Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non - Đinh Văn Vang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non - Đinh Văn Vang

  8 | MODULE MN 35
  A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
  i mi ni dung và phng pháp giáo dc theo hng “Ly tr em làm
  trung tâm”, m"i ho#t $ng giáo dc hng vào tr em, vì s’ phát tri(n
  c)a tr em là xu hng $i mi giáo dc c)a ngành h"c M-m non nc
  ta hi.n nay. ( t ch0c các ho#t $ng ch1m sóc — giáo dc tr em l0a
  tui m-m non theo xu hng này, nhà giáo dc c-n ph4i hi(u rõ $6c
  $i(m phát tri(n tâm sinh lí c)a tr em l0a tui m-m non nói chung và
  c)a tr em l0a tui m-m non trong $8a phng mình. Do v:y vi.c nghiên
  c0u s’ phát tri(n c)a tr em tr< thành mt nhu c-u thi=t y=u làm c s<
  cho vi.c xây d’ng ni dung và l’a ch"n các phng pháp, phng ti.n,
  hình th0c t ch0c các ho#t $ng ch1m sóc — giáo dc tr em phù h?p vi
  $@i t?ng giáo dc (tr em) c)a $8a phng mình.
  Nghiên c0u tr em là mt vn $D khó kh1n và ph0c t#p. K=t qu4 nghiên
  c0u ph thuc khá ln vào vi.c l’a ch"n và sH dng các phng pháp
  nghiên c0u khoa h"c giáo dc m-m non. Trong tài li.u này gii thi.u
  nhJng vn $D c b4n, hi.n $#i vD vi.c nghiên c0u tr em, tL các quan
  $i(m ti=p c:n mang tính $8nh hng c)a phng pháp lu:n (các quan
  $i(m ti=p c:n: ti=p c:n l8ch sH, ti=p c:n ho#t $ng, ti=p c:n tích h?p, )
  $=n các phng pháp nghiên c0u c th( (nhóm phng pháp nghiên
  c0u lí lu:n, nhóm phng pháp nghiên c0u th’c tiOn, phng pháp xH lí
  s@ li.u bPng toán h"c th@ng kê); gii thi.u cách ti=n hành mt nghiên
  c0u tr em, tL vi.c phát hi.n vn $D $=n vi.c xây d’ng $D cng nghiên
  c0u, tri(n khai nghiên c0u, vi=t báo cáo và áp dng k=t qu4 nghiên c0u
  vào th’c tiOn nhPm nâng cao cht l?ng ch1m sóc — giáo dc tr em.
  B. MỤC TIÊU
  1. Mục tiêu chung
  Module này giúp cho ngSi h"c thy $?c vai trò/s’ c-n thi=t ph4i
  nghiên c0u tr em trong công tác ch1m sóc — giáo dc tr em; trang b8
  cho ngSi h"c các quan $i(m ti=p c:n trong nghiên c0u tr em; cung cp
  cho ngSi h"c nhJng phng pháp nghiên c0u khoa h"c giáo dc m-m
  non, cách phát hi.n và tri(n khai nghiên c0u $D tài, vi=t báo cáo k=t qu4
  nghiên c0u; kW n1ng h?p tác vi $Xng nghi.p trong nghiên c0u khoa h"c
  giáo dc m-m non, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC MẦM NON | 9
  2. Mục tiêu cụ thể
  — Kin thc
  + NZm $?c s’ c-n thi=t ph4i nghiên c0u khoa h"c giáo dc m-m non
  trong vi.c nâng cao hi.u qu4 t ch0c các ho#t $ng giáo dc m-m non.
  + NZm $?c các quan $i(m ti=p c:n mácxít trong nghiên c0u khoa h"c
  giáo dc m-m non.
  + NZm $?c $6c $i(m, ni dung, các bc ti=n hành và nhJng yêu c-u c)a
  các phng pháp nghiên c0u khoa h"c giáo dc m-m non.
  + NZm $?c ti=n trình tri(n khai mt $D tài nghiên c0u khoa h"c giáo dc
  m-m non.
