Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường đất, nước, không khí khu vực bị ảnh hưởng bởi việc khai thác mỏ sắt Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường đất, nước, không khí khu vực bị ảnh hưởng bởi việc khai thác mỏ sắt Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên là một trong những nhân tố để
  thúc đẩy nền kinh tế quốc dân của mỗi quốc gia trên thế giới. Nước ta là một
  trong những nước có trữ lượng tài nguyên khoáng sản vào loại lớn và đa
  dạng. Tuy nhiên lượng khoáng sản này lại nằm rải rác trong các khu vực với
  trữ lượng nhỏ nên không kinh tế trong việc khai thác. Đồng thời, việc khai
  thác khoáng sản đã và đang để lại những hệ lụy về môi trường, một phần lý
  do là do quy mô khai thác nhỏ khiến cho việc đầu tư công nghệ không lớn,
  dẫn đến hiệu suất khai thác thấp mà môi trường bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện
  có 113 mỏ khoáng sản gồm kim loại, than, vật liệu xây dựng đã được cấp
  phép khai thác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo Sở Tài nguyên - Môi
  trường, bên cạnh các doanh nghiệp chấp hành tốt Luật Khoáng sản, vẫn có
  những “điểm nóng” để xảy ra thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường.
  Theo số mỏ và điểm quặng, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện
  177 điểm quặng và mỏ khoáng sản rắn và một mỏ nước khoáng. Tính đến
  31/12/2005 tổng số mỏ đưa vào khai thác (kể cả khai thác tận thu và khai thác
  cát sỏi) là 45 mỏ. Tình hình khai thác khoáng sản ở tỉnh Thái Nguyên trong
  những năm qua cho thấy, số lượng mỏ khoáng sản và sản lượng được đưa vào
  khai thác ngày càng tăng. Số lượng doanh nghiệp, đơn vị tham gia khai thác,
  chế biến khoáng sản cũng gia tăng nhanh chóng. [10]
  Hoạt động khoáng sản của các doanh nghiệp đã đóng góp vào nguồn thu
  ngân sách của tỉnh tăng trưởng liên tục qua từng năm. Tuy nhiên đây cũng là
  một trong những ngành chiếm dụng diện tích đất sử dụng lớn. Ô nhiễm đất
  không những làm giảm khả năng sản xuất của đất mà còn lấy đất làm điểm
  xuất phát để ảnh hưởng tới thực vật, động vật và con người. Một số nguyên tố
  vi lượng và siêu vi lượng có tính độc hại tích luỹ trong nông sản phẩm, từ đó 2
  gây tác hại nghiêm trọng đối với động, thực vật và con người. Ngoài ra môi
  trường nước và môi trường không khí cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
  Những tác động của việc khai thác và chế biến khoáng sản đến môi
  trường là vấn đề đáng được quan tâm và cần có những giải pháp khắc phục vì
  thế tôi tiến hành thực hiện luận văn: “Hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi
  trường đất, nước, không khí khu vực bị ảnh hưởng bởi việc khai thác Mỏ
  sắt Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên”.
  2. Mục tiêu của đề tài
  2.1. Mục tiêu tổng quát
  Đánh giá được tình hình khai thác và tuyển quặng của Mỏ sắt Trại Cau
  và những tác động xấu tới môi trường khu vực Mỏ. Từ đó đánh giá sự ảnh
  hưởng của quá trình hoạt động đến cộng đồng dân cư khu vực Mỏ sắt Trại
  Cau và đưa ra các giải pháp nhăm xử lý hiệu quả hơn vấn đề ô nhiễm môi
  trường.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Đánh giá tình hình khai thác Mỏ sắt Trại Cau tại thị trấn Trại Cau –
  huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên.
  - Đánh giá hiện trạng môi trường nước, môi trường đất, môi trường
  không khí tại khu vực bị ảnh hưởng do quá trình khai thác khoáng sản tại Trại
  Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên.
  - Đánh giá sự ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh và
  công nhân làm việc tại mỏ sắt.
  - Đưa ra giải pháp nhằm giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường.
  3. Ý nghĩa của đề tài
  * Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu:
  - Tạo cho sinh viên có cơ hội vận dụng lí thuyết vào thực tiễn, rèn luyện
  khả năng tổng hợp phân tích số liệu.
  - Là điều kiện thuận lợi cho việc tiếp thu và học hỏi những kinh nghiệm
  sau khi ra trường. 3
  * Ý nghĩa trong thực tiễn:
  - Phòng TN & MT huyện Đồng Hỷ thực hiện công tác quản lí và BVMT
  hiệu quả hơn.
  - Ban lãnh đạo Mỏ sắt Trại Cau thấy được hiện trạng môi trường để từ
  đó có những cải tiến về công nghệ, trang thiết bị trong khai thác và xử lí
  môi trường nước, đẩy mạnh công tác BVMT.


