Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đánh giá khả năng thích hợp của các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá khả năng thích hợp của các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá
  của mỗi quốc gia. Đất đai là yếu tố duy nhất của sự sống, nếu không có đất sẽ
  không có sản xuất và cũng không có sự tồn tại của con người. Cho nên việc bảo vệ
  nguồn tài nguyên đất đai là một vấn đề hết sức quan trọng.
  Trong cuộc sống đất đai đóng vai trò là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thiếu
  được, trong cuộc sống hàng ngày với các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp,
  lâm nghiệp và cả sinh hoạt của mình, con người đã tác động trực tiếp vào đất đai, làm
  thay đổi hệ sinh thái tự nhiên và đôi khi làm giảm dần tính bền vững của đất đai. Đặc biệt
  là đất nông nghiệp có hạn về diện tích, có nguy cơ bị suy thoái dưới tác động của thiên
  nhiên và sự thiếu hiểu biết của con người trong quá trình hoạt động sản xuất. Khi xã hội
  phát triển, dân số tăng nhanh, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh, kéo theo những đòi hỏi
  ngày càng tăng về lương thực, thực phẩm, nhu cầu sinh hoạt, nhu cầu về đất sử dụng vào
  mục đích chuyên dùng . Trên thực tế đã để lại những hậu quả nghiêm trọng do việc sử
  dụng đất chưa hợp lý như đất bị rửa trôi, xói mòn, đất bị sa mạc hóa. Điều này đã tạo nên
  áp lực ngày càng lớn đối với đất sản xuất nông nghiệp, làm cho quỹ đất nông nghiệp
  luôn có nguy cơ bị suy giảm diện tích, trong khi khả năng khai hoang đất mới và các loại
  đất khác chuyển sang đất nông nghiệp rất hạn chế.
  Để giải quyết vấn đề trên, các nhà khoa học của nhiều nước trên thế giới
  đã tập trung nghiên cứu đánh giá đất từ rất lâu và ngày càng hiện đại hơn. Đánh
  giá đất đai là một nội dung nghiên cứu không thể thiếu được trong chương trình
  phát triển một nền nông lâm nghiệp bền vững và có hiệu quả, vì đất đai là tư liệu
  sản xuất cơ bản nhất của người nông dân, họ phải tự tích lũy những hiểu biết hạn
  chế trong sử dụng đất của mình, đồng thời nắm được những phương thức sử
  dụng đất thích hợp. Trong nền nông nghiệp ổn định và phát triển bền vững thì
  công tác đánh giá đất đai là công việc đầu tiên mang tính nền tảng cho qui hoạch
  sử dụng đất hợp lý, có hiệu quả cao.
  Việc đánh giá đúng mức độ thích hợp của các loại hình sử dụng đất để tổ
  chức sử dụng hợp lý, có hiệu quả đang trở thành một vấn đề có tính thiết thực với
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  tất cả các địa phương. Từ kết quả đánh giá tiềm năng đất đai phải đưa ra được các
  giải pháp mang tính chiến lược và định hướng sử dụng đất cho tương lai để tổ chức
  sử dụng đất hiệu quả và lâu bền. Những năm gần đây, phương pháp đánh giá phân
  hạng đất thích hợp theo chỉ dẫn của FAO đã được nhiều nước trên thế giới công
  nhận và áp dụng.
  Xã Linh Sơnlà một xã trung du miền núi nằm ở phía nam của huyện Đồng
  Hỷ, là một xã có diện tích nông nghiệp khá lớn. Việc định hướng quy hoạch các
  vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung và chuyên môn hoá
  tạo ra vùng nguyên liệu và sản phẩm hàng hoá có chất lượng cao phục vụ xuất khẩu
  đem lại hiệu quả kinh tế là một vấn đề có ý nghĩa chiến lược và cấp thiết.
  Vì vậy, vấn đề đặt ra là phải nghiên cứu đánh giá được tiềm năng đất đai và
  các tài nguyên thiên nhiên của xã để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đa dạng
  hóa sản phẩm, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, từng bước nâng cao đời sống của nhân
  dân trong xã.
  Việc đánh giá các loại hình sử dụng đất thích hợp nhằm sử dụng đất hiệu quả
  và lâu bền trên cơ sở xây dựng một nền nông nghiệp đa canh và mang tính thương
  mại là nhu cầu bức thiết trong phát triển nông nghiệp nông thôn ở xã Linh Sơn,
  huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Xuất phát từ thực tiễn đó, được sự hướng dẫn
  của PGS.TS. Đàm Xuân Vận tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá khả năng
  thích hợp của các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Linh Sơn,
  huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”.
  2. Mục tiêu của đề tài
  - Mục tiêu tổng quát
  Đánh giá các loại hình sử dụng đất làm cơ sở phân hạng thích hợp đất đai sản
  xuất nông nghiệp của xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên theo hướng dẫn
  của FAO.
  -Mục tiêu cụ thể
  + Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên về đất đai, đặc điểm kinh tế - xã
  hội của vùng nghiên cứu, phát hiện những tiềm năng và tồn tại trong sử dụng
  đất sản xuất nông nghiệp của xã.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  + Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai của xã.
  + Xác định hướng phát triển trong sử dụng đất nông nghiệp của xã Linh
  Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên thông qua yêu cầu sử dụng đất của các loại
  hình sử dụng đất.
  3. Yêu cầu của đề tài
  - Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên về đất đai, đặc điểm kinh tế - xã
  hội của vùng nghiên cứu, phát hiện những tiềm năng và tồn tại trong sử dụng
  đất sản xuất nông nghiệp của xã.
