Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên nước thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên nước thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỞ ĐẦU
  1. Đặt vấn đề
  Môi trường nói riêng và môi trường nước nói chung hiện nay đã trở thành
  vấn đề chung của toàn nhân loại, được toàn Thế giới quan tâm. Nằm trong khung
  cảnh chung của Thế giới, môi trường Việt Nam đang bị xuống cấp cục bộ, có nơi bị
  hủy hoại nghiêm trọng gây nên nguy cơ mất cân bằng sinh thái, sự cạn kiệt các
  nguồn tài nguyên làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững
  của đất nước. Trong đó, chất lượng môi trường tại các vùng kinh tế lớn phía Bắc
  đang là một trong những vấn đề được quan tâm.
  Trong những năm trở lại đây, hòa nhịp cùng với quá trình phát triển chung
  của đất nước, sự phát triển kinh tế của tỉnh diễn ra khá nhanh. Cùng với sự tăng dân
  số là những tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng gây ra
  những áp lực rất lớn đến môi trường, điều này có thể lại là rào cản cho sự phát triển
  kinh tế - xã hội đi ngược lại với mục tiêu “phát triển bền vững”.
  Trong các vấn đề môi trường hiện nay tại thành phố Cẩm Phả thì ô nhiễm
  nước và khai thác tài nguyên nước bừa bãi đang là một vấn đề thu hút rất nhiều sự
  quan tâm của các cơ quan quản lý và người dân. Nhưng thực tế cho thấy khai thác
  sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nhiều mâu
  thuẫn, đặc biệt khi nhu cầu sử dụng nước tiếp tục tăng mạnh trong tương lai nhằm
  thỏa mãn các yêu cầu của phát triển kinh tế. Trong khi đó số lượng nước có thể khai
  thác, sử dụng ngày càng giảm sút cả về số lượng và chất lượng, những mâu thuẫn
  nảy sinh trong quá trình khai thác nước giữa các ngành liên tục xảy ra. Do đó, yêu
  cầu đặt ra là cần phải có phương hướng giải quyết những vấn đề này.
  Qua nhiều năm liên tục thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa, thành phố
  Cẩm Phả là nơi có tốc độ đô thị hoá, công nghiệp hoá cao, đạt được nhiều thành tựu
  đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích kinh tế - xã hội là sự ô nhiễm môi
  trường ngày càng trầm trọng, đặc biệt là môi trường nước, không khí
  Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước chủ yếu do chất thải từ đô thị, công
  nghiệp chưa được xử lý triệt để, do quá trình xây dựng nền móng các công trình, Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  việc khoan, khai thác, lấp giếng không đúng quy trình làm cho nước bẩn xâm nhập
  vào tầng chứa nước. Việc xây dựng hạ tầng thoát nước không đồng bộ dẫn đến
  nước thải công nghiệp, đô thị không tiêu thoát được, thẩm thấu thấm vào đất cũng
  là nguyên nhân gây ô nhiễm quan trọng. Nếu ngay từ bây giờ chúng ta không có các
  giải pháp quản lý, bảo vệ hiệu quả thì nguy cơ gây ô nhiễm nguồn tài nguyên nước
  và ảnh hưởng đến nguồn nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất là rất lớn.
  Vì vậy, việc nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản lý tài nguyên nước phù
  hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của thành phố Cẩm Phả là vấn đề cần thiết và
  cấp bách. Việc đề xuất giải pháp quản lý trên địa bàn sẽ giúp nâng cao khả năng
  quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường nước góp phần vào quá trình phát triển
  kinh tế xã hội. Đây cũng là cơ sở để cho thành phố Cẩm Phả hướng đến phát triển
  bền vững và đây cũng là lý do đề tài nghiên cứu “Đánh giá hiện trạng và đề xuất
  giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên nước thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng
  Ninh” .
  2. Mục tiêu của đề tài
  2.1. Mục tiêu tổng quát
  Đánh giá tình hình và những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tài nguyên
  nước của thành phố Cẩm Phả, đề ra giải pháp quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên
  nước một cách hiệu quả để phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế và dân sinh của
  thành phố Cẩm Phả.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Đánh giá hiện trạng về chất lượng tài nguyên nước mặt và nước dưới đất
  của thành phố Cẩm phả-Quảng Ninh.
  - Đề xuất các giải pháp hợp lý, quy hoạch sử dụng có hiệu quả các nguồn
  nước góp phần khai thác bền vững, bảo vệ tài nguyên nước nhằm giảm thiểu ô
  nhiễm.
