
  đường sắt, đường băng sân bay,cầu tầu,cầu cảng, ụ, triền đà
  + Máy móc, thiết bịlà toàn bộ các loại máy móc, thiết bị dùng trong hoat
  động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: máy móc chuyên dùng, thiết bị
  công tác,dàn khoan trong lĩnh vực dầu khí,cần cẩu, dây chuyền công
  nghệ,những máy móc đơn lẻ
  + Phương tiện vận tải, truyền dẫnlà các loại phương tiện vận tải như
  phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường không, đường ống
  và các thiết bị chuyền dẫn như: hệ thống thông tin,hệ thống điện,đường ống
  nước,băng tải .
  + Thiết bị, dụng cụ quản lýlà những thiết bị, dụng cụ dùng trong công tác
  quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như:thiết bị điện
  tử,thiết bị,dụng cụ đo lường, kiểm tra chất lượng,máy in,máy photocopy
  + Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩmlà các loại
  vườn cây lâu năm như vườn cà phê,cao su,chè,cây ăn quả .Súc vật làm việc
  hoặc cho sản phẩm như voi,bò sữa,trâu,bò
  + Các loại tài sản cố định hữu hình hữu hình kháclà toàn bộ các loại tài
  sản cố định khác chưa liệt kê vào năm loại trên như tranh ảnh, tác phẩm nghệ
  thuật
  Với cách phân loại này giúp cho nhà quản lý có được cái nhìn tổng quát
  vềcơ cấu đầu tư vào tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp.Đây là căn cứ
  quan trọng để xây dựng hoặc tự điều chỉnh phương hướng đầu tư cho phù hợp
  với thực tế.Đồng thời các nhà quản lý có thể căn cứ vào tiêu thức phân loại này
  để đưa ra biện pháp quản lý tài sản, quản lý vốn, tính khấu hao chính xác và hợp
  lý .
  Phân loại tài sản cố định hữu hình theo nguồn hình thành .
  Theo cách phân loại này tài sản cố định hữu hình được phân loại thành:
  - Tài sản cố định hữu hình được mua sắm do vốn nhà nước cấp.
  - Tài sản cố định hữu hình được mua sắm,xây dựng bằng nguồn vốn vay.
  - Tài sản cố định hữu hình được mua sắm,xây dựng bằng nguồn vốn tự bổ
  sung.
  - Tài sản cố định hữu hình nhận góp vốn,vốn liên doanh bằng hiện vật Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  Sinh viên: Lê Thị Phương Thảo – Lớp: QTTN102 7
  Với cách phân loại này giúp cho người sử dụng phân biệt được quyền-
  nghĩa vụ của đơn vị trong quản lý tài sản cố định hữu hình,giúp doanh nghiệp ra
  quyết định sử dụng nguồn vốn khấu hao một cách hợp lý.
  Phân loại tài sản cố định hữu hình theo quyền sở hữu.
  - Tài sản cố định hữu hình tự có:là những tài sản cố định hữu hình được
  mua sắm và đầu tư bằng nguồn vốn tựcó (Ngân sách cấp,do đi vay của ngân
  hàng hoặc trích quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp) để phục vụ cho sản xuất
  kinh doanh của doanh nghiệp.
  - Tài sản cố định hữu hình thuê ngoài: là những tài sản cố định hữu hình
  không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, được hình thành do việc doanh
  nghiệp đi thuê sử dụng trong một thời gian nhất định theo hợp đồng thuê tài sản
  cố định hữu hình
  Với cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp nắm được những tài sản cố
  định hữu hình nào mình hiện có và những tài sản cố định hữu hình nào mà mình
  phải đi thuê, để có hướng sử dụng và mua sắm thêm tài sản cố định hữu hình
  phục vụ cho sản xuất kinh doanh.
  Phân loại tài sản cố định hữu hình theo công dụng kinh tế.
  Theo tiêu thức phân loại này, tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp
  được chia thành 2 loại:
  - Tài sản cố định hữu hình dùng trong sản xuất kinh doanh là những tài
  sản cố định hữu hình trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh của
  doanh nghiệp. Bao gồm: nhà cửa, vật kiến trúc, thiết bị truyền dẫn, máy móc
  thiết bị sản xuất, phương tiện vận tải .
  - Tài sản cố định hữu hình dùng ngoài sản xuất kinh doanh là những tài
  sản cố định hữu hình dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh phụ trợ doanh
  nghiệp, và nhưng tài sản dùng cho phúc lợi công cộng, không mang tính chất
  sản xuất kinh doanh. Bao gồm: nhà cửa, các công trình phúc lợi tập thể .
  Cách phân loại này giúp cho người quản lý thấy rõ kết cấu tài sản cố định
  hữu hình và vai trò, tác dụng của tài sản cố định hữu hình trong quá trình sản
  xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, sử
  dụng tài sản cố định hữu hình và tính toán khấu hao chính xác.
  Phân loại tài sản cố định hữu hình theo tình hình sử dụng.
  Căn cứ vào tình hình sử dụng tài sản cố định hữu hình người ta chia tài
  sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp ra làm 3 loại đó là:

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Một thành viên điện chiếu sáng Hải Phòng 
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Một thành viên điện chiếu sáng Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status