Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học B10, B20 đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng và môi trường của động cơ diesel

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học B10, B20 đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng và môi trường của động cơ diesel

  iii


  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU x
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ xii
  MỞ ĐẦU 1
  Mục đích và phạm vi nghiên cứu 2
  Đối tượng nghiên cứu 2
  Loại nhiên liệu sử dụng 2
  Phương pháp nghiên cứu 2
  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3
  Bố cục của luận án 4

  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 6
  1.1. Biodiesel là một loại nhiên liệu thay thế cho nhiên liệu diesel dầu mỏ 6
  1.2. Sự thay đổi thuộc tính của biodiesel so với nhiên liệu diesel dầu mỏ 11
  1.3. Ảnh hưởng của thuộc tính nhiên liệu đến quá trình tạo hỗn hợp và cháy
  của động cơ diesel

  14
  1.3.1. Các nhân tố chính ảnh hưởng đến quá trình tạo hỗn hợp và cháy trong
  động cơ diesel
  14
  1.3.2. Ảnh hưởng của thuộc tính nhiên liệu đến QLCCNL, quá trình tạo hỗn hợp 15
  1.3.3. Ảnh hưởng của thuộc tính nhiên liệu đến quá trình cháy và hình thành các
  chất ô nhiễm
  17
  1.4. Các vấn đề cần quan tâm khi sử dụng biodiesel cho động cơ 19
  1.4.1. Mức pha trộn và kinh nghiệm sử dụng thực tế 19
  1.4.1.1. Với mức pha trộn nhỏ (≤ 5%) 19
  1.4.1.2. Với mức pha trộn trung bình (từ 6 đến 20%) 19
  1.4.1.3. Với mức pha trộn lớn (trên 20%) 20
  1.4.2. Các vấn đề cần quan tâm khi sử dụng biodiesel với mức pha trộn trung bình 20
  1.5. Tình hình nghiên cứu ảnh hưởng của biodiesel đến các chỉ tiêu kinh tế,
  năng lượng, môi trường của động cơ diesel

  21
  1.5.1. Trên thế giới 21 iv


  1.5.2. Tại Việt Nam 24
  1.6. Kết luận chương 1 29

  CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, NĂNG
  LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL

  30
  2.1. Cơ sở lý thuyết tính toán quy luật cung cấp nhiên liệu của động cơ diesel 30
  2.1.1. Mô hình hệ thống phun nhiên liệu dùng BCA kiểu cơ khí truyền thống 30
  2.1.2. Tính toán quá trình truyền sóng áp suất trên đường ống cao áp 31
  2.1.3. Các phương trình điều kiện biên tại bơm cao áp và vòi phun 32
  2.1.3.1. Phương trình điều kiện biên tại bơm cao áp 32
  2.1.3.2. Phương trình điều kiện biên tại vòi phun 34
  2.1.3.3. Hệ phương trình vi phân điều kiện biên 35
  2.1.4. Xác định quy luật cung cấp nhiên liệu 36
  2.2. Cơ sở lý thuyết tính toán chu trình công tác các chỉ tiêu kinh tế, năng
  lượng, của động cơ

  37
  2.2.1. Mô hình vật lý dùng để tính toán chu trình công tác của động cơ 37
  2.2.2. Các phương trình cơ bản tính diễn biến áp suất, nhiệt độ trong xi lanh
  động cơ diesel

  37
  2.2.3. Mô hình tính toán quá trình cháy 39
  2.2.3.1. Khái quát chung 39
  2.2.3.2. Mô hình cháy đa vùng Razleitsev - Kuleshov 40
  2.2.4. Mô hình tính trao đổi nhiệt của môi chất với thành vách 47
  2.2.5. Tính toán các thông số đánh giá chu trình và chỉ tiêu kinh tế, năng lượng 48
  2.3. Cơ sở lý thuyết tính toán NO x và độ khói k của động cơ 49
  2.3.1. Xác định thành phần NO x trong khí thải động cơ 49
  2.3.2. Tính toán độ khói khí thải k 51
  2.4. Lựa chọn phần mềm tính toán 53
  2.4.1. Lựa chọn phần mềm tính toán QLCCNL 53
  2.4.2. Lựa chọn phần mềm tính toán chu trình công tác và các chỉ tiêu kinh tế,
  năng lượng, môi trường của động cơ

  55
  2.5. Kết luận chương 2 56

  CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA
  BIODIESEL B10, B20 ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, NĂNG LƯỢNG, MÔI
  TRƯỜNG CỦA ĐỘNG CƠ B2


