Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Thủ tục phá sản các tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thủ tục phá sản các tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam

  MỤC LỤC

  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu . 1
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 4
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận án . 7
  5. Tính mới của Luận án . 7
  6. Kết cấu của Luận án . 8
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN
  ÁN . 9
  1.1. TỔNG QUAN T NH H NH NGHIÊN CỨU . 9
  1.1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài . 9
  1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 15
  1.1.3. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu 17
  1.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 18
  1.2.1. Cơ sở lý thuyết . 18
  1.2.2. Phương pháp nghiên cứu 21
  Kết luận Chương 1 23
  CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT PHÁ SẢN TỔ
  CHỨC TÍN DỤNG V KINH NGHIỆM LẬP PHÁP VỀ PHÁ SẢN TỔ CHỨC
  TÍN DỤNG Ở MỘT SỐ NƯỚC . 24
  2.1. TỔ CHỨC TÍN DỤNG VỚI TÍNH CHẤT L DOANH NGHIỆP KINH
  DOANH TRONG NG NH ĐẶC BIỆT . 24
  2.1.1. Khái niệm tổ chức tín dụng 24
  2.1.2. Các đặc trưng của tổ chức tín dụng 27
  2.1.3. Các loại tổ chức tín dụng 32
  2.2 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHÁ SẢN V PHÁ SẢN CÁC TCTD . 36 2.2.1. Khái niệm phá sản và thủ tục phá sản 36
  2.2.2. Khái niệm phá sản các TCTD và triết lý để thiết lập các quy định đặc thù
  về phá sản các tổ chức tín dụng 48
  2.2.3. Những nội dung có tính đặc thù cần được quy định trong pháp luật phá
  sản tổ chức tín dụng 59
  2.3 KINH NGHIỆM PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC PHÁ SẢN TỔ CHỨC TÍN
  DỤNG Ở MỘT SỐ QUỐC GIA . 66
  2.3.1 Thủ tục phá sản ngân hàng theo pháp luật Hoa Kỳ . 68
  2.3.2 Thủ tục phá sản ngân hàng theo pháp luật Anh 72
  2.3.3 Thủ tục phá sản các TCTD theo pháp luật Liên bang Nga . 77
  2.3.4 Một số nhận xét về thủ tục phá sản các TCTD tại Hoa Kỳ, Anh và Nga . 82
  Kết luận Chương 2 83
  Chương 3 THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ THỦ
  TỤC PHÁ SẢN TỔ CHỨC TÍN DỤNG 86
  3.1 KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT VỚI TÍNH CHẤT L THỦ TỤC PHỤC HỒI ĐỐI
  VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN, MẤT KHẢ
  NĂNG CHI TRẢ . 87
  3.1.1 Thủ tục kiểm soát đặc biệt đối với TCTD có nguy cơ mất khả năng thanh
  toán, mất khả năng chi trả 89
  3.1.2 Các biện pháp phục hồi tổ chức tín dụng khả năng thanh toán, mất khả
  năng chi trả khác . 99
  3.2 CÁC QUY ĐỊNH ĐẶC THÙ TRONG THỦ TỤC PHÁ SẢN TỔ CHỨC TÍN
  DỤNG TẠI TÒA ÁN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY . 107
  3.2.1 Quy định đặc thù về nộp đơn và thụ lý đơn yêu cầu giải quyết phá sản các
  TCTD tại tòa án. . 110
  3.2.2 Quy định đặc thù về một số loại chủ thể có quyền và nghĩa vụ nộp đơn
  yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với TCTD 118
  3.2.3 Quy định đặc thù về thủ tục rút gọn cho phá sản TCTD . 123
  3.2.4 Quy định đặc thù về quản lý tài sản phá sản, bảo toàn tài sản và thứ tự
  thanh toán tài sản của TCTD 127
  Kết luận Chương 3 132 Chương 4 HO N THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ THỦ TỤC PHÁ SẢN TỔ
  CHỨC TÍN DỤNG . 134
  4.1. NHỮNG YÊU CẦU CỦA VIỆC HO N THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỦ
  TỤC PHÁ SẢN TỔ CHỨC TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM 134
  4.1.1 Pháp luật về thủ tục phá sản TCTD phải thể hiện chủ trương, đường lối
  của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển thị trường tiền tệ . 134
  4.1.2 Hoàn thiện pháp luật về thủ tục phá sản các TCTD phải gắn với việc thực
  hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015” . 135
  4.1.3 Pháp luật về xử lý phá sản các TCTD phải đồng bộ với các pháp luật có
  liên quan . 136
  4.2 KIẾN NGHỊ HO N THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC PHÁ SẢN TỔ
  CHỨC TÍN DỤNG Ở VIỆT NAM . 137
  4.2.1 Hoàn thiện mô hình và cấu trúc của pháp luật về thủ tục phá sản TCTD
  137
  4.2.2 Hoàn thiện các quy định liên quan đến thủ tục áp dụng các biện pháp can
  thiệp đối với TCTD mất khả năng thanh toán nhằm hạn chế phá sản. 140
  4.2.3 Hoàn thiện các quy định về thủ tục xử lý phá sản tại tòa án . 147
  4.3 CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC
  PHÁ SẢN TỔ CHỨC TÍN DỤNG Ở VIỆT NAM . 157
  4.3.1 Điều kiện về nhận thức của cộng đồng đối với pháp luật phá sản 157
  4.3.2 Năng lực giải quyết phá sản của đội ngũ cán bộ tham gia xử lý phá sản
  được bảo đảm . 160
  4.3.3 Đội ngũ quản tài viên và doanh nghiệp quản lý tài sản hình thành và phát
  triển . 162
  4.3.4 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo tiểm tiền gửi Việt Nam chủ động
  trong các hoạt động giám sát, hỗ trợ. . 162
  Kết luận Chương 4 164
  KẾT LUẬN . 166
  NHỮNG CÔNG TR NH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ . i
  PHỤ LỤC . ii
  DANH MỤC T I LIỆU THAM KHẢO xv
  1


