Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng yên hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng yên hiện nay

  Trang
  TRANG PHỤ BÌA
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  MỞ ĐẦU 5
  TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 10
  Chương 1 HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TỈNH HƯNG YÊN- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 25
  1.1. Xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên và thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn tỉnh Hưng Yên 25
  1.2. Tổ chức cơ sở đảng và những vấn đề cơ bản về hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên 38
  Chương 2 THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TỈNH HƯNG YÊN 80
  2.1. Thực trạng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên 80
  2.2. Nguyên nhân và những kinh nghiệm hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên 106
  Chương 3
  YÊU CẦU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ PHƯỜNG, THỊ TRẤN TỈNH HƯNG YÊN HIỆN NAY 120
  3.1. Sự phát triển của tình hình nhiệm vụ và yêu cầu tăng cường hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên hiện nay. 120
  3.2. Những giải pháp chủ yếu tăng cường hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên hiện nay. 131
  KẾT LUẬN 168
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 170
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 171
  PHỤ LỤC 182

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  STT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt
  1 Ban Chấp hành Trung ương BCHTW
  2 Chủ nghĩa xã hội CNXH
  3 Chính trị quốc gia CTQG
  4 Công nghiệp hoá, hiện đại hoá CNH, HĐH
  5 Đảng Cộng sản Việt Nam ĐCSVN
  6 Hội đồng nhân dân HĐND
  7 Hệ thống chính trị cơ sở HTCTCS
  8 Năng lực lãnh đạo NLLĐ
  9 Nhà xuất bản Nxb
  10 Mặt trận Tổ quốc MTTQ
  11 Quy chế dân chủ QCDC
  12 Tổ chức cơ sở đảng TCCSĐ
  13 Thực hiện dân chủ THDC
  14 Ủy ban nhân dân UBND
  15 Xã hội chủ nghĩa XHCN  MỞ ĐẦU
  1. Giới thiệu khái quát về luận án
  Công trình nghiên cứu “Hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên hiện nay” được thực hiện dựa trên hệ thống quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về TCCSĐ và những vấn đề về dân chủ, thực hiện dân chủ; các văn bản pháp quy, tài liệu liên quan đến TCCSĐ và THDC ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên; các tài liệu, số liệu, kết quả điều tra xã hội học về thực trạng hoạt động của TCCSĐ trong THDC ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên những năm gần đây. Luận án tập trung nghiên cứu, khái quát, luận giải những khái niệm về dân chủ, THDC ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên; quan niệm, nội dung, phương thức hoạt động, tiêu chí đánh giá, những vấn đề có tính nguyên tắc đối với hoạt động của TCCSĐ trong THDC ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên; đánh giá thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra một số kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp chủ yếu tăng cường hoạt động của TCCSĐ trong THDC ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên hiện nay. Đây là công trình nghiên cứu độc lập của tác giả, không trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố.
  2. Lý do chọn đề tài luận án
  Mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân là mục tiêu, đồng thời là động lực bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng, của công cuộc đổi mới. Đảng ta đã khẳng định: Khâu quan trọng và cấp bách trước mắt là phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở, là nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là nơi cần thực hiện quyền dân chủ của nhân dân một cách trực tiếp và rộng rãi nhất. Vì vậy, dân chủ hoá đời sống xã hội đã và đang trở thành vấn đề cốt lõi và quan trọng nhất của sự nghiệp đổi mới toàn diện ở nước ta hiện nay.
  Tổ chức cơ sở đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng trong lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tổ chức hiện thực có hiệu quả các quyền dân chủ của nhân dân ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
  Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, hơn 10 năm qua, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội các các cấp đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng QCDC cơ sở, thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định tình hình ở từng địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, việc thực hiện QCDC ở cơ sở vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm. Không ít nơi triển khai có tính chiếu lệ, hình thức, đối phó, thậm chí còn vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, một số nơi nội bộ lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền mất đoàn kết; tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chưa được ngăn chặn kịp thời; tình hình khiếu kiện của nông dân, đình công, bãi công của công nhân diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến lòng tin của nhân dân đối với cấp uỷ, chính quyền. Nguyên nhân quan trọng, phổ biến của những hạn chế, yếu kém đó chính là hoạt động của TCCSĐ chưa hiệu quả, lúng túng trong lãnh đạo việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội và người đứng đầu các tổ chức trong HTCTCS chưa đầy đủ Vì vậy, Đảng ta đã yêu cầu: “Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng . tiếp tục chỉ đạo cụ thể hoá phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" ở cơ sở”[03].
