Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật và thị trường nâng cao năng suất và hiệu quả chăn nuôi bò thịt vùng Tây Bắc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật và thị trường nâng cao năng suất và hiệu quả chăn nuôi bò thịt vùng Tây Bắc

  iii  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC BẢNG BIỂU viii
  DANH MỤC CÁC HÌNH . x
  MỞ ĐẦU . 1
  1. ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  2. MỤC TIÊU 1
  3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN . 2
  4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN . 2
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3
  1.1. TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI BÒ THỊT TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 3
  1.1.1. Tình hình chăn nuôi bò thịt trên thế giới . 3
  1.1.2. Tình hình chăn nuôi bò thịt ở Việt Nam . 4
  1.2. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ
  CHĂN NUÔI BÒ THỊT 7
  1.2.1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi bò thịt nông hộ . 7
  1.2.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sức sản xuất thịt bò 11
  1.2.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi bò thịt . 16
  1.2.4. Chuỗi giá trị và mối liên kết trong chuỗi 18
  1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC . 22
  1.3.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước . 22
  1.3.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 27
  1.4. KHÁI QUÁT VÙNG NGHIÊN CỨU . 41
  1.4.1. Điều kiện tự nhiên và xã hội của vùng Tây Bắc . 41
  1.4.2. Khái quát chung về nông nghiệp hai tỉnh Điện Biên và Sơn La . 42
  1.5. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN . 44
  Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 45 iv  2.1. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU . 45
  2.1.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu 45
  2.1.2. Địa điểm nghiên cứu . 45
  2.1.3. Thời gian nghiên cứu 45
  2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 45
  2.2.1. Hiện trạng chăn nuôi và thị trường bò thịt vùng Tây Bắc 45
  2.2.2. Thử nghiệm một số giải pháp về kỹ thuật nâng cao năng suất và hiệu quả
  chăn nuôi bò thịt nông hộ 45
  2.2.3. Thử nghiệm giải pháp thị trường 45
  2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 46
  2.3.1. Hiện trạng chăn nuôi và thị trường bò thịt vùng Tây Bắc 46
  2.3.2. Thí nghiệm tuyển chọn bò đực khối lượng lớn làm giống nhằm nâng cao tầm
  vóc và khả năng sinh trưởng của bò địa phương 48
  2.3.3. Thí nghiệm sử dụng rơm ủ urê và thức ăn tinh nâng cao khả năng tăng khối
  lượng và hiệu quả sử dụng thức ăn cho bò sinh trưởng 50
  2.3.4. Thí nghiệm sử dụng bột sắn và bột lá sắn vỗ béo bò 55
  2.3.5. Thí nghiệm liên kết nhóm chăn nuôi bò thịt với các tác nhân thị trường kết
  hợp hệ thống nhận diện sản phẩm . 58
  Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 61
  3.1. HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI VÀ THỊ TRƯỜNG BÒ THỊT TÂY BẮC 61
  3.1.1. Hiện trạng chăn nuôi bò thịt vùng Tây Bắc 61
  3.1.2. Hiện trạng thị trường bò thịt vùng Tây Bắc 66
  3.2. TUYỂN CHỌN BÒ ĐỰC KHỐI LƯỢNG LỚN LÀM GIỐNG NHẰM
  NÂNG CAO TẦM VÓC VÀ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA BÒ ĐỊA
  PHƯƠNG . 74
  3.2.1. Hiện trạng đàn bò địa phương trước thí nghiệm . 74
  3.2.2. Khối lượng bò đực bố và bò cái mẹ 77
  3.2.3. Khối lượng và sinh trưởng của đàn con sinh ra 78
  3.2.4. Mối tương quan giữa khối lượng bò đực bố, bò cái mẹ và khối lượng con
  sinh ra 82
  3.3. SỬ DỤNG RƠM Ủ UREA VÀ THỨC ĂN TINH NÂNG CAO KHẢ NĂNG v  TĂNG KHỐI LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CHO BÒ SINH
  TRƯỞNG 86
  3.3.1. Thành phần hóa học của thức ăn bổ sung . 86
  3.3.2. Động thái, đặc điểm sinh khí và giá trị năng lượng trao đổi của rơm ủ urê và
