Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á, chi nhánh Hội An, Tỉnh Quảng Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á, chi nhánh Hội An, Tỉnh Quảng Nam

  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Số hiệu
  bảng
  Tên bảng Trang
  1.1 Các loại tiêu chí đánh giá thành tích 24
  1.2
  Mẫu phiếu đánh giá thực hiện công việc của nhân viên
  theo phương pháp mức thang điểm
  25
  1.3
  Mẫu phiếu đánh giá theo phương pháp thang điểm
  được thiết kế chi tiết
  26
  1.4 Đánh giá theo phương pháp so sánh cặp 28
  1.5 Mẫu ghi chép các sự kiện quan trọng 29
  2.1 Tình hình nhân sự của VAB – Hội An qua các năm 42
  2.2 Cơ cấu lao động của VAB – Hội An năm 2014 43
  2.3
  Nguồn lực tài chính của VAB - Hội An tính đến
  31/12/2014
  45
  2.4
  Tài sản cố định của VAB – Hội An tính đến
  31/12/2014
  46
  2.5 Kết quả kinh doanh của VAB – Hội An qua các năm 47
  2.6
  Kết quả khảo sát về vai trò, tầm quan trọng của
  ĐGTTNV
  48
  2.7
  Kết quả khảo sát về mục đích của công tác đánh giá
  thành tích nhân viên tại Chi nhánh
  49
  2.8
  Thời hạn hoàn thành giao các chỉ tiêu KPI theo quy
  định của VAB
  55
  2.9
  Đánh giá đạo đức nghề nghiệp và ý thức tổ chức kỷ
  luật theo quy định của VAB
  57
  2.10 Thang điểm đánh giá hành vi vi phạm: 57

  2.11 Kết quả điều tra về thực trạng các chỉ tiêu KPI 59
  2.12
  Nhận định về hệ thống tiêu chí đánh giá thành tích
  nhân viên khối hỗ trợ
  60
  2.13
  Mức thang điểm đánh giá tại VAB được thể hiện như
  sau
  62
  2.14
  Kết quả khảo sát về công tác tổ chức đào tạo kỹ năng
  đánh giá thành tích
  65
  2.15
  Kết quả khảo sát về các lỗi thường gặp của lãnh đạo
  trong đánh giá thành tích nhân viên
  65
  2.16 Kết quả khảo sát về đối tượng thực hiện đánh giá 66
  2.17
  Kết quả khảo sát về thời điểm định kỳ đánh giá thành
  tích
  68
  2.18
  Kết quả khảo sát về thực trạng trao đổi kết quả đánh
  giá thành tích
  70
  3.1
  Năng lực công tác cần có đối với chuyên viên
  QHKHCN
  86  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
  Số hiệu
  hình vẽ
  Tên hình vẽ Trang
  1.1 Sơ đồ phương pháp quản trị theo mục tiêu 31
  1.2 Tiến trình đánh giá thành tích nhân viên 36
  2.1 Cơ cấu tổ chức của NH TMCP Việt Á – Hội An 40
  3.1
  Căn cứ và cách thức xây dựng tiêu chí đánh giá thành
  tích
  79

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  4. Phương pháp nghiên cứu 3
  5. Bố cục của đề tài . 3
  6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 4
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN
  VIÊN TRONG TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP . 7
  1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 7
  1.1.1. Một số khái niệm 7
  1.1.2. Ý nghĩa của đánh giá thành tích nhân viên . 9
  1.1.3. Các yêu cầu đối với hệ thống đánh giá thành tích nhân viên . 10
  1.1.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại liên
  quan đến đánh giá thành tích nhân viên 13
  1.2. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN . 15
  1.2.1. Xác định mục tiêu của đánh giá thành tích nhân viên 15
  1.2.2. Xác định tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên . 19
  1.2.3. Xác định phương pháp đánh giá thành tích nhân viên . 25
  1.2.4. Đối tượng thực hiện đánh giá thành tích nhân viên 32
  1.2.5. Thời điểm đánh giá thành tích nhân viên . 35
  1.2.6. Tiến trình thực hiện đánh giá thành tích nhân viên 36
  1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH
  NHÂN VIÊN . 37
  1.3.1. Các nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài . 37

  1.3.2. Các nhân tố thuộc về môi trường bên trong . 37
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH
  NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á – CHI NHÁNH HỘI
  AN . 39
  2.1. KHÁI QUÁT NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG ẢNH
  HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 39
  2.1.1. Giới thiệu đặc điểm về VAB – Hội An 39
  2.1.2. Đặc điểm các nguồn lực của Chi nhánh . 42
  2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh qua các năm . 46
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN
  TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á – CHI NHÁNH HỘI AN 48
  2.2.1. Thực trạng về mục tiêu của đánh giá thành tích nhân viên 49
  2.2.2. Thực trạng hệ thống tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên . 53
  2.2.3. Các phương pháp đánh giá thành tích nhân viên mà Chi nhánh áp
  dụng . 61
  2.2.4. Đối tượng thực hiện đánh giá thành tích nhân viên 63
  2.2.5. Thời điểm thực hiện đánh giá thành tích nhân viên . 67
  2.2.6. Thực trạng về sử dụng kết quả đánh giá thành tích nhân viên . 68
  2.3. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH
  NHÂN VIÊN TẠI VAB – HỘI AN 70
  2.3.1. Những mặt tích cực . 70
  2.3.2. Những hạn chế 71
  2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 72
  CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH
  NHÂN VIÊN TẠI NH TMCP VIỆT Á – CHI NHÁNH HỘI AN 75
  3.1. CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP . 75

  3.1.1. Định hướng phát triển kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Á –
  Chi nhánh Hội An trong thời gian đến . 75
  3.1.2. Dự báo xu hướng thay đổi của hoạt động quản trị nguồn nhân lực 76
  3.1.3. Một số yêu cầu khi xây dựng giải pháp 77
  3.2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN
  TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á – CHI NHÁNH HỘI AN 78
  3.2.1. Xác định các mục tiêu mới cho đánh giá thành tích nhân viên 78
  3.2.2. Hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên 79
  3.2.3. Kết hợp áp dụng các phương pháp đánh giá thành tích nhân viên . 88
  3.2.4. Xác định đối tượng thực hiện đánh giá thành tích nhân viên . 90
  3.2.5. Lựa chọn thời điểm định kỳ đánh giá thành tích nhân viên . 92
  3.2.6. Hoàn thiện về công tác sử dụng kết quả sau đánh giá thành tích
  nhân viên . 93
  3.2.7. Nhóm các giải pháp bổ trợ 95
  KẾT LUẬN 98
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao)
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á, chi nhánh Hội An, Tỉnh Quảng Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á, chi nhánh Hội An, Tỉnh Quảng Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status