  57
  3.1. Lựa chọn đối tượng nghiên cứu 57 v


  3.2. Tính toán quy luật cung cấp nhiên liệu của động cơ B2 bằng phần mềm
  mô phỏng Inject32

  58
  3.2.1. Hệ thống phun nhiên liệu của động cơ B2 58
  3.2.2. Xây dựng mô hình và xác định các thông số đầu vào 59
  3.2.3. Thuộc tính của nhiên liệu dùng cho phần mềm Inject32 60
  3.2.4. Chế độ, trình tự tính toán và phương pháp đánh giá tác động của B10,
  B20 đến quy luật cung cấp nhiên liệu

  61
  3.2.5. Đánh giá, hiệu chỉnh mô hình tính quy luật cung cấp nhiên liệu 61
  3.2.6. Kết quả tính toán quy luật cung cấp nhiên liệu 63
  3.3. Tính toán các quá trình nhiệt động, các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng, môi
  trường của động cơ B2 bằng phần mềm mô phỏng Diesel-RK

  70
  3.3.1. Xây dựng mô hình tính và xác định các thông số đầu vào 70
  3.3.2. Chế độ, trình tự tính toán và phương pháp đánh giá tác động của B10,
  B20 đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng, môi trường của động cơ B2

  72
  3.3.3. Đánh giá, hiệu chỉnh mô hình tính chu trình công tác 73
  3.3.4. Kết quả tính toán và nhận xét 75
  3.3.4.1. Quá trình hình thành và phát triển tia phun 75
  3.3.4.2. Diễn biến quá trình tạo hỗn hợp và cháy 76
  3.3.4.3. Kết quả tính toán các thông số nhiệt động trong xi lanh 82
  3.3.4.4. Tính toán các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng 86
  3.3.4.5. Tính toán mức phát thải NO x và độ khói k 91
  3.4. Kết luận Chương 3 95

  CHƯƠNG 4. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 96
  4.1. Mục đích, chế độ, điều kiện và đối tượng thử nghiệm 96
  4.1.1. Mục đích 96
  4.1.2. Chế độ thực nghiệm 96
  4.1.2.1. Xác định các thuộc tính của nhiên liệu 96
  4.1.2.2. Xác định lượng nhiên liệu cấp cho chu trình 96
  4.1.2.3. Xác định các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng, môi trường 96
  4.1.3. Điều kiện thực nghiệm 96
  4.1.4. Đối tượng thực nghiệm 97
  4.2. Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu thực nghiệm 97
  4.2.1. Trang thiết bị xác định các thuộc tính của nhiên liệu 97
  4.2.2. Trang thiết bị xác định lượng nhiên liệu cung cấp cho 1 chu trình 101 vi


  4.2.3. Trang thiết bị xác định ảnh hưởng của B10, B20 đến các chỉ tiêu kinh
  tế, năng lượng, môi trường của động cơ B2

  102
  4.2.3.1. Bệ thử động cơ AVL-ETC 102
  4.2.3.2. Các hệ thống chính của bệ thử 103
  4.3. Kết quả thực nghiệm và nhận xét 110
  4.3.1. Xác định các thuộc tính của nhiên liệu 110
  4.3.2. Xác định lượng nhiên liệu cung cấp cho 1 chu trình 114
  4.3.3. Xác định các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng của động cơ 116
  4.3.4. Xác định mức phát thải NO x và độ khói k của động cơ 117
  4.3.5. Nhận xét chung 119
  4.4. Đánh giá độ chính xác, tin cậy của các mô hình đã xây dựng 119
  4.4.1. Mô hình tính quy luật cung cấp nhiên liệu 119
  4.4.2. Mô hình tính các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng 121
  4.4.3. Mô hình tính NOx; độ khói k 123
  4.5. Kết luận Chương 4 126

  KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 127
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN
  ĐẾN LUẬN ÁN

  129
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 130
  PHỤ LỤC 139  vii


  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

  Ký hiệu Diễn giải Đơn vị
  AEA Tổ chức dầu khí
  ASTM Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (American
  Society for Testing and Materials)

  AVL-
  ETC
  Phòng thử nghiệm động cơ hạng nặng (Heavy Duty Engine
  Test Cell)

  B0 (DO) Nhiên liệu diesel dầu mỏ
  Biodiesel Nhiên liệu diesel sinh học
  Biofuel Nhiên liệu sinh học
  Bx Nhiên liệu diesel nguồn gốc hóa thạch được hòa trộn với
  nhiên liệu diesel sinh học, trong đó, B thể hiện là hỗn hợp
  diesel/biodiesel, x thể hiện tỷ lệ % theo thể tích của diesel
  sinh học trong hỗn hợp.

