Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng của ngân hàng Công Thương trong khu chế xuất - Khu công nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng của ngân hàng Công Thương trong khu chế xuất - Khu công nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ
  LỜI MỞ ĐẦU

  CHƯƠNG 1:
  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
  TRONG KCX, KCN TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM 1
  1.1. Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng .1
  1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng 1
  1.1.2. Phân loại tín dụng ngân hàng 1
  1.1.2.1. Căn cứ vào thời hạn cho vay 2
  1.1.2.2. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 2
  1.1.2.3. Căn cứ vào phương pháp hoàn trả .3
  1.1.2.4. Căn cứ vào xuất xứ tín dụng 4
  1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế 4
  1.1.3.1. Tín dụng góp phần thúc đẩy
  sản xuất lưu thông hàng hoá phát triển .5
  1.1.3.2. Tín dụng góp phần ổn định tiền tệ, ổn định giá cả .5
  1.1.3.3. Tín dụng góp phần ổn định đời sống dân cư,
  tạo công ăn việc làm và ổn định trật tự xã hội 6
  1.1.3.4. Tín dụng ngân hàng góp phần mở rộng và phát triển
  các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, giao lưu quốc tế .6
  1.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá quy mô và hiệu quả tín dụng 6
  1.1.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá quy mô tín dụng 6
  1.1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng .7
  1.2. Khái quát quá trình hình thành và phát triển KCX, KCN .9
  1.2.1. Khái quát lịch sử phát triển các KCX, KCN trên thế giới 9 1.2.1.1. Khái quát lịch sử phát triển các KCX, KCN trên thế giới .9
  1.2.1.2. Các loại hình KCN trên thế giới và trong khu vực 10
  1.2.2. Quá trình hình thành và phát triển KCX, KCN ở Việt Nam 11
  1.2.3. Quá trình hình thành và phát triển KCX, KCN trên địa bàn TP. HCM .13
  1.3. Sự cần thiết phải mở rộng và nâng cao hiệu quả
  tín dụng ngân hàng trong KCX, KCN .14
  1.3.1. Đối với NHTM .14
  1.3.2. Đối với NHCT 15
  1.4. Kinh nghiệm các nước trong cho vay KCX, KCN
  và bài học kinh nghiệm cho NHCTVN .16
  1.4.1. Kinh nghiệm các nước trong cho vay KCX, KCN 16
  1.4.2. Bài học kinh nghiệm cho NHCT/ VN 18
  Kết luận Chương 1 .19

  CHƯƠNG 2:
  THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TÍN DỤNG CỦA NHCT TRONG KCX, KCN
  TRÊN ĐịA BÀN TP. HCM TRONG THỜI GIAN QUA .20
  2.1. Những kết quả đạt được và những khó khăn, tồn tại đối với phát
  triển của KCX, KCN trên địa bàn TP. HCM trong thời gian qua .20
  2.1.1. Những kết quả đạt được .20
  2.1.1.1. Tạo vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn .20
  2.1.1.2. Du nhập kỹ thuật, công nghệ mới và kinh nghiệm quản lý tiên tiến .22
  2.1.1.3. Gia tăng xuất khẩu .23
  2.1.1.4. Tạo việc làm cho người lao động .25
  2.1.1.5. Góp phần thúc đẩy kinh tế - văn hoá - xã hội của Thành phố
  phát triển theo xu hướng CNH, HĐH và đô thị hoá các vùng ngoại thành 26
  2.1.2. Những tồn tại, hạn chế của KCX, KCN .28
  2.1.3. Nhiệm vụ trọng tâm của KCX, KCN TP. HCM
  từ nay đến năm 2010, có tính đến năm 2020 .29
  2.2. Thực trạng đầu tư tín dụng của NHCT trong
  KCX, KCN trên địa bàn TP. HCM .30
  2.2.1. Tổng quan về NHCTVN 30 2.2.2. Một vài nét cơ bản về hoạt động của
  các Chi nhánh NHCT trên địa bàn TPHCM 32
  2.2.2.1. Về phát triển mạng lưới NHCT trên địa bàn TP. HCM .32
  2.2.2.2. Hoạt động huy động vốn 33
  2.2.2.3 Hoạt động tín dụng 35
  2.2.2.4 Hoạt động dịch vụ khác 37
  2.2.3. Thực trạng đầu tư tín dụng của NHCT trong
  KCX, KCN trên địa bàn TP. HCM trong thời gian qua 39
  2.2.3.1. Tình hình tham gia cho vay và mạng lưới
  của NHCT trong KCX, KCN .39
  2.2.3.2. Tình hình đầu tư tín dụng trong KCX, KCN của NHCT 41
  2.2.3.3. Hiệu quả cho vay KCX, KCN của NHCT trong thời gian qua .43
  2.2.3.4. Hoạt động dịch vụ 47
  2.3. Đánh giá đầu tư tín dụng của NHCT trong
  KCX, KCN trên địa bàn TP. HCM trong thời gian qua .48
  2.3.1. Những kết quả đạt đựơc .48
  2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 49
  2.3.2.1. Hạn chế 49
  2.3.2.2. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong
  cho vay đối với các doanh nghiệp trong KCX, KCN .50
  Kết luận chương 2 57

