Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Thế , nền kinh tế chuyển dần từ lao động chân tay sang lao động
  trí óc, các sản phẩm có hàm lượng trí tuệ cao thường có giá trị lớn, tiêu hao tài
  nguyên thiên nhiên ít, sự ô nhiễm môi trường được hạn chế. Chiến lược phát
  triển kinh tế - xã hội của nước ta đến năm 2020 được Đại hội Đảng lần thứ
  XI thông qua, một trong những giải pháp có tính đột phá, để thực hiện được
  mục tiêu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại
  vào năm 2020 là phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có
  nhân lực qua đào tạo nghề và chính sách bảo đảm việc làm sau đào tạo.
  Việt Nam là một nước đang phát triển và đang hội nhập mạnh mẽ với
  thế giới. Trong bối cảnh đó, nước ta có những cơ hội để phát triển, đồng thời
  đang và sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức. Việt Nam đã đạt được những
  tiến bộ rất ấn tượng trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên
  kỷ và đã hoàn thành một số mục tiêu về xóa đói, giảm nghèo và giải quyết
  việc làm cho người trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, khi gia nhập WTO, nền
  kinh tế Việt Nam nói chung và các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam cũng
  phải chịu sức ép cạnh tranh rất lớn và lợi thế cạnh tranh là giá nhân công rẻ đã
  giảm đi đáng kể. Lao động đã qua đào tạo còn thấp, trình độ tay nghề và kỹ
  năng làm việc nhóm còn hạn chế, sản phẩm có hàm lượng chất xám chiếm tỷ
  trọng rất nhỏ
  Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động của
  Chính phủ là: “Xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về đào tạo và việc
  làm. Tập trung xây dựng kế hoạch và giải pháp đào tạo người trong độ tuổi
  lao động đủ trình độ, năng lực vào làm việc ở , cơ sở công
  nghiệp, thủ công nghiệp và dịch vụ ộ phận
  nông dân còn tiếp tục sản xuất nông nghiệp được đào tạo về kiến thức và kỹ

  2
  năng để thực hành sản xuất nông nghiệp hiện đại; đồng thời tập trung đào
  tạo nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý, cán bộ cơ sở”.
  Trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), Ban chấp hành
  Trung ương đã đặt ra yêu cầu đổi mới: “Đối với giáo dục nghề nghiệp, tập
  trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp.
  Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều phương thức và trình độ,
  đào tạo kỹ năng nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp
  ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật, công nghệ của thị trường lao động trong nước
  và quốc tế”. Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ
  2011-2020, Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 trong đó yêu
  cầu đổi mới căn bản, toàn diện và mạnh mẽ lĩnh vực dạy nghề để đáp ứng yêu
  cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội
  nhập quốc tế; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm,
  đào tạ .
  Trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước, công tác dạy nghề có
  đóng góp không nhỏ, ngày càng có vai trò quan trọng trong việc đào tạo
  nguồn nhân lực, giải quyết cơ bản đội ngũ lao động được qua đào tạo nhằm
  đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh
  tế quốc tế. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đã tăng từ 20% năm 2006 lên
  30% vào năm 2011, mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của cả nước
  lên 55% vào năm 2020.
  Hà Giang là địa phương có nguồn lao động dồi dào. Tuy nhiên, do còn
  hạn chế về trình độ, năng lực nên nguồn lao động ở đây chưa đáp ứng được
  yêu cầu của quá trình phát triển. Năm 2009 tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các
  ban ngành liên quan triển khai Đề án Đào tạo nguồn nhân lực từ năm 2010 -
  2020. Mục tiêu của Đề án là tuyển sinh dạy nghề ngắn hạn, dài hạn cho
  28.760 lao động, trong đó đào tạo nghề bằng nguồn kinh phí của Nhà nước là
  17.430 người, nguồn kinh phí lao động tự đóng góp là 11.330 người.

