Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoạch định chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho nhân viên vận hành các dây chuyền sản xuất tại Công ty liên doanh Lever Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạch định chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho nhân viên vận hành các dây chuyền sản xuất tại Công ty liên doanh Lever Việt Nam

  MUẽC LUẽC
  CHệễNG I: GIễÙI THIEÄU . 1
  1.1. LYÙ DO HèNH THAỉNH ẹEÀ TAỉI 4
  1.2. MUẽC TIEÂU ẹEÀ TAỉI . 4
  1.3. YÙ NGHểA THệẽC TIEÃN CUÛA ẹEÀ TAỉI 5
  1.4. PHAẽM VI NGHIEÂN CệÙU 5
  1.5. PHệễNG PHAÙP THệẽC HIEÄN 5
  1.5.1. Phửụng phaựp thu thaọp soỏ lieọu . 5
  1.5.2. Phửụng phaựp nghieõn cửựu 6
  1.6. BOÁ CUẽC LUAÄN VAấN 6
  CHệễNG II: THệẽC NGHIEÄM VAỉ Cễ SễÛ LYÙ THUYEÁT 8
  2.1. VAI TROỉ CUÛA ẹAỉO TAẽO ẹOÁI VễÙI Sệẽ PHAÙT TRIEÅN COÂNG TY TRONG BOÁI CAÛNH CAẽNH
  TRANH KINH TEÁ QUOÁC TEÁ 8
  2.2. KINH NGHIEÄM THệẽC TIEÃN VEÀ Sệẽ THAỉNH COÂNG CUÛA MOÄT SOÁ CAÙC COÂNG TY LễÙN TREÂN
  THEÁ GIễÙI COÙ LIEÂN QUAN ẹEÁN VIEÄC ẹAỉO TAẽO VAỉ PHAÙT TRIEÅN NHAÂN VIEÂN . 10
  2.2.1. Baứi hoùc tửứ Motorola 10
  2.2.2. Baứi hoùc tửứ Tae Kwang Vina 12
  2.2.3. Baứi hoùc tửứ Tire Plus 14
  2.3. ẹAỉO TAẽO VAỉ PHAÙT TRIEÅN NGHEÀ NGHIEÄP . 15
  2.3.1. Khaựi nieọm 15
  2.3.2. Muùc tieõu cuỷa ủaứo taùo vaứ phaựt trieồn 16
  2.3.3. Traựch nhieọm cuỷa boọ phaọn ủaứo taùo vaứ phaựt trieồn 16
  2.4. CHệễNG TRèNH ẹAỉO TAẽO VAỉ PHAÙT TRIEÅN 17
  2.4.1. Phaõn tớch nhu caàu ủaứo taùo vaứ phaựt trieồn 17
  2.4.2. Hoaùch ủũnh chửụng trỡnh ủaứo taùo . 19
  2.4.3. Caực chổ tieõu caàn ủaùt cuỷa moọt chửụng trỡnh ủaứo taùo vaứ phaựt trieồn 22
  2.4.4. ẹaựnh giaự hieọu quaỷ ủaứo taùo . 22
  CHệễNG 3: Sệẽ PHAÙT TRIEÅN CUÛA COÂNG TY LEVER VIEÄT NAM . 24
  Hoùc vieõn: Traàn Minh Quaõn Luaọn Vaờn Thaùc Sú Trang 2 ẹaùi Hoùc Kinh Teỏ TP.HCM
  3.1. GIễÙI THIEÄU TAÄP ẹOAỉN UNILEVER VAỉ UNILEVER VIEÄT NAM 24
  3.2. GIễÙI THIEÄU COÂNG TY LIEÂN DOANH LEVER VIEÄT NAM 25
  3.2.1. Saỷn phaồm . 28
  3.2.2. Sụ ủoà toồ chửực cuỷa coõng ty lieõn doanh Lever Vieọt Nam .Error! Bookmark not
  defined.