  thức ăn hỗn hợp . 87
  3.3.3. Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung đến tăng khối lượng của bò . 88
  3.3.4. Tăng khối lượng lý thuyết và khối lượng thực tế tính theo NLTĐ . 91
  3.3.5. Ước tính lượng năng lượng trao đổi ăn vào được từ chăn thả 93
  3.3.6. Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung đến lượng thức ăn bổ sung ăn vào, tổng
  lượng chất khô thức ăn ăn vào và hệ số chuyển đổi thức ăn . 95
  3.3.7. Ước tính hiệu quả kinh tế 99
  3.4. SỬ DỤNG BỘT SẮN VÀ BỘT LÁ SẮN VỖ BÉO BÒ 101
  3.4.1. Giá trị dinh dưỡng của thức ăn làm thí nghiệm 101
  3.4.2. Lượng thức ăn ăn vào 101
  3.4.3. Tăng khối lượng của bò thí nghiệm 105
  3.4.4. Hiệu quả sử dụng thức ăn 108
  3.4.5. Mức dinh dưỡng thu nhận thực tế so với tiêu chuẩn Kearl (1982) . 110
  3.4.6. Ước tính hiệu quả kinh tế 111
  3.5. LIÊN KẾT NHÓM CHĂN NUÔI BÒ THỊT VỚI CÁC TÁC NHÂN THỊ
  TRƯỜNG KẾT HỢP HỆ THỐNG NHẬN DIỆN SẢN PHẨM 112
  3.5.1. Hiện trạng chung của 2 nhóm hộ trước thí nghiệm 112
  3.5.2. Kết quả xây dựng mối liên kết cho người chăn nuôi bò . 113
  3.5.3. Kết quả của sử dụng hệ thống nhận diện sản phẩm trên thị trường 115
  3.5.4. Phân phối giá trị gia tăng theo kênh phân phối . 117
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 119
  1. KẾT LUẬN . 119
  2. ĐỀ NGHỊ 120
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ . 121
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 122
  vi  DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

  ACIAR Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế Australia
  ADF Xơ không tan trong dung môi axit
  ARC Hội đồng Nghiên cứu Nông nghiệp (Anh)
  CF Xơ thô
  CK Chất khô
  CN Chăn nuôi
  CRBD Mô hình khối ngẫu nhiên hoàn toàn
  CRD Kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn
  cs. Cộng sự
  CV Cao vây
  DT Dài thân
  DTC Dài thân chéo
  FAO Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc
  FGD Thảo luận nhóm tập trung
  GP Gas Production
  HQSDTĂ Hiệu quả sử dụng thức ăn
  INRA Viện nghiên cứu nông nghiệp Quốc gia Pháp
  KL Khối lượng
  Mean (M) Giá trị trung bình
  MUB Bánh dinh dưỡng rỉ mật - Urê
  NĐ-CP Nghị định - Chính phủ
  NDF Xơ không tan trong dung môi trung tính
  NLTĐ Năng lượng trao đổi
  NN&PTNT Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  NRC Hội đồng nghiên cứu Quốc gia Mỹ
  NT Nghiệm thức
  NTĐC Nghiệm thức đối chứng vii  OM Chất hữu cơ
  Prth Protein thô
  PTNT Phát triển Nông thôn
  QĐ Quyết định
  SD Độ lệch chuẩn
  SE Sai số chuẩn
  TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
  TDN Tổng các chất dinh dưỡng tiêu hóa
  THI Chỉ số nhiệt - ẩm
  TKL Tăng khối lượng
  TLTH Tỷ lệ tiêu hóa
  TM Tròn mình
  TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh
  TTg Thủ tướng
  UBND Ủy ban Nhân dân
  VCK Vật chất khô
  VN Vòng ngực viii  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 1.1. Sản lượng thịt bò hơi bình quân đầu người một số nước trên thế giới 3
  Bảng 1.2. Số lượng bò theo vùng sinh thái qua các năm 2010 - 2014 (nghìn con) 5
  Bảng 1.3. Khối lượng và năng suất thịt của bò Vàng Việt Nam . 6
  Bảng 1.4. Sản lượng thịt bò bình quân theo đầu người 6
  Bảng 1.5. Ảnh hưởng của mức dinh dưỡng đến thành phần thân thịt 12
  Bảng 1.6. Khả năng tích lũy protein và mỡ theo tuổi (%) 14
  Bảng 1.7. Diện tích một số cây trồng chính 43
  Bảng 1.8. Số lượng gia súc, gia cầm chủ yếu . 43

  Bảng 2.1. Ước tính khối lượng phụ phẩm nông nghiệp ở Việt Nam . 47
  Bảng 2.2. Thiết kế thí nghiệm 51
  Bảng 2.3. Thành phần của thức ăn tinh (% chất khô) 52
  Bảng 2.4. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 55

  Bảng 3.1. Một số thông tin các hộ được điều tra 61
  Bảng 3.2. Quy mô chăn nuôi bò trong các hộ được điều tra . 62
  Bảng 3.3. Tỷ lệ giống bò trong các hộ chăn nuôi . 63