  Nhận thức rõ về vai trò quan trọng của TCCSĐ trong lãnh đạo thực hiện dân chủ cơ sở, thời gian qua, các TCCSĐ ở xã, phường, thị trấn tỉnh ủy Hưng Yên đã lãnh đạo, triển khai thực hiện khá tốt quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
  Tuy nhiên, quá trình THDC ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên, hoạt động của TCCSĐ còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Theo đánh giả của Tỉnh ủy Hưng Yên: “Chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của TCCSĐ; nội dung, phương thức hoạt động còn chậm đổi mới, hiện tượng nội bộ mất đoàn kết, tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân vẫn còn xảy ra”[91], thậm chí có địa phương còn để xảy ra những bức xúc xã hội, những “điểm nóng”, làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, ảnh hưởng đến việc xây dựng và phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh ở địa phương như: xã Cửu Cao, Xuân Quan, Phụng Công (Văn Giang); Tân Lập, Liêu Xá (Yên Mỹ); Đào Dương (Ân Thi); Ngò Lão (Kim Động); Chí Tân, Phùng Hưng, Bình Kiều (Khoái Châu); Hoàng Hanh, Cương Chính, Thiện Phiến (Tiên Lữ); Đoàn Đào (Phù Cừ); Hồng Nam, Liên Phương; An Tảo, Hiến Nam (TP Hưng Yên) thực tiễn đó đòi hỏi, TCCSĐ xã phường, thị trấn phải tăng cường dân chủ trong Đảng, mở rộng dân chủ trong xã hội, phát huy sức mạnh của toàn dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Vì vậy, nghiên cứu hoạt động của TCCSĐ trong THDC ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên hiện nay là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, vừa cơ bản, vừa rất cấp bách.
  Từ những lý do cơ bản trên, nghiên cứu sinh lựa chọn vấn đề: “Hoạt động của TCCSĐ trong THDC ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên hiện nay” làm đề tài luận án.
  3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án
  * Mục đích: Nghiên cứu làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn và đề xuất những giải pháp chủ yếu tăng cường hoạt động của TCCSĐ trong THDC ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên hiện nay.
  * Nhiệm vụ:
  - Luận giải làm rõ những vấn đề cơ bản về xã, phường, thị trấn và THDC ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên.
  - Luận giải làm rõ hoạt động của TCCSĐ trong THDC ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên.
  - Đánh giá thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra một số kinh nghiệm hoạt động của TCCSĐ trong THDC ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên hiện nay.
  - Đề xuất những giải pháp chủ yếu tăng cường hoạt động của TCCSĐ trong THDC ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên hiện nay.
  4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận án
  * Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động của TCCSĐ trong THDC ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên.
  * Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động của TCCSĐ trong THDC ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên. Các số liệu, tư liệu, điều tra, khảo sát từ năm 2008 đến nay.
  5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu của luận án  * Cơ sở lý luận: Lý luận chủ nghĩa Mác-lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Đảng, THDC ở cơ sở; các quy chế, quy định, pháp lệnh; các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về TCCSĐ và THDC ở cơ sở.
  * Cơ sở thực tiễn: Thực tiễn việc THDC và hoạt động của TCCSĐ trong THDC ở xã, phường, thi trấn tỉnh Hưng Yên từ 2008 đến nay; kết quả nghiên cứu, điều tra, khảo sát của tác giả và kế thừa các tư liệu, báo cáo tổng kết và kết quả khảo sát của các công trình khoa học đã được công bố có liên quan.
  * Phương pháp nghiên cứu
  Luận án sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, các phương pháp nghiên cứu của khoa học liên ngành và chuyên ngành, trong đó chú trọng các phương pháp: phân tích, tổng hợp, lịch sử - lôgíc, khảo sát thực tiễn, điều tra xã hội, thống kê, so sánh và phương pháp chuyên gia.
  6. Những đóng góp mới của luận án
  - Đưa ra quan niệm, nội dung hoạt động của TCCSĐ trong THDC ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên hiện nay.
  - Một số kinh nghiệm hoạt động của TCCSĐ trong THDC ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên hiện nay.
  - Đề xuất một số biện pháp chủ yếu tăng cường hoạt động của TCCSĐ trong THDC ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên hiện nay.
  7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
  - Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp thêm những luận cứ khoa học giúp các TCCSĐ tăng cường hoạt động trong THDC ở xã, phường, thị trấn nói chung và ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên nói riêng.
  - Kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy ở các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.
  8. Kết cấu của luận án
  Luận án gồm: phần mở đầu, tổng quan vấn đề nghiên cứu, 3 chương (6tiết), kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.

  Xem Thêm: Hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng yên hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng yên hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status