  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . v
  DANH MỤC CÁC BẢNG vi
  DANH MỤC CÁC HÌNH vii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của luận văn . 1
  2. Mục tiêu của đề tài 2
  2.1. Mục tiêu tổng quát 2
  2.2. Mục tiêu cụ thể . 2
  3. Ý nghĩa của luận văn . 2
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  1.1. Cơ sở pháp lý . 4
  1.2. Cơ sở khoa học . 5
  1.2.1 . Khái niệm về môi trường, ô nhiễm môi trường . 5
  1.3. Cơ sở thực tiễn 6
  13.1. Tổng quan tài liệu trên thế giới về tình hình đầu tư khai thác kim
  loại 6
  1.3.2. Tổng quan tài liệu về thực trạng khai thác khoáng sản ở Việt Nam . 10
  Chương 2: NỘI DUNG , PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 29
  2.1. Phạm vi, đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu 29
  2.1.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 29
  2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 29
  2.2. Nội dung nghiên cứu 29
  2.2.1. Điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội tại khu vực Mỏ Sắt - Trại Cau 29
  2.2.2. Đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước, không khí khu vực bị ảnh
  hưởng của việc khai thác khoáng sản Trại Cau . 29
  2.2.3. Ý kiến người dân và công nhân mỏ về ảnh hưởng của hoạt động khai
  thác sắt đến sức khỏe và môi trường . 29
  Comment [A1]:
  Comment [NTL2]: iv
  2.2.4. Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường đất, nước, không khí tại khu vực bị
  ảnh hưởng 30
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 30
  2.3.1. Phương pháp kế thừa sử dụng tài liệu thứ cấp . 30
  2.3.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp 30
  2.3.3. Phương pháp xử lí số liệu 31
  2.3.4. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu . 31
  2.3.5. Phương pháp đối chiếu với tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam 34
  2.3.6. Phương pháp so sánh 34
  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36
  3.1. Khái quát điều kiện kinh tế - xã hội của mỏ sắt Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái
  Nguyên 36
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên . 36
  3.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội. 44
  3.2. Đánh giá tác động môi trường đất, nước, không khí khu vực bị ảnh hưởng
  của việc khai thác khoáng sản Trại Cau. . 47
  3.2.1. Khái quát về mỏ sắt Trại Cau 47
  3.2.2. Hiện trạng môi trường khu vực mỏ sắt Trại cau 56
  3.3. Ý kiến người dân và công nhân mỏ về ảnh hưởng của hoạt động khai thác sắt
  đến sức khỏe và môi trường 63
  3.3.1. Ý kiến người dân xung quanh Mỏ . 63
  3.3.2. Ý kiến của công nhân viên Mỏ 64
  3.4. Đề suất giải pháp giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường trong quá trình
  khai thác. 65
  3.4.1. Giải pháp quản lý 65
  3.4.2. Giải pháp Công nghệ . 65
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74
  1.Kết luận 74
  2. Kiến nghị . 75
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 76
  v
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT


  Kí hiệu viết tắt Tên kí hiệu
  BOD (Biochemical Oxygen Demand) : Nhu cầu oxy sinh học
  COD (Chemical Oxygen Demand) : Nhu cầu oxy hóa học
  DO (Dissolve oxygen) : Oxy hòa tan
  HTX : Hợp tác xã
  LN : Lớn nhất
  MPN (Most Probable Number) : Số vi khuẩn có thể lớn nhất
  NN : Nhỏ nhất
  QCVN : Quy chuẩn Việt Nam
  TSS (Total Suspended Solid) : Tổng chất rắn lơ lửng
  TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam
  UBND : Ủy ban nhân dân
  XHCNVN Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  KT-KT Kinh tế - Kỹ thuật
  TCCP Tiêu chuẩn cho phép

  Xem Thêm: Hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường đất, nước, không khí khu vực bị ảnh hưởng bởi việc khai thác mỏ sắt Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường đất, nước, không khí khu vực bị ảnh hưởng bởi việc khai thác mỏ sắt Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status