1. Thông tin chung

Mã số B2009-37-65MT (Nhiệm vụ nghiên cứu)
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
Các thành viên tham gia: PGS.TS. Nguyễn Đức Trí; PGS.TS. Nguyễn Khang ; TS. Hà Văn Siêu; ThS. Nguyễn Xuân Bảo; ThS. Nguyễn Thị Hải.
Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 12 năm 2009/ tháng 12 năm 2010

2. Tính cấp thiết

Trước hiện trạng thế giới đang xuống cấp, làm mất cân bằng sinh thái, tài nguyên cạn kiệt, biến đổi khí hậu v.v . làm ảnh hưởng đến cuộc sống của muôn loài; bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của mỗi quốc gia. Các hoạt động của con người đã đang tác động tiêu cực đến môi trường; do thiếu ý thức, thiếu hiểu biết về môi trường và giá trị của môi trường, thiếu kĩ năng và thói quen bảo vệ môi trường. Do vậy, GDBVMT cho mọi công dân, trong đó có HS TCCN là một việc làm vô cùng cấp thiết. HS các trường TCCN thuộc khối ngành Kinh tế, Du lịch, Y tế cần thiết phải được giáo dục những kiến thức, kỹ năng, thái độ và hành vi, cho HS về BVMT. Tuy nhiên, trong thực tế việc đưa nội dung GDBVMT trong các trường TCCN mới chỉ thực hiện ở một số ngành đào tạo, chưa thực sự được triển khai rộng trong cả hệ thống các trường TCCN. Ngay trong chương trình khung đào tạo TCCN cũng chưa dành thời lượng cho việc GD BVMTT. Để HS TCCN có được những hiểu biết chung về môi trường và hình thành ở họ ý thức và hành vi, thái độ gìn giữ, bảo vệ môi trường, cần thiết phải biên soạn tài liệu “Giáo dục bảo vệ môi trường trong các trường TCCN”, trước tiên là cho các khối ngành Kinh tế - Du lịch và Y tế, sau là cho các khối ngành khác. Bởi đây là những ngành nghề có liên quan nhiều đến việc gìn giữ và bảo vệ môi trường.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Biên soạn tài liệu giáo dục về bảo vệ môi trường cho các trường TCCN khối ngành Kinh tế - Y tế - Du lịch, nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức cho sinh viên về môi trường và bảo vệ môi trường.

4. Nội dung nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng các nguyên tắc biên soạn tài liệu về ‘Giáo dục bảo vệ môi trường khối ngành Kinh tế- Du lịch- Y tế và biên soạn tài liệu theo 4 mô đun, mỗi mô đun có 5 chuyên đề, 15 tiết/mô đun. Mô đun 1 dùng chung cho cả 3 khối ngành, các mô đun còn lại cho từng khối ngành. Bốn mô đun như sau: 1/Mô đun 1: Vấn đề chung về môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường; 2/Mô đun 2: Giáo dục bảo vệ môi trường trong các trường TCCN khối ngành Kinh tế; 3/Mô đun 3: Giáo dục bảo vệ môi trường trong các trường TCCN khối ngành Du lịch; 4/ Mô đun 4: Giáo dục bảo vệ môi trường cho các trường TCCN khối ngành Y tế.

6. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài gồm: Hồi cứu, nghiên cứu thực tiễn, điều tra và phương pháp chuyên gia, hội thảo.

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 2 phần

Phần 1: Các nguyên tắc biên soạn tài liệu

Phần 2: Các mô đun


Mô đun 1: Vấn đề chung về môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường
Chuyên đề 1: Khái niệm về môi trường và bảo vệ môi trường
Chuyên đề 2: Ô nhiễm môi trường
Chuyên đề 3: Sự biến đổi khí hậu
Chuyên đề 4: Cơ sở pháp lí của công tác bảo vệ môi trường
Chuyên đề 5: Giáo dục bảo vệ môi trường trong các trường TCCN

