Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu hệ thống quản lý thông tin trong quá trình đào tạo vận động viên cấp cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu hệ thống quản lý thông tin trong quá trình đào tạo vận động viên cấp cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

  MỤC LỤC
  Trang bìa
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục ký hiệu viết tắt trong luận án
  Danh mục các biểu bảng, biểu đồ trong luậnán
  DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN
  DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG, HÌNH, SƠ ĐỒ TRONG LUẬN ÁN
  ĐẶT VẤN ĐỀ 3
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4
  1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển TDTT và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước và quản lý thông tin huấn luyện thể thao. 3
  1.1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển TDTT. 3
  1.1.2. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong TDTT và quản lý thông tin huấn luyện thể thao. 3
  1.2. Cơ sở khoa học quản lý thông tin trong đào tạo vận động viên cấp cao 3
  1.2.1. Quản lý huấn luyện thể thao 3
  1.2.2. Quản lý nhà nước về đào tạo vận động viên 3
  1.2.3. Hệ thống quản lý huấn luyện. 3
  1.2.4. Hệ thống thông tin quản lý 3
  1.3. Những vấn đề nghiên cứu có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin và thông tin quản lý trong TDTT 45
  1.3.1. Ở nước ngoài 45
  1.3.2. Tại Việt Nam 50
  CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3
  2.1. Phương pháp nghiên cứu. 3
  2.1.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu 3
  2.1.2. Phương pháp phỏng vấn - tọa đàm 3
  2.1.3. Phương pháp chuyên gia 3
  2.1.4. Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống 3
  2.1.5. Phương pháp thực nghiệm 3
  2.1.6. Phương pháp phân tích SWOT 55
  2.1.7. Phương pháp toán thống kê. 55
  2.2. Đối tượng nghiên cứu 55
  2.3 Tổ chức nghiên cứu. 56
  CHƯƠNG 3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57
  3.1. Thực trạng hệ thống quản lý thông tin – dữ liệu quá trình đào tạo vận động viên cấp cao ở nước ta hiện nay. 57
  3.1.1. Hiện trạng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo vận động viên tại các Trung tâm quản lý đào tạo vận động viên cấp cao (khu vực phía Nam) 57
  3.1.2. Bàn luận 60
  3.2. Kết quả nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thông tin huấn luyện thể thao trong quá trình đào tạo vận động viên cấp cao và đề xuất giải pháp. 65
  3.2.1. Mô tả chung về hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu về vận động viên, huấn luyện viên. 65
  3.2.2. Mô tả chi tiết hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý huấn luyện viên 67
  3.2.3. Các thủ tục, quá trình quản lý đào tạo vận động viên, huấn luyện viên tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 75
  3.2.4. Xây dựnghệ thống thông tin quản lý đào tạo - huấn luyệnvận động viên cấp cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. 79
  3.2.5. Hệ thống quản lý thông tin VĐV và HLV áp dụng tại Trung tâm HLTTQG TP.HCM 87
  3.2.6. Các số liệu thu được của đội tuyển Bơi lội (2014) thông qua chương trình quản lý 88
  3.2.7. Đánh giá hệ thống quản lý thông tin đào tạo – huấn luyện vận động viên cấp cao tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc giaThành phố Hồ Chí Minh 89
  3.2.8. Đề xuất các giải pháp cơ bản ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo vận động viên. 92
  3.2.9. Bàn luận 101
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 111
  1. Kết luận 114
  2.Kiến nghị 115
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN _Toc428362884
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC  DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

  VIẾT TẮT
  THUẬT NGỮ TIẾNG VIỆT
  ASIAD (Associate of the Society of Industrial Artists and Designers) Đại hội thể thao châu Á
  ASP(Active Server Pages) Trang chủ hoạt động
  CLB Câu lạc bộ
  CNTT Công nghệ thông tin
  CSDL Cơ sở dữ liệu
  CPU (Central Processing Unit) Bộ xử lý trung tâm
  CV Công văn
  DSS(Decision Support Systems) Hệ thống thông tin hỗ trợ quyết định
  EIS(Executive Information System) Hệ thống thông tin điều hành
  HCV Huy chương vàng
  HCB Huy chương bạc
  HCĐ Huy chương đồng
  HLTT Huấn luyện thể thao
  HLTTQG Huấn luyện Thể thao Quốc gia
  HTQLVBĐH Hệ thống quản lý văn bản điều hành
  HLV Huấn luyện viên
  HTTP (HyperText Transfer Protocol) Giao thức truyền tải siêu văn bản
  HTML (HyperText Markup Language) Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
  KT Kĩ thuật
  IIS (Internet Information Services) Các dịch vụ cung cấp thông tin Internet
  ISO (International Organization for Standardization) Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế
  LAN(Local Area Network) Mạng thông tin nội bộ
  PGS Phó giáo sư
  PH Phối hợp
  QLHL Quản lý huấn luyện
  SEA Games (Southeast Asian Games) Đại hội thể thao Đông Nam Á
  TDTT Thể dục thể thao
  TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh
  TS Tiến sỹ
  TCP/IP Bộ giao thức liên mạng
  VĐV Vận động viên
  VHTTDL Văn hóa, Thể thao và Du lịch  DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN

  Kí hiệu Đơn vị
  cm Centimet
  g Gam
  kg Kilogam
  m Mét
  s Giây
  DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG, HÌNH, SƠ ĐỒ TRONG LUẬN ÁN

  Thể loại Số Nội dung Trang
  Bảng 3.1 Tổng hợp thực trạng ứng dụng CNTT trong công tác quản lý đào tạo – huấn luyện VĐV cấp cao (khu vực phía Nam) 57
  3.2 Từ điển liên kết các tiêu chí của HLV trong nước 68
  3.3 Tiêu chí quá trình đào tạo của HLV trong nước 69
  3.4 Chương trình, tiến trình, giáo án huấn luyện 69
  3.5 Danh mục liên kết tiêu chí HLV nước ngoài với từ điển 70
  3.6 Quá trình đào tạo của HLV nước ngoài 70
  3.7 Các tiêu chí được kiên kết với từ điển 72
  3.8 Một số tiêu chí được liên kết với từ điển của VĐV 72
  3.9 Thống kê khối lượng và tỷ lệ bố trí bài tập trong các giai đoạn huấn luyện 88
  3.10 Tổng hợp lượng vận động cả năm 2014. Sau 88
  3.11 Đơn cử lượng vận động trong 1 tuần của ba giai đoạn cụ thể Sau 88
  3.12 Khảo sát đánh giá chất lượng hệ thống quản lý thông tin VĐV – HLV Sau 89
  3.13 Kết quả đánh giá chung chất lượng hệ thống quản lý thông tin VĐV – HLV 90
  3.14 Khảo sát sự hài lòng về hệ thống lý thông tin đào tạo – huấn luyện VĐV Sau 90
  3.15 Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin quản lý 106
  3.16 Kết quả đánh giá hiệu quả của hệ thống (chuyên gia 1) Sau 111
  3.17 Kết quả đánh giá hiệu quả của hệ thống (chuyên gia 7) Sau 111
  3.18 Tổng hợp điểm đánh giá của các phương án 109
  Hình 3.1 Mô hình quản lý thông tin huấn luyện 80
  3.2 Hệ thống quản lý thông tin trong quản lý huấn luyện 80
  3.3 Trang chủ của Hệ thống quản lý thông tin đào tạo – huấn luyện Sau 87
  3.4 Phân quyền chức năng (an toàn thông tin) Sau 87
  3.5 Giao diện về thông tin VĐV Sau 87
  3.6 Thông tin liên quan đến quá trình đào tạo – huấn luyện của VĐV Sau 87
  3.7 Thông tin liên quan đến kiểm tra y sinh học VĐV Sau 87
  3.8 Phân quyền hệ thống Sau 87
  3.9 Quản lý thông tin HLV Sau 87
  3.10 Phương pháp phân tích điểm cân bằng chi phí 110
  Sơ đồ 1.1 Mô hình hệ thống quản lý HLTT 8
  1.2 Phân tích hệ thống huấn luyện 11
  1.3 Kỹ năng và chức năng quản lý 17
  1.4 Cấu trúc hệ thống quản lý đào tạo VĐV 23
  1.5 Sơ đồ quản lý quá trình tập luyện thể thao 24
  1.6 Sơ đồ quy trình quản lý 24
  1.7 Quá trình ra quyết định 34
  1.8 Mô hình căn bản của hệ thống thông tin 27
  1.9 Ba hệ thống trong một tổ chức 39
  1.10 Các bộ phận cấu thành của hệ thống thông tin quản lý 41
  1.11 Các khối chính của hệ hỗ trợ quyết định 42
  3.1 Quản lý hồ sơ vận động viên Sau 78
  3.2 Quản lý chương trình, kế hoạch huấn luyện Sau 78
  3.3 Quy trình mua sắm trang thiết bị Sau 78
  3.4 Truyền thông nội bộ - quy trình đường đi của các văn bản (công văn) đến Sau 78
  3.5 Thông tin liên lạc nội bộ - quy trình đường đi của các công văn đi Sau 78
  3.6 Xử lý qui trình kiểm tra y sinh học Sau 78
  3.7 Cấu trúc mô hình trình duyệt/máy chủ 82
  3.8 Cấu trúc tổng quát của hệ thống thông tin quản lý đào tạo – huấn luyện VĐV cấp cao 84
  3.9 Thiết kế chức năng của cấu trúc phần mềm 87


