1. Thông tin chung về đề tài

Mã số: V2010-20 (Đề tài cấp Viện)
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đào Thanh Hải
Các thành viên tham gia: ThS. Lê Phương Yên
ThS. Lê Văn Hồng
CN. Vũ Minh Phương
Thời gian bắt đầu / kết thúc: tháng 06 năm 2010/ tháng 06 năm 2011

2. Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay vấn đề chất lượng đào tạo của học sinh sau khi ra trường là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý và toàn xã hội. Các trường trung cấp chuyên nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng chương trình đào tạo, chương trình đó phải đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn và phát triển được năng lực của người học. Vì thế các trường trung cấp chuyên nghiệp rất coi trọng việc phối hợp, hợp tác với các đơn vị sử dụng lao động - đó là các doanh nghiệp.

3. Mục tiêu nghiên cứu

- Xác định thực trạng việc phối hợp đào tạo giữa trường trung cấp chuyên nghiệp với doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

- Đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp đào tạo giữa trường trung cấp chuyên nghiệp với doanh nghiệp.

4. Nội dung nghiên cứu

- Tổng quan cơ sở lí luận về phối hợp đào tạo giữa trường TCCN với doanh nghiệp.

- Nghiên cứu thực trạng việc phối hợp đào tạo giữa trường TCCN với doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Từ đó rút ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng phối hợp đào tạo giữa trường TCCN với doanh nghiệp.

5. Phạm vi nghiên cứu

Tại 3 trường TCCN của Hà Nội.

6. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: 1/ Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa . qua hồi cứu tư liệu; 2/ Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi, phỏng vấn sâu; 3/ Phương pháp chuyên gia.

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 phần

Phần 1. Tổng quan cơ sở lí luận về phối hợp đào tạo giữa trường TCCN với doanh nghiệp

1.1. Một số khái niệm
1.2. Vai trò của trường TCCN trong việc phát triển nguồn nhân lực
1.3. Nội dung phối hợp đào tạo giữa trường trung cấp chuyên nghiệp với doanh nghiệp
1.4. Những yếu tố tác động đến việc phối hợp đào tạo trường trung cấp chuyên nghiệp với doanh nghiệp

Phần 2. Thực trạng việc phối hợp đào tạo giữa trường TCCN với doanh nghiệp tại Hà Nội
2.1. Khái quát về trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội và Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung
2.2. Thực trạng việc phối hợp đào tạo giữa trường TCCN với DN tại Hà Nội
2.3. Nhận xét chung việc phối hợp đào tạo giữa trường trung cấp chuyên nghiệp với doanh nghiệp

8. Những đóng góp chính của đề tài

Về phần cơ sở lý luận: Đề tài đã làm rõ các khái niệm phối hợp, đào tạo, phối hợp đào tạo, trường trung cấp chuyên nghiệp và doanh nghiệp; Đề tài đã nêu ra vai trò của trường trung cấp chuyên nghiệp, nội dung phối hợp đào tạo và đã đưa ra một số yếu tố tác động đến việc phối hợp đào tạo giữa trường trung cấp chuyên nghiệp với doanh nghiệp.

Qua nghiên cứu lý luận, đề tài đã tìm hiểu tình hình hoạt động và thực trạng việc phối hợp đào tạo giữa trường TCCN với doanh nghiệp ở 3 trường TCCN tại Hà Nội trong công tác tuyển sinh, quá trình tổ chức đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên, trang thiết bị và công tác thực hành thực tập và phối hợp trong việc hướng nghiệp vào tạo việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp.

9. Kết luận và khuyến nghị

Kết luận

Hiện nay thị trường lao động của nước ta đang trong quá trình hình thành và phát triển. Nhu cầu về lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp, của các ngành kinh tế rất lớn. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế đất nước, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thông qua mở rộng các hình thức phối hợp, nâng cao chất lượng đào tạo.

Trên cơ sở nghiên cứu, nhóm tác giả đã nếu các khái niệm về phối hợp đào tạo giữa trường TCCN với doanh nghiệp, khẳng định mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp rất quan trọng, mối quan hệ đó là yếu tố tác động đến quá trình đào tạo TCCN và hiệu quả của nó. Nghiên cứu cũng đã điều tra và phân tích rõ thực trạng phối hợp đào tạo giữa trường TCCN với doanh nghiệp, đánh giá chung và đưa ra một số khuyến nghị với các cơ quan cấp trên.