  3. Ý nghĩa của đề tài
  3.1. Ý nghĩa khoa học Phân tích hiện trạng tài nguyên nước trên cơ sở phân tích thống kê môi
  trường. Dựa trên số liệu thống kê và các hệ số định mức, luận văn thực hiện khái
  toán định lượng tài nguyên nước của thành phố Cẩm Phả trong hiện tại và trong
  tương lai. Trên cơ sở dự báo nhu cầu nước dựa trên phương pháp thống kê môi
  trường, và xây dựng giải pháp quản lý hợp lý tài nguyên nước và làm rõ một số vấn
  đề trong quản lý tài nguyên nước tại thành phố Cẩm Phả.
  3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn
  Giải quyết các vấn đề về khai thác và sử dụng không hợp lý tài nguyên nước,
  gây khó khăn trong việc quản lý. Cung cấp luận cứ cho các chương trình phát triển
  bền vững kinh tế - xã hội của thành phố Cẩm Phả.


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iv
  DANH MỤC BẢNG . vii
  DANH MỤC HÌNH viii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Đặt vấn đề 1
  2. Mục tiêu của đề tài 2
  2.1. Mục tiêu tổng quát . 2
  2.2. Mục tiêu cụ thể . 2
  3. Ý nghĩa của đề tài 2
  3.1. Ý nghĩa khoa học . 2
  3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn 3
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  1.1. Cơ sở khoa học của đề tài 4
  1.1.1. Cơ sở lí luận 4
  1.1.2. Khái niệm về tài nguyên . 5
  1.1.3. Cơ sở pháp lý . 12
  1.2. Hiện trạng và ô nhiễm môi trường nước trên thế giới . 15
  1.3. Hiện trạng và ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam . 17
  1.4. Hiện trạng chất lượng nước vùng Quang Ninh 20
  CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 27
  2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 27
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu . 27
  2.1.2. Phạm vi nghiên cứu . 27
  2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu . 27
  2.2.1. Địa điểm nghiên cứu: 27 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2.2.2. Thời gian nghiên cứu 27
  2.3. Nội dung nghiên cứu 27
  2.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Cẩm Phả 27
  2.3.3. Hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên nước thành phố Cẩm Phả 28
  2.3.4. Đánh giá hiện trạng về chất lượng tài nguyên nước của thành phố Cẩm Phả, tỉnh
  Quảng Ninh. 28
  2.3.5. Các yếu tố gây ô nhiễm tài nguyên nước của thành phố Cẩm Phả . 28
  2.3.6. Các giải pháp quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn thành phố
  Cẩm Phả. . 28
  2.4. Phương pháp nghiên cứu . 29
  2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu 29
  2.4.2. Phương pháp khảo sát thực địa và các điểm lấy mẫu phân tích 29
  2.4.3. Phương pháp lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu về môi trường nước . 30
  2.4.4. Quy chuẩn đánh giá chất lượng tài nguyên nước 32
  2.4.5. Phương pháp phân tích và đánh giá số liệu . 33
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34
  3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội thành phố Cẩm Phả. 34
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên . 34
  3.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội của thành phố Cẩm Phả 36
  3.2. Hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên nước thành phố Cẩm Phả 40
  3.2.1. Hiện trang khai thác và sử dụng nước mặt . 41
  3.2.2. Hiện trạng khai thác, sử dụng nước ngầm . 41
  3.2.3. Hiện trạng hệ thống cấp nước . 42
  3.2.4.Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa 43
  3.2.5. Hiện trạng hệ thống suối . 43
  3.2.6. Hiện trạng mạng lưới cống thoát nước mưa . 43
  3.2.6. Hiện trạng ngập lụt 43
  3.2.7. Hiện trạng hệ thống thoát nước thải 45
  3.2.8. Hiện trạng thu gom và xử lý chất thải rắn . 45
  3.2.9. Tổ chức quản lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 47
  3.2.10. Đánh giá chung về hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 47 3.3. Hiện trạng chất lượng tài nguyên nước của thành phố Cẩm Phả-Quảng
  Ninh 48
  3.3.1. Hiện trạng chất lượng nước ngầm của thành phố Cẩm Phả. . 48
  3.3.2. Chất lượng nguồn nước mặt thành phố Cẩm Phả. 54
  3.4. Các yếu tố gây ô nhiễm tài nguyên nước thành phố Cẩm Phả 59
  3.4.1. Sự gia tăng dân số . 59
  3.4.2. Vấn đề đô thị hóa 60
  3.4.3. Các hoạt động khai thác khoáng sản . 60
  3.4.4. Ý thức của người dân 61
  3.5. Các giải pháp quản lý khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước trên
  địa bàn thành phố Cẩm Phả . 62
  3.5.1. Các giải pháp về quản lý . 62
  3.5.2. Các giải pháp bảo vệ, cải tạo, phục hồi tài nguyên nước 64
  3.5.3. Giải pháp kỹ thuật . 66
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 68
  1. Kết luận 68
  2. Kiến nghị 68
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 70
  PHỤ LỤC 72

  Xem Thêm: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên nước thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên nước thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status