  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, dưới tác động của cạnh tranh, phá
  sản doanh nghiệp xảy ra như một hiện tượng tất yếu. Qua các thời kỳ lịch sử khác
  nhau, thái độ ứng xử của công chúng lẫn Nhà nước đối với hiện tượng phá sản các
  doanh nghiệp có nhiều sự khác biệt 1 : từ việc đứng về bảo vệ quyền lợi cho chủ nợ,
  xem thủ tục phá sản chỉ đơn thuần là một thủ tục thanh toán nợ đặc biệt kèm với
  việc trừng phạt chủ doanh nghiệp bị phá sản đến việc bảo vệ quyền lợi cho nhiều
  chủ thể khác nhau trong vụ việc phá sản, xem phá sản như là một thủ tục giải quyết
  tình trạng mất khả năng thanh toán và tìm những giải pháp phục hồi doanh nghiệp
  trước khi quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Ngày nay, người ta coi phá sản
  như là một hiện tượng cần được đối xử phù hợp hơn thay vì quay lưng với nó 2 .
  Trong nền kinh tế thị trường, các TCTD, với tư cách là các định chế tài chính
  trung gian, hoạt động như những doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ đặc biệt. Là
  doanh nghiệp kinh doanh, các TCTD tất yếu cũng đối mặt với cạnh tranh, rủi ro,
  phá sản như bất kỳ doanh nghiệp nào khác. Tuy nhiên, những đặc thù trong ngành
  nghề kinh doanh tạo cho các TCTD không chỉ là các doanh nghiệp nhằm tìm kiếm
  lợi nhuận như doanh nghiệp thông thường mà hơn thế, nó còn đảm nhận những vai
  trò đặc biệt cho nền kinh tế. TCTD là định chế tài chính trung gian, nhận tiền gửi để
  cho vay và cung cấp các dịch vụ thanh toán nên TCTD được biết đến như là những
  trung tâm trung chuyển vốn quan trọng bậc nhất cho nền kinh tế, thậm chí, nó được
  ví như những mạch máu giúp cho cơ thể - nền kinh tế vận hành một cách hiệu quả.
  Một TCTD có trục trặc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bình thường của
  từng thành tố của nền kinh tế, từ doanh nghiệp lớn, nhỏ cho đến những người dân
  và tổ chức khác trong xã hội. Đồng thời, sự cộng hưởng và lan truyền từ TCTD có
  trục trặc này đến các TCTD khác có thể tác động đến an ninh tài chính quốc gia và
  toàn bộ nền kinh tế. Thực tế ở nhiều nước cho thấy khi TCTD mất khả năng thanh
  toán, Nhà nước thường sử dụng các biện pháp nhằm phục hồi, tái cơ cấu, hỗ trợ tài
  chính để khắc phục tình trạng mất khả năng thanh toán để ưu tiên áp dụng trong giai
  đoạn tiền phá sản và vì thế thanh lý và đóng cửa TCTD, có thể là những tuyên bố
  công khai hay ngầm định tại nhiều nước, là điều không thể hoặc rất hiếm xảy ra.