  CHƯƠNG 3:
  GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ
  ĐẦU TƯ TÍN DỤNG CỦA NHCT TRONG KCX, KCN
  TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM TRONG THỜI GIAN TỚI 59
  3.1. Định hướng cho vay của NHCTVN trong thời gian tới .59
  3.2. Dự kiến nhu cầu vay vốn trong thời gian tới của KCX, KCN 60
  3.3. Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả đầu tư tín dụng của NHCT
  trong KCX, KCN trên địa bàn TPHCM trong thời gian tới 61 3.3.1. Giải pháp đối với NHCT 61
  3.3.1.1. Nâng cao năng lực cạnh tranh của NHCT 61
  3.3.1.2. Chuẩn hóa về cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục cho vay
  đối với các doanh nghiệp trong KCX, KCN 62
  3.3.1.3. Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, gắn việc cung cấp sản phẩm
  tín dụng với các sản phẩm dịch vụ và tiện ích khác của NHCT .64
  3.3.1.4. Mở rộng mạng lưới họat động trong KCX, KCN, phát triển
  Mô hình gắn kết Ngân hàng – Doanh nghiệp – Công ty kinh
  đầu tư cơ sở hạ tầng .68
  3.3.1.5. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng .69
  3.3.1.6. Hòan thiện chính sách quản lý rủi ro, hệ thống chấm điểm
  tín dụng và xếp hạng khách hàng 71
  3.3.1.7. Nâng cao chất lượng cán bộ tìn dụng .72
  3.3.1.8. Nâng cao chất lượng và quy mô nguồn vốn để mở rộng tín
  dụng cho các doanh nghiệp trong KCX, KCN .73
  3.3.1.9. Tăng cường công tác marketing .75
  3.3.1.10. Nâng cao hiệu quả của bộ máy kiểm tra, kiểm sóat nội bộ .76
  3.3.2. Giải pháp từ phía doanh nghiệp .77
  3.4. Một số kiến nghị 78
  3.4.1. Kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước 78
  3.4.2. Kiến nghị với NHNN .80
  Kết luận chương 3 81

  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ


  1. Đồ thị (2.1): So sánh tình hình thu hút vốn nước ngoài 21
  2. Đồ thị (2.2): So sánh kim ngạch xuất khẩu .24
  3. Đồ thị (2.3): Thị phần huy động vốn .33
  4. Đồ thị (2.4): So sánh tốc độ tăng trưởng huy động vốn 34
  5. Đồ thị (2.5): Thị phần cho vay .35
  6. Đồ thị (2.6): So sánh tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay .36
  7. Đồ thị (2.7): Thị phần cho vay của các lọai hình ngân hàng .40
  8. Đồ thị(2.8): Tình hình dư nợ trong KCX-KCN .42
  9. Đồ thị (2.9): Tỷ trọng cho vay có bảo đảm .47

  Xem Thêm: Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng của ngân hàng Công Thương trong khu chế xuất - Khu công nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng của ngân hàng Công Thương trong khu chế xuất - Khu công nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status