  ĐẶT VẤN ĐỀ

  Một trong những thách thức lớn mà ngày nay các tổ chức của các nước đang phát triển phải đối mặt là việc cải cách hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo và quản lý như thế nào để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của tổ chức, phù hợp với yêu cầu của tòan cầu hóa, hội nhập kinh tế thế giới và sự bùng nổ của cách mạng thông tin.
  Theo đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) trên thế giới thì quá trình tin học hoá chính là chìa khoá của quá trình dịch chuyển sang thời đại mới, sắp xếp lại thứ bậc phát triển của các quốc gia trên thế giới. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 20 quốc gia bước vào nền kinh tế tri thức, trong khi phần còn lại của thế giới vẫn ở trong xã hội công nghiệp, hoặc thậm chí trong xã hội nông nghiệp. Sự phát triển CNTT không chỉ tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực khoa học tự nhiên hay các lĩnh vực sản xuất trực tiếp mà còn ảnh hưởng lớn đến các lĩnh vực văn hoá xã hội một cách sâu sắc được đặc trưng bởi quá trình “Tin học hoá”.
  Thể dục thể thao (TDTT) là một hệ thống, đồng thời là một bộ phận hợp thành của một “Hệ thống xã hội” thống nhất. Hệ thống quản lý đào tạo vận động viên (VĐV) – một lĩnh vực quan trọng của TDTT - cũng phải phản ánh những đặc trưng của hệ thống xã hội, bao gồm mục tiêu, chức năng, cấu trúc và cơ chế quản lý. Quá trình phát triển của TDTT nói chung và các lĩnh vực hoạt động nói riêng không thể thoát khỏi điều kiện kinh tế - xã hội, nhất là ở điều kiện nước ta hiện nay, trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và phát triển TDTT có nơi, có lúc vẫn chưa xác định được rõ ràng đối tượng, nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung, biện pháp tổ chức hoạt động TDTT và những định chế trong công việc hàng ngày của Nhà nước.
  Huấn luyện thể thao (HLTT) hiện đại luôn gắn liền với những ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ mới. Việc lập kế hoạch, thực hiện và điều chỉnh kế hoạch huấn luyện trong những năm gần đây có những biến đổi, nhờ sự hỗ trợ rất lớn từ CNTT. Lập kế hoạch huấn luyện là khâu cần đầu tư và tổng hợp nhất trong quá trình đào tạo, huấn luyện VĐV. Trong kế hoạch huấn luyện ngày nay đòi hỏi bao gồm cả các giải pháp liên quan hữu cơ đến nâng cao tính điều khiển hệ thống y - sinh học, kỹ thuật, tâm lý, nhằm giúp cho việc nâng cao thành tích thể thao của từng VĐV, tập thể đội. Đặc biệt thông quaCNTT để khoa học hoá giúp các huấn luyện viên (HLV) bao quát được toàn bộ quá trình huấn luyện xét cả về số lượng, chất lượng, xu hướng, của các thành phần hữu cơ liên quan đến trình độ năng lực tài năng trong hệ thống huấn luyện khoa học theo qui trình huấn luyện đào tạo công nghệ.
  Các nước trên thế giới có nền TDTT phát triển đều xây dựng hệ thống đào tạo và quản lý VĐV tương đối chặt chẽ, khoa học và hiệu quả. Mỗi nước đều có mô hình đào tạo và hệ thống quản lý phù hợp nên việc đào tạo đã đạt được chất lượng cao, giúp cho thành tích thể thao nâng cao nhanh chóng