Nhóm đề tài đã tiến hành khảo sát, điều tra bằng phiếu hỏi đối với CBQL, GV, HS và doanh nghiệp. Kết quả điều tra cho thấy được sự quan trọng trong việc phối hợp đào tạo giữa nhà trường với doanh nghiệp, tạo điều kiện cho những học sinh tốt nghiệp đễ dàng tìm kiếm việc làm hơn, nhất là tại các doanh nghiệp đã được tham gia thực tập.

Tuy nhiên, do điều kiện hạn hẹp về thời gian, nhân lực và kinh phí, đề tài chưa thể đề cập sâu đến tất cả các khía cạnh công tác phối hợp đào tạo với doanh nghiệp.

Khuyến nghị

Đối với công tác tuyển sinh: Tăng cường tổ chức tuyên truyền, quảng cáo về hoạt động của trường về các khóa học và các ngành nghề đào tạo trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Nên nhấn mạnh việc phối hợp giữa nhà trường với doanh nghiệp sẽ tạo nhiều cơ hội cho học sinh có việc làm sau khi tốt nghiệp.

Đối với công tác đào tạo: 1/ Xây dựng và triển khai sớm đề án tuyển sinh theo hướng: đa dạng hóa các kênh, các hình thức quảng bá rộng rã về các hoạt động đào tạo. Đặc biệt coi trọng công tác tuyển sinh tại các trường phổ thông, các khu công nghiệp và từ chính đối tượng học sinh của trường; 2/ Tìm kiếm đối tác và địa điểm đào tạo đặt sát các khu công nghiệp lớn; 3/ Tích cực phát triển và mở rộng các quan hệ đặc biệt là quan hệ phối hợp đào tạo với doanh nghiệp nhằm giải quyết đầu ra cho học sinh hệ TCCN; 4/ Ký kết các hợp đồng đào tạo theo địa chỉ theo nhu cầu của doanh nghiệp, bám sát và đáp ứng nhanh chóng, có hiệu qua nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của ngành và các chương trình của thành phố.

Đối với công tác phát triển đội ngũ giáo viên: 1/ Kiện toàn và chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động; 2/ Bồi dưỡng và bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhà trường. Thường xuyên mời các chuyên gia của nhà trường và doanh nghiệp tham gia; 3/ Nâng cao chất lượng, hiệu quả của các phòng liên quan đến doanh nghiệp; 4/ Tuyển dụng thêm CBGV biên chế đi đôi với sàng lọc để đảm bảo chất lượng đội ngũ; 5/ Tạo điều kiện cho GV, CBQL tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ giảng dạy, bồi dưỡng bổ sung thêm kiến thức về lý thuyết và thực hành.

Đối với công tác trang thiết bị và công tác thực hành thực tập: 1/ Tranh thủ mọi nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng các phòng thực hành cơ bản và nâng cao đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại, hiệu quả; 2/ Tiếp tục mở rộng hợp tác, phối hợp đào tạo với doanh nghiệp nhằm mở rộng môi trường học tập, thực hành, thực tập nghề nghiệp cho học sinh gần gũi với thực tế hành nghề. Khai thác, sử dụng hiệu quả mọi nguồn đầu tư, tài trợ hợp tác xây dựng, hoàn thiện CSVC kỹ thuật nhà trường theo cơ chế các bên cùng có lợi.

Đối với công tác phối hợp trong việc hướng nghiệp và tạo việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp: 1/ Tăng cường quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức trong điều chỉnh, xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực tập, thực tế, đánh giá chất lượng đào tạo, giải quyết việc làm cho học sinh; 2/ Tìm kiếm thông tin và các nguồn đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị theo nhu cầu thực tế; 3/ Chú trọng công tác đào tạo theo địa chỉ sử dụng; 4/ Xây dựng cơ chế, bộ máy chuyên trách giải quyết việc làm cho HS ngay từ khi nhập học.

Từ khóa:1/ Đào tạo nghề; 2/ Trung cấp chuyên nghiệp; 3/ Liên kết đào tạo nghề.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn

Theo vnies.edu.vn - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Xem Thêm: Thực trạng việc phối hợp đào tạo giữa trường trung cấp chuyên nghiệp với doanh nghiệp tại Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng việc phối hợp đào tạo giữa trường trung cấp chuyên nghiệp với doanh nghiệp tại Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.