  1 Tô Nguyễn Cẩm Anh (2002), Quan niệm về phá sản và luật phá sản qua các giai đoạn lịch sử, Tạp chí Tài
  chính số tháng 11, trang 34.
  2 Jukka Kilpi (1998), The ethics of bankruptcy, Routledge, trang 9. 2

  Tuy vậy, có thể trong thực tiễn hiếm có tuyên bố một TCTD phá sản như điều này
  không có nghĩa là TCTD mất khả năng thanh toán không bị thực hiện các thủ tục
  phá sản hoặc hay TCTD không bao giờ bị phá sản. Ngược lại, khi một TCTD lâm
  vào tình trạng mất khả năng thanh toán thì đã đặt ra vấn đề giải quyết tình trạng mất
  khả năng thanh toán cho các TCTD đó. Tiếp cận thủ tục phá sản như là một thủ tục
  giải quyết tình trạng mất khả năng thanh toán thì TCTD mất khả năng thanh toán đã
  phải bắt đầu thủ tục phá sản. Chỉ có điều là thủ tục giải quyết tình trạng mất khả
  năng thanh toán (thủ tục phá sản) đối với TCTD cần phải có cơ chế pháp lý đặc thù
  được xây dựng trên cơ sở tính toán đến những điểm riêng của các tổ chức kinh
  doanh này.
  Tự do hóa tài chính trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay đã
  chứng kiến sự phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về quy mô của các TCTD. Thị
  trường tài chính phát triển tất yếu đặt TCTD vào môi trường cạnh tranh gay gắt
  hơn. Đã có cạnh tranh thì sẽ có phá sản. Các TCTD hiện đã và đang bị đặt vào môi
  trường cạnh tranh gay gắt thì sẽ không thể tránh được việc có những TCTD sẽ đi
  đến mất khả năng thanh toán, phá sản.
  Ở Việt Nam, vấn đề phá sản từ lâu đã được đề cập trong luật pháp của các
  chế độ cũ trước đây 3 . Trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa tập trung, cạnh tranh kinh
  doanh không được thừa nhận do vậy không có hiện tượng phá sản - “kinh tế bao cấp
  không cần tới luật phá sản” 4 . Khi Việt Nam thực hiện chuyển đổi cơ chế kinh tế từ
  nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường, Luật Phá sản doanh
  nghiệp 1993 có thể được xem là văn bản pháp luật đầu tiên về phá sản được ban
  hành sau khi Việt Nam thực hiện chính sách “đổi mới”. Sau hơn 10 năm thi hành,
  Luật Phá sản doanh nghiệp 1993 đã được thay thế bằng Luật Phá sản 2004. Điều
  thống nhất là cả hai văn bản này đều xem TCTD là doanh nghiệp đặc biệt. Điều này
  cũng thể hiện được nhận thức của các nhà lập pháp là cần những quy định đặc thù
  khi áp dụng Luật Phá sản cho các TCTD. Vì vậy, cả hai đạo luật này đều quy định
  Chính phủ có thẩm quyền quy định riêng về phá sản các doanh nghiệp đặc biệt –
  trong đó có TCTD. Tuy nhiên, cho đến năm 2010, một Nghị định như thế mới được
  ban hành – Nghị định số 05/2010/NĐ-CP ngày 18/01/2010 của Chính phủ về áp
  dụng luật phá sản đối với các TCTD. Tuy vậy, trên thực tế chưa có một vụ việc nào
  liên quan đến giải quyết phá sản TCTD theo cả hai đạo luật này.