  3
  Những kết quả đạt được trong thời gian qua của công tác đào tạo nghề
  gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
  có sự đóng góp không nhỏ cho việc phát triển kinh tế của địa phương, góp
  phần ổn định trật tự ội và giải quyết công ăn, việc làm cho người
  lao độ Tuy nhiên, bên cạnh
  những thành tựu đạt được thì công tác ĐTN gắn với GQVL vẫn còn nhiều bất
  cập, hạn chế yếu kém và chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội như: chất
  lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, nhất là đào tạo
  nguồn nhân lực chất lượng cao; chưa chuyển mạnh đào tạo theo nhu cầu của
  xã hội, chưa giải quyết tốt giữa việc tăng số lượng đào tạo với nhu cầu các
  nghề mà xã hội cần. Công đào tạo nghề chưa gắn kết được với các doanh
  nghiệp, chương trình đào tạo còn nặng tính lý thuyết, việc thực hành tại các
  nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp còn ít; chậm đổi mới nội dung, hình thức
  đào tạo, đào tạo những nghề mà xã hội không có nhu cầu, những nghề mà xã
  hội đang cần thì lại đào tạo chưa đủ hoặc chưa đạt yêu cầu, v.v
  Xuất phát từ tình trạng trên đây, đòi hỏi cấp ủy và chính quyền thành
  phố Hà Giang phải có những mục tiêu, phương hướng cụ thể trong công tác
  đào tạo nguồn nhân lực; theo đó, việc đào tạo phải gắn với thị trường lao
  động, mở rộng ngành nghề nhưng phải nâng cao chất lượng đào tạo và đặc
  biệt là đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Xuất phát từ những thực tế
  đó, tác giả quyết định lựa chọn đề tài “Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc
  làm trên địa bàn thành phố làm luận văn tốt
  nghiệp của mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu nghiên cứu chung
  Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao
  chấ ạo nghề gắn với giải quyết việc làm trên đại bàn thành phố Hà
  Giang, tỉnh Hà Giang.

  4
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa các khía cạnh lý luận và thực tiễn về đào tạo nghề gắn
  với giải quyết việc làm;
  - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo nghề gắn với giải
  quyết việc làm trên địa bàn thành phố Hà Giang trong thời gian qua;
  - Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị với các bên có liên
  quan nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết
  việc làm trên đại bàn thành phố Hà Giang trong giai đoạn hướng tới 2020.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Hà
  Giang, tỉnh Hà Giang.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi về nội dung: Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và các
  vấn đề có liên quan.
  - Phạm vi về không gian: thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
  - Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu trong thời gian từ 2009 đến 2013
  4. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu
  Luận văn góp phần làm rõ hơn một số khía cạnh lý luận và thực tiễn về
  đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Phân tích, đánh giá đầy đủ về thực
  trạng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và đề xuất một số giải pháp và
  kiến nghị nhằm đạt được mục tiêu đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm
  cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Giang.
  5. Những đóng góp mới của luận văn
  Trên cơ sở phân tích, đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo
  nghề gắn với giải quyết việc làm từ năm 2009 đến nay, luận văn chỉ ra được
  những điểm mạnh, điểm yếu trong công tác đào tạo nguồn nhân lực của địa
  phương gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Giang, tỉnh
  Hà Giang.

  5
  Luận văn phân tích và rút ra những thành tựu, đồng thời phát hiện
  những bất cập, hạn chế trong công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc
  làm ở thành phố Hà Giang. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao
  chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Hà
  Giang trong điều kiện mới.
  6. Bố cục của luận văn
  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, luận
  văn được kết cấu thành 4 chương như sau:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo nghề gắn với giải
  quyết việc làm.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
  Chương 3: Thực trạng về đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trên
  địa bàn thành phố Hà Giang giai đoạn 2009-2013.
  Chương 4: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nghề gắn với
  giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Hà Giang, .