  Trong giai đoạn phát triển hiện nay, lĩnh vực TDTT đã có rất nhiều ứng dụng CNTT trong quản lý quá trình đào tạo VĐV, xây dựng kế hoạch huấn luyện, quản lý hệ thống thi đấu, Máy tính có khả năng tích trữ dữ liệu vô cùng lớn, có thể thu ghi, phát lại khá hoàn chỉnh toàn bộ quá trình phát triển năng lực thi đấu cụ thể từng mặt luyện tập và thi đấu của VĐV. Mặt khác, các HLV trên cơ sở dùng máy tính huấn luyện hỗ trợ có thể thu thập, phân tích các số liệu và kết quả huấn luyện;chuyển kinh nghiệm huấn luyện trở thành lý luận, giúp kiểm chứng tính đúng đắn của các phương pháp huấn luyện; đồng thời kết hợp với khoa học thông tin như phân tích thống kê, kỹ thuật mô phỏng, kỹ thuật thông minh và dự báo trong công tác đào tạo – huấn luyện VĐV. Máy tính cũng là công cụ cho các HLV, các nhà quản lý nắm được toàn bộ kế hoạch huấn luyện, mã hoá các bài tập và các giáo án, theo dõi tình trạng sức khoẻ, dinh dưỡng, hồi phục,
  Hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) trong TDTT rất đa dạng, đó là các thông tin cơ bản của VĐV (độ tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng, trình độ tập luyện, ), HLV (những thông tin về quá trình huấn luyện, thành tích thi đấu của các đội, VĐV, ). Những thông tin này có tính dao động rất lớn và có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Điều này yêu cầu máy tính phải có phương pháp lưu trữ số liệu đủ khả năng tự miêu tả về ý nghĩa, loại hình số liệu, chủng loại của số liệu lưu trữ, có thể cập nhật số liệu mới dễ dàng.
  Vì vậy, trong công tác đào tạo - huấn luyện có sự hỗ trợ của CNTT chính là cung cấp một điều kiện huấn luyện kỹ thuật cao cho HLV, xây dựng kho báu tích lũy dữ liệu, phân tích kinh nghiệm làm cho các kiến thức chuyên môn của những lĩnh vực khoa học được đưa vào công tác huấn luyện hàng ngày.
  Trong những năm gần đây, được sự đầu tư đúng mức của Nhà nước nhiều trang thiết bị hiện đại được đầu tư để các nhà khoa học nghiên cứu, ứng dụng, đưa ra những thông số cần thiết giúp HLV định hướng có hệ thống trong việc lập kế hoạch huấn luyện, nhằm mục đích nâng cao thành tích cho VĐV. Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý huấn luyện (QLHL) của nước ta, sự cần thiết hệ thống hoá các dữ liệu trong công tác huấn luyện, để quản lý công tác này theo xu hướng hiện đại được đặt ra như là một nhiệm vụ phát triển TDTT thành tích cao ở nước ta trong thời gian tới. Từ ý nghĩa thực tiễn và tính cấp thiết đó, việc tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu hệ thống quản lý thông tin trong quá trình đào tạo vận động viên cấp cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin”, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành TDTT hiện tại và tương lai.
  Mục đích nghiên cứu:
  Phân tích, hệ thống hoá các dữ liệu cần thiết liên quan đến HLTT; ứng dụng trong thực tiễn QLHLvà từ đó đưa ra các phương án, hệ thống quản lý thông tin quá trình HLTT với sự hỗ trợ của CNTT.
  Mục tiêu nghiên cứu:
  - Thực trạng hệ thống quản lý thông tin – dữ liệu quá trình đào tạo VĐV cấp cao ở nước ta hiện nay.
  - Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thông tinHLTT trong quá trình đào tạo VĐV cấp cao và đề xuất giải pháp.
  Giả thuyết khoa học của luận án:
  Thành công của luận án sẽ giúp giải đáp và trả lời được Hệ thống thông tin quản lý huấn luyện VĐV cấp cao của nước ta hiện nay, đồng thời làm sáng tỏ các giải pháp, lộ trình, cách thức quản lý thông tin – dữ liệu trong QLHLVĐV cấp cao ở nước ta trong thời gian tới.

  Xem Thêm: Nghiên cứu hệ thống quản lý thông tin trong quá trình đào tạo vận động viên cấp cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu hệ thống quản lý thông tin trong quá trình đào tạo vận động viên cấp cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status