Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế hàng hải từ năm 1996 đến năm 2011

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế hàng hải từ năm 1996 đến năm 2011

  MỤC LỤC

  Trang
  MỞ ĐẦU 1
  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 5
  Chương 1: ĐẢNG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀNG HẢI
  TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2001 19
  1.1. Yêu cầu khách quan Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế hàng hải
  (1996 - 2001) 19
  1.2. Chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng về phát triển kinh tế hàng
  hải (1996 - 2001) 43
  Chương 2: ĐẢNG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀNG HẢI
  TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2011 66
  2.1. Những nhân tố tác động đến phát triển kinh tế hàng hải trong
  thập niên đầu của thế kỷ XXI 66
  2.2. Chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng đẩy mạnh phát triển kinh
  tế hàng hải theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ
  động, tích cực hội nhập quốc tế 70
  Chương 3: NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM 109
  3.1. Nhận xét quá trình Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế hàng hải
  từ năm 1996 đến năm 2011 109
  3.2. Một số kinh nghiệm 135
  KẾT LUẬN 148
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN
  ĐẾN LUẬN ÁN 151
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152
  PHỤ LỤC 166


  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  APEC : Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương
  ASEAN : Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
  CNTT : Công nghiệp tàu thủy
  CNXH
  CNH,HĐH
  :
  :
  Chủ nghĩa xã hội
  Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  COC : Code of Conduct - Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông
  DOC : Declaration on Conduct - Quy tắc ứng xử Biển Đông
  DWT : Deadweight Tonnage - Tấn trọng tải
  GTVT : Giao thông vận tải
  HHVN : Hàng hải Việt Nam
  KTHH : Kinh tế hàng hải
  KT-XH : Kinh tế - xã hội
  SBIC : Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam
  TEU : Đơn vị chuyển đổi bằng container 20 feet (Twenty
  foot equivalent units)
  Vinashin : Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam
  Vinalines : Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
  WTO : Tổ chức Thương mại thế giới

  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Trang
  Bảng 1.1: Bảng phân loại sở hữu tàu 59
  Bảng 1.2: Bảng phân nhóm tuổi tàu 60
  Bảng 1.3: Sản lượng vận tải biển do các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện 60
  Bảng 1.4: Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam giai
  đoạn 1996 - 2000 63