  - Xác định hướng phát triển trong sử dụng đất nông nghiệp của xã Linh Sơn,
  huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên thông qua yêu cầu sử dụng đất của các loại hình
  sử dụng đất.
  - Trên cơ sở kết quả đánh giá các loại hình sử dụng đất, đề xuất được các
  loại hình sử dụng đất thích hợp phục vụ sản xuất nông nghiệp tại xã Linh Sơn,
  huyện Đồng Hỷ.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  * Về khoa học
  - Góp phần bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý luận khoa học cho việc sử dụng
  đất nông nghiệp tại xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên và khu vực
  vùng đồi núi phía Bắc Việt Nam.
  * Về thực tiễn
  - Kết quả nghiên cứu chỉ rõ thế mạnh và sự hạn chế của các đặc tính, tính
  chất đất đai và các loại hình sử dụng đất hiện tại trong sản xuất nông nghiệp ở khu
  vực nghiên cứu.
  - So sánh ưu thế của loại hình sử dụng đất đề xuất với loại hình sử dụng đất
  trước đây của xã.
  - Xây dựng các giải pháp sử dụng hợp lý, có hiệu quả và bền vững nguồn tài
  nguyên đất cho phát triển nông nghiệp trên địa bàn xã Linh Sơn - huyện Đồng Hỷ -
  Tỉnh Thái Nguyên.  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4
  1.1. Vai trò của công tác đánh giá đất . 4
  1.2. Cơ sở lí luận về đánh giá đất . 5
  1.3. Tình hình nghiên cứu đánh giá đất ở nước ngoài 6
  1.3.1. Đánh giá đất đai theo phân loại định lượng (Soil Taxonomy) của Mỹ 6
  1.3.2. Đánh giá đất đai ở Liên Xô (cũ) . 7
  1.3.3. Đánh giá đất đai ở Anh . 8
  1.3.4. Đánh giá đất đai ở Canađa 10
  1.3.5. Đánh giá đất đai ở Ấn Độ . 10
  1.3.6. Nghiên cứu đánh giá đất của tổ chức FAO . 11
  1.3.7. Nhận xét chung về các phương pháp đánh giá đất đai ở nước ngoài . 17
  1.4. Nghiên cứu về đánh giá đất ở Việt Nam . 18
  1.5. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai . 25
  1.5.1. Quy trình xây dựng bản đồ đơn vị đất đai . 25
  1.5.2. Xác định các yếu tố và chỉ tiêu phân cấp bản đồ đơn vị đất đai . 27
  Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 30
  2.1. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu 30
  2.2. Nội dung nghiên cứu 30
  2.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của xã 30
  2.2.2. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai . 30
  2.2.3. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 31
  2.2.4. Đánh giá hiệu quả của các loại hình sử dụng đất . 31
  2.2.5. Đề xuất những loại hình sử dụng đất có triển vọng 31
  2.3. Phương pháp nghiên cứu . 31
  2.3.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp . 31
  2.3.2. Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp . 32 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2.3.3. Phương pháp đánh giá thích hợp theo FAO . 32
  2.3.4. Phương pháp xây dựng bản đồ dơn vị đất đai bằng công nghệ GIS 34
  Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35
  3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội . 35
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên . 35
  3.1.1.1. Vị trí địa lý . 35
  3.1.1.2. Đặc điểm khí hậu . 35
  3.1.1.3. Địa hình, địa mạo . 35
  3.1.1.4. Điều kiện thuỷ văn . 36
  3.1.1.5. Điều kiện thổ nhưỡng 36
  3.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội . 38
  3.1.2.1. Dân số và lao động 38
  3.1.2.2. Hiện trạng sử dụng đất của xã Linh Sơn năm 2013 39
  3.1.2.3. Tình hình phát triển các ngành sản xuất 41
  3.1.2.4. Cơ sở hạ tầng . 44
  3.2. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai 46
  3.2.1. Xây dựng các bản đồ đơn tính 46
  3.2.1.1. Cơ sở dữ liệu không gian . 46
  3.2.1.2. Cơ sở dữ liệu thuộc tính . 46
  3.2.2. Mô tả các đơn vị bản đồ đất đai (LMU) . 49
  3.3. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Linh Sơn 55
  3.3.1. Các loại hình sử dụng đất của xã Linh Sơn 55
  3.3.2. Các hệ thống sử dụng đất của xã Linh Sơn 57
  3.3.3. Xác định các yêu cầu sử dụng đất 59
  3.4. Đánh giá hiệu quả của các loại hình sử dụng đất . 62
  3.4.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế của các kiểu dụng đất . 62
  3.4.2. Phân tích hiệu quả môi trường của các loại hình sử dụng đất . 67
  3.4.3. Phân tích hiệu quả xã hội của các loại hình sử dụng đất . 69
  3.4.4. Lựa chọn các loại hình sử dụng đất 70 3.5. Đánh giá phân hạng thích hợp đất đai . 71
  3.5.1. Nguyên tắc phân hạng thích hợp đất đai . 71
  3.5.2. Phân hạng thích hợp hiện tại của các LUT . 72
  3.5.3. Phân hạng thích hợp tương lai 76
  3.6. Đề xuất hướng sử dụng đất trong tương lai . 81
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 85
  1. Kết luận . 85
  2. Đề nghị 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 87
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Đánh giá khả năng thích hợp của các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá khả năng thích hợp của các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status