  3.3. Sệẽ PHAÙT TRIEÅN CUÛA LEVER VIEÄT NAM TAẽO NEÂN NHệếNG THAÙCH THệÙC VAỉ Cễ HOÄI ẹOÁI
  VễÙI Sệẽ PHAÙT TRIEÅN TAY NGHEÀ NHAÂN VIEÂN 31
  3.4. ẹAÙNH GIAÙ CAÙC ẹAậC ẹIEÅM BEÂN TRONG 41
  3.4.1. ẹaởc ủieồm nhaõn vieõn vaọn haứnh saỷn xuaỏt 41
  3.4.2. Hoaùt ủoọng saỷn xuaỏt . 42
  3.4.3. Hoaùt ủoọngTPM . 44
  3.4.4. Hoaùt ủoọng ủaứo taùo vaứ phaựt trieồn tay ngheà 46
  CHệễNG 4: HOAẽCH ẹềNH CHệễNG TRèNH ẹAỉO TAẽO & PHAÙT TRIEÅN . 49
  4.1. Sễ ẹOÀ HOAẽCH ẹềNH CHệễNG TRèNH ẹAỉO TAẽO VAỉ PHAÙT TRIEÅN KYế NAấNG NGHEÀ NGHIEÄP
  CHO THễẽ VAÄN HAỉNH TAẽI COÂNG TY LEVER VIEÄT NAM 49
  4.2. PHAÂN TÍCH NHU CAÀU 50
  4.3. HOAẽCH ẹềNH CHệễNG TRèNH ẹAỉO TAẽO VAỉ PHAÙT TRIEÅN KYế NAấNG . 55
  4.3.1. Muùc tieõu 55
  4.3.2. Noọi dung 55
  4.3.3. Hỡnh thửực ủaứo taùo . 64
  4.3.4. Caực nguyeõn taộc hoó trụù 66
  4.4. PHAÂN TÍCH NHAÂN VIEÂN . 66
  4.4.1. Phửụng phaựp phaõn tớch nhaõn vieõn ủeồ xaực ủũnh nhu caàu cuỷa moói ngửụứi . 68
  4.4.2. Caực bửụực trieồn khai ủeồ xaực ủũnh nhu caàu cuỷa moói thụù vaọn haứnh . 72
  4.5. ẹO LệễỉNG VAỉ ẹAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ ẹAỉO TAẽO VAỉ PHAÙT TRIEÅN TAY NGHEÀ 74
  CHệễNG 5: KEÁT LUAÄN VAỉ KIEÁN NGHề . 76
  5.1. KEÁT LUAÄN . 76
  5.2. KIEÁN NGHề NHệếNG NGHIEÂN CệÙU TIEÁP THEO 77

  Hoùc vieõn: Traàn Minh Quaõn Luaọn Vaờn Thaùc Sú Trang 3 ẹaùi Hoùc Kinh Teỏ TP.HCM
  DANH MUẽC BAÛNG BIEÅU HèNH VEế

  Baỷng 1: caõu hoỷi vaứ traỷ lụứi veà ủaứo taùo & phaựt trieồn nhaõn vieõn trong thửùc tieón .10
  Baỷng 2: thũ phaàn caực ngaứnh haứng naờm 2005 vaứ muùc tieõu 2006 .31
  Baỷng 3: caùnh tranh hoaự myừ phaồm taùi thũ trửụứng Vieọt Nam 38
  Baỷng 4: sửù ủa daùng trong quy caựch ủoựng goựi vaứ toỏc ủoọ thay theỏ haứng naờm 43
  Baỷng 5: chửụng trỡnh ủaứo taùo thụù vaọn haứnh coõng ty Lever Vieọt Nam .61

  Hỡnh 1: sụ ủoà caực bửụực cuỷa moọt chửụng trỡnh ủaứo taùo vaứ phaựt trieồn 17
  Hỡnh 2: toỏc ủoọ taờng trửụỷng doanh thu haứng naờm cuỷa Unilever Vieọt Nam .25
  Hỡnh 3: toỏc ủoọ gia taờng saỷn lửụùng haứng naờm cuỷa Lever Vieọt Nam .26
  Hỡnh 4: toỏc ủoọ gia taờng saỷn lửụùng boọt giaởt xuaỏt khaồu 33