  — K
  n ng
  + Bi=t quán tri.t và v:n dng các quan $i(m ti=p c:n mácxít trong quá
  trình nghiên c0u khoa h"c giáo dc m-m non.
  + Bi=t l’a ch"n, thi=t k= và tri(n khai k= ho#ch nghiên c0u mt $D tài
  nghiên c0u khoa h"c giáo dc m-m non.
  + Bi=t l’a ch"n và tri(n khai các phng pháp nghiên c0u khoa h"c phù
  h?p vi $D tài $ã ch"n.
  + Bi=t phân tích, bình lu:n, vi=t và trình bày báo cáo khoa h"c.
  + Bi=t ph@i h?p vi $Xng nghi.p $( tri(n khai mt $D tài nghiên c0u khoa
  h"c giáo dc m-m non.
  — Thái 
  + Có ý th0c t’ giác, ch) $ng trong vi.c h"c t:p, nghiêm c0u tài li.u nhPm
  nZm vJng tri th0c, kW n1ng nghiên c0u khoa h"c giáo dc m-m non.
  + Tích c’c, ch) $ng v:n dng nhJng tri th0c, kW n1ng $ã có vào nghiên
  c0u th’c tiOn mt s@ vn $D c-n thi=t trong công tác giáo dc m-m non.
  + Có ý th0c cng tác, h"c h_i $Xng nghi.p trong vi.c nghiên c0u khoa h"c. 10 | MODULE MN 35
  C. NỘI DUNG
  Nội dung 1
  QUAN IdM TIeP CgN TRONG NGHIÊN CmU KHOA HnC GIÁO DpC
  MqM NON
  Hot ng 1. Nghiên cu — tìm hiu s cn thit phi nghiên cu khoa
  hc giáo d"c mm non (1 tit)
  1.1. Mc tiêu ho
  t ng: Giúp ngSi h"c
  — NZm $?c ý nghWa, t-m quan tr"ng c)a vi.c nghiên c0u s’ phát tri(n c)a
  tr em trong công tác ch1m sóc, giáo dc tr em.
  — Có nhJng hi(u bi=t c-n thi=t vD tr em và s’ phát tri(n c)a tr em.
  — Tích c’c, ch) $ng nghiên c0u $6c $i(m phát tri(n c)a tr em nhPm
  nâng cao hi.u qu4 công tác ch1m sóc, giáo dc tr em.
  1.2. Thông tin ngun
  Tr em là $@i t?ng nghiên c0u c)a nhiDu lWnh v’c khoa h"c, $6c bi.t là
  khoa h"c giáo dc m-m non.
  Tr em là gì?
  Trong xã hi hi.n $#i, tr em $?c nhìn nh:n trong m@i quan h. tng
  hòa giJa cái t’ nhiên và cái xã hi, cái bên ngoài và cái bên trong. Theo
  $ó, tr em $?c nhìn nh:n nh là mt th’c th( t’ nhiên $ang phát tri(n
  vD nhiDu m6t (sinh h"c, v1n hóa và tâm lí) $( tr< thành nhân cách — mt
  thành viên c)a xã hi.
  TL l"t lòng cho $=n lúc tr<ng thành (thSng là vào kho4ng 17 — 18 tui)
  mui $0a tr ph4i tr4i qua mt quá trình phát tri(n (development) bao
  gXm nhiDu thSi kì, nhiDu giai $o#n, nhiDu pha.
  v mui giai $o#n phát tri(n $Du mang nhJng $6c $i(m riêng $6c trng
  cho mui $0a tr. TL giai $o#n này $=n giai $o#n sau là mt bc chuy(n
  bi=n mang tính nh4y v"t, có s’ bi=n $i vD cht và s’ phát tri(n < mt
  giai $o#n vLa là k=t qu4 c)a giai $o#n trc $ó, vLa là tiDn $D cho bc
  phát tri(n ti=p theo. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC MẦM NON | 11
  TL nhJng vn $D $ã $?c phân tích trên, chúng ta c-n nhìn nh:n tr em
  trong tính ph0c h?p, tính tng th( c)a nó. Do v:y, tr em là $@i t?ng
  nghiên c0u c)a nhiDu khoa h"c (sinh lí h"c, tâm lí h"c, giáo dc h"c, xã
  hi h"c). ây chính là quan $i(m c b4n trong phng pháp lu:n nghiên
  c0u tr em.

