Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng, hình
  MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
  ĐẾN ĐỀ TÀI 10
  1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 10
  1.1.1. Những nghiên cứu về tín dụng nông nghiệp - nông thôn nói chung . 10
  1.1.2. Những nghiên cứu về hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng
  của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam . 11
  1.2. NHỮNG ĐIỂM ĐÃ THỐNG NHẤT VÀ NHỮNG ĐIỂM CẦN
  NGHIÊN CỨU TRONG LUẬN ÁN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG
  XUẤT KHẨU CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
  TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 12
  1.2.1. Những điểm đã thống nhất về chất lượng tín dụng xuất khẩu của
  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 12
  1.2.2. Những nội dung tiếp tục nghiên cứu trong Luận án . 13
  1.3. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CRONBACK ALPHA VÀ CÁC KHẢO SÁT
  THỰC TẾ ĐỂ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT
  LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NGÂN HÀNG NÔNG
  NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM . 14
  1.3.1. Mô tả về phân tích về mẫu nghiên cứu 16
  1.3.2. Phân tích độ tin cậy của thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến chất
  lượng tín dụng xuất khẩu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
  nông thôn Việt Nam 17
  1.3.3. Phân tích nhân tố khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng
  tín dụng xuất khẩu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông
  thôn Việt Nam 18

  1.3.4. Hồi quy và kiểm định giả thuyết nâng cao chất lượng tín dụng
  xuất khẩu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Việt Nam . 18
  Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG
  TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 25
  2.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU . 25
  2.1.1. Khái niệm về tín dụng xuất khẩu . 25
  2.1.2. Đặc điểm của tín dụng xuất khẩu . 27
  2.1.3. Các hình thức tín dụng xuất khẩu 29
  2.1.4. Đối tượng và điều kiện hoạt động tín dụng xuất khẩu của Ngân
  hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 36
  2.2. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI . 37
  2.2.1. Khái niệm chất lượng tín dụng xuất khẩu của Ngân hàng thương mại . 37
  2.2.2. Các tiêu chí phản ánh chất lượng tín dụng xuất khẩu của Ngân hàng
  Thương mại 41
  2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng xuất khẩu . 47
  2.3. KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT
  KHẨU VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM . 54
  2.3.1. Hoạt động tín dụng xuất khẩu của Ngân hàng thương mại trên thế
  giới và Việt Nam . 54
  2.3.2. Bài học rút ra về chính sách tín dụng xuất khẩu đối với các doanh
  nghiệp Việt Nam 65
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 68
  Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU
  TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  VIỆT NAM . 69
  3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ
  PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 69
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
  triển nông thôn Việt Nam . 69
  3.1.2. Cơ cấu tổ chức . 75

  3.1.3. Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp
  và Phát triển nông thôn Việt Nam 76
  3.2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI NGÂN
  HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 79
  3.2.1. Hoạt động tín dụng xuất khẩu 79
  3.2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng xuất khẩu . 86
  3.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT
  KHẨU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
  NÔNG THÔN VIỆT NAM 104
  3.3.1. Những mặt đạt được 104
  3.3.2. Một số tồn tại . 106
  3.3.3. Nguyên nhân 108
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 115
  Chương 4: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN
  DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
  TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM . 116
  4.1. ĐỊNH HƯỚNG VÀ QUAN ĐIỂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT
  ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NGÂN HÀNG NÔNG
  NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM . 117
  4.1.1. Định hướng chung . 117
  4.1.2. Định hướng trong hoạt động tín dụng xuất khẩu 119
  4.1.3. Quan điểm nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu của Ngân hàng
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam . 121
  4.2. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT
  KHẨU TỪ PHÍA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
  NÔNG THÔN VIỆT NAM 126
  4.2.1. Quản trị Ngân hàng theo tiêu chuẩn CAMELs . 126
  4.2.2. Phòng ngừa rủi ro tín dụng đảm bảo mục tiêu an toàn, hiệu quả . 129
  4.2.3. Mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng xuất khẩu 130
  4.2.4. Kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy, mạng lưới hoạt động và điều
  hành tác nghiệp trong hoạt động tín dụng xuất khẩu 133
  4.2.5. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 134

  4.2.6. Nghiên cứu mô hình ECAs ứng dụng vào tín dụng xuất khẩu của
  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 136
  4.2.7. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ
  trong hoạt động tín dụng xuất khẩu 138
  4.2.8. Rà soát lại toàn bộ kết quả chấm điểm, xếp hạng đối với khách
  hàng kinh doanh xuất khẩu . 140
  4.2.9. Tiếp tục đầu tư hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng góp phần nâng
  cao chất lượng tín dụng xuất khẩu 141
  4.3. NHÓM GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG
  XUẤT KHẨU TỪ CÁC DOANH NGHIỆP 143
  4.3.1. Lập kế hoạch sử dụng vốn tín dụng xuất khẩu đúng mục tiêu, đạt
  mục đích mang lại hiệu quả kinh doanh cao 143
  4.3.2. Tham gia bảo hiểm tín dụng xuất khẩu nhằm nâng cao chất lượng
  tín dụng xuất khẩu của doanh nghiệp . 145
  4.4. KIẾN NGHỊ 146
  4.4.1. Đối với Chính phủ . 146
  4.4.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 149
  4.4.3. Đối với Hiệp hội Ngân hàng 151
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 . 152
  KẾT LUẬN 153
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 154
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 155
  PHỤ LỤC 171

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status