Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện Công tác Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Đồng Hới – Đồng Hới – Quảng Bình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện Công tác Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Đồng Hới – Đồng Hới – Quảng Bình

  1
  PHẦN I: MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, nền kinh tế Việt Nam hiện nay
  có những chuyển biến mới. Điều đó đã đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn, thu nhập
  của người lao động tăng nhanh, đời sống dần được cải thiện, xã hội ngày càng
  được phát triển. Do vậy vấn đề tiền lương luôn được xã hội quan tâm bởi ý nghĩa
  kinh tế rất to lớn. Tiền lương là phần thu nhập của người lao động trên cơ sở số
  lượng và chất lượng lao động trong khi thực hiện công việc của bản thân người lao
  động theo cam kết giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Đối với doanh
  nghiệp thì tiền lương là một khoản chi phí sản xuất. Việc hạch toán tiền lương đối
  với doanh nghiệp phải thực hiện một cách chính xác, hợp lý. Tiền lương được trả
  đúng với thành quả lao động sẽ kích thích người lao động làm việc, tăng hiệu quả
  cho doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần hăng say làm việc, sáng tạo trong quá trình
  lao động. Ngoài tiền lương chính mà người lao động được hưởng thì các khoản
  tiền thưởng, phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ là các quỹ xã hội mà người
  lao động được hưởng, nó thể hiện sự quan tâm của xã hội, của doanh nghiệp đến
  từng thành viên trong doanh nghiệp.
  Đối với doanh nghiệp xây dựng, tiền lương là một phần không nhỏ của chi
  phí sản xuất. Nếu doanh nghiệp vận dụng chế độ tiền lương hợp lý sẽ tạo động
  lực tăng năng suất lao động, . Tiền lương có vai trò tác dụng là đòn bẩy kinh tế
  tác động trực tiếp đến người lao động. Chi phí nhân công chiếm tỉ trọng tương
  đối lớn trong tổng số chi phí sản xuất của doanh nghiệp.Vì vậy doanh nghiệp cần
  phải tăng cường công tác quản lí lao động, công tác kế toán tiền lương và các
  khoản trích theo lương cần chính xác, kịp thời để đảm bảo quyền lợi của người
  lao động đồng thời tạo điều kiện tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí nhân
  công, đẩy mạnh hoạt động xây dựng và hạ giá thành sản phẩm xây lắp.
  Đối với người lao động tiền lương có một ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi nó
  là nguồn thu nhập chủ yếu giúp cho họ đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia
  đình. Do đó tiền lương có thể là động lực thúc đẩy người lao động tăng năng suất
  lao động nếu họ được trả đúng theo sức lao động họ đóng góp, nhưng cũng có thể
  làm giảm năng suất lao động khiến cho quá trình sản xuất chậm lại, không đạt hiệu
  2
  quả nếu tiền lương được trả thấp hơn sức lao động của người lao động bỏ ra. Ở
  phạm vi toàn bộ nền kinh tế, tiền lương là sự cụ thể hơn của quá trình phân phối
  của cải vật chất do chính người lao động làm ra. Vì vậy, việc xây dựng tháng
  lương, bảng lương, lựa chọn các hình thức trả lương hợp lý để sao cho tiền lương
  vừa là khoản thu nhập để người lao động đảm bảo nhu cầu cả vật chất lẫn tinh
  thần, đồng thời làm cho tiền lương trở thành động lực thúc đẩy người lao động làm
  việc tốt hơn, có tinh thần trách nhiệm hơn với công việc thực sự là việc làm cần
  thiết. Chính sách tiền lương được vận dụng linh hoạt ở mỗi doanh nghệp phụ thuộc
  đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và phụ thuộc tính chất hay
  loại hình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp
  Đồng Hới với nhiệm vụ là 1 Công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực xây dựng vì
  thế việc xây dựng 1 cơ chế trả lương phù hợp, hạch toán đúng, đủ và thanh toán
  kịp thời 1 ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế. Tuy nhiên, công tác tiền lương của công ty
  không tránh khỏi tác động của yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan dẫn đến một
  số tồn tại nhất định ảnh hưởng đến hiệu quả lao động cũng như khả năng phát triển
  của Công ty. Được sự tạo điều kiện của Trường Đại học Quảng Bình, Khoa Kinh
  Tế - Du lịch, nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên em đã lựa chọn đề tài
  “Hoàn thiện Công tác Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
  Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Đồng Hới – Đồng Hới – Quảng Bình” để
  làm khóa luận tốt nghiệp của mình.
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  
  Đối tượng nghiên cứu:
  Công tác Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty
  TNHH Xây dựng Tổng hợp Đồng Hới
  
