Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đánh giá thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đất nước ta hiện nay đang trong quá trình phát triển công nghiệp hóa,
  hiện đại hóa vấn đề đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ trong các tỉnh thành trên cả
  nước. Trong quá trình đổi mới nền KT-XH ở nước ta, cơ chế kinh tế thị trường
  đã từng bước được hình thành, các thành phần kinh tế phát triển mạnh mẽ và
  hình thành xu hướng mọi yếu tố nguồn lực đầu vào cho sản xuất và sản phẩm
  đầu ra trở thành hàng hoá, trong đó có đất đai. Khi đất đai trở thành hàng hóa
  trên thị trường đã hình thành các giao dịch “ngầm“ về đất đai và các giao dịch
  này đẩy giá đất lên khá cao so với giá đất Nhà nước đã ban hành theo khung giá
  quy định, việc giao đất lúc này đã không còn phù hợp với giá trị thực của đất,
  Nhà nước không kiểm soát được các giao dịch về đất đai khiến các nguồn thu
  từ đất đại bị hạn chế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, hệ thống quản lý
  đất đai không cập nhập kịp thời những thông tin biến động về đất đai, tình
  trạng thửa đất, gây khó khăn trong công tác quản lý . Vì vậy, chuyển sang
  hình thức đất giá quyền sử dụng đất cho phù hợp với giá trị thị trường, phản
  ánh đúng giá trị thực có của đất là tất yếu.
  Vĩnh Tường, là một tỉnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, kéo
  theo đó là quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ trên toàn tỉnh. Nhu cầu sử dụng đất
  cho các mục tiêu phát triển KTXH rất lớn. Trong những năm gần đây Nhà nước đã
  có cơ chế dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đấu thầu dự án
  hoặc đấu giá quyền sử dụng đất. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất đã thực sự là
  một hướng đi mới cho thị trường bất động sản của huyện. Giá trị thực của đất trên
  thị trường được phản ánh thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất.
  Xuất phát từ những vấn đề trên, đồng thời nhằm góp phần vào việc đẩy mạnh
  công tác đấu giá quyền sử dụng đất tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đánh giá thực
  trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn huyện
  Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc”. 2
  2. Mục tiêu, yêu cầu của đề tài
  2.1. Mục tiêu tổng quát
  Góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác đấu giá quyền sử
  dụng đất.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  Đánh giá thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện
  Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc;
  Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu giá quyền sử dụng đất
  trên địa bàn nghiên cứu.
  2.3. Yêu cầu
  Nắm vững các văn bản liên quan đến đấu giá quyền SDĐ của TW và địa
  phương.
  Số liệu điều tra phải khách quan và đảm bảo độ tin cậy.
  Đưa ra các ý kiến đảm bảo tính khách quan đối với công tác đấu giá quyền
  sử dụng đất
  Kết quả nghiên cứu phải đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn có khả năng áp
  dụng ở các địa bàn khác.


  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LUC iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu, yêu cầu của đề tài 2
  2.1. Mục tiêu tổng quát 2
  2.2. Mục tiêu cụ thể 2
  2.3. Yêu cầu 2
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3
  1.1. Bất động sản và thị trường bất động sản . 3
  1.1.1. Bất động sản . 3
  1.1.2. Thị trường bất động sản 3
  1.2. Giá đất và cơ sở khoa học xác định giá đất 4
  1.2.1. Khái niệm về giá đất 4
  1.2.2. Cơ sở khoa học xác định giá đất . 5
  1.3. Đấu giá quyền sử dụng đất . 8
  1.3.1. Giá đất trong đấu giá quyền sử dụng đất 8
  1.3.2. Những yếu tố cơ bản xác định giá đất trong đấu giá QSDĐ 12
  1.3.3. Các phương pháp định giá đất trong đấu giá QSDĐ . 12
  1.4. Kinh nghiệm đấu giá đất ở một số nước trên thế giới và Việt Nam 13
  1.4.1. Mỹ . 13
  1.4.2. Trung Quốc 15
  1.4.3. Đấu giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam . 17
  1.4.4. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số địa phương . 19 iv
  CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU 23
  2.1. Đối tượng nghiên cứu . 23
  2.2. Phạm vi nghiên cứu, thời gian nghiên cứu . 23
  2.3. Nội dung nghiên cứu 23
  2.4. Phương pháp nghiên cứu 24
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 26
  3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 26
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên 26
  3.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội . 28
  3.2. Tình hình quản lý đất đai và thị trường bất động sản trên địa bàn huyện . 34
  3.2.1. Tình hình quản lý đất đai . 34
  3.2.2. Tình hình sử dụng đất . 39
  3.2.3. Thực trạng thị trường quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Vĩnh Tường . 41
  3.3. Cơ sở pháp luật và quy trình, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất áp dụng trên
  địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. 44
  3.3.1 Các văn bản quy phạm pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất . 44
  3.3.2 Quỹ đất để tổ chức đấu giá . 45
  3.3.3. Công tác xác định giá sàn khi thực hiện đấu giá QSDĐ . 46
  3.3.4. Quy chế đấu giá Quyền sử dụng đất .46
  3.3.5. Quản lý và sử dụng tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất: . 52
  3.4. Kết quả đấu giá tại một số dự án điều tra . 52
  3.4.1. Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh
  Vĩnh Phúc . 52
  3.4.2. Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường,
  tỉnh Vĩnh Phúc 54
  3.4.3. Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh
  Vĩnh Phúc . 57
  3.4.4. Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh
  Vĩnh Phúc . 59 v
  3.5. Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất qua một số Dự án
  đấu giá quyền sử dụng đất . 62
  3.5.1. Hiệu quả kinh tế . 62
  3.5.2. Hiệu quả xã hội 68
  3.5.3. Hiệu quả đối với công tác quản lý Nhà nước . 69
  3.6. Một số hạn chế của công tác đấu giá quyền sử dụng đất . 70
  3.6.1. Công tác tổ chức 70
  3.6.2. Đối với người tham gia đấu giá 70
  3.7. Một số đề xuất đối với công tác đấu giá đất. . 70
  3.7.1. Nhóm giải pháp về cơ chế đấu giá QSDĐ . 70
  3.7.2. Nhóm giải pháp về quy hoạch, kế hoạch . 71
  3.7.3. Nhóm giải pháp quản lý, tổ chức thực hiên 71
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73
  1. Kết luận . 73
  2. Kiến nghị 73
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

  Xem Thêm: Đánh giá thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status