1. Thông tin chung

Mã số: V2012-21 (Đề tài Cấp Viện)
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lương Thị Thanh Phương
Các thành viên tham gia: ThS. Hồ Thanh Bình; Nguyễn Thị Hòa
Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 7 năm 2012/ tháng 7 năm 2013

2. Tính cấp thiết

Một trong những giải pháp thực hiện thành công việc “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo ” nước ta theo tinh thần Đại hội XI của Đảng là: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Giáo viên, người thầy đóng vai trò quyết định đối với thành bại của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở mọi thời đại. Vì vậy, cần nhanh chóng khắc phục các yếu kém trong bố trí, sắp xếp và sử dụng để sớm xây dựng được đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và bảo đảm các yêu cầu về phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục. Mặt khác, phải có chế độ chính sách, đặc biệt là chính sách về lương, thưởng, thăng tiến, phát triển chuyên môn, đánh giá, đãi ngộ phù hợp để tạo động lực và hiệu quả làm việc của đội ngũ giáo viên. Để làm được những việc đó thì công tác đánh giá, xếp loại giáo viên theo hướng chuẩn hóa phải được thực hiện tốt.

Trước đây công tác đánh giá giáo viên chủ yếu được đánh giá như là một công chức nhà nước trong cơ quan hành chính sự nghiệp và chủ yếu là đánh giá thi đua cuối học kỳ và cuối năm học, việc đánh giá hoạt động mang tính nghề nghiệp chưa được chú trọng. Công tác đánh giá giáo viên hiện nay đã có một chỗ dựa tin cậy là chuẩn nghề nghiệp giáo viên để xác định mức độ thực hiện nhiệm vụ của mỗi người.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Phân tích thực trạng công tác đánh giá giáo viên THPT theo chuẩn nghề nghiệp, đưa ra những khuyến nghị hoàn thiện nội dung, quy trình đánh giá giáo viên THPT theo chuẩn.

4. Nội dung nghiên cứu

- Cơ sở lý luận và pháp lý về công tác đánh giá giáo viên THPT theo chuẩn nghề nghiệp.
- Thực trạng công tác đánh giá giáo viên THPT theo chuẩn nghề nghiệp tại tỉnh Lào Cai.
- Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá giáo viên THPT theo chuẩn nghề nghiệp.

5. Phạm vi nghiên cứu

Thực trạng công tác đánh giá giáo viên THPT theo chuẩn nghề nghiệp tại tỉnh Lào Cai.

6. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài gồm: Phương pháp nghiên cứu lí luận, Phương pháp nghiên cứu thực tiễn, Phương pháp chuyên gia, Phương pháp thống kê xử lí dữ liệu khảo sát.

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương

Chương 1: Cơ sở lí luận và pháp lí về công tác đánh giá giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp
1.1. Một số khái niệm
1.2. Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp
1.3. Ý nghĩa của công tác đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp

Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá giáo viên THPT theo chuẩn nghề nghiệp tại tỉnh Lào Cai
2.1. Sơ lược về tính hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai
2.2. Thực trạng công tác đánh giá, xếp loại giáo viên THPT theo chuẩn nghề nghiệp

Chương 3: Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá giáo viên THPT theo chuẩn nghề nghiệp
3.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên trong việc triển khai áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT
3.2. Vận dụng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phù hợp với tình hình thực tiễn của trường
3.3. Đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông theo Chuẩn nghề nghiệp
3.4. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đánh giá, xếp loại giáo viên THPT theo Chuẩn nghề nghiệp
3.5. Thực hiện các chính sách đảm bảo điều kiện làm việc và phát huy năng lực của giáo viên.

8. Những đóng góp chính của đề tài

Chương 1, đề tài tổng hợp một số khái niệm liên quan, như: Đánh giá, đánh giá giáo viên theo chuẩn; Chuẩn, chuẩn nghề nghiệp. Đồng thời, đề tài đưa ra quy trình đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, bao gồm: Mục đích và căn cứ của việc đánh giá giáo viên theo chuẩn; Cấu trúc của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT; Đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn; Quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Ngoài ra, đề tài còn nêu rõ ý nghĩa của công tác đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp.

Chương 2, đề tài sơ lược về tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai. Trọng tâm trình bày về thực trạng công tác đánh giá, xếp loại giáo viên THPT theo Chuẩn nghề nghiệp, bao gồm: Về kế hoạch chuẩn bị cho công tác đánh giá giáo viên theo Chuẩn; Về tổ chức thực hiện đánh giá giáo viên; Về chỉ đạo việc thực hiện công tác đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp; Về kiểm tra công tác đánh giá giáo viên theo Chuẩn; Nhận định từ việc đánh giá xếp loại GV THPT tỉnh Lào Cai theo Chuẩn nghề nghiệp.

Chương 3, từ kết quả nghiên cứu đề tài đưa ra 5 đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá GV THPT theo Chuẩn nghề nghiệp: 1/ Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên trong việc triển khai áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT; 2/ Vận dụng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phù hợp với tình hình thực tiễn của trường; 3/ Đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông theo Chuẩn nghề nghiệp; 4/ Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đánh giá, xếp loại giáo viên THPT theo Chuẩn nghề nghiệp; 5/ Thực hiện các chính sách đảm bảo điều kiện làm việc và phát huy năng lực của giáo viên.

9. Kết luận và khuyến nghị

Kết luận

Sau 3 năm thực hiện kết quả cho thấy việc đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp đã có những tác động tích cực tới đội ngũ nhà giáo. Sau khi triển khai thực hiện đánh giá theo Chuẩn đã giúp cho giáo viên có chuyển biến tích cực trong các mặt biểu hiện rõ nét là có sự thay đổi về tác phong, lối sống, tích cực học tập nâng cao trình độ nhất là về sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, yêu nghề và có trách nhiệm với học sinh, có tinh thần xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết nhất trí, dân chủ, cởi mở.