  Hỡnh 5: bieồu ủoà bỡnh quaõn ủeà nghũ caỷi tieỏn cuỷa moọt thụù vaọn haứnh 34
  Hỡnh 6: bieồu ủoà chi phớ ủaàu tử vaứ tieàn tieỏt kieọm haứng naờm tửứ hoaùt ủoọng TPM .34
  Hỡnh 7: bieồu ủoà so saựnh chi phớ saỷn xuaỏt caực coõng ty haứng ủaàu theỏ giụựi .35
  Hỡnh 8: cụ caỏu tuoồi vaứ trỡnh ủoọ nhaõn vieõn vaọn haứnh saỷn xuaỏt .42
  Hỡnh 9: sụ ủoà hoaùch ủũnh chửụng trỡnh ủaứo taùo thụù vaọn haứnh 50
  Hỡnh 10: sụ ủoà phaõn tớch nhaõn vieõn ủeồ xaực ủũnh nhu caàu cuỷa thụù vaọn haứnh 70

  Hoùc vieõn: Traàn Minh Quaõn Luaọn Vaờn Thaùc Sú Trang 4 ẹaùi Hoùc Kinh Teỏ TP.HCM
  CHệễNG I: GIễÙI THIEÄU
  1.1. Lyự do hỡnh thaứnh ủeà taứi
  Coõng ty lieõn doanh Lever Vieọt Nam sau hụn 10 naờm hỡnh thaứnh vaứ phaựt trieồn ủaừ
  coự nhửừng bửụực tieỏn vửụùt troọi treõn thũ trửụứng caực saỷn phaồm chaờm soực sửực khoỷe caự
  nhaõn vaứ gia ủỡnh. Sửù phaựt trieồn khoõng ngửứng cuứng vụựi phửụng thửực kinh doanh
  ủoọc ủaựo, hieọn ủaùi cuỷa Lever Vieọt Nam ủaừ laứm thay ủoồi haỳn dieọn maùo cuỷa thũ
  trửụứng caùnh tranh myừ phaồm vaứ caực chaỏt taồy rửỷa taùi Vieọt Nam. Trong sửù thaứnh
  coõng naứy, nhaõn toỏ chớnh quyeỏt ủũnh caực thaộng lụùi cuỷa coõng ty trong caực keỏ hoaùch
  saỷn xuaỏt kinh doanh laứ tớnh chuyeõn nghieọp vaứ sửực saựng taùo ủoọt phaự cuỷa ủoọi nguừ
  nhaõn vieõn coõng ty. ẹeồ khai thaực vaứ phaựt huy toỏi ủa ủửụùc heỏt naờng lửùc vaứ khaỷ
  naờng tử duy cuỷa moùi ngửụứi, coõng ty ủaừ luoõn chuự troùng ủeỏn caực hoaùt ủoọng ủaứo taùo
  vaứ phaựt trieồn caực kyừ naờng ngheà nghieọp cho nhaõn vieõn.
  Trửụực nhửừng vaỏn ủeà treõn, sau khi caõn nhaộc caồn thaọn, toõi quyeỏt ủũnh choùn ủeà taứi:
  “Hoaùch ủũnh chửụng trỡnh ủaứo taùo vaứ phaựt trieồn kyừ naờng ngheà nghieọp cho nhaõn
  vieõn vaọn haứnh caực daõy chuyeàn saỷn xuaỏt taùi coõng ty lieõn doanh Lever Vieọt Nam”
  nhử laứ neàn taỷng cho vieọc tieỏn haứnh caực chửụng trỡnh ủaứo taùo vaứ phaựt trieồn tay
  ngheà nhaõn vieõn lieõn tuùc, nhaốm muùc ủớch hoó trụù doanh nghieọp hụn nửừa trong vieọc
  khai thaực moọt caựch coự hieọu quaỷ lửùc lửụùng lao ủoọng vaứ naõng cao vũ theỏ caùnh tranh
  cuỷa mỡnh taùi thũ trửụứng hoaự myừ phaồm Vieọt Nam.