  1
  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Thế kỷ XXI được thế giới xem là "Thế kỷ của đại dương", các quốc gia
  có biển rất quan tâm đến biển và coi trọng việc xây dựng chiến lược biển.
  Khu vực Biển Đông, trong đó vùng biển Việt Nam, có vị trí địa kinh tế và địa
  chính trị rất quan trọng. Với chiều dài bờ biển hơn 3.260km, dọc biển có
  nhiều vịnh đẹp và 2.779 hòn đảo lớn nhỏ với tổng diện tích 1.636km 2 ; có 37
  cảng biển, với 216 bến cảng, 373 cầu cảng với tổng chiều dài khoảng
  43.600m và gần 100 địa điểm có thể xây dựng cảng kể cả cảng trung chuyển
  quốc tế [46]. Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam rộng
  khoảng trên 1 triệu km 2 , nằm trên tuyến hàng hải quốc tế, nối liền các trung
  tâm kinh tế sôi động nhất của thế giới hiện nay. Trong tương lai, kinh tế biển
  sẽ là một ngành then chốt của nền kinh tế quốc dân.
  Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, nhân dân Việt Nam coi vùng biển, đảo
  của Tổ quốc là địa bàn trọng yếu gắn với bước đường sinh tồn, phát triển của dân
  tộc. Vì vậy, vấn đề khai thác và phát triển kinh tế biển, trong đó có kinh tế hàng
  hải (KTHH), nhằm phát huy tiềm năng to lớn của đại dương, bảo vệ môi trường tự
  nhiên và môi trường hòa bình trên biển luôn được đặt ra như một tất yếu.
  Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam
  từng bước nhận thức sâu sắc hơn tầm quan trọng và lợi thế của biển để phát
  triển kinh tế biển và các lĩnh vực liên quan đến biển. Theo đó, ngành Hàng hải
  cũng đã có những đổi mới và phát triển cả về cơ cấu tổ chức, hoạt động sản
  xuất, kinh doanh. Vai trò của kinh tế biển, trong đó có ngành Hàng hải, ngày
  càng trở nên quan trọng và được xác định là lĩnh vực mũi nhọn cần ưu tiên
  đầu tư, nhằm tạo tiền đề, động lực cho các lĩnh vực khác thuộc ngành kinh tế
  biển và kinh tế - xã hội (KT-XH) quốc gia phát triển.
  Tuy nhiên, xét cả mặt chủ quan và khách quan, thực tế cho thấy trong việc
  khai thác lợi thế từ biển còn không ít hạn chế, khó khăn và yếu kém. Quy mô kinh
  tế biển và vùng ven biển của Việt Nam vẫn còn chưa tương xứng với tiềm
  năng, giá trị tổng sản phẩm hàng năm còn nhỏ bé, chỉ bằng 1/20 của Trung
  Quốc, 1/94 của Nhật Bản, 1/7 của Hàn Quốc và 1/260 kinh tế biển của thế 2
  giới. Những năm qua, do chưa có chiến lược tổng thể nên các ngành, các địa
  phương thiếu căn cứ để quy hoạch. Tính đồng bộ của các chủ trương, chính
  sách ở tầm vĩ mô, nhận thức về vị trí, vai trò của biển, sự quan tâm phát triển
  các lĩnh vực liên quan đến biển trong đó có KTHH của một số cấp ủy đảng,
  chính quyền các cấp, các ngành, cả Trung ương và địa phương còn nhiều hạn
  chế. Bên cạnh đó, những biến động về tranh chấp chủ quyền trên biển, đảo ở
  Biển Đông gần đây ngày càng căng thẳng, mang tính chất nghiêm trọng, ảnh
  hưởng rất lớn đến các hoạt động bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, hoạt
  động kinh tế biển nói chung và KTHH nói riêng. Trước tình hình đó, Đảng và
  Nhà nước Việt Nam đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược tổng thể trong
  phát triển KT-XH nói chung và kinh tế biển nói riêng, trong đó có Chiến lược
  biển Việt Nam đến năm 2020 với mục tiêu: Phấn đấu đưa Việt Nam trở thành
  quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, đến năm 2020 kinh tế trên biển và
  ven biển đóng góp khoảng 53 - 55% tổng GDP của cả nước [65, tr.121-122].
  Sau năm 2020, sẽ đưa KTHH từ vị trí thứ hai trong các ngành kinh tế biển lên
  vị trí hàng đầu. Qua đó cho thấy, vị trí, vai trò quan trọng của KTHH trong
  kinh tế biển và trong chiến lược phát triển KT-XH của đất nước.
  Nghiên cứu Đảng lãnh đạo phát triển KTHH trong những năm (1996 -
  2011) nhằm khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng về phát triển KTHH,
  đánh giá ưu điểm, hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế
  đó, từ đó rút ra những kinh nghiệm lịch sử để vận dụng vào phát triển mạnh
  hơn nữa KTHH hiện nay, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Chiến lược
  biển Việt Nam đề ra, góp phần đưa Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về
  biển là việc làm hết sức cần thiết.
  Với ý nghĩa đó, tác giả chọn vấn đề "Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh
  đạo phát triển kinh tế hàng hải từ năm 1996 đến năm 2011" làm đề tài luận