  Phạm vi nghiên cứu.
  + Về thời gian:
  - Số liệu được phân tích trong giai đoạn 2012- 2014.
  - Thời gian nghiên cứu vấn đề hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các
  khoản trích theo lương tại công ty từ ngày 19/01/2014 - 12/03/2015.
  + Không gian: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Đồng Hới tại: Số 94 -
  Đường Hữu Nghị - Tp.Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình.
  3
  3. Mục tiêu nghiên cứu
  - Mục tiêu chung:
  Nghiên cứu thực trạng hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo
  lương ở “Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Đồng Hới. Từ đó, để hiểu sâu hơn
  về lý thuyết và có cái nhìn thực tế hơn về kế toán tiền lương và các khoản trích
  theo lương.
  - Mục tiêu cụ thể :
  + Hệ thống hóa cơ sở lí luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo
  lương trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  + Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của
  Công ty TNHH XDTH Đồng Hới
  + Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các
  khoản trích theo lương tại Công ty TNHH XDTH Đồng Hới
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Một số phương pháp sử dụng trong quá trình nghiên cứu:
  - Phương pháp phân tích, so sánh: Dựa vào những số liệu có sẵn để tiến
  hành phân tích và so sánh, đối chiếu về số tương đối và số tuyệt đối.
  + Là phương pháp xác định rõ kỳ gốc so ánh, rồi từ đó rút ra xem có những
  gì thay đổi và phát triển hơn hay thua so với kỳ gốc.
  + Chỉ tiêu kế hoạch của một kỳ kinh doanh, tình hình thực hiện các kỳ kinh
  doanh đã qua, chỉ tiêu các doanh nghiệp cùng ngành.
  + Các chỉ tiêu so sánh phải phù hợp về yếu tố không gian, cùng nội dung
  kinh tế, đơn vị đo lường, phương pháp tính toán.
  - Phương pháp phỏng vấn: Được sử dụng trong suốt quá trình thực tập giúp
  em giải đáp được những thắc mắc của mình và hiểu rõ hơn về công tác kế toán tại
  công ty, qua đó giúp em tích lũy được nhữngkinh nghiệm thực tế của bản thân.
  - Phương pháp thống kê: Là căn cứ vào tài liệu điều tra và tổng hợp được
  dựa vào lý luận kinh tế chính trị, áp dụng các phương pháp chuyên môn của mình
  để tiến hành tính toán các chi tiêu, từ đó phát hiện vấn đề và đưa ra kiến nghị giải
  quyết vấn đề.
  - Hệ thống các phương pháp kế toán:
  + Phương pháp tính giá:
  4
  ã Tính giá là một phương pháp kế toán để quy đổi hình thức biểu hiện của
  các đối tượng kế toán từ các thước đo khác nhau về một thước đo chung là sử
  dụng thước đo tiền tệ để xác định giá trị ghi sổ của các đối tượng cần tính giá
  theo những nguyên tắc nhất định.
  ã Phương pháp tính giá được thể hiện qua hai hình thức cụ thể là: các thẻ, sổ,
  bảng hoặc phiếu tính giá và trình tự tính giá. Các thẻ, sổ, bảng hoặc phiếu tính giá
  được sử dụng để tổng hợp chi phí cấu thành giá của từng loại tài sản cần tính giá.
  +Phương pháp chứng từ: Phương pháp chứng từ kế toán nhằm sao chụp
  nguyên tình trạng và sự vận động của các đối kế toán, được sử dụng để phản ánh
  các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và thực sự hoàn thành theo thời gian,
  địa điểm phát sinh vào các bản chứng từ kế toán.
  + Phương pháp đối ứng tài khoản: Đối ứng tài khoản là phương pháp thông
  tin và kiểm tra quá trình vận động của mỗi loại tài sản, nguồn vốn và quá trình
  kinh doanh theo mối quan hệ biện chứng được phản ánh vào trong mỗi nghiệp vụ
  kinh tế phát sinh
  + Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán: Tổng hợp và cân đối kế toán là
  phương pháp khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động sản
  xuất kinh doanh của đơn vị hạch toán qua từng thời kỳ nhất định bằng cách lập
  các báo cáo có tính tổng hợp và cân đối như: bảng cân đối kế toán; báo cáo kết
  quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ .
  5. Kết cấu đề tài
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung đề tài gồm 3 chương
  Chương I: Hệ thống hóa cơ sở lí luận về kế toán tiền lương và các khoản
  trích theo lương trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  Chương II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo
  lương của Công ty TNHH XDTH Đồng Hới.
  Chương III: Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền
  lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH XDTH Đồng Hới.

  Xem Thêm: Hoàn thiện Công tác Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Đồng Hới – Đồng Hới – Quảng Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Công tác Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Đồng Hới – Đồng Hới – Quảng Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status