1. Thông tin chung về đề tài

Mã số: B2008-38-08
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê văn Hồng
Các thành viên tham gia: TS. Bùi Văn Quang
CN. Đào Bích Nga
CN. Phạm Hồng Diệp
Thời gian bắt đầu / kết thúc: tháng 10 năm 2008 / tháng 10 năm 2010

2. Tính cấp thiết của đề tài

Từ năm học 2001-2002 Bộ GD&DT đã có Quyết định số 03/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/1/2002 dành 2 tiết/tuần ở lớp 8 và lớp 9 cho việc dạy học các chủ đề tự chọn. Năm học 2006-2007, Bộ GD&ĐT qui định DHTC cho các cấp THCS. Tuy nhiên đến nay tài liệu DHTC, nhất là tài liệu nâng cao chư có.

Xu hướng cấu trúc hóa nội dung dạy học thành hệ thống các bài toán trong môn toán THCS đã có những thành công về lí luận và thực tiễn cần được nghiên cứu vận dụng cho phù hợp với CT&SGK đã đổi mới hiện nay. Với nhóm thực hiện đề tài việc kế thừa các kết quả đợc xem như là cách tiếp tục nghiên cứu CNGD ở môn toán THCS theo hướng thày thiết kế, trò thi công.

DHTC được nhiều nước trên thế giới nghiên cứu, thực hiện kể cả cho môn toán THCS Nhưng theo cách dạy này chưa được nghiên cứu nhiều để phát huy giá trị thực chất.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Cụ thế hóa định hướng DHTC môn toán cấp THCS để xây dựng thành một số chủ đề DHTC nâng cao theo hướng thày thiết kế trò thi công và theo phương thức HTHT theo nhóm (kể cả độc lập hay phối hợp với phương thức khác).

4. Nội dung nghiên cứu

- Xác định cơ sở khoa học của vấn đề xây dựng tài liệu HDTC môn toán đầu cấp THCS theo hướng thày thiết kế, trò thi công với phương thức HTHT theo nhóm.

- Đề xuất nội dung một số chủ đề DHTC và các thiết kế dạy học chủ đề đó trên cơ sở định hướng xây dựng tài liệu DHTC môn toán đầu cấp THCS theo hướng thày thiết kế, trò thi công với phương thức HTHT.

- Thực nghiệm dạy học các chủ đề đã nêu theo các thiết kế đề xuất.

- Tổ chức hội thảo, công bố kết quả và báo cáo tổng kết

5. Phạm vi nghiên cứu

Tại 3 trường TCCN của Hà Nội.

6. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu lí luận và thực nghiệm sư phạm.

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 2 phần

Phần 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn về xây dựng tài liệu dạy học tự chọn môn toán đầu cấp THCS theo hướng thày thiết kế, trò thi công với phương thức HTHT theo nhóm
1.1. Một số khái niệm công cụ
1.2. Học sinh đầu cấp THCS và môn Toán THCS
1.3. Nội dung dạy học tự chọn và tài liệu dạy học tự chọn môn Toán cấp THCS
1.4. Bài tập trong dạy học môn Toán
1.5. Dạy học hợp tác theo nhóm trong môn toán ở trường phổ thông

Phần 2. Xây dựng tài liệu DHTC nâng cao môn toán lớp 6, lớp 7theo hướng thày thiết kế , trò thi công với phương thức HTHT theo nhóm
2.1. Định hướng lựa chọn nội dung và xây dựng tài liệu dạy học chủ đề tự chọn nâng cao môn Toán lớp 6, lớp 7.
2.2. Thiết kế và thực nghiệm tài liệu dạy học một số chủ đề nâng cao môn toán lớp 6.
2.3.Thiết kế và thực nghiệm tài liệu dạy học một số chủ đề nâng cao môn toán lớp 7
2.4. Đề xuất phát triển tài liệu dạy học tự chọn nâng cao môn Toán lớp 6, lớp 7 theo hướng thày thiết kế, trò thi công với phương thức học tập hợp tác theo nhóm.

8. Những đóng góp chính của đề tài

Đề xuất được định hướng xây dựng tài liệu dạy học tự chọn nâng cao môn toán lớp 6, lớp 7 theo hướng thày thiết kế trò thi công và phương thức học tập hợp tác theo nhóm (kể cả độc lập hay phối hợp với phương thức khác) và cụ thể hóa định hướng đó thành tài liệu dạy học cho 4 chủ đề tự chọn nâng cao ở lớp 6 và 4 chủ đề tự chọn nâng cao ở lớp 7.

9. Kết luận và khuyến nghị

Kết luận

Mục tiêu và nội dung dạy tự học chọn đầu cấp THCS cần được hoàn thiện và cụ thể hóa thàng tài liệu dạy học chủ yếu như tài liệu giáo khoa và tài liệu giáo viên để tạo cơ sở ban đầu, quyết đinh cho triển khai DHTC trên thực tế.

Tài liệu giáo khoa cho mỗi chủ đề tự chọn nâng cao có thể biên soạn ở dạng chủ yếu là hệ thống BT được xây dựng và chọn lọc thích hợp ddeer học sinh có thể tự làm các BT đó với sự hướng dẫn của GV nhằm đạt mục tiêu dạy học

Tài liệu GV cần cụ thế hóa mục tiêu dạy học thành các hoạt động học tập của HS nhằm hoàn thành hệ thống BT nêu trong tài liệu giáo khoa.

Cần thiết xây dựng tài liệu giáo khoa và tài liệu giáo viên như là các tài liệu dạy học cần thiết nhất nhằm hiện thực hóa mục tiêu nội dung DHTC thành quá trình thực tiễn về DHTC môn toán đầu cấp THCS.

Tài liệu đã xây dựng của đề tài phản ánh tính hợp lí về lí luận, khả thi về thực tế và góp phần xác định một hướng nghiên cứu cần tiếp tục triển khai là xây dựng tài liệu DHTC môn Toán cấp THCS.

Khuyến nghị

Tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm theo hướng đề tài phục vụ thực tiễn dạy học.

Hình thành dự án về xây dựng tài liệu DHTC môn Toán ỏ trường THCS trong cả nước, tiến hành thử nghiệm ở trường PTCS Thực nghiệm và một số trường PTCS khác ở các tỉnh.

Ứng dụng kết quả nghiên cứu cho xây dựng chương trình sau 2015. Một số nội dung chính thức , bắt buộc có thể được bổ sung, điều chỉnh từ kết quả thử nghiệm các chủ đề tự chọn của đề tài.

DHTC ccần được phát triển cho toàn bộ cấp THCS, trong đó chú ý đến những vấn đề tình huống dạy học môn Toán THCS thuận lợi cho phát triển học tập hợp tác và cho phát triển năng lực toán học của học sinh.

Từ khóa: 1/ Chương trình và SGK; 2/ Môn toán ; 3/ Trung học cơ sở; 4/ Phương pháp giảng dạy.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn

Theo vnies.edu.vn - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Xem Thêm: Xây dựng tài liệu dạy học tự chọn môn Toán đầu cấp THCS theo hướng thày thiết kế, trò thi công với phương thức học tập hợp tác theo nhóm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng tài liệu dạy học tự chọn môn Toán đầu cấp THCS theo hướng thày thiết kế, trò thi công với phương thức học tập hợp tác theo nhóm sẽ giúp ích cho bạn.