Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên của trường Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên của trường Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

  iii

  MỤC LỤC
  TRANG BÌA PHỤ . i
  LỜI CAM ĐOAN ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU ix
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ
  GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC 5
  1.1. Khái niệm đội ngũ giảng viên và phân loại đội ngũ giảng viên 5
  1.1.1. Khái niệm đội ngũ giảng viên . 5
  1.1.2. Phân loại đội ngũ giảng viên 7
  1.1.2.1. Về số lượng giảng viên . 7
  1.1.2.2. Về chất lượng giảng viên 8
  1.2. Đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên 9
  1.3. Vai trò, ý nghĩa của đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên 10
  1.3.1.Vai trò của đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên 10
  1.3.2. Ý nghĩa của đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên 11
  1.4. Nội dung chủ yếu và hình thức của đào tạo và phát triển đội ngũ giảng
  viên 11
  1.4.1. Nội dung chủ yếu của đào tạo đội ngũ giảng viên . 11
  1.4.1.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển 11
  1.4.1.2. Xác định nội dung của công tác đào tạo và phát triển 12
  1.4.1.3. Xác định mục tiêu đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên: . 12
  1.4.1.4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo và phát
  triển đội ngũ giảng viên: 13
  1.4.2. Hình thức của đào tạo đội ngũ giảng viên 14
  1.5. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên
  của trường Đại học .15
  1.5.1. Tỷ lệ giảng viên các trình độ ĐH, ThS., TS., PGS., GS./giảng viên quy
  đổi. . 15
  1.5.2. Tỷ lệ sinh viên/1giảng viên các trình độ ĐH, ThS, TS, PGS, GS 15
  1.6. Các nhân tố ảnh hưởng tới đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên của
  trường Đại học .16
  1.6.1. Các nhân tố bên trong . 16 iv

  1.6.1.1. Các nhân tố thuộc về giảng viên . 16
  1.6.1.2. Các nhân tố thuộc về nhà trường 16
  1.6.2. Các nhân tố bên ngoài 25
  1.6.2.1 Chính sách vĩ mô và sự hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức quốc tế 25
  1.6.2.2 Sự phát triển của hệ thống cung cấp dịch vụ phát triển đào tạo 26
  1.6.2.3 Đào tạo nghề và chất lượng đào tạo nghề . 26
  1.6.2.4. Thị trường lao động 27
  1.7. Kinh nghiệm đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên tại một số trường
  đại học ở trong nước 27
  1.7.1. Liên kết đào tạo với giảng viên nước ngoài của Khoa Quốc tế trường đại
  học Bà Rịa Vũng Tàu 27
  1.7.2. Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của trường Đại học Quốc gia
  Hà Nội . 28
  1.7.2.1. Về quy định tiêu chuẩn giảng viên 29
  1.7.2.2. Việc tạo nguồn để đào tạo và phát triển giảng viên 29
  1.7.2.3.Việc xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên đạt chuẩn quốc tế . 30
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1: 31
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI
  NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ
  HỒ CHÍ MINH . 33
  2.1. Tổng quan về trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh .33
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển trường Đại học Công nghiệp thành
  phố Hồ Chí Minh . 33
  2.1.2 Đặc điểm của trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh . 35
  2.1.2.1 Về cơ cấu tổ chức . 35
  2.1.2.2. Cấp bậc đào tạo . 37
  2.1.2.3 Loại hình đào tạo, hệ đào tạo . 37
  2.1.2.4 Ngành nghề đào tạo 38
  2.2. Thực trạng đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên của trường Đại học
  Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh .40
  2.2.1. Đặc điểm đội ngũ giảng viên 40
  2.2.2.Cơ cấu đội ngũ giảng viên . 42
  2.2.2.1. Cơ cấu giảng viên theo độ tuổi . 42
  2.2.2.2. Đội ngũ giảng viên phân theo thâm niên . 43 v