  BCA Bơm cao áp
  CCKTTT Cơ cấu khuỷu trục thanh truyền
  CFR Động cơ diesel thử nghiệm trị số xê tan
  CNG Khí thiên nhiên
  CO Ô xít các bon
  CTCT Chu trình công tác
  c n Vận tốc pít tông BCA m/s
  d 32 Đường kính trung bình (Sauter) của hạt nhiên liệu
  ĐCD Điểm chết dưới
  ĐCĐT Động cơ đốt trong
  ĐCT Điểm chết trên
  DME Dimetyl Ete
  EGR Tuần hoàn khí thải
  EU Liên minh Châu Âu (European Union)
  FAME Este metyl a xít béo (Fatty acid methyl esters)
  g ct Lượng nhiên liệu cấp cho một chu trình mg/ct
  g e Suất tiêu hao nhiên liệu có ích g/kW.h
  GPS Góc phun sớm độ
  GQTK Góc quay trục khuỷu độ
  GQTC Góc quay trục cam độ
  HC Hydrocacbon viii


  HTPNL Hệ thống phun nhiên liệu
  ISO Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (International Organization
  for Standardization)

  k Độ khói khí thải 1/m
  KH&CN Khoa học và công nghệ
  LPG Khí dầu mỏ hóa lỏng
  M e Mô men xoắn có ích N.m
  n Tốc độ vòng quay của trục khuỷu vg/ph
  n c Tốc độ vòng quay của trục cam bơm cao áp vg/ph
  NCKH Nghiên cứu khoa học
  NCS Nghiên cứu sinh
  N e Công suất có ích kW
  NETC Trung tâm quốc gia thử nghiệm khí thải phương tiện cơ
  giới đường bộ (National Emission Testing Center for
  Vehicle)

  NLSH Nhiên liệu sinh học
  NOx Các Ô xít Ni tơ
  PM Chất thải dạng hạt (Particulates Matter)
  PTCGĐB Phương tiện cơ giới đường bộ
  PTCGQS Phương tiện cơ giới quân sự
  PTCN Phát triển công nghệ
  PTN Phòng thí nghiệm
  QCVN Quy chuẩn Việt Nam
  QLCCNL Quy luật cung cấp nhiên liệu
  QTCN Quy trình công nghệ
  Quatest 1 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1
  TCCS Tiêu chuẩn cơ sở
  TCKT Tổng cục kỹ thuật
  TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
  TSKT Tiến sĩ kỹ thuật
  VP Vòi phun
  h p Độ nâng pít tông BCA mm
  h k Độ nâng van cao áp mm
  y Độ nâng kim phun mm
  p

   Áp suất phun nhiên liệu (áp suất khoang miệng vòi phun) MPa ix


  q Tốc độ phun nhiên liệu ml/s
  V inj Vận tốc nhiên liệu ở đầu ra lỗ phun của vòi phun m/s
  p inj Áp suất nhiên liệu trước lỗ phun bar
  S Dllute Phần nhiên liệu trong vùng loãng ngoài vỏ tia phun và
  trong vùng loãng bên ngoài dòng sát vách buồng cháy
  % mass
  S SprCore Phần nhiên liệu trong lõi tia phun % mass
  S Front Phần nhiên liệu phía trước lõi tia phun % mass
  S CoreNWF Phần nhiên liệu trong lõi tia phun sát thành buồng cháy % mass
  S CrosNWF Phần nhiên liệu vùng ngoài lõi của tia phun sát thành
  buồng cháy
  % mass
  S Head Phần nhiên liệu của tia phun bắn lên nắp xi lanh % mass
  S Liner Phần nhiên liệu của tia phun trên thành xi lanh % mass
   Hệ số dư lượng không khí
   id Thời gian cháy trễ Độ GQTK
   z Khoảng thời gian cháy Độ GQTK
  dx/d Tốc độ cháy 1/độ GQTK
  x b Quy luật cháy
  T burn Nhiệt độ vùng cháy K
  dQ c /d Tốc độ tỏa nhiệt J/độ GQTK
  p xl Áp suất trong xi lanh bar
  p xl max Áp suất lớn nhất trong xi lanh bar
  T xl Nhiệt độ trong xi lanh K
  T xl max Nhiệt độ lớn nhất trong xi lanh K
  dp/d Tốc độ tăng áp suất trong xi lanh Bar/độ
  GQTK
  p i Áp suất chỉ thị trung bình bar
  p e Áp suất có ích trung bình bar
   m Hiệu suất cơ khí của động cơ %
   i Hiệu suất chỉ thị của động cơ
   e Hiệu suất có ích của động cơ %
  dk/d Tốc độ hình thành độ khói 1/độ GQTK

