Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đánh giá tình hình thu hồi đất, giao đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007-2012

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá tình hình thu hồi đất, giao đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007-2012

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đất đai là tài sản của tự nhiên, có trước lao động và cùng với quá trình lịch
  sử phát triển kinh tế-xã hội, đất đai là điều kiện lao động. Đất đai đóng vai trò quyết
  định cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
  Đất đai là tài nguyên thiên nhiên, tài sản quốc gia quý báu, địa bàn để phân
  bố dân cư, các hoạt động kinh tế, xã hội quốc phòng, an ninh; là nguồn nội lực để
  xây dựng và phát triển bền vững quốc gia.
  Việc Thu hồi đất, giao đất đảm bảo cho đất đai được sử dụng hợp pháp, đúng
  mục đích có hiệu quả, Đảm bảo cho mọi diện tích đất đai được sử dụng hợp pháp
  đúng mục đích, đạt hiệu quả cao, khắc phục trình trạng tuỳ tiện trong quản lý sử
  dụng đất đai; đáp ứng nhu cầu sử dụng đất phục vụ lợi ích quốc gia.
  Pháp luật đất đai nước ta đã quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà
  nước thống nhất quản lý. Nhà nước giao đất cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân sử
  dụng dưới các hình thức giao đất không thu tiền, giao đất có thu tiền và cho thuê
  đất. Nhà nước thu hồi đất dưới các hình thức thu hồi đất không có bồi thường thiệt
  hại, thu hồi đất có bồi thường thiệt hại.
  Thu hồi đất, giao đất là một trong những nội dung quan trọng của quản lý
  nhà nước về đất đai, là tiền đề cho việc khai thác, sử dụng đất để phát triển kinh tế
  xã hội theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  Thành phố Tuyên Quang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, đầu
  mối giao thông của tỉnh Tuyên Quang. Trong những năm gần đây UBND thành phố
  Tuyên Quang đã phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên
  Quang tham mưu cho UBND tỉnh tạo mọi điều kiện về thủ tục thu hồi, giao đất cho
  các nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.
  Nhưng với tốc độ gia tăng dân số kèm theo sự đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ dẫn
  đến nhu cầu về đất đai gia tăng, gây sức ép lớn đến quỹ đất của Thành phố nói chung
  và của tỉnh nói riêng. Tuy nhiên, việc triển khai cũng còn không ít khó khăn, vướng
  mắc do rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Do vậy đòi hỏi UBND thành phố Tuyên
  Quang phải có những biện pháp về quản lý, sử dụng đất đai phù hợp nhằm khai thác
  hiệu quả quỹ đất, đồng thời sử dụng tiết kiệm và hợp lý.

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  2
  Đánh giá tình hình thu hồi đất, giao đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang sẽ
  giúp cho việc sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả, khắc phục trình trạng tuỳ
  tiện trong quản lý sử dụng đất đai; phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất, góp
  phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của tỉnh.
  Vì vậy việc điều tra, khảo sát thực tế, phân tích, đánh giá có cơ sở khoa học,
  trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả của công tác thu hồi đất,
  giao đất góp phần thiết lập trật tự, kỷ cương pháp luật, hạn chế tranh chấp, khiếu
  kiện về đất đai trong việc thu hồi đất, giao đất là cần thiết.
  Với ý nghĩa đó chúng tôi tiến hành đề tài: “Đánh giá tình hình thu hồi đất, giao
  đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007 - 2012”.
  2. Mục tiêu đề tài
  - Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, giao đất trên địa bàn thành phố
  Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007 - 2012.
  - Đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế cần khắc phục
  trong công tác thu hồi đất và giao đất.
  - Đưa ra những đề xuất và giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường hiệu quả công
  tác thu hồi đất, giao đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
  trong những năm tiếp theo.
  3. Yêu cầu đề tài
  - Nắm vững chính sách, pháp luật đất đai, chính sách thu hồi đất, giao đất và
  các văn bản có liên quan đã được ban hành.
  - Nguồn số liệu, tài liệu điều tra phản ánh đúng quá trình thực hiện các chính
  sách thu hồi đất, giao đất qua một số dự án đã được thực hiện trên địa bàn nghiên
  cứu có độ tin cậy và chính xác.
  - Các số liệu điều tra thu thập phải được phân tích, đánh giá một cách khách
  quan khoa học.
  - Kết quả nghiên cứu phải đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn.
  - Đưa ra được những giải pháp có tính khả thi.

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  3
  4. Ý nghĩa đề tài
  + Ý nghĩa khoa học:
  - Vận dụng và làm sáng tỏ những quy định của pháp luật hiện hành trong công
  tác quản lý thu hồi đất, giao đất.
  - Đề xuất phần bổ sung và hoàn thiện những quy định, văn bản pháp luật cho
  phù hợp trong công tác thu hồi đất, giao đất.
  + Ý nghĩa thực tiễn:
  Thực hiện tốt Luật Đất đai và công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đặc biệt là
  trong công tác thu hồi đất, giao đất nhằm sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả,
  khắc phục trình trạng tuỳ tiện trong quản lý sử dụng đất đai; phát huy tối đa tiềm
  năng, nguồn lực về đất, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành
  phố và của tỉnh.


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  iii
  MỤC LỤC


  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v
  DANH MỤC BẢNG vi
  DANH MỤC HÌNH vii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu đề tài . 2
  3. Yêu cầu đề tài: . 2
  4. Ý nghĩa đề tài: . 3
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  1.1. Cơ sở lý luận về công tác thu hồi đất, giao đất. . 4
  1.1.1. Khái niệm về thu hồi đất, giao đất . 4
  1.1.2. Tầm quan trọng của thu hồi đất, giao đất. . 5
  1.2. Căn cứ pháp lý của thu hồi đất, giao đất 7
  1.3. Căn cứ thực tiễn của việc thu hồi đất, giao đất. . 9
  1.4. Công tác thu hồi đất, giao đất ở một số nước trên thế giới và Việt Nam. . 10
  1.4.1. Công tác thu hồi đất, giao đất ở một số nước trên thế giới . 10
  1.4.2. Công tác thu hồi đất, giao đất ở Việt Nam 14
  1.4.3. Công tác thu hồi đất, giao đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. 21
  1.5. Đánh giá chung tổng quan 22
  Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23
  2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 23
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 23
  2.1.2. Phạm vi nghiên cứu . 23
  2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành . 23
  2.3. Nội dung nghiên cứu 23
  2.4. Phương pháp nghiên cứu 23
  2.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu . 23

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  iv
  2.4.2. Phương pháp xử lý số liệu . 24
  2.4.3. Phương pháp phân tích 24
  2.4.4. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 24
  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25
  3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Tuyên Quang, tỉnh
  Tuyên Quang. . 25
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên. 25
  3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 32
  3.2. Thực trạng quản lý và sử dụng đất đai 38
  3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất tại khu vực . 38
  3.2.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang. 38
  3.3. Đánh giá công tác thu hồi đất, giao đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang
  giai đoạn 2007-2012 46
  3.3.1. Đánh giá công tác thu hồi đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang 49
  3.3.2. Đánh giá công tác giao đất thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố
  Tuyên Quang giai đoạn 2007- 2012. . 61
  3.4. Những giải pháp và kiến nghị để tăng cường hiệu quả công tác thu hồi đất và
  giao đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang: . 72
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 74
  1. Kết luận . 74
  2. Đề nghị 75
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

  Xem Thêm: Đánh giá tình hình thu hồi đất, giao đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007-2012
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá tình hình thu hồi đất, giao đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007-2012 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status