  1.2. Muùc tieõu ủeà taứi
  Phaõn tớch vaứ thieỏt laọp moọt chửụng trỡnh ủaứo taùo vaứ phaựt trieồn caực kyừ naờng ngheà
  nghieọp cho nhaõn vieõn vaọn haứnh maựy taùi coõng ty lieõn doanh Lever Vieọt Nam dửùa
  treõn nhu caàu cuỷa nhaõn vieõn, yeõu caàu cuỷa nhaứ quaỷn lyự vaứ mong ủụùi cuỷa coõng ty,
  chửụng trỡnh naứy seừ laứm neàn taỷng chổ ủaùo cho vieọc tieỏn haứnh taỏt caỷ caực hoaùt ủoọng
  ủaứo taùo vaứ phaựt trieồn tay ngheà lieõn tuùc, qua ủoự laứm gia taờng ủaựng keồ khaỷ naờng
  caùnh tranh cuỷa coõng ty trong hieọn taùi vaứ tửụng lai.
  Hoùc vieõn: Traàn Minh Quaõn Luaọn Vaờn Thaùc Sú Trang 5 ẹaùi Hoùc Kinh Teỏ TP.HCM
  1.3. YÙ nghúa thửùc tieón cuỷa ủeà taứi
  Xaõy dửùng moọt chửụng trỡnh khung thoỏng nhaỏt ủeồ coõng ty tieỏn haứnh caực hoaùt ủoọng
  ủaứo taùo vaứ phaựt trieồn tay ngheà cho nhaõn vieõn vaọn haứnh maựy.
  Laứ taứi lieọu tham khaỷo hửừu ớch cho caực nhaứ hoaùch ủũnh chieỏn lửụùc ủaứo taùo vỡ gaộn
  lieàn vụựi thửùc tieón vaứ xuaỏt phaựt tửứ nhu caàu thaọt sửù cuỷa nhaõn vieõn ủoỏi vụựi coõng
  vieọc vaứ yeõu caàu cuỷa nhaứ quaỷn lyự ủoỏi vụựi nhaõn vieõn.
  Giuựp naõng cao vũ theỏ caùnh tranh cuỷa coõng ty treõn thũ trửụứng thoõng qua vieọc naõng
  cao naờng lửùc cuỷa ủoọi nguừ thụù vaọn haứnh.
  1.4. Phaùm vi nghieõn cửựu
  Vỡ nhửừng ủieàu kieọn khaựch quan cuừng nhử nhửừng giụựi haùn veà maởt nguoàn lửùc, neõn
  ủeà taứi naứy chổ bao goàm phaàn hoaùch ủũnh, tửực laứ phaàn ủaàu cuỷa quaự trỡnh hoaùch
  ủũnh – thửùc hieọn – ủaựnh giaự hieọu quaỷ chửụng trỡnh ủaứo taùo vaứ phaựt trieồn kyừ naờng
  ngheà nghieọp (tay ngheà) cho nhaõn vieõn vaọn haứnh caực daõy chuyeàn saỷn xuaỏt taùi
  coõng ty lieõn doanh Lever Vieọt Nam thuoọc taọp ủoaứn Unilever Vieọt Nam.
