Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo xuất phát từ các đơn vị Ngành điện trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo xuất phát từ các đơn vị Ngành điện trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam

  - 2 -
  Lời nói đầu

  Thu thập, tìm kiếm thông tin phản hồi để đánh giá thái độ của ng-ời đ-ợc hỏi
  về chất l-ợng sản phẩm dịch vụ đ-ợc cung cấp trên thị tr-ờng là vấn đề có ý nghĩa
  hết sức quan trọng ở giai đoạn hiện nay. T-ơng tự lĩnh vực giáo dục và đào tạo, sản
  phẩm dịch vụ đào tạo cũng không nằm ngoài xu h-ớng đó. Tr-ờng Trung học
  Điện 2 bắt đầu áp dụng ph-ơng pháp này vào năm 2004 và qua quá trình thực hiện,
  đã không ít gặp phải những khó khăn nhất định nh- là ph-ơng pháp luận của việc
  nghiên cứu, ph-ơng pháp thu thập và xử lý thông tin dẫn đến kết quả phân tích dữ
  liệu còn nhiều hạn chế. Nhận thấy vấn đề bức xúc này, là một thành viên của nhà
  tr-ờng, tác giả mong muốn có những đóng góp thiết thực qua luận văn tốt nghiệp
  thạc sĩ của mình mà trọng tâm là tính ứng dụng của đề tài trong thực tiễn. Kết cấu
  đề tài luận văn gồm 5 ch-ơng:
  Ch-ơng 1: Mở đầu
  Ch-ơng 2: Tổng quan lý thuyết & bằng chứng
  Ch-ơng 3: Ph-ơng pháp nghiên cứu & thu thập dữ liệu
  Ch-ơng 4: Kết quả phân tích
  Ch-ơng 5: Gợi ý về chính sách từ đề tài
  Tác giả xin chân thành cảm ơn về sự tận tụy của quý Thầy Cô trong
  thời gian tác giả đ-ợc học tại tr-ờng và cảm ơn sự h-ớng dẫn tận tình của
  Thầy Nguyễn Trọng Hoài để đề tài có thể hoàn thành nh- hiện nay.
  ở phạm vi một bài luận văn và hiện nay nền giáo dục đào tạo n-ớc ta còn
  nhiều bất cập trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, chắc chắn đề tài vẫn còn
  những sai sót nhất định. Tác giả rất mong sự nhiệt tình đóng góp của quý Thầy Cô
  trong Hội đồng bảo vệ ngày hôm nay.
  Xin chân thành cảm ơn. - 3 -
  Mục lục Trang
  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
  VPC Trung tâm Năng suất Việt Nam
  EVN Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
  PC2 Công ty Điện lực 2 trực thuộc EVN
  PCHCM Công ty Điện lực Tp.HCM trực thuộc EVN
  Danh mục các bảng
  Bảng 3.1 Kết quả xử lý mẫu 47
  Bảng 4.1 Phân tổ theo loại hình đào tạo 50
  Bảng 4.2 Phân tổ theo sự đánh giá của bộ phận trực tiếp hay gián tiếp 51
  Bảng 4.3 Phân tổ theo nhóm khách hàng 53
  Bảng 4.4 Phân phối tần số nhân tố Sự hiểu biết về chuyên môn 54
  Bảng 4.5 Phân phối tần số nhân tố Những lỗ hổng trong kiến thức 54
  Bảng 4.6 Phân phối tần số nhân tố Sự thành thục về tay nghề 55
  Bảng 4.7 Phân phối tần số nhân tố Sự cần thiết huấn luyện thêm 56
  Bảng 4.8 Phân phối tần số nhân tố Sự hiểu biết về chuyên môn và Mức
  chất l-ợng
  58
  Bảng 4.9 Phân phối tần số nhân tố Sự thành thục về tay nghề và Mức
  chất l-ợng
  59
  Danh mục các hình vẽ, đồ thị
  Hình 2.1 Sơ đồ ph-ơng pháp luận đo l-ờng năng suất của John Parsons 22
  Hình 2.2 Mô hình nghiên cứu 31
  Hình 2.3 Ma trận nhân tố 31
  Hình 3.1 Sơ đồ ý niệm 40
  Hình 3.2 Sơ đồ nghiên cứu 45
  Hình 4.1 Biểu đồ Pareto nhân tố Sự hiểu biết về chuyên môn 55
  Hình 4.2 Biểu đồ Pareto nhân tố Sự thành thục về tay nghề 56
  Hình 4.1a Phân tích sự phù hợp nhân tố Sự hiểu biết về chuyên môn
  (Correspondence Analysis)
  57
  - 4 -
  Hình 4.2a Phân tích sự phù hợp nhân tố Sự thành thục về tay nghề
  (Correspondence Analysis)
  57
  Hình 4.3 Biểu đồ phân phối Sự hiểu biết về chuyên môn và Mức chất
  l-ợng đối với công nhân.
  59
  Hình 4.4 Biểu đồ phân phối Sự hiểu biết về chuyên môn và Mức chất
  l-ợng đối với trung cấp.
  59