  Bảng 3.4. Phương thức chăn thả bò trong các hộ . 63
  Bảng 3.5. Trữ lượng phụ phẩm nông nghiệp và khối lượng VCK của phụ phẩm
  nông nghiệp trong các hộ 65
  Bảng 3.6. Thu nhập trung bình từ chăn nuôi bò trong 5 năm . 65
  Bảng 3.7. Số lượng bò bán và tần suất bán bò của các hộ 67
  Bảng 3.8. Số lượng bò thu mua hàng tháng của tác nhân thu gom . 68
  Bảng 3.9. Yêu cầu của các lò mổ ở Hà Nội đối với bò thịt vùng Tây Bắc . 69
  Bảng 3.10. Tỷ lệ người tiêu dùng thịt bò theo các mức thu nhập khác nhau 71
  Bảng 3.11. Lượng thịt bò tiêu thụ/tháng của người tiêu dùng theo các mức thu nhập
  khác nhau . 71
  Bảng 3.12. Tỷ lệ người tiêu dùng chọn địa điểm mua thịt bò theo các tiêu chí . 72
  Bảng 3.13. Tỷ lệ người tiêu dùng sẵn sàng chi trả giá cao hơn 73
  Bảng 3.14. Khối lượng cơ thể đàn bò địa phương ở các mốc tuổi (kg/con) . 74 ix  Bảng 3.15. Tăng khối lượng trung bình của đàn bò điều tra (g/ngày) 76
  Bảng 3.16. Khối lượng bò đực bố và bò cái mẹ của các nghiệm thức (kg) 77
  Bảng 3.17. Khối lượng cơ thể bê ở các mốc tuổi sơ sinh đến 24 tháng tuổi (kg/con)78
  Bảng 3.18. Tăng khối lượng của đàn con sinh ra (g/ngày) . 81
  Bảng 3.19. Hệ số tương quan giữa khối lượng bò bố, bò mẹ và khối lượng con . 83
  Bảng 3.20. Phương trình hồi quy ảnh hưởng của khối lượng bò đực bố đến khối
  lượng con sinh ra (n=60) . 83
  Bảng 3.21. Giá trị dinh dưỡng của thức ăn bổ sung 86
  Bảng 3.22. Lượng khí sinh ra và động thái sinh khí của các thức ăn bổ sung 87
  Bảng 3.23. Thay đổi khối lượng của bò thí nghiệm 89
  Bảng 3.24. Tăng khối lượng lý thuyết và khối lượng thực tế tính theo NLTĐ 92
  Bảng 3.25. Lượng năng lượng trao đổi (MJ/con/ngày) và vật chất khô thu được (Kg
  VCK/con/ngày) . 94
  Bảng 3.26. Lượng thức ăn ăn vào và hệ số chuyển đổi thức ăn . 96
  Bảng 3.27. Ước tính hiệu quả kinh tế . 99
  Bảng 3.28. Giá trị dinh dưỡng của thức ăn làm thí nghiệm 101
  Bảng 3.29. Lượng vật chất khô, năng lượng trao đổi và protein thô bò thu nhận
  hàng ngày 102
  Bảng 3.30. Lượng vật chất khô, năng lượng trao đổi và protein thô bò thu nhận trên
  100 kg thể trọng 104
  Bảng 3.31. Tăng khối lượng bình quân của bò qua các giai đoạn thí nghiệm 105
  Bảng 3.32. Tiêu tốn vật chất khô, năng lượng trao đổi, protein thô cho 1 kg tăng
  khối lượng . 108
  Bảng 3.33. Mức dinh dưỡng thu nhận thực tế so với tiêu chuẩn Kearl (1982) 110
  Bảng 3.34. Ước tính hiệu quả kinh tế của vỗ béo 1 con bò 112
  Bảng 3.35. Hiện trạng của 2 nhóm hộ tham gia thí nghiệm . 113
  Bảng 3.36. Sự khác nhau về các hoạt động giữa hai nhóm 114
  Bảng 3.37. Hiệu quả bán bò từ mô hình liên kết sản xuất 114
  Bảng 3.38. Hiệu quả sử dụng nhãn mác đến giá bán thịt bò . 116
  Bảng 3.39. Phân phối giá trị gia tăng tạo ra trong kênh phân phối . 117 x  DANH MỤC CÁC HÌNH
  Hình 3.1. Sự sẵn có của thức ăn thô xanh trong năm (%) . 64
  Hình 3.2. Sơ đồ chuỗi giá trị bò thịt Tây Bắc . 66
  Hình 3.3. Mối quan hệ giữa khối lượng bò đực giống và khối lượng bê 84
  Hình 3.4. Lượng khí sinh ra (ml) ở các thời điểm rơm ủ urê và thức ăn hỗn hợp với
  dịch dạ cỏ trong điều kiện in vitro 88
  Hình 3.5. Sự chênh lệch năng lượng trao đổi giữa thực tế so với tiêu chuẩn Kearl
  (1982) 111
  Hình 3.6. Hệ thống nhận diện và quảng bá sản phẩm thịt bò Sơn La . 116
  1  MỞ ĐẦU
  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  Phát triển nông nghiệp bền vững nhờ khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên,
  đặc biệt tài nguyên thiên nhiên là lựa chọn ưu tiên đối với sản xuất nông nghiệp của
  vùng miền núi phía Bắc. Vùng núi Tây Bắc là một trong những vùng nghèo nhất cả
  nước, chăn nuôi bò thịt là một phần quan trọng trong hệ thống sản xuất của hộ nông
  dân nhỏ nhờ vào các lợi thế như: đất đai rộng, nguồn lao động gia đình dồi dào,
  tiềm năng thức ăn sẵn có cao .