  c im ca tr em ngày nay
  Do $iDu ki.n kinh t=, v1n hóa — xã hi ngày nay phát tri(n phong phú, $a
  d#ng, tr em $?c thLa h<ng nhJng thành t’u v1n minh c)a nhân lo#i
  bPng nhiDu kênh khác nhau vi s’ u ái $6c bi.t, nên tr em ngày nay có
  nhJng $6c $i(m phát tri(n khác xa vi tr em trc $ây vD m"i m6t.
  — VD phng di.n sinh h"c, chiDu cao, tr"ng l?ng c th( tr em ngày càng
  t1ng so vi nhJng $0a tr cùng tui my chc n1m trc. Tr d:y thì (chín
  muXi vD phng di.n gii tính) sm hn trc $ây tL 2 $=n 3 n1m.
  — VD phng di.n tâm lí — xã hi, tr em ngày nay khôn hn (thông minh
  hn) tr em 10 — 15 n1m trc. Tr em ngày nay tích c’c, ch) $ng hn
  trong ho#t $ng, trong các m@i quan h. xã hi. Si s@ng v1n hóa tinh
  th-n c)a tr em ngày nay c|ng phong phú hn.
  Vn $D $6t ra là, ngSi làm công tác giáo dc ph4i có nhJng hi(u bi=t
  rng vD v1n hóa xã hi, hi(u rõ $6c $i(m c)a tr em trong xã hi hi.n $#i,
  trên c s< $ó $áp 0ng nhJng nhu c-u h?p lí c)a tr, tránh thái quá ho6c
  gò ép tr theo khuôn m~u trc $ây.

  c im phát trin ca tr em
  TL khi ct ti=ng khóc chào $Si $=n tui tr<ng thành, s’ phát tri(n c)a
  tr diOn ra c’c kì m#nh m. Tho#t $-u ch€ là nhJng ph4n x# không $iDu
  ki.n mang tính bm sinh thi=t y=u cho s’ s@ng còn c)a tr (b4n n1ng
  sinh h"c nh m"i sinh v:t). NhS có b óc tinh vi vi h. th-n kinh nh#y
  bén ($?c thLa h<ng c)a th= h. ông cha), trong quá trình ti=p xúc vi
  môi trSng xung quanh, h. th@ng ph4n x# có $iDu ki.n nhanh chóng
  $?c thi=t l:p, giúp tr ti=p thu kinh nghi.m xã hi, làm cho $Si s@ng
  tâm lí ngSi $?c hình thành và phát tri(n nhanh chóng.