  Hình 4.5 Biểu đồ phân phối Sự thành thục về tay nghề và Mức chất
  l-ợng đối với công nhân.
  60
  Hình 4.6 Biểu đồ phân phối Sự thành thục về tay nghề và Mức chất
  l-ợng đối với trung cấp.
  60
  Hình 4.7 Biểu đồ phân phối hình chóp Mức chất l-ợng theo loại hình
  đào tạo (Population Pyramid)
  60
  Hình 4.8 Biểu đồ phân phối hình chóp Mức chất l-ợng theo nhóm khách
  hàng (Population Pyramid)
  60
  ch-ơng 1: mở đầu
  1.1 Cơ sở & mục tiêu nghiên cứu của đề tài 7
  1.1.1 Cơ sở của việc chọn đề tài 7
  1.1.2 Câu hỏi & mục tiêu nghiên cứu của đề tài 7
  1.2 ph-ơng pháp nghiên cứu 8
  1.3 giới hạn đề tài 8
  1.4 những điểm mới của đề tàI 9
  ch-ơng 2: tổng quan lý thuyết & bằng chứng
  2.1 lý thuyết áp dụng trong phân tích
  2.1.1 Lý thuyết về cung cầu 11
  2.1.2 Lý thuyết về năng suất 16
  2.2 bằng chứng các n-ớc trên thế giới & việt nam
  2.2.1 Nghiên cứu của các tổ chức quốc tế 28
  - 5 -
  2.2.2 Nghiên cứu ở Việt Nam 30
  2.3 mô hình nghiên cứu
  2.3.1 Mô hình nghiên cứu 31
  2.3.2 Thiết lập ma trận nhân tố 32
  ch-ơng 3: ph-ơng pháp nghiên cứu&thu thập dữ liệu
  3.1 Tổng quan hoạt động của nhà tr-ờng 37
  3.2 ph-ơng pháp nghiên cứu
  3.2.1 Thống kê mô tả 41
  3.2.2 Mô hình kinh tế l-ợng ứng dụng trong điều kiện nhà tr-ờng 41
  3.3 sơ đồ nghiên cứu 45
  3.4 ph-ơng pháp thu thập & xử lý dữ liệu
  3.4.1 Đặc điểm số liệu dùng trong phân tích ứng dụng của đề tài 46
  3.4.2 Công tác xử lý dữ liệu 47
  ch-ơng 4: kết quả phân tích
  4.1 Kết quả phân tích bằng công cụ thống kê mô tả
  4.1.1 Phân tổ thống kê 49
  4.1.2 Phân tích tần số & tần số tích lũy từng nhân tố 54
  4.1.3 Phân tích mối quan hệ giữa tiêu thức nguyên nhân & tiêu thức
  kết quả.
  58
  4.2 KếT QUả MÔ HìNH
  4.2.1 Kết quả mô hình kinh tế l-ợng ứng dụng 61
  4.2.2 Kiểm định giả thiết của mô hình 62
  4.2.3 Những tìm kiếm từ đề tài 63
  Ch-ơng 5: gợi ý về chính sách từ đề tài
  5.1 về chiến l-ợc đào tạo của nhà tr-ờng 64
  5.2 những KIếN nghị trong VIệC ứng dụng Đề TàI đối
  với khối các tr-ờng trực thuộc evn
  65
  - 6 -
  5.3 Những hạn chế của đề tài
  5.3.1 Nh-ợc điểm của dữ liệu 66
  5.3.2 Nh-ợc điểm ph-ơng pháp 67
  5.3.3 Đề xuất h-ớng nghiên cứu tiếp sau này 67
  tàI liệu tham khảo 68
  phụ lục
  A Sơ đồ cơ cấu tổ chức Tr-ờng Trung học Điện 2, hình 1.2. 72
  B Bảng phân nhóm các nhân tố, từ bảng 2.1 đến bảng 2.5. 73
  C Nguyên mẫu phiếu điều tra bộ số liệu tháng 06/2004 - đính kèm 5
  phiếu điều tra
  83
  D Tổng hợp dữ liệu phân tích và kiểm chứng mô hình, bảng 3.2. 94
  E Kết quả kiểm tra mức độ tin cậy của bộ số liệu tháng 6/2004, bảng 3.3
  tr 98 và bảng 3.4 tr 101.
  98
  F Bảng phân phối tần số nhân tố Hội nhập văn hóa tổ chức, Tiếp cận
  tay nghề, Sự cần thiết huấn luyện thêm, Những lỗ hổng trong kiến
  thức với Mức chất l-ợng, bảng 4.10 đến bảng 4.13.
  102
  G Kết quả mô hình kinh tế l-ợng, từ bảng 4.14 đến bảng 4.18. 106
  H Kết quả kiểm định giả thiết của mô hình, bảng 4.19. 110
  I Mẫu mới phiếu điều tra (mẫu đề nghị đối với nhà tr-ờng) 114

  Xem Thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo xuất phát từ các đơn vị Ngành điện trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo xuất phát từ các đơn vị Ngành điện trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status