  3 Phạm Duy Nghĩa (2004), Chuyên khảo Luật kinh tế, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, trang 701-705.
  4 Phạm Duy Nghĩa (2003), Đi tìm triết lý của Luật Phá sản, Nghiên cứu Lập pháp số 11 (34), tháng 11 năm
  2003, tr. 35 – 46 3

  Năm 2014, Quốc hội đã thông qua một văn bản pháp luật mới thay thế cho
  Luật Phá sản 2004. Đặc biệt, với Luật Phá sản 2014, vấn đề phá sản TCTD đã được
  đưa thành một chương riêng. Mặc dù chỉ với 8 điều nhưng các quy định của Luật
  Phá sản 2014 đã thể hiện quan điểm khá rõ về việc coi vấn đề phá sản các TCTD
  với tư cách là một doanh nghiệp đặc biệt cần có các quy định có tính cách đặc thù
  để xử lý phá sản đối với TCTD.
  Trong khi đó, dưới tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, hoạt động trong
  hệ thống ngân hàng Việt Nam gần đây đối mặt với sự suy giảm nghiêm trọng. Một
  loạt vấn đề mà hệ thống ngân hàng Việt Nam phải giải quyết để duy trì sự ổn định
  và phát triển, trong đó có vấn đề nợ xấu, được coi như “cục máu đông” làm cản trở
  quá trình tái cơ cấu nền kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý tình trạng khó khăn
  của các TCTD, cơ quan quản lý Nhà nước không ủng hộ áp dụng phá sản đối với
  các TCTD yếu kém. Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015”
  khẳng định “không để xảy ra đổ vỡ và mất an toàn trong hoạt động ngân hàng ngoài
  tầm kiểm soát của Nhà nước”. Trong phiên trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc
  hội chiều 21/8/2012 về vấn đề kiểm soát rủi ro, xử lý nợ xấu hiệu quả Thống đốc
  NHNN Việt Nam, một lần nữa nhắc lại chủ trương của Chính phủ là “không để
  ngân hàng nào bị phá sản trong giai đoạn này”.
  Việc Chính phủ Việt Nam có chính sách như vừa trình bày ở trên liệu có đi
  ngược lại với quy luật thị trường? Không để xảy ra phá sản ngân hàng thì phải có cơ
  chế giải quyết tình trạng mất khả năng thanh toán của các TCTD như thế nào để hạn
  chế những tác động tiêu cực đến doanh nghiệp, người dân, hệ thống tài chính và nền
  kinh tế. Đó là bối cảnh chính sách và pháp luật đã thúc đẩy tác giả lựa chọn đề tài
  “Thủ tục phá sản các TCTD theo pháp luật Việt Nam” để thực thực hiện đề tài
  Luận án tiến sĩ luật học.
  Từ bối cảnh nghiên cứu đó, Luận án tiến sĩ này của tác giả được thực hiện để
  trả lời những câu hỏi chính dưới đây:
  1. Các TCTD có những đặc điểm gì đặc biệt so với các doanh nghiệp kinh
  doanh thương mại thông thường? Phải chăng các điểm đặc biệt trong tổ chức và
  hoạt động của các TCTD đã làm cho việc phá sản TCTD là không thể thực hiện
  theo cách thức giải quyết phá sản các doanh nghiệp thông thường?
  2. Ở các nước khác, việc giải quyết tình trạng mất khả năng thanh toán các
  TCTD được thực hiện như thế nào? Những điểm giống nhau và những khác biệt
  trong xử lý tình trạng mất khả năng thanh toán các TCTD ở các nước là gì? Nếu có 4