Qua nghiên cứu và thực hiện đánh giá, xếp loại theo Chuẩn đã giúp các giáo viên hiểu biết hơn về lĩnh vực nghề nghiệp của mình, các tổ chuyên môn và nhà trường căn cứ kết quả và dựa vào Chuẩn để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ. Bên cạnh đó các cấp quản lý của ngành giáo dục Lào Cai cũng đã đánh giá được rõ nét mặt tích cực và hạn chế của công tác này và rút kinh nghiệm hàng năm để thực hiện tốt hơn theo yêu cầu của Bộ và dưới sự chỉ đạo của các cấp để việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn thực hiện triển khai tại các trường THPT phù hợp điều kiện và tình hình thực tế của Lào Cai.

Khuyến nghị

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: 1/Xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn nghề nghiệp của giáo viên sẽ là một nhiệm vụ ưu tiên và chú trọng; 2/ Tổ chức hội thảo, lấy ý kiến các cán CBQL đang triển khai thực tế tại cơ sở để thực hiện rà soát lại các tiêu chí, tiêu chuẩn, làm rõ các tiêu chí đánh giá tránh còn chung chung. Đồng thời căn cứ vào thực tế để có những điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo triển khai có hiệu quả hơn; 3/ Thông báo đến các Sở Giáo dục và Đào tạo những nhận định về tình hình thực hiện công tác đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên và cán bộ quản lý sau năm học, để từ đó các Sở Giáo dục và Đào tạo có cơ sở để tìm giải pháp phát huy những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong các năm học tiếp theo; 4/ Tuyên dương, khen thưởng đối với những địa phương làm tốt công tác đánh giá, xếp loại giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo Chuẩn nghề nghiệp; 5/ Tiếp tục phối, kết hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan để giải quyết, tác động và tạo điều kiện về kinh phí cho các hoạt động triển khai, thực hiện, kiểm tra công tác đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo Chuẩn nghề nghiệp; 6/Thông tư 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 quy định trường THCS, THPT đạt chuẩn Quốc gia phải có 100% giáo viên được xếp loại từ khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp là chưa hợp lý và phù hợp với thực tế; 7/ Hàng năm chỉ nên đánh giá bắt buộc một lần phối hợp giữa đánh giá theo chuẩn với các hình thức đánh giá khác.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo: 1/ Tham mưu với Chính quyền địa phương, phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể cùng quan tâm giúp đỡ các trường THPT trong tỉnh làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, huy động mọi nguồn lực vật chất, tinh thần của toàn xã hội cho công tác phát triển giáo dục và đào tạo nói chung và giáo dục THPT nói riêng; 2/ Tổ chức các khóa tập huấn về phương pháp, kỹ thuật dạy học mới cho GV; kiểm tra đánh giá học sinh theo tinh thần đổi mới; kỹ năng làm việc với cha mẹ học sinh và cộng đồng.; 3/Đưa Chuẩn nghề nghiệp vào nội dung tuyển dụng đội ngũ giáo viên THPT hàng năm của tỉnh, theo đó ứng viên được tuyển dụng phải đạt được các yêu cầu tối thiểu mà người giáo viên cần phải đạt trong những tiêu chí đưa vào nội dung tuyển dụng; 4/ Cần kết hợp đánh giá Chuẩn với xếp loại thi đua khen thưởng; Cần có chế tài cụ thể và kế hoạch bồi dưỡng đối với giáo viên chưa đạt yêu cầu; Xây dựng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn song song với xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục theo Chuẩn; 5/ Tiếp tục tổ chức các khoá tập huấn sâu về Chuẩn để đảm bảo quá trình đánh giá được chính xác, khách quan, đúng quy trình; 6/ Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch hàng năm cần bố trí thời gian để tổ chức các buổi trao đổi, toạ đàm cho CBQL, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên cốt cán các trường THPT về việc đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp.

Đối với Hiệu trưởng: 1/ Cán bộ quản lý các trường cần chủ động xây dựng qui hoạch, chuẩn hoá đội ngũ, định hướng quy hoạch phát triển trường lớp và giáo viên, xây dựng kế hoạch đào tạo và đào tạo lại đội ngũ CBQL và giáo viên ngắn hạn, dài hạn .; 2/ Hướng dẫn giáo viên đánh giá chính xác mức độ đáp ứng Chuẩn của họ để phấn đấu vươn lên phát triển năng lực nghề nghiệp. Nâng cao tính tự giác của giáo viên trong việc tự đánh giá theo chuẩn và giúp cho mỗi giáo viên đều có ý thức coi Chuẩn là thước đo để tự hoàn thiện mình góp phần nâng cao năng lực; 3/ Dành thời gian đầu tư kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên được học tập, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ. Phát động các phong trào thi đua và có nhiều hình thức động viên, khen thưởng khuyến khích giáo viên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề.

Đối với đội ngũ giáo viên: 1/Cần nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của chuẩn nghề nghiệp, nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và tích cực rèn luyện kỹ năng sư phạm dựa vào hệ thống các tiêu chí và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp đáp ứng với yêu cầu của ngành và sự phát triển của xã hội; 2/ Xác định rõ trách nhiệm của mình, không ngừng tự học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề và tinh thần tương trợ, đoàn kết để hoàn thành tốt.Theo vnies.edu.vn - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Xem Thêm: Đánh giá giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp tại tỉnh Lào Cai
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp tại tỉnh Lào Cai sẽ giúp ích cho bạn.