Mô đun 2: Giáo dục bảo vệ môi trường trong các trường TCCN khối ngành Kinh tế
Chuyên đề 1: Hoạt động kinh doanh và các vấn đề bảo vệ môi trường
Chuyên đề 2: Các vấn đề về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh ở làng nghề
Chuyên đề 3: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh
Chuyên đề 4: Sản xuất, kinh doanh trong việc sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên nước
Chuyên đề 5: Chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và các văn bản pháp qui về bảo vệ môi trường sản xuất, kinh doanh

Mô đun 3: Giáo dục bảo vệ môi trường trong các trường TCCN khối ngành Du lịch
Chuyên đề 1: Du lịch với phát triển bền vững
Chuyên đề 2: Tác động của hoạt động du lịch đối với môi trường
Chuyên đề 3: Du lịch sinh thái, văn hóa với bảo vệ môi trường
Chuyên đề 4: Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, nguồn nước tài nguyên nước trong du lịch
Chuyên đề 5: Chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và các văn bản pháp qui về bảo vệ môi trường trong du lịch

Mô đun 4: Giáo dục bảo vệ môi trường cho các trường TCCN khối ngành Y tế
Chuyên đề 1: Môi trường và sức khỏe cộng đồng
Chuyên đề 2. Một số bệnh dịch liên quan đến ô nhiễm môi trường
Chuyên đề 3: Chất thải y tế và môi trường
Chuyên đề 4: Vệ sinh, an toàn thực phẩm
Chuyên đề 5: Chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và các văn bản pháp qui về bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế

8. Những đóng góp chính của đề tài

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng các nguyên tắc biên soạn tài liệu như sau:

- Nội dung GDBVMT gắn với thực tiễn cuộc sống, phản ánh được những vấn đề cấp bách của môi trường toàn cầu cũng như của Việt Nam; ngoài ra những nội dụng này phải gắn với mục tiêu và các chủ đề về BVMT.
- Đảm bảo hấp dẫn HS, phù hợp với lứa tuổi HS TCCN, tránh gây nặng nề, quá tải.
- Hướng dẫn, gợi ý phát triển khả năng tự học, vân dụng kiến thức, kĩ năng để bảo vệ môi trường.
- Tài liệu dễ sử dụng, có thể khai thác tích hợp trong các môn học có liên quan và thông qua các hoạt động ngoại khóa.

Tài liệu được biên soạn theo Mô đun: Mô đun 1 là mô đun dùng chung cho cả 3 khối ngành, 3 mô đun còn lại cho 3 khối ngành.

9. Kết luận và khuyến nghị

Nhiệm vụ nghiên cứu đã được triển khai theo tiến trình lôgíc, khoa học. Tài liệu đã được biên soạn công phu, dày gần 300 trang đáp ứng được các tiêu chí, tiêu chuẩn và đảm bảo các nguyên tắc biên soạn đối với loại tài liệu này, tài liệu cũng có thể được dùng làm tài liệu tham khảo thiết thực cho CBQL và giáo viên các trường TCCN khối ngành Kinh tế - Du lịch - Y tế và các khối ngành khác trong hệ thống các trường TCCN trên toàn quốc.

Đề nghị Bộ GD và ĐT cho in và phát hành phục vụ cho công tác giảng dạy BVMT ở các trường TCCN khối ngành Kinh tế - Du lịch - Y tế là chính và có thể dùng cho các khối ngành khác thuộc trung cấp chuyên nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục chuyên nghiệp) tập huấn và hướng dẫn cho giáo viên các trường TCCN thuộc các khối ngành trên đưa vào sử dụng theo các hình thức đã gợi ý trong tài liệu, có thể đưa vào chương trình nội khóa hay ngoại khóa, cũng có thể tích hợp vào một số môn học.


Theo vnies.edu.vn - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Xem Thêm: Nghiên cứu biên soạn tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường dùng trong các trường trung cấp chuyên nghiệp khối ngành kinh tế - du lịch - y tế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu biên soạn tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường dùng trong các trường trung cấp chuyên nghiệp khối ngành kinh tế - du lịch - y tế sẽ giúp ích cho bạn.