  sự khác biệt thì những hệ thống pháp luật khác nhau đó dựa trên những cơ sở lý
  luận gì để xây dựng các quy định về xử lý phá sản TCTD?
  3. Pháp luật về giải quyết tình trạng mất khả năng thanh toán các TCTD ở Việt
  Nam hiện như thế nào, có hạn chế, bất cập gì? đáp ứng được nhu cầu phát triển ổn
  định, lành mạnh và bền vững của hệ thống các TCTD? Cần có những thay đổi gì để
  đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế ở Việt Nam? Sự thay đổi đó dựa trên cơ sở lý
  luận và thực tiễn nào?
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  2.1. Mục đích nghiên cứu
  Mục đích của Luận án là làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của tính đặc
  thù về thủ tục phá sản áp dụng đối với TCTD; hệ thống hóa và phân tích, đánh giá
  các quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục phá sản đối với các TCTD; từ đó đề
  xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thủ tục phá sản các TCTD ở Việt Nam.
  Luận án sẽ nghiên cứu các lý thuyết pháp luật áp dụng để xác định điều kiện
  TCTD lâm vào tình trạng mất khả năng thanh thanh toán, các thủ tục đặc thù và các
  biện pháp can thiệp đặc biệt để xử lý tình trạng mất khả năng thanh toán của các
  TCTD.
  Luận án khái quát hóa cơ sở lý luận và thực tiễn quy định của pháp luật Việt
  Nam về thủ tục phá sản đối với các TCTD, đánh giá và phân tích, từ đó chỉ ra các
  hạn chế để hoàn thiện cơ sở lý luận làm định hướng cho việc hoàn thiện pháp luật
  về thủ tục phá sản các TCTD ở Việt Nam.
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Để thực hiện được mục tiêu nói trên, Luận án có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:
  - Làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của các quy định có tính đặc thù
  trong thủ tục giải quyết tình trạng mất khả năng thanh toán (thủ tục phá sản) các
  TCTD so với với thủ tục phá sản các doanh nghiệp kinh doanh thông thường.
  - Làm rõ kinh nghiệm của một số nước có nền kinh tế thị trường phát triển
  (Hoa Kỳ, Anh), nước có nền kinh tế chuyển đổi (Nga) đã xây dựng và hoàn thiện
  pháp luật về thủ tục giải quyết tình trạng mất khả năng thanh toán áp dụng cho các 5

  TCTD 5 để tổng kết thông lệ, từ đó tham khảo cho việc hoàn thiện pháp luật Việt
  Nam về thủ tục phá sản.
  - Đánh giá sự hình thành, phát triển, những thành công và hạn chế, tính tương
  thích và mức độ phù hợp của các quy định trong pháp luật Việt Nam về thủ tục giải
  quyết tình trạng mất khả năng thanh toán các TCTD.
  - Đề xuất định hướng và các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và cơ chế thi
  hành pháp luật về thủ tục giải quyết tình trạng mất khả năng thanh toán các TCTD
  tại Việt Nam.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. i t ng nghiên cứu
  Phù hợp với hướng tiếp cận của đề tài thủ tục phá sản là thủ tục giải quyết
  tình trạng mất khả năng thanh toán, đối tượng nghiên cứu của đề tài là các quy định
  của pháp luật Việt Nam về thủ tục giải quyết tình trạng mất khả năng thanh toán
  doanh nghiệp nói chung và thủ tục giải quyết tình trạng mất khả năng thanh toán
  các TCTD nói riêng. Ngoài ra, các quy định về thủ tục giải quyết tình trạng mất khả
  năng thanh toán các TCTD của ba quốc gia được sử dụng trong nghiên cứu so sánh
  luật học (Hoa Kỳ, Anh, Nga) cũng là đối tượng nghiên cứu của Luận án.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu của Luận án
  - Về nội dung: Trong nhận thức phổ biến của các học giả nghiên cứu về phá
  sản tại Việt Nam, phá sản là một thủ tục tư pháp và được tiến hành bởi tòa án và thủ
  tục phá sản được xem như là một thủ tục đòi nợ đặc biệt nên pháp luật về thủ tục
  phá sản được nhìn nhận là một lĩnh vực pháp luật hình thức. Vì lẽ đó, thủ tục phá
  sản chỉ được xem là bắt đầu từ khi các chủ thể có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu

  5 Việc Luận án lựa chọn kinh nghiệm xây dựng và thực thi pháp luật tại ba quốc gia nêu trên vì những lý do
  sau đây:
  - Theo quan sát của tác giả, ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển, đa số các nước xây dựng pháp
  luật về xử lý phá sản theo mô hình của Hoa Kỳ hoặc mô hình Châu Âu. Trong đó, Anh là quốc gia phản ảnh
  những tính chất khá điển hình của mô hình xử lý phá sản theo kiểu Châu Âu với việc hầu như giao việc phá
  sản cho tòa án giải quyết chứ không bằng con đường hành chính. Mặc khác, những xu hướng phát triển gần
  đây trong pháp luật về xử lý phá sản tại hai quốc gia này đã ngày càng giảm dần sự cách biệt. Điều này thể
  hiện sự ảnh hưởng qua lại và những nỗ lực tìm kiếm các điểm chung trong xử lý phá sản các TCTD ở các
  nước nhằm đáp ứng nhu cầu quốc tế hóa hệ thống các ngân hàng và vấn đề xử lý các ngân hàng có tính cất
  xuyên biên giới, các ngân hàng đa quốc gia.
  -Nga là quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi. Chính vì vậy, bối cảnh lập pháp của các quốc gia này có những
  điểm tương đối tương đồng với Việt Nam. Việc nghiên cứu các kinh nghiệm thành công lẫn thất bại của các
  quốc gia này có ý nghĩa quan trọng trọng việc xây dựng và kiểm định các lý luận khoa học và thực tiễn thực
  hiện xử lý phá sản theo pháp luật Việt Nam.
  6