  S’ phát tri(n c)a tr em mang tính không $Du. Xét trên bình di.n phát
  tri(n c)a mui cá nhân, s’ phát tri(n c)a tr em không diOn ra $Xng $Du
  theo con $Sng th„ng tZp, êm 4, mà trái l#i, s’ phát tri(n c)a tr diOn ra
  không $Du. Trong ti=n trình $ó, có giai $o#n t@c $ phát tri(n nhanh, có
  giai $o#n t@c $ phát tri(n ch:m ch#p hn. Tr càng nh_ t@c $ phát
  tri(n l#i càng nhanh (ta có th( cân $ong, $o $=m $?c tLng tháng, th:m 12 | MODULE MN 35
  chí tLng tu-n) sau $ó ch:m l#i, rõ nht là m6t sinh h"c (3 tháng bi=t l~y,
  6 tháng bi=t bò, 9 tháng lò dò bi=t $i). VD s’ phát tri(n tâm lí, tinh th-n,
  càng ln cht l?ng phát tri(n càng cao (bi=n $i vD cht). Mui mt giai
  $o#n phát tri(n tâm lí có s’ phát c4m mt ch0c n1ng tâm lí nào $ó. Nhà
  giáo dc ph4i chp thSi c $( có nhJng tác $ng k8p thSi, phù h?p nhPm
  t#o ra s’ phát tri(n t@i u $Si s@ng tâm lí tinh th-n c)a tr (song không
  $?c nóng vi, $@t cháy giai $o#n c)a s’ phát tri(n). Xét trong m@i quan
  h. vi tr em khác, các giai $o#n mà m"i tr em ph4i tr4i qua là nh
  nhau, nhng t@c $, nh8p $ phát tri(n c)a mui $0a tr (< cùng $ tui,
  cùng nhóm lp) trong tLng giai $o#n có s’ khác nhau. S’ khác bi.t $ó ta
  có th( quan sát thy < m"i phng di.n: Th( cht (chiDu cao, cân n6ng,
  kh4 n1ng v:n $ng và ho#t $ng c)a h. th-n kinh); tâm lí tinh th-n (tính
  khí, h0ng thú, ngôn ngJ, kh4 n1ng nh:n th0c, kW n1ng, ). Nguyên nhân
  c)a s’ không $Du, khác bi.t giJa nhJng $0a tr là do có s’ khác bi.t vD
  nhJng $iDu ki.n bên trong (cu trúc gi4i ph~u sinh lí th-n kinh khác
  nhau, khí cht khác nhau) và nhJng khác bi.t vD $iDu ki.n bên ngoài
  ($iDu ki.n giáo dc gia $ình, hoàn c4nh gia $ình, nhJng tác $ng xã hi
  khác nhau ). Nh v:y, mui tr em là mt khách th( riêng bi.t, không
  $0a tr nào gi@ng tr nào, chúng ta không th( cào bPng vi.c nuôi d‡ng,
  ch1m sóc, giáo dc tr em.
  Các yu t nh h ng n s" phát trin ca tr em
  — S’ phát tri(n c)a tr em ch8u s’ chi ph@i không nh_ c)a $iDu ki.n sinh
  h"c c)a chính $0a tr. Sinh ra lành l6n, kh_e m#nh là du hi.u quan tr"ng
  vD s’ phát tri(n bình thSng c)a mt $0a tr. Và $0a tr ch€ có th( phát
  tri(n bình thSng khi nó $?c nuôi d‡ng, ch1m sóc mt cách chu $áo.
  Các nhà tâm lí h"c kh„ng $8nh rPng, y=u t@ sinh h"c là tiDn $D v:t cht c)a
  s’ phát tri(n, nó quy $8nh chiDu hng, t@c $, nh8p $ c)a s’ phát tri(n.
  Cùng mt ho#t $ng, trong mt môi trSng ho#t $ng nh nhau, $0a tr
  có n1ng khi=u thSng ho#t $ng tích c’c và hi.u qu4 hn tr khác. Nhng
  t cht, n1ng khi=u ch€ là tiDm n1ng c)a s’ phát tri(n. Nó ch€ $?c bc l
  và phát huy tác dng trong môi trSng ho#t $ng thích h?p, di s’
  hng d~n — d#y du c)a nhà giáo dc và s’ nu l’c ho#t $ng c)a b4n thân
  $0a tr. C|ng c-n ph4i nói thêm rPng, $=n mt $ tui nht $8nh, t cht,
  n1ng khi=u mi $?c bc l và phát tri(n. v $ tui m-m non, n1ng khi=u
  cha $?c bc l rõ ràng. Do v:y, chúng ta không nên vi gán cho tr n1ng
  khi=u này n1ng khi=u n" khi thy tr có mt vài thành tích vD lWnh v’c ho#t
  $ng nào $ó và tìm cách bXi d‡ng nó. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC MẦM NON | 13
  — S’ phát tri(n c)a tr em ch8u s’ chi ph@i c)a môi trSng s@ng c)a tr. Môi
  trSng là h. th@ng ph0c t#p nhJng hoàn c4nh t’ nhiên và xã hi bao
  quanh con ngSi có 4nh h<ng tr’c ti=p $=n cuc s@ng, ho#t $ng và phát
  tri(n nhân cách con ngSi. NgSi ta chia môi trSng bao quanh con ngSi
  thành hai lo#i: Môi trSng t’ nhiên: khí h:u, $t, nc, sinh thái Môi
  trSng xã hi: th( ch= kinh t=, chính tr8, v1n hóa, khoa h"c — công ngh.,
  Ngoài ra, ngSi ta còn phân lo#i môi trSng 4nh h<ng $=n s’ phát tri(n
  nhân cách tr em thành môi trSng ln và môi trSng nh_. Môi trSng
  ln: các th( ch= kinh t=, chính tr8 — xã hi, các chính sách c)a chính ph),
  Môi trSng nh_: gia $ình, nhà trSng, các m@i quan h. b#n bè, cng
  $Xng, 4nh h<ng tr’c ti=p $=n cuc s@ng và ho#t $ng c)a cá nhân.