  iii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC BẢNG BIỂU vii
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ . viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 4
  4. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu . 4
  5. Những đóng góp mới của luận văn . 4
  6. Bố cục của luận văn 5
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÀO TẠO
  NGHỀ GẮN VỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 6
  1.1. Cơ sở lý luận 6
  1.1.1. Một số khái niệm cơ bản đào tạo nghề . 6
  1.1.2. Việc làm và giải quyết việc làm 9
  1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm 15
  1.2. Cơ sở thực tiễn . 21
  1.2.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới 21
  1.2.2. Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước . 25
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30
  2.1. Cách tiếp cận và câu hỏi đặt ra trong nghiên cứu có liên quan đế đề tài 30
  2.1.1. Cách tiếp cận . 30
  2.1.2. Các câu hỏi đề tài cần giải quyết . 30
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 31

  iv
  2.2.1. Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử 31
  2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin . 31
  2.2.3. Phương pháp và xử lý thông tin 32
  2.2.4. Phương pháp phân tích 33
  2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu . 33
  2.4. Dự báo nhu cầu lao Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho
  người lao động trên địa bàn thành phố Hà Giang đến năm 2020 . 34
  Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ GẮN
  VỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Ở THÀNH PHỐ HÀ GIANG GIAI
  ĐOẠN 2009 - 2013 . 35
  3.1. Tổng quan về thành phố Hà Giang, tỉnh Hà giang 35
  3.1.1. Đặc điểm và điều kiện tự nhiên . 35
  3.1.2. Đặc điểm về kinh tế - xã hội . 37
  3.1.3. Dân số và cơ cấu dân số 39
  3.2. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có liên quan đến
  công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm ở thành phố Hà Giang 40
  3.2.1. Thuận lợi . 40
  3.2.2. Khó khăn . 41
  3.3. Thực trạng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn
  thành phố Hà Giang 41
  3.3.1. Thực trạng đào tạo nghề 41
  3.3.2. Thực trạng giải quyết việc làm sau đào tạo nghề 56
  3.3.3. Cơ chế, chính sách của Nhà nước về ĐTN gắn với GQVL 61
  3.3.4. Nhận thức của xã hội về học nghề gắn với việc làm 66
  3.3.5. Đào tạo nghề gắn với chủ thể sử dụng lao động (doanh nghiệp, các
  cơ sở kinh doanh, dịch vụ) 68
  3.3.6. Một số kết luận rút ra qua điều tra, khảo sát . 72
  3.3.7. Tổng hợp và sử dụng công cụ phân tích ma trận SWOT để tìm ra các
  giải pháp chủ yếu phát triển ĐTN gắn với GQVL ở thành phố Hà Giang . 78

  v
  Chương 4: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO
  TẠO NGHỀ GẮN VỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN
  THÀNH PHỐ HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2014- 2020 79
  4.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển tới 2020 . 79
  4.1.1. Dự báo nhu cấu sử dụng lao động qua đào tạo . 79
  4.1.2. Quan điểm, mục tiêu và phương hướng của địa phương 80
  4.2. Một số giải pháp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm 83
  4.2.1. Giải pháp về nâng cao nhận thức của người lao động, doanh
  nghiệp, các tổ chức kinh tế, các ngành về đào tạo nghề gắn với giải quyết
  việc làm . 83
  4.2.2. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và xã hội hóa trong đào tạo nghề 85
  4.2.3. Có chiến lược và tư duy đúng đắn về đào tạo nghề và phát triển
  nguồn nhân lực 89
  4.2.4. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát khu công nghiệp tập trung và các
  nghề thủ công mỹ nghệ . 91
  4.2.5. Tạo mối liên kết chặt chẽ giữa CSDN với doanh nghiệp, dạy nghề
  gắn với thị trường lao động . 92
  4.2.6. Một số giải pháp khác . 95
  4.3. Kiến nghị 97
  4.3.1. Một số kiến nghị hàm ý về chính sách đối với cơ quan quản lý nhà
  nước ở cấp Trung ương và Tỉnh về lĩnh vực ĐTN và GQVL 97
  4.3.2. Một số kiến nghị đối với cơ quan quản lý thành phố Hà Giang và
  chính quyền cơ sở 101
  4.3.3. Đối với các CSDN . 101
  4.3.4. Đối với các doanh nghiệp . 103
  4.3.5. Đối với người học . 103
  KẾT LUẬN 104
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 109
  PHỤ LỤC . 111

  Xem Thêm: Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status