  Ngoài ra, còn một số từ viết tắt và ký hiệu được sử dụng và diễn giải
  trong các Chương tương ứng của luận án và phần Phụ lục

  x


  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

  Ký hiệu Tên bảng Trang
  Bảng 1.1 Lượng tiêu thụ biodiesel trên toàn cầu (năm 2009) 8
  Bảng 1.2 Kết quả phân tích các thuộc tính của mẫu biodiesel gốc B100 10
  Bảng 1.3 Sự thay đổi thuộc tính hóa-lý, đặc tính cháy của biodiesel theo tỷ lệ
  pha trộn (với B100 có cùng nguồn gốc)

  12
  Bảng 1.4 Sự thay đổi thuộc tính của hỗn hợp B10, B20 theo
  nguồn gốc của B100

  13
  Bảng 3.1 Các thông số về nhiên liệu cần cho Inject32 60
  Bảng 3.2 So sánh lượng nhiên liệu cung cấp cho 1 chu trình ở chế độ 100% tải
  giữa tính toán và thực nghiệm

  62
  Bảng 3.3 Kết quả tính toán áp suất lớn nhất trong khoang xi lanh BCA p H max;
  khoang đầu nối p

  H max; khoang vòi phun p max tại n = 2000
  vg/ph, khi sử dụng B0, B10 và B20


  65
  Bảng 3.4 Tổng hợp kết quả tính toán các thông số chính của QLCCNL khi sử
  dụng B0, B10 và B20 tại n= 2000 vg/ph
  68
  Bảng 3.5 Tổng hợp kết quả tính toán ảnh hưởng của B10, B20 đến g ct trên toàn
  dải tốc độ vận hành
  68
  Bảng 3.6 Các thông số về nhiên liệu cần nhập vào phần mềm Diesel-RK 71
  Bảng 3.7 So sánh kết quả tính toán và thực nghiệm về M e ; g e ở chế độ 100%
  tải, khi sử dụng B0
  74
  Bảng 3.8 Ảnh hưởng của B10, B20 đến hệ số dư lượng không khí  76
  Bảng 3.9 Ảnh hưởng của B10, B20 đến thời gian cháy trễ  id 77
  Bảng 3.10 Ảnh hưởng của B10, B20 đến tốc độ chát lớn nhất dx/d tại n= 2000
  vg/ph

  79
  Bảng 3.11 Ảnh hưởng của B10, B20 đến khoảng thời gian cháy  z 79
  Bảng 3.12 Ảnh hưởng của B10, B20 đến nhiệt độ vùng cháy T burn max và tốc độ
  tỏa nhiệt dQ c /d max ở n=2000 vg/ph

  81
  Bảng 3.13 Sự thay đổi áp suất lớn nhất trong xi lanh p xl max khi dùng B0, B10, B20 83
  Bảng 3.14 Sự thay đổi nhiệt độ xi lanh lớn nhất T xl max khi sử dụng B0, B10, B20 85
  Bảng 3.15 Sự thay đổi áp suất chỉ thị trung bình p i khi sử dụng B0, B10, B20 86
  Bảng 3.16 Sự thay đổi hiệu suất chỉ thị  i khi sử dụng B0, B10, B20 87
  Bảng 3.17 Sự thay đổi áp suất có ích trung bình p e khi sử dụng B0, B10, B20 88
  Bảng 3.18 Tổng hợp ảnh hưởng của B10, B20 đến M e ; g e của động cơ B2 89
  Bảng 3.19 Tổng hợp ảnh hưởng của B10, B20 đến mức phát thải NO x 91 xi