  Các nghiên cứu trước đây của một số tác giả Đinh Xuân Tùng và cs 2008 và
  Lê Thị Thanh Huyền (2012) đã chỉ ra rằng chăn nuôi bò thịt tại vùng Tây Bắc còn
  gặp nhiều trở ngại, hạn chế như: quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, chất lượng con
  giống chưa cao, phương thức chăn nuôi quảng canh dựa vào nguồn thức ăn tự
  nhiên Đồng thời người sản xuất chưa quan tâm đến thị trường và nhu cầu người
  tiêu dùng. Vì vậy, năng suất và hiệu quả chăn nuôi bò thịt nông hộ chưa cao như
  mong đợi.
  Trong những năm gần đây, nhu cầu tiêu thụ thịt bò của người dân cả nước
  ngày càng tăng là một trong những cơ hội cho phát triển bò thịt theo hướng hàng
  hóa. Phương thức chăn nuôi bò thịt quảng canh, quy mô nhỏ đang dần dần được
  thay thế bằng phương thức chăn nuôi bán thâm canh và tiến tới nuôi thâm canh để
  đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng và góp phần ổn định sinh kế và giảm
  nghèo bền vững cho người chăn nuôi.
  Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế,
  việc phát triển, nâng cao năng suất và hiệu quả chăn nuôi bò thịt của vùng Tây Bắc
  theo hướng hàng hóa được xem như một nhu cầu của cả hai khu vực sản xuất và
  tiêu dùng. Đây là nhu cầu cần thiết đặt ra trong nghiên cứu hiện nay, vì vậy đề tài:
  “Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật và thị trường nâng cao năng suất và hiệu
  quả chăn nuôi bò thịt vùng Tây Bắc”, đã được tiến hành.
  2. MỤC TIÊU
  - Xác định một số trở ngại chính và tiềm năng để nâng cao năng suất và hiệu
  quả của chăn nuôi bò thịt nông hộ. 2  - Xác định một số giải pháp kỹ thuật và thị trường nâng cao năng suất và hiệu
  quả chăn nuôi bò thịt nông hộ.
  3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN
  - Đề tài luận án đã xác định được một số trở ngại chính, đồng thời xác định
  được tiềm năng của địa phương đối với chăn nuôi bò thịt nông hộ vùng Tây Bắc.
  - Đã xác định được một số giải pháp kỹ thuật về giống, nuôi dưỡng và giải
  pháp thị trường nâng cao năng suất, hiệu quả chăn nuôi bò thịt.
  - Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án là tài liệu tham khảo cho các nghiên
  cứu tiếp theo, làm tài liệu giảng dạy cho các cơ sở đào tạo, các cơ quan khuyến
  nông và bà con nông dân áp dụng.
  4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
  - Đề tài luận án sử dụng phương pháp từ nghiên cứu đến tác động với cách
  tiếp cận từ dưới lên nên các giải pháp gắn liền với thực tiễn sản xuất.
  - Đối tượng nghiên cứu tập trung vào giống bò Vàng địa phương, là giống bò
  chiếm đa số trong chăn nuôi nông hộ vùng Tây Bắc, trong khi các nghiên cứu trước
  đây chủ yếu trên bò lai.
  - Các thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện nông hộ, những kết quả của
  nghiên cứu có thể áp dụng cho sản xuất một cách thuận tiện.
  - Đã kết hợp giữa giải pháp kỹ thuật và giải pháp thị trường để khắc phục trở
  ngại, nâng cao năng suất và hiệu quả chăn nuôi bò thịt trong nông hộ.

  Xem Thêm: Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật và thị trường nâng cao năng suất và hiệu quả chăn nuôi bò thịt vùng Tây Bắc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật và thị trường nâng cao năng suất và hiệu quả chăn nuôi bò thịt vùng Tây Bắc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status