  1.5. Phửụng phaựp thửùc hieọn
  1.5.1. Phửụng phaựp thu thaọp soỏ lieọu
  Thu thaọp thoõng tin thửự caỏp: tỡm kieỏm caực thoõng tin aỷnh hửụỷng ủeỏn hoaùt ủoọng cuỷa
  coõng ty tửứ muùc tieõu taờng trửụỷng cuỷa taọp ủoaứn Unilever Vieọt Nam nhử keỏ hoaùch
  mụỷ roọng quy moõ hoaùt ủoọng cuỷa coõng ty trong tửụng lai, vieọc ủoồi mụựi coõng ngheọ
  saỷn xuaỏt, vieọc caỷi tieỏn chaỏt lửụùng, vieọc giaỷm giaự thaứnh ủeồ nghieõn cửựu nhu caàu
  ủaứo taùo vaứ phaựt trieồn lieõn tuùc tay ngheà nhaõn vieõn.
  Thu thaọp thoõng tin sụ caỏp: nghieõn cửựu taùi caực boọ phaọn, nhaứ maựy saỷn xuaỏt trong
  coõng ty Lever Vieọt Nam baống caực quan saựt thửùc nghieọm, phửụng phaựp chuyeõn
  gia, thaỷo luaọn nhoựm moọt caựch trửùc tieỏp nhaốm bieỏt ủửụùc thửùc traùng veà tay ngheà
  cuỷa ủoọi nguừ nhaõn vieõn vaọn haứnh caực daõy chuyeàn saỷn xuaỏt.
  Hoùc vieõn: Traàn Minh Quaõn Luaọn Vaờn Thaùc Sú Trang 6 ẹaùi Hoùc Kinh Teỏ TP.HCM
  1.5.2. Phửụng phaựp nghieõn cửựu
  Tửứ nhửừng thoõng tin treõn, tieỏn haứnh phaõn tớch caực ủaởc ủieồm beõn trong cuừng nhử
  caực thaựch thửực ngheà nghieọp vaứ cụ hoọi phaựt trieồn tay ngheà cuỷa nhaõn vieõn bụỷi caực
  aựp lửùc tửứ sửù taờng trửụỷng quaự nhanh cuỷa coõng ty ủeồ xaực ủũnh nhu caàu ủaứo taùo vaứ
  phaựt trieồn tay ngheà.
  Hoaùch ủũnh chửụng trỡnh ủaứo taùo vaứ phaựt trieồn tay ngheà treõn cụ sụỷ nhửừng thaựch
  thửực vaứ caực ủieồm yeỏu hieọn taùi cuỷa thụù vaọn haứnh.
  Xaõy dửùng moõ hỡnh phaõn tớch nhaõn vieõn ủeồ xaực ủũnh chớnh xaực thụù vaọn haứnh naứo
  coự nhu caàu ủaứo taùo veà kyừ naờng gỡ trong soỏ caực kyừ naờng cuỷa chửụng trỡnh.
  1.6. Boỏ cuùc luaọn vaờn
  Luaọn vaờn ủửụùc vieỏt khoaỷng 70 trang, bao goàm caực phaàn chớnh sau:
  Chửụng 1: Giụựi Thieọu (4 trang)
  Neõu leõn lyự do hỡnh thaứnh ủeà taứi, muùc tieõu ủeà taứi, yự nghúa thửùc tieón, phaùm vi
  nghieõn cửựu vaứ phửụng phaựp thửùc hieọn ủeà taứi.
  Chửụng 2: Thửùc Nghieọm vaứ Cụ Sụỷ Lyự Thuyeỏt (15 trang)
  Kinh nghieọm thửùc tieón veà sửù thaứnh coõng cuỷa moọt soỏ caực coõng ty lụựn coự lieõn quan
  ủeỏn vieọc ủaứo taùo vaứ phaựt trieồn tay ngheà nhaõn vieõn.
  Caực cụ sụỷ lyự thuyeỏt caàn thieỏt cho vieọc hỡnh thaứnh vaứ phaựt trieồn ủeà taứi hoaùch ủũnh
  chửụng trỡnh ủaứo taùo vaứ phaựt trieồn tay ngheà nhaõn vieõn.
