Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Vai trò của chụp cắt lớp điện toán trong chẩn đoán tắc đại tràng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vai trò của chụp cắt lớp điện toán trong chẩn đoán tắc đại tràng

  i

  MỤC LỤC
  TRANG PHỤ BÌA
  LỜI CAM ĐOAN
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3
  1.1 ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU CỦA ĐẠI TRÀNG . 3
  1.2 TẮC ĐẠI TRÀNG: SINH LÍ BỆNH, NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN 5
  1.3 HỘI CHỨNG GIẢ TẮC ĐẠI TRÀNG: BỆNH SINH, CHẨN ĐOÁN . 9
  1.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG TẮC ĐẠI
  TRÀNG 11
  1.5 HÌNH ẢNH CỦA TẮC ĐẠI TRÀNG TRÊN PHIM CCLĐT . 15
  1.6 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ VAI TRÒ CỦA CCLĐT TRONG CHẨN ĐOÁN
  TẮC ĐẠI TRÀNG 23
  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26
  2.1 LOẠI NGHIÊN CỨU . 26
  2.2 CỠ MẪU . 26
  2.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 27
  2.4 THU THẬP SỐ LIỆU . 28
  2.5 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 34
  2.6 PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU 34
  Chương 3: KẾT QUẢ . 35
  3.1 SỐ LIỆU CHUNG 35
  3.2 CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH CÓ TẮC ĐẠI TRÀNG 40
  3.3 CHẨN ĐOÁN VỊ TRÍ TẮC ĐẠI TRÀNG 45
  3.4 CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN TẮC ĐẠI TRÀNG 46
  3.5 CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ BIẾN CHỨNG . 47
  ii

  3.6 CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN UNG THƯ TRONG TR DO UNG THƯ ĐẠI
  TRỰC TRÀNG 50
  3.7 ĐIỀU TRỊ TẮC ĐẠI TRÀNG DO UNG THƯ 52
  Chương 4: BÀN LUẬN 53
  4.1 ĐÁNH GIÁ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM CHẨN ĐOÁN 53
  4.2 GIÁ TRỊ CỦA CCLĐT TRONG CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH TẮC ĐẠI
  TRÀNG 54
  4.3 DẤU HIỆU TẮC ĐẠI TRÀNG TRÊN CCLĐT 58
  4.4 KHẢ NĂNG CỦA CCLĐT TRONG CHẨN ĐOÁN VỊ TRÍ TẮC ĐẠI
  TRÀNG 61
  4.5 KHẢ NĂNG CỦA CCLĐT TRONG CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN TẮC
  ĐẠI TRÀNG . 62
  4.6 CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN TRONG TẮC ĐẠI TRÀNG DO UNG THƯ
  NGUYÊN PHÁT . 64
  4.7 CHẨN ĐOÁN BIẾN CHỨNG TẮC ĐẠI TRÀNG . 68
  4.8 ỨNG DỤNG CỦA CCLĐT TRONG QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU TRỊ VÀ TIÊN
  LƯỢNG TẮC ĐẠI TRÀNG . 70
  KẾT LUẬN . 73
  KIẾN NGHỊ : . 73
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  iii  LỜI CAM ĐOAN

  Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
  Các số liệu, kết quả trong luận văn là trung thực và chưa từng được
  công bố trong bất kì công trình nào khác  TRẦN ĐỨC HUY
  iv

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  AUC : Diện tích dưới đường cong
  CCLĐT : Chụp cắt lớp điện toán
  GPB : Giải phẫu bệnh
  OR : Odd ratio
  RN : Ruột non
  ROC : Receiver operating characteristic
  SA : Siêu âm
  TR : Tắc ruột
  XQBKSS : X quang bụng không sửa soạn
  XQĐT : X quang đại tràng
  v