  cầu tòa án mở thủ tục phá sản. Tuy nhiên, Luận án này tiếp cận phá sản dưới góc độ
  là một quá trình giải quyết tình trạng mất khả năng thanh toán và việc giải quyết
  bắt đầu từ khi đối tượng là TCTD bị mất khả năng thanh toán. Hệ quả của quá trình
  giải quyết này không phải chỉ có một kết cục là tuyên bố phá sản mà có thể có nhiều
  hệ quả khác nhau, bao gồm cả phục hồi, tái cơ cấu doanh nghiệp. Xuất phát từ
  những đặc thù của TCTD mà việc mất khả năng thanh toán của TCTD có thể phải
  được xử lý bằng các biện pháp can thiệp đặc biệt ngoài tòa án. Do vậy phạm vi
  nghiên cứu Luận án là các quy định nhằm can thiệp, xử lý khi TCTD có dấu hiệu
  mất khả năng thanh toán.
  Các TCTD được nghiên cứu là các TCTD hoạt động tại Việt Nam. Đề tài
  không nghiên cứu việc phá sản đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt
  động tại Việt Nam hay giải quyết các vấn đề liên quan đến chi nhánh ngân hàng
  nước ngoài hoạt động tại Việt Nam khi ngân hàng nước ngoài đó bị phá sản tại
  nước ngoài.
  Do đặc thù trong hoạt động của các TCTD nên quy chế giám sát và bảo đảm
  an toàn các TCTD được đặt ra như là biện pháp phòng ngừa sự phá sản của các
  TCTD và nó được xác định như là một nội dung có liên quan đến xử lý tình trạng
  mất khả năng thanh toán của các TCTD nhưng đề tài cũng không coi vấn đề giám
  sát, bảo đảm an toàn và xử lý rủi ro xảy ra cho các TCTD là thuộc phạm vi nghiên
  cứu của đề tài. Đề tài chỉ nghiên cứu các vấn đề về thủ tục giải quyết phá sản các
  TCTD khi có dấu hiệu mất khả năng thanh toán.
  - Phạm vi nghiên cứu về không gian: Như tên đề tài Luận án đã chỉ rõ, phạm
  vi nghiên cứu của Luận án là xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thủ tục
  phá sản các TCTD ở Việt Nam nên phạm vi nghiên cứu của Luận án là các vấn đề
  pháp lý liên quan đến thủ tục phá sản theo Pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, trong
  nghiên cứu so sánh, Luận án xác định pháp luật một số quốc gia được sử dụng để
  nghiên cứu gồm Hoa Kỳ, Anh, Nga. Các kết quả nghiên cứu của các học giả nước
  ngoài cũng được tác giả Luận án sử dụng trong các phân tích và bình luận của mình.
  - Về mặt thời gian: Luận án phân tích những vấn đề phát sinh từ thực tiễn hoạt
  động của các TCTD kể từ khi Việt Nam thực hiện tự do hóa tài chính vào cuối
  những năm 1980 đến nay. Hiện tại Việt Nam đang trong qua trình thực thi đề án
  “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015” trong đó xác định mục tiêu
  “cơ cấu lại căn bản, triệt để và toàn diện hệ thống các TCTD để đến năm 2020 phát
  triển được hệ thống các TCTD đa năng theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu
  quả vững chắc với cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình, có khả năng cạnh 7