  2.2.2.3. Đội ngũ giảng viên phân theo giới tính 44
  2.2.3. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên của nhà
  trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh . 45
  2.2.3.1. Đào tạo thông qua biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo 45
  2.2.3.2. Đào tạo thông qua thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên 45
  2.2.3.3 Đào tạo thông qua thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 46
  2.2.4. Đào tạo và phát triển giảng viên theo phương pháp dài hạn . 48
  2.2.4.1 Quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo về cơ cấu giảng viên trong
  trường đại học 48
  2.2.4.2. Đào tạo và phát triển giảng viên của trường Đại học Công nghiệp
  Thành phố Hồ Chí Minh 48
  2.2.4.3. Đào tạo và phát triển giảng viên thông qua các chương trình Hợp tác
  quốc tế 51
  2.2.4.4. Tổ chức đào tạo ngắn hạn với từng dự án . 52
  2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới đào tạo và phát triển đội ngũ giảng
  viên của trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 53
  2.3.2. Các nhân tố bên trong . 53
  2.3.2.1. Các nhân tố thuộc về giảng viên . 53
  2.3.2.2 Các nhân tố thuộc về nhà trường . 54
  2.3.3. Các nhân tố bên ngoài . 63
  2.3.3.1. Các nhân tố này gắn liền với luật pháp, chính sách và cơ chế của
  nhà nước . 63
  2.3.3.2. Chế độ tiền lương của giảng viên thấp . 63
  2.3.3.3. Yếu tố văn hóa xã hội và xu thế hội nhập về giáo dục đào tạo 64
  2.4. Đánh giá công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên của Trường
  Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 65
  2.4.1. Thành tựu đạt được trong công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng
  viên 65
  2.4.1.1. Xây dựng chiến lược đào tạo phát triển giảng viên 65
  2.4.1.2. Xây dựng tiêu chí cụ thể trong đào tạo và phát triển giảng viên . 65
  2.4.1.3. Đào tạo và phát triển giảng viên về chuyên môn và năng lực nghiên
  cứu 66 vi

  2.4.1.4. Chế độ khuyến khích giảng viên tích cực biên soạn giáo trình
  NCKH, học tập nâng cao trình độ 67
  2.4.2. Hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên 67
  2.4.2.1. Chất lượng giảng dạy còn chưa đạt yêu cầu . 67
  2.4.2.2. Đối tượng đào tạo, chuẩn bị về trình độ chuyên môn và ngoại ngữ
  của giảng viên của trường còn nhiều hạn chế 68
  2.4.2.3. Cơ chế quản lý 68
  2.4.2.4.Công tác quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ giảng viên 69
  2.4.2.5. Trách nhiệm công tác, lề lối làm việc . 69
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: 69
  CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI
  NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ
  HỒ CHÍ MINH . 70
  3.1. Phương hướng phát triển trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ
  Chí Minh 70
  3.1.1. Sứ mệnh và tầm nhìn . 70
  3.1.1.1. Sứ mệnh 70
  3.1.1.2.Tầm nhìn 70
  3.1.2 Chiến lược phát triển đào tạo 71
  3.1.2.1. Kế hoạch đào tạo học sinh sinh viên . 71
  3.1.2.2. Về chất lượng đào tạo . 73
  3.1.2.3. Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa
  học 73
  3.1.2.4.Chiến lược đào tạo và phát triển năng lực giảng dạy cho giảng viên 74
  3.1.3 Chiến lược đào tạo và phát triển giảng viên đáp ứng nhu cầu đào tạo 75
  3.1.4 Chiến lược nghiên cứu khoa học và đào tạo giảng viên 76
  3.1.4.1 Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 76
  3.1.4.2 Công tác đào tạo giảng viên . 76
  3.1.4.3. Xây dựng kế hoạc đào tạo và phát triển 77
  3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển đội giảng viên của
  trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 78
  3.2.1.Hoàn thiện đổi mới công tác tuyển dụng giảng viên . 78 3.2.2. Nhà trường phối hợp với giảng viên trong việc nâng cao trình độ 84
  3.2.3. Hoàn thiện các phương pháp đánh giá giảng viên . 91
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: 100
  KẾT LUẬN . 102
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 104

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên của trường Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên của trường Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status