  án tiến sĩ lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
  2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án
  2.1. Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu làm sáng tỏ quá trình lãnh đạo của Đảng về phát triển KTHH
  Việt Nam từ năm 1996 đến năm 2011; đúc kết một số kinh nghiệm để vận dụng
  vào phát triển KTHH trong thời kỳ mới đạt kết quả, hiệu quả cao hơn. 3
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Làm rõ yêu cầu khách quan Đảng lãnh đạo phát triển KTHH từ năm
  1996 đến năm 2011.
  - Phân tích, luận giải làm rõ chủ trương và sự lãnh đạo của Đảng về phát
  triển KTHH qua 2 giai đoạn: 1996 - 2001 và 2001 - 2011.
  - Đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân quá trình Đảng lãnh đạo
  phát triển KTHH; trên cơ sở đó đúc rút một số kinh nghiệm để vận dụng vào
  phát triển KTHH trong giai đoạn mới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Luận án tập trung nghiên cứu quá trình lãnh đạo của Đảng phát triển
  KTHH từ năm 1996 đến năm 2011.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về nội dung: Nghiên cứu chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng phát triển
  KTHH từ năm 1996 đến năm 2011, nhận xét và rút ra những kinh nghiệm.
  Trong khuôn khổ của luận án, nghiên cứu sinh tập trung nghiên cứu sự lãnh
  đạo của Đảng trên ba lĩnh vực chủ yếu của kinh tế hàng hải: Công nghiệp
  đóng tàu, vận tải biển, cảng và dịch vụ cảng biển.
  - Về thời gian: Nghiên cứu quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo
  phát triển KTHH từ năm 1996 (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII,
  chuyển hướng đất nước sang thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH) đến năm 2011
  (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, tổng kết 25 năm đổi mới toàn diện đất
  nước trong đó có phát triển KTHH). Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu
  thực hiện luận án, nghiên cứu sinh sử dụng một số tư liệu có liên quan trước
  năm 1996 và sau năm 2011.
  - Về không gian: Nghiên cứu trong phạm vi cả nước, tập trung chủ yếu ở
  các vùng có KTHH phát triển.
  4. Cơ sở lý luận, nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu của luận án
  4.1. Cơ sở lý luận
  Dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và
  đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế, tập trung về phát triển
  kinh tế biển, KTHH. 4
  4.2. Nguồn tư liệu
  - Các văn kiện, nghị quyết, chính sách, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Nhà
  nước; các văn bản của Bộ Giao thông vận tải, cơ quan và các đơn vị hàng hải
  thuộc Bộ Giao thông vận tải về phát triển kinh tế, trong đó có KTHH; các văn
  bản của các địa phương về phát triển kinh tế biển, kinh tế hàng hải.
  - Các sách chuyên khảo, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học, kỷ yếu, hội
  thảo khoa học đã công bố có liên quan đến kinh tế biển, KTHH là nguồn tư
  liệu tham khảo có giá trị giúp cho việc hoàn thành các nội dung nghiên cứu
  của luận án.
  4.3. Phương pháp nghiên cứu
  Để đạt được mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án, nghiên cứu sinh
  sử dụng chủ yếu phương pháp lịch sử, phương pháp logic và kết hợp chặt chẽ hai
  phương pháp đó. Đồng thời, còn sử dụng một số phương pháp khác như phân
  tích, tổng hợp, thống kê, so sánh ., nhằm làm sáng tỏ những vấn đề luận án đặt
  ra phải giải quyết.
  5. Những đóng góp mới của luận án
  - Hệ thống hóa chủ trương, sự chỉ đạo của Đảng về phát triển KTHH,
  qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển KTHH
  trong chiến lược phát triển KT-XH của đất nước.
  - Rút ra những nhận xét, đánh giá kết quả Đảng lãnh đạo phát triển
  KTHH; đúc kết một số kinh nghiệm lịch sử vận dụng vào giai đoạn mới.
  - Luận án là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng
  dạy Lịch sử Đảng ở các học viện, trường đại học, cao đẳng trong cả nước.
  6. Kết cấu của luận án
  Ngoài phần mở đầu, tổng quan, kết luận, danh mục công trình khoa học
  của tác giả liên quan đến luận án, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội
  dung luận án gồm 3 chương, 6 tiết.

  Xem Thêm: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế hàng hải từ năm 1996 đến năm 2011
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế hàng hải từ năm 1996 đến năm 2011 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status