Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quang Đạo 

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quang Đạo 

  Sinh viên:Đào Thị Mùi – Lớp QTL 701K
  MỤC LỤC
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC VIẾT TẮT
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN
  XUẤT 3
  1.1.Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất 3
  1.2.Bản chất và chức năng của giá thành sản phẩm 4
  1.2.1. Bản chất của giá thành sản phẩm 4
  1.2.2 Chức năng của giá thành sản phẩm 4
  1.3 Phân loại chi phí sản xuất 5
  1.3.1 Phân loại chi phí sản xuất theo tính chất,nội dung kinh tế của chi phí. . 5
  1.3.2 Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động 6
  1.3.3 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với khối
  lượng hoạt động. 6
  1.4 .Phân loại giá thành sản phẩm . 7
  1.4.1. Phân loại theo thời điểm xác định giá thành . 7
  1.4.2 Phân loại theo nội dung cấu thành giá thành . 7
  1.5 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất,đối tượng tính giá thành sản phẩm và
  kỳ tính giá thành. . 8
  1.5.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất . 8
  1.5.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm và kỳ tính Z . 8
  1.6. Phương pháp và trình tự hạch toán chi phí sản xuất 9
  1.6.1 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 9
  1.6.2 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất 9
  1.7 Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 9
  1.7.1 Phương pháp giản đơn 9
  1.7.2.Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 10
  1.7.3. Phương pháp hệ số 10
  1.7.4 Phương pháp tỷ lệ . 11
  1.7.5. Phương pháp đơn đặt hàng 12 Khóa luận tốt nghiệp

  Sinh viên:Đào Thị Mùi – Lớp QTL 701K
  1.7.6.Phương pháp phân bước . 12
  1.8. Đánh giá sản phẩm dở dang . 13
  1.8.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (hoặc chi
  phí nguyên vật chính) 14
  1.8.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo ước lượng sản lượng hoàn thành tương
  đương . 14
  1.8.3 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo giá thành định mức . 15
  1.8.4 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo 50 % chi phí chế biến 16
  1.9 Nội dung hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 16
  1.9.1 Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai
  thường xuyên . 16
  1.9.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 16
  1.9.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 17
  1.9.1.3 Kế toánchi phí sản xuất chung 18
  1.9.1.4 Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 21
  1.9.2Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định
  kỳ . 22
  1.10Hạch toán thiệt hại trong sản xuất 23
  1.10.1 Chi phí sản xuất và sửa chữa sản phẩm hỏng 23
  1.10.2 Kế toán thiệt hại ngừng sản xuất 25
  1.11 Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo các
  hình thức kế toán . 26
  1.11.1 Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo hình
  thức kế toán nhật ký chung . 26
  1.11.2 Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo hình
  thức kế toán nhật ký sổ cái 27
  1.11.3Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo hình
  thức kế toán nhật ký - chứng từ . 28
  1.11.4 Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo hình
  thức kế toán chứng từ ghi sổ. 29
  1.11.5 Hình thức kế toán trên máy tính. 30
  Khóa luận tốt nghiệp

  Sinh viên:Đào Thị Mùi – Lớp QTL 701K
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH
  QUANG ĐẠO 31
  2.1 Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Quang Đạo. . 31
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Quang Đạo 31
  2.1.2. Đặc điểm sản phẩm,tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ tại công ty
  TNHH Quang Đạo. . 32
  2.1.2.1 Đặc điểm sản phẩm . 32
  2.1.2.2Quy trình công nghệ tại công ty TNHH Quang Đạo. 33
  2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH Quang Đạo. . 33
  2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách áp dụng tại công ty TNHH
  Quang Đạo. 34
  2.1.4.1 Đặc điểm bộ máy kế toán tại công ty TNHH Quang Đạo. 34
  2.1.4.2 Chính sách kế toán chủ yếu tại công ty TNHH Quang Đạo. 35
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  công ty TNHH Quang Đạo. 37
  2.2.1 Đặc điểm và cách phân loại chi phí sản xuất . 37
  2.2.2 . Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản
  phẩm 37
  2.2.3 Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành sản phẩm 37
  2.2.4. Nội dung,trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  công ty TNHH Quang Đạo. 38
  2.2.4.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty TNHH Quang
  Đạo. . 38
  2.2.4.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty TNHH Quang Đạo. 48
  2.2.4.3Hạch toán chi phí sản xuất chung tại công ty TNHH Quang Đạo . 57
  2.2.4.5 Tổng hợp chi phí sản xuất,đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành
  sản phẩm tại công ty TNHH Quang Đạo. . 62
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI 70
  CÔNG TY TNHH QUANG ĐẠO 70
  ế
  ạo. . 70 Khóa luận tốt nghiệp

  Sinh viên:Đào Thị Mùi – Lớp QTL 701K
  3.1.1. Ưu điểm . 70
  . 72
  3.2 Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm. . 72
  3.3 Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá
  thành tại công ty TNHH Quang Đạo . 73
  3.3.1 Yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành tại công
  ty TNHH Quang Đạo. . 73
  3.3.2 Phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành tại
  công ty TNHH Quang Đạo. 74
  3.4 Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quang Đạo. 75
  3.4.1Kiến nghị 1:Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa công tác kế
  toán 75
  3.4.2 Kiến nghị 2:
  76
  3.4.3 Kiến nghị 3: Về phế liệu thu hồi ghi giảm chi phí sản xuất 77
  3.4.4. Về việc trích trước chi phí . 77
  3.5. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quang Đạo. 78
  3.5.1 Về phía nhà nước . 78
  3.5.2 Về phía doanh nghiệp . 78
  KẾT LUẬN 79
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 80

  Khóa luận tốt nghiệp

  Sinh viên:Đào Thị Mùi – Lớp QTL 701K
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1. 1: Kế toán tổng hợp “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” 17
  Sơ đồ 1. 2: Kế toán tổng hợp “Chi phí nhân công trực tiếp” 18
  Sơ đồ 1. 3: Kế toán tổng hợp “Chi phí sản xuất chung” . 20
  Sơ đồ 1. 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương
  pháp kê khai thường xuyên . 21
  Sơ đồ 1. 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương
  pháp kiểm kê định kỳ 23
  Sơ đồ 1. 6: Hạch toán sản phẩm hỏng sửa chữa được 24
  Sơ đồ 1. 7:Hạch toán sản phẩm hỏng không sửa chữa được 24
  Sơ đồ 1. 8: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chung 26
  Sơ đồ 1. 9: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký sổ cái 27
  Sơ đồ 1. 10: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký - chứng từ
  . 28
  Sơ đồ 1. 11: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ . 29
  Sơ đồ 1. 12: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy tính . 30
  Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất đệm tại công ty TNHH Quang Đạo 33
  Sơ đồ 2.2:Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Quang Đạo . 33
  Sơ đồ 2.3 : Mô hình tổ chức kế toán tại công ty TNHH Quang Đạo 34
  Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo hình
  thức nhật ký chung. . 36
  Sơ đồ 3.1: Hạch toán sản phẩm hỏng không sửa chữa được 77
  Sơ đồ 3.2: Hạch toán trích trước chi phí 78

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quang Đạo 
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quang Đạo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status