Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Một số kỹ thuật dự báo vị trí và truy vấn các đối tượng chuyển động trong cơ sở dữ liệu không gian - thời gian

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số kỹ thuật dự báo vị trí và truy vấn các đối tượng chuyển động trong cơ sở dữ liệu không gian - thời gian

  3
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . 1
  LỜI CẢM ƠN . 2
  MỤC LỤC 3
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU 5
  DANH SÁCH HÌNH VẼ 7
  DANH SÁCH BẢNG . 9
  MỞ ĐẦU . 10
  Các ứng dụng của dịch vụ dựa trên vị trí . 10
  Tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước . 12
  a. Mô hình hóa dữ liệu vị trí 13
  b. Các cách tiếp cận xử lý truy vấn phụ thuộc vị trí 15
  c. Tính riêng tư 18
  Chương 1 CƠ SỞ DỮ LIỆU CÁC ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG 22
  1.1. Một số khái niệm cơ bản . 22
  1.1.1. Cơ sở dữ liệu không gian-thời gian . 22
  1.1.2. Cơ sở dữ liệu các đối tượng chuyển động . 24
  1.1.3. Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu các đối tượng chuyển động . 26
  1.1.4. Truy vấn trong cơ sở dữ liệu các đối tượng chuyển động 27
  1.2. Các vấn đề cần giải quyết 29
  1.2.1. Vấn đề về mô hình hóa vị trí . 29
  1.2.2. Vấn đề về ngôn ngữ truy vấn 30
  1.2.3. Vấn đề về lập chỉ mục . 30
  1.2.4. Vấn đề về tính không chắc chắn/không chính xác 31
  Chương 2 DỰ ĐOÁN VỊ TRÍ CỦA ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG 33
  2.1. Dự đoán vị trí của đối tượng dựa theo hàm chuyển động 35
  2.1.1. Dự đoán dựa theo hàm tuyến tính 36
  2.1.2. Dự đoán dựa theo hàm phi tuyến . 36
  2.2. Dự đoán dựa trên hành vi của đối tượng 504
  2.2.1. Luật kết hợp 52
  2.2.2. Thuật toán phân cụm dựa trên mật độ DBSCAN . 53
  2.2.3. Mẫu hình di chuyển 54
  2.2.4. Khai phá mẫu hình di chuyển . 57
  2.2.5. Khai phá luật kết hợp của mẫu hình quỹ đạo để dự đoán vị trí của đối tượng
  chuyển động . 61
  Chương 3 LẬP CHỈ MỤC DỮ LIỆU KHÔNG GIAN-THỜI GIAN 71
  3.1. R-tree 73
  Cấu trúc cây R-tree . 73
  3.2. TPR-tree 76
  Cấu trúc cây TPR-tree 76
  3.3. TPR*-tree 80
  3.4. DO-TPR*-tree . 81
  3.4.1. Cấu trúc cây DO-TPR*-tree . 83
  3.4.2. Thuật toán tìm kiếm DOA_Search . 84
  3.4.3. Kết quả thực nghiệm 89
  KẾT LUẬN . 95
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ . 97
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 985
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU
  2D/3D 2/3 Dimensional – 2/3 chiều
  CAMEL
  Continuous Active Monitor Engine - Cơ chế giám sát tích cực liên
  tục
  DBMS Database Management System – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
  DOA_Search
  Thuật toán tìm kiếm điều chỉnh theo mật độ của nút trên cây DO-
  TPR*-tree
  DO-TPR*-tree Cấu trúc cây điều chỉnh theo mật độ dựa trên TPR*-tree
  EWMA
  Exponentially Weighted Moving Average – Trung bình động trọng
  số mũ
  GIS Geographical Information System – Hệ thống thông tin địa lý
  GPRS General Packet Radio Service - Dịch vụ vô tuyến gói tổng hợp
  GPS Global Positioning System – Hệ thống định vị toàn cầu
  GSM
  Global System for Mobile Communications - Hệ thống thông tin di
  động toàn cầu
  LBS Location Based Service – Dịch vụ dựa trên vị trí
  MAI Motion Adaptive Indexing - Chỉ mục thích ứng chuyển động
  MBR Minimum Bounding Rectangle – Hình chữ nhật bao nhỏ nhất
  MODB
  Moving Objects Database – Cơ sở dữ liệu các đối tượng chuyển
