Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2009 - 2013

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2009 - 2013

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 quy
  định “Đất đai là thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý ” [3].
  Điều đó cũng được khẳng định trong Khoản 1, Điều 5, Luật Đất đai năm 2003
  [4]. Đất đai là tài sản chung của quốc gia, mọi người dân đều có quyền sinh
  sống và làm việc trên đất đó theo quy định của pháp luật. Về mặt chính trị -
  xã hội đất đai tạo nên lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, tạo nên dân tộc và cộng
  đồng dân tộc với những nét văn hóa đặc trưng. Trong thực tế, đất đai còn
  được coi là hàng hóa đặc biệt được trao đổi từ người này sang người khác
  thông qua các hình thức chuyển quyền.
  Chuyển quyền sử dụng đất là một trong những quyền cơ bản c
  , chuyển quyền sử dụng đất
  mới được quy định một cách có hệ thống về các hình thức chuyển quyền,
  cũng như trình tự thủ tục thực hiện các quyền đó. Theo Luật Đất đai năm
  1993, người sử dụng đất có thể tham gia 5 hình thức chuyển quyền sử dụng
  đất đó là: chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế và thế
  lý nhà nước về
  . Song, nền kinh tế này ngày càng phát triển nhất là trong
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  , vấn đề chuyển quyền sử dụng đất được quy định cụ thể, chặt chẽ hơn Luật
  Đất đai năm 1993 cả về số hình thức chuyển quyền (thêm 2 hình thức chuyển
  quyền sử dụng đất là tặng cho và bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất) và
  thủ tục chuyển nhượng cũng như nhiều vấn đề liên quan.
  Phường Phan Đình Phùng là một trong những phường trọng điểm phát
  triển thuộc thành phố Thái Nguyên. Trong những năm qua, đặc biệt là trong
  nhiều năm trở lại đây việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Nhà nước đại diện
  chủ sở hữu và chủ sử dụng đất trong quản lý và sử dụng đất đai đã đạt được
  nhiều thành tích đáng kể song vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình
  thực hiện Luật Đất đai. Do vậy, để thấy được những mặt tồn tại và yếu kém
  trong công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung và trong việc đảm bảo
  quyền lợi cũng như nghĩa vụ của Nhà nước và chủ sử dụng đất trong quá trình
  quản lý và sử dụng đất đai, ta cần đánh giá một cách khách quan những kết
  quả đã đạt được từ đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm quản lý và sử dụng đất
  đai một cách hiệu quả nhất.
  Xuất phát từ những vấn đề , dưới
  sự hướng dẫn của thầy giáo PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn em tiến hành
  nghiên cứu đề tài: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa
  bàn phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
  giai đoạn 2009 - 2013


  Đánh giá thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất tại phường
  Phan Đình Phùng giai đoạn 2009 - 2013, để tìm ra những thuận lợi, khó khăn;
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này cho địa
  phương trong thời gian tới.


  Đề tài nhằm đạt được 3 mục tiêu cụ thể sau:
  - -
  Nguyên.
  -
  .
  -
  đây.
  3. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI
  Đề tài cung cấp thông tin toàn diện về kết quả các hình thức chuyển
  quyền sử dụng đất cũng như sự hiểu biết về các hình thức chuyển quyền sử
  dụng đất cho lãnh đạo phường Phan Đình Phùng và lãnh đạo thành phố Thái
  Nguyên.


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU 1
  1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  4
  1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 4
  1.1.1.
  Cơ sở lý luận của đề tài
  4
  1.1.2.
  Cơ sở lý luận của đề tài
  6
  1.1.3. Cơ sở lý luận của đề tài 7
  1.2. KHÁI QUÁT VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 9
  1.2.1.
  Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
  9
  1.2.2. Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất 14
  1.2.3. Những quy định về trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo
  cơ chế một cửa tại xã, phường, thị trấn
  22
  1.3. SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 29
  1.3.1.

  29
  1.3.2. Sơ lược tình hình chuyển quyền sử dụng đất của tỉnh Thái Nguyên 31
  1.3.3.
  Nguyên
  33
  Chương 2
  ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  36
  2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 36
  2.2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 36
  2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 36
  2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38
  CHƯƠNG 3
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
  40
  3.1. KHÁI QUÁT VỀ TỈNH HÌNH CƠ BẢN CỦA PHƯỜNG PHAN
  ĐÌNH PHÙNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI
  NGUYÊN
  40 3.1.1. Điều kiện tự nhiên của phường Phan Đình Phùng 40
  3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội phường Phan Đình Phùng 43
  3.1.3. Thực trạng quản lý đất đai của phường Phan Đình Phùng 49
  3.1.4. Hiện trạng sử dụng đất tại phường Phan Đình Phùng 52
  3.2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI
  PHƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG, THÀNH PHỐ THÁI
  NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2009-2013
  53
  3.2.1.
  2009 - 2013 theo các hình thức chuyển quyền
  53
  3.2.2.
  2009 - 2013 theo các năm
  60
  3.2.3.
  2009 - 2013 theo loại đất
  61
  3.3. ĐÁNH GIÁ SỰ HIỂU BIẾT VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG
  ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG
  62
  3.3.1. Đánh giá sự hiểu biết về những quy định chung của chuyển quyền
  sử dụng đất trên địa bàn phường Phan Đình Phùng
  62
  3.3.2. Đánh giá sự hiểu biết về các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
  trên địa bàn phường Phan Đình Phùng
  64
  3.4. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY VIỆC
  CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG PHAN
  ĐÌNH PHÙNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI
  NGUYÊN
  76
  3.4.1.
  2009 – 2013
  76
  3.4.2. Một số giải pháp thúc đẩy việc chuyển quyền sử dụng đất ở tại
  phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái
  Nguyên
  77
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 79
  1. KẾT LUẬN 79
  2. ĐỀ NGHỊ 79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

  Xem Thêm: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2009 - 2013
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2009 - 2013 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status