  Chửụng 3: Sửù Phaựt Trieồn Cuỷa Coõng Ty Lieõn Doanh Lever Vieọt Nam Taùo Neõn
  Nhửừng Cụ Hoọi, Thaựch Thửực ẹoỏi Vụựi Tay Ngheà Nhaõn Vieõn & Caực ẹieồm Maùnh,
  ẹieồm Yeỏu Beõn Trong (24 trang)
  Giụựi thieọu toồng quan veà coõng ty Lever Vieọt Nam vụựi caực saỷn phaồm, thũ trửụứng,
  thũ phaàn, ủoỏi thuỷ caùnh tranh, toỏc ủoọ taờng trửụỷng, qua ủoự taùo neõn nhửừng thaựch thửực
  vaứ cụ hoọi ủoỏi vụựi sửù phaựt trieồn kyừ naờng ngheà nghieọp (tay ngheà) cuỷa nhaõn vieõn.
  ẹoàng thụứi cuừng phaõn tớch vaứ ủaựnh giaự chi tieỏt veà ủaởc ủieồm lửùc lửụùng lao ủoọng
  Hoùc vieõn: Traàn Minh Quaõn Luaọn Vaờn Thaùc Sú Trang 7 ẹaùi Hoùc Kinh Teỏ TP.HCM
  cuỷa coõng ty cuứng caực hoaùt ủoọng saỷn xuaỏt, hoaùt ủoọng ủaứo taùo vaứ phaựt trieồn tay
  ngheà hieọn taùi, qua ủoự tỡm kieỏm caực ủieồm maùnh coự theồ phaựt huy vaứ caực ủieồm yeỏu
  coự theồ coự caàn phaỷi nhanh choựng khaộc phuùc.
  Chửụng 4: Hoaùch ẹũnh Chửụng Trỡnh ẹaứo Taùo Vaứ Phaựt Trieồn (25 trang)
  Phaõn tớch kyừ naờng vaứ tay ngheà hieọn taùi cuỷa nhaõn vieõn ủoỏi vụựi muùc tieõu vaứ toỏc ủoọ
  taờng trửụỷng cuỷa coõng ty ủeồ xaực ủũnh nhu caàu ủaứo taùo vaứ phaựt trieồn ngheà nghieọp
  cho moùi ngửụứi nhaốm gia taờng vũ theỏ caùnh tranh vaứ giuựp coõng ty ủaựp ửựng moọt caựch
  toỏt nhaỏt ủoỏi vụựi caực yeõu caàu ngaứy caứng cao cuỷa thũ trửụứng vaứ ngửụứi tieõu duứng.
  Xaõy dửùng moọt chửụng trỡnh ủaứo taùo thoỏng nhaỏt giửừa caực boọ phaọn/phoứng ban lieõn
  quan ủeỏn hoaùt ủoọng ngheà nghieọp cuỷa nhaõn vieõn vaọn haứnh saỷn xuaỏt, dửùa treõn nhu
  caàu ủaứo taùo ủaừ ủửụùc xaực ủũnh vaứ trỡnh ủoọ nhaõn vieõn laứm neàn taỷng cho vieọc tieỏn
  haứnh caực hoaùt ủoọng ủaứo taùo vaứ phaựt trieồn tay ngheà cuỷa thụù vaọn haứnh.
  Gụùi yự moọt soỏ caựch thửực ủo lửụứng vaứ ủaựnh giaự hieọu quaỷ chửụng trỡnh ủaứo taùo vaứ
  phaựt trieồn tay ngheà ủeồ chuaồn bũ ủửa chửụng trỡnh vaứo thửùc hieọn.
  Chửụng 5: Keỏt Luaọn vaứ Kieỏn Nghũ ((2 trang)

  Xem Thêm: Hoạch định chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho nhân viên vận hành các dây chuyền sản xuất tại Công ty liên doanh Lever Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạch định chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho nhân viên vận hành các dây chuyền sản xuất tại Công ty liên doanh Lever Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status