  động
  MODM
  Moving Objects Database Model – Mô hình cơ sở dữ liệu các đối
  tượng chuyển động
  MQM Monitoring Query Management - Quản lý giám sát truy vấn
  MSB
  Motion-Sensitive bounding Boxes - Hộp ranh giới nhạy chuyển
  động
  PLACE
  Pervasive Location-Aware Computing Environments - Môi trường
  tính toán khắp nơi nhận biết vị trí
  RMF Recursive Motion Function – Hàm chuyển động đệ quy 6
  SINA
  Scalable INcremental hash-based Algorithm – Thuật toán đánh giá
  các truy vấn phụ thuộc vị trí đồng thời
  SMA Simple Moving Average – Trung bình động đơn giản
  SMS Short Message Services – Dịch vụ tin nhắn ngắn
  TM Transition Matrix – Ma trận chuyển đổi
  VBR Velocity Bounding Rectangle – Hình chữ nhật bao vận tốc
  VCI Velocity-Constraint Indexing – Chỉ mục ràng buộc vận tốc
  W-EWMA
  Window Exponentially Weighted Moving Average – Trung bình
  động trọng số mũ sử dụng cửa sổ giới hạn 7
  DANH SÁCH HÌNH VẼ
  Hình 0.1. Môi trường nhận biết vị trí 10
  Hình 0.2. Các thiết bị định vị vị trí . 11
  Hình 0.3. Ứng dụng của hệ thống quản lý và điều hành giao thông đô thị 11
  Hình 1.1. Cơ sở dữ liệu không gian-thời gian và MODB . 23
  Hình 1.2. Mô hình hệ thống ứng dụng MODB . 25
  Hình 1.3. Điểm chuyển động rời rạc và liên tục . 27
  Hình 1.4. Các kiểu truy vấn phổ biến trong MODB . 28
  Hình 1.5. Ngữ nghĩa của CÓ THỂ và CHẮC CHẮN trong MODB 31
  Hình 2.1. Dự đoán sai của mô hình tuyến tính . 37
  Hình 2.2. So sánh thời gian tính toán của các kỹ thuật dự đoán . 46
  Hình 2.3. So sánh kết quả dự đoán của của W-EWMA và EWMA . 47
  Hình 2.4. Ảnh hưởng của w với kết quả dự đoán . 48
  Hình 2.5. Ảnh hưởng của giá trị α với kết quả dự đoán . 49
  Hình 2.6. Quỹ đạo chuyển động của đối tượng và các thông tin địa lý 55
  Hình 2.7. Phân tách quỹ đạo của đối tượng 58
  Hình 2.8. Quỹ đạo con 59
  Hình 2.9. Quy trình khai phá mẫu hình di chuyển 60
  Hình 2.10. Sai lệch khi dự đoán di chuyển của đối tượng trong thực tế . 62
  Hình 2.11. So sánh độ chính xác của hai phương pháp dự đoán 69
  Hình 3.1. Các cấu trúc cây phát triển từ TPR-tree (2005-2012) . 72
  Hình 3.2. Biểu diễn hai chiều của R-tree 75
  Hình 3.3. Biểu diễn cấu trúc cây R-tree 758
  Hình 3.4. Các điểm chuyển động ở các nút lá của TPR-tree 76
  Hình 3.5. Các điểm chuyển động trong các nút trung gian của TPR-tree 77
  Hình 3.6. Cập nhật khoảng giới hạn theo tham số thời gian . 78
  Hình 3.7. Biểu diễn nút trung gian trong cây TPR-tree 79
  Hình 3.8. Vùng quét từ thời điểm 0 đến thời điểm 1 81
  Hình 3.9. MBR của R tại thời điểm khởi tạo 0 và mở rộng R 1 tại thời điểm 1 . 82
  Hình 3.10. Ảnh hưởng của độ lớn phạm vi truy vấn 92
  Hình 3.11. So sánh hiệu năng của DO-TPR*-tree với TPR*-tree 93DANH SÁCH BẢNG
  Bảng 2.1. Tọa độ các điểm trên quỹ đạo mẫu . 67
  Bảng 2.2. Dữ liệu mẫu về di chuyển hàng ngày của đối tượng 67
  Bảng 2.3. Quỹ đạo của đối tượng 68
  Bảng 2.4. Di chuyển thường xuyên và độ hỗ trợ 68
  Bảng 2.5. Mẫu hình di chuyển với độ hỗ trợ nhỏ nhất là 0.5 . 69
  Bảng 3.1. Dữ liệu thực nghiệm các đối tượng chuyển động . 90

  Xem Thêm: Một số kỹ thuật dự báo vị trí và truy vấn các đối tượng chuyển động trong cơ sở dữ liệu không gian - thời gian
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số kỹ thuật dự báo vị trí và truy vấn các đối tượng chuyển động trong cơ sở dữ liệu không gian - thời gian sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status