  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 1.1 Các nguyên nhân gây tắc đại tràng 7
  Bảng 2.2 Bảng liệt kê và định nghĩa các biến số nghiên cứu. 29
  Bảng 3.3 So sánh độ tuổi trung bình của 2 nhóm . 35
  Bảng 3.4 So sánh triệu chứng lâm sàng ở 2 nhóm . 39
  Bảng 3.5 So sánh các chỉ số xét nghiệm ở 2 nhóm . 39
  Bảng 3.6 Kết quả chẩn đoán tắc đại tràng trên CCLĐT 40
  Bảng 3.7 Kết quả chẩn đoán của XQBKSS 41
  Bảng 3.8 Kết quả chẩn đoán của SA trong chẩn đoán tắc đại tràng . 42
  Bảng 3.9 Dấu hiệu chẩn đoán tắc đại tràng trên CCLĐT . 42
  Bảng 3.10 Giá trị chẩn đoán theo kích thước đại tràng . 44
  Bảng 3.11 Nguyên nhân tắc ở 2 nhóm 46
  Bảng 3.12 Nguyên nhân tắc giữa phẫu thuật và CCLĐT ở nhóm bệnh . 47
  Bảng 3.13 Chẩn đoán biến chứng ở 10 trường hợp . 48
  Bảng 3.14 Tương quan giữa biến chứng tử và vong của tắc đại tràng với đường
  kính đại tràng trên CCLĐT . 49
  Bảng 3.15 Chỉ số OR đánh giá liên quan giữa biến chứng và tử vong với đường
  kính đại tràng 49
  Bảng 3.16 Vị trí tắc đại tràng do ung thư đại tràng nguyên phát 50
  Bảng 3.17 So sánh kết quả CCLĐT với giải phẫu bệnh theo từng giai đoạn . 51
  Bảng 3.18 Tương quan giữa CCLĐT và GPB theo giai đoạn T 51
  Bảng 3.19 Phương pháp mổ các trường hợp tắc đại tràng do ung thư . 52
  Bảng 4.20 Giá trị chẩn đoán của CCLĐT qua các nghiên cứu . 56
  Bảng 4.21 So sánh CCLĐT và XQĐT theo Beattie 57
  Bảng 4.22 Giá trị chẩn đoán của CCLĐT theo từng giai đoạn T 66

  vi

  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
  Biểu đồ 3.1 Phân bố theo nhóm tuổi ở 91 trường hợp . 35
  Biểu đồ 3.2 Phân bố giới tính trong 2 nhóm 36
  Biểu đồ 3.3 Tỉ lệ lý do nhập viện trong 91 trường hợp 37
  Biểu đồ 3.4 Phân bố thời gian bệnh trong 91 trường hợp . 37
  Biểu đồ 3.5 Tính chất đau trong từng nhóm 38
  Biểu đồ 3.6 Biểu diễn đường cong ROC 43
  Biểu đồ 3.7 Phân bố vị trí tắc đại tràng theo kết quả phẫu thuật 45
  Biểu đồ 3.8 Biểu đồ tương quan về vị trí tắc giữa CCLĐT và phẫu thuật 46
  Biểu đồ 4.9 Biểu đồ phân phối đường kính đại tràng theo nhóm 60  vii

  DANH MỤC CÁC HÌNH
  Hình 1.1 Vị trí và liên quan của đại tràng trong ổ bụng. 3
  Hình 1.2 Chiều dài và đường kính (cm) các phần của đại tràng. 4
  Hình 1.3 Hình ảnh dãn lớn manh tràng và đại tràng ngang . 10
  Hình 1.4 Giả tắc đại tràng . 11
  Hình 1.5 TR do ung thư đại tràng ngang . 17
  Hình 1.6 TR do u thân đuôi tụy xâm lấn 17
  Hình 1.7 Tắc ĐT do ứ phân 18
  Hình 1.8 Xoắn đại tràng chậu hông . 19
  Hình 1.9 Tắc đại tràng do thoát vị cạnh mở thông hồi tràng 19
  Hình 1.10 Hoại tử manh tràng do u đại tràng góc gan . 20
  Hình 1.11 Thủng đại tràng chậu hông do ung thư. 20
  Hình 1.12 Mặt cắt ngang qua đại tràng . 23
  Hình 4.13 Hình bệnh án minh họa 1 67
  Hình 4.14 Hình bệnh án minh họa 2 67
  Hình 4.15 Hình bệnh án minh họa 3 68

  Xem Thêm: Vai trò của chụp cắt lớp điện toán trong chẩn đoán tắc đại tràng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vai trò của chụp cắt lớp điện toán trong chẩn đoán tắc đại tràng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status