  Môi trSng tác $ng m#nh m $=n s’ phát tri(n nhân cách tr em. Nó là
  $iDu ki.n c-n c)a s’ hình thành và phát tri(n nhân cách. 0a tr, vì mt lí
  do nào $ó, không $?c s@ng trong môi trSng xã hi loài ngSi thì không
  có nhân cách. S’ phong phú vD $Si s@ng tinh th-n c)a $0a tr ph thuc
  vào môi trSng s@ng và ho#t $ng c)a chúng. Thay $i môi trSng s@ng và
  ho#t $ng là $iDu ki.n quan tr"ng $( thay $i, phát tri(n nhân cách tr em.
  — Giáo dc c)a ngSi ln giJ vai trò ch) $#o trong s’ hình thành và phát
  tri(n nhân cách tr em. Giáo dc giJ vai trò ch) $#o — $8nh hng, t
  ch0c, $iDu khi(n s’ phát tri(n c)a tr em. Giáo dc t#o c hi thu:n l?i
  cho s’ phát tri(n t@i u m"i kh4 n1ng c)a tr em; tr? giúp cho nhJng tr
  em kém may mZn hòa nh:p và $?c h<ng c hi bình $„ng vD ch1m sóc,
  giáo dc. v l0a tui m-m non, giáo dc gia $ình giJ vai trò quan tr"ng. Có
  th( nói, gia $ình là trSng h"c $-u tiên c)a $0a tr; cha m‰, $6c bi.t là
  ngSi m‰ là th-y d#y $-u tiên c)a tr em.
  — Ho#t $ng tích c’c c)a b4n thân $0a tr quy=t $8nh tr’c ti=p s’ phát tri(n
  nhân cách c)a chúng. Trong cuc s@ng, $0a tr không $?c ho#t $ng,
  không $?c giao lu ti=p xúc vi ngSi ln, vi nhJng tr em khác, $Si s@ng
  tâm lí tinh th-n c)a $0a tr s tr< nên nghèo nàn. B<i l, thông qua ho#t
  $ng và giao lu vi ngSi ln và nhJng tr em khác, $0a tr ti=p thu, lWnh
  hi nDn v1n hóa xã hi, phát tri(n kh4 n1ng, t cht c)a b4n thân. Có th(
  nói, thông qua ho#t $ng và giao ti=p tr h"c làm ngSi.
  Nh v:y, $( mt $0a tr $?c phát tri(n bình thSng, ngSi ln — nhJng
  nhà giáo dc c-n ph4i b4o v., nuôi d‡ng, ch1m sóc cho c th( $0a tr
  phát tri(n bình thSng, $6c bi.t là b não; t#o môi trSng s@ng và ho#t
  $ng phong phú, lành m#nh, khích l. tr tích c’c ho#t $ng, giao ti=p
  vi ngSi ln, vi nhJng tr em khác.

  Xem Thêm: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non - Đinh Văn Vang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non - Đinh Văn Vang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status