  tranh lớn hơn và dựa trên nền tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến, phù hợp
  với thông lệ, chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng ”. Phù hợp với mục tiêu
  của đề án này, Tác giả xác định rằng khi đề xuất các định hướng và giải pháp cho
  việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam, Luận án đề xuất các giải pháp với tầm nhìn dự
  kiến cho đến năm 2020.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận án
  Về phương diện khoa học, nghiên cứu Luận án có ý nghĩa thiết thực trong việc
  góp phần nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lý luận khẳng định nhu cầu xây dựng các quy
  định riêng về phá sản các TCTD và cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện thủ tục phá
  sản các TCTD ở Việt Nam. Từ những kết quả nghiên cứu này sẽ tạo cơ sở lý luận
  cho cơ quan lập pháp, các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý Nhà
  nước liên quan trong việc xây dựng, thực hiện và áp dụng pháp luật về xử lý phá
  sản đối với các TCTD.
  Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu của Luận án chỉ ra những hạn chế trong
  thủ tục phá sản các TCTD ở Việt Nam, từ đó kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn
  đề này.
  Kết quả nghiên cứu Luận án là nguồn tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu
  và giảng dạy pháp luật về phá sản nói chung và pháp luật về phá sản ngân hàng nói
  riêng tại các cơ sở đào tạo Luật và kinh tế.
  5. Tính mới của Luận án
  Cho đến thời điểm hoàn thành Luận án thì đây là đề tài nghiên cứu khoa học
  đầu tiên ở trình độ tiến sĩ về thủ tục phá sản các TCTD tại Việt Nam. Luận án đóng
  góp cho khoa học pháp lý những điểm mới sau đây:
  Thứ nhất: Luận án đã xây dựng và bổ sung vào hệ thống lý luận của khoa học
  luật phá sản và phá sản TCTD bao gồm: (1) khái niệm thủ tục phá sản, khái niệm
  phá sản TCTD, (2) phân tích và chứng minh dưới khía cạnh khoa học tính chất đặc
  thù của các TCTD và sự cần thiết phải thiết lập các quy định đặc thù về phá sản
  TCTD.
  Thứ hai: Bằng việc phân tích kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện pháp luật ở
  một số quốc gia về xử lý các TCTD mất khả năng thanh toán, luận án đã phát hiện
  được những nguyên tắc phổ quát khi xây dựng pháp luật về phá sản các TCTD.
  Thứ ba: Với việc hệ thống hóa pháp luật đầy đủ và phân tích các quy định của
  pháp luật Việt Nam liên quan đến giải quyết các TCTD bị lâm vào tình trạng mất 8

  khả năng thanh toán, mất khả năng chỉ trả, Luận án đã chỉ rõ các điểm hạn chế trong
  pháp luật Việt Nam trong việc áp dụng giải quyết phá sản các TCTD trên thực tế.
  Thứ tư: Luận án đã xác định các luận cứ khoa học, đề xuất các giải pháp cụ
  thể phù hợp với điều kiện của Việt Nam để hoàn thiện pháp luật Việt Nam về phá
  sản các TCTD nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho xử lý hợp lý các TCTD bị
  lâm vào tình trạng phá sản. Luận án phân tích và đề xuất các điều kiện để đảm bảo
  thi hành pháp luật về phá sản các TCTD.
  Luận án là đề tài nghiên cứu có hệ thống các vấn đề pháp lý liên quan đến
  thủ tục phá sản các TCTD. Những kiến nghị cụ thể của tác giả Luận án sẽ là cơ sở
  khoa học cho việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật về thủ tục phá sản các
  TCTD, góp phần tăng cường hiệu quả điều chỉnh của pháp luật phá sản đối với
  TCTD trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam. Luận án góp phần hoàn
  thiện pháp luật về thủ tục phá sản các TCTD cũng là góp phần vào việc bảo đảm
  cho hoạt động của hệ thống các TCTD Việt Nam hoạt động an toàn, ổn định, góp
  phần vào sự ổn định của nền kinh tế nói chung và sự ổn định và phát triển của đời
  sống người dân và các doanh nghiệp.
  6. Kết cấu của Luận án
  Ngoài phần lời nói đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, các công trình
  công bố liên quan đến nội dung của Luận án và phụ lục, nội dung của Luận án được
  kết cấu gồm bốn chương:
  Chương 1: Tổng quan về những vấn đề nghiên cứu của Luận án.
  Chương 2: Những vấn đề lý luận về phá sản TCTD
  Chương 3: Các quy định của pháp luật Việt Nam về giải quyết phá sản các
  TCTD
  Chương 4: Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thủ tục phá sản các TCTD.

  Xem Thêm: Thủ tục phá sản các tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thủ tục phá sản các tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status