  Bảng 3.20 Tổng hợp ảnh hưởng của B10, B20 đến độ khói k của động cơ B2 94
  Bảng 4.1 Thông số kỹ thuật của thiết bị xác định tỷ trọng 97
  Bảng 4.2 Thông số kỹ thuật của thiết bị xác định đường cong chưng cất 98
  Bảng 4.3 Thông số kỹ thuật của thiết bị xác định độ nhớt 98
  Bảng 4.4 Thông số kỹ thuật của thiết bị xác định điểm chớp cháy cốc kín 98
  Bảng 4.5 Thông số kỹ thuật của thiết bị xác định hàm lượng lưu huỳnh 99
  Bảng 4.6 Thông số kỹ thuật của thiết bị xác định độ ổn định ô xy hóa 99
  Bảng 4.7 Thông số kỹ thuật của thiết bị xác định hàm lượng nước 99
  Bảng 4.8 Thông số kỹ thuật của thiết bị xác định ăn mòn tấm đồng 100
  Bảng 4.9 Thông số kỹ thuật của thiết bị xác định nhiệt trị 100
  Bảng 4.10 Thông số vận hành của động cơ CFR F-5 100
  Bảng 4.11 Các thông số kỹ thuật cơ bản của phanh điện APA 404/6PA 103
  Bảng 4.12 Các thông số kỹ thuật cơ bản của THA100 104
  Bảng 4.13 Các thông số kỹ thuật cơ bản của AVL-753C 105
  Bảng 4.14 Các thông số kỹ thuật cơ bản của AVL-735S 106
  Bảng 4.15 Các thông số kỹ thuật cơ bản của AVL-553 107
  Bảng 4.16 Các thông số kỹ thuật cơ bản của AVL-554 108
  Bảng 4.17 Các thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống điều hòa không khí 108
  Bảng 4.18 Các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị AVL439 110
  Bảng 4.19 Kết quả phân tích các tính chất của mẫu B0, B10, B20 111
  Bảng 4.20 Kết quả xác định tỷ trọng, độ nhớt của B0, B10, B20 tại 20
  0 C và 50 0
  C 113
  Bảng 4.21 Hàm lượng C/H/O, khối lượng phân tử trung bình, khối lượng riêng
  của mẫu B0 và B100

  113
  Bảng 4.22 Hàm lượng C/H/O, khối lượng phân tử trung bình, khối lượng riêng
  của các hỗn hợp B10, B20

  114
  Bảng 4.23 Kết quả tính nhiệt trị thấp của các mẫu B0, B10, B20 114
  Bảng 4.24 Kết quả thực nghiệm xác định g ct của BCA HK10 115
  Bảng 4.25 Ảnh hưởng của B10, B20 đến M e , và ge của động cơ B2 116
  Bảng 4.26 Ảnh hưởng B10, B20 đến hàm lượng NOx, độ khói k 117
  Bảng 4.27 Sai số g ct tính toán và thực nghiệm khi sử dụng B0, B10, B20 120
  Bảng 4.28 Sai số giữa M e tính toán và thực nghiệm khi sử dụng B0, B10, B20 121
  Bảng 4.29 Sai số giữa g e tính toán và thực nghiệm khi sử dụng B0, B10, B20 122
  Bảng 4.30 Sai số giữa NO x tính toán và thực nghiệm khi sử dụng B0, B10, B20 124
  Bảng 4.31 Sai số giữa độ khói tính toán và thực nghiệm khi sử dụng B0, B10, B20 125 xii


  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
  Ký hiệu Tên hình vẽ, đồ thị Trang
  Hình 1.1 Những tương tác chủ yếu giữa các thông số khác nhau trong quá
  trình cháy của động cơ diesel

  15
  Hình 2.1 Mô hình hệ thống phun nhiên liệu diesel kiểu cơ khí truyền thống 30
  Hình 2.2 Mô hình vật lý và các dòng năng lượng, khối lượng ứng với một
  CTCT của động cơ diesel

  38
  Hình 2.3 Mô hình tia phun và hình vẽ tia phun va đập với thành buồng cháy 41
  Hình 2.4 Tương tác giữa chùm tia phun với thành vách 41
  Hình 2.5 Sơ đồ phân bố các vùng của chùm tia phun diesel 42
  Hình 2.6 Giao diện lựa chọn kiểu HTPNL trong phần mềm Inject32 53
  Hình 2.7 Một số giao diện của phần mềm Diesel-RK 55
  Hình 3.1 Mặt cắt ngang của động cơ B2 57
  Hình 3.2 Kết cấu HTPNL của động cơ B2 59
  Hình 3.3 Mô hình tính QLCCNL của động cơ diesel B2 trong Inject32 59
  Hình 3.4 Kết quả tính toán và thực nghiệm xác định lượng nhiên liệu cung
  cấp cho một chu trình của phân bơm cao áp, ở chế độ 100% tải

  62
  Hình 3.5 Diễn biến áp suât khoang xi lanh BCA p H tại n = 2000 vg/ph 63
  Hình 3.6 Diễn biến áp suất khoang đầu nối p’ H tại n=2000 vg/ph 64
  Hình 3.7 Diễn biến áp suất khoang vòi phun p tại n = 2000 vg/ph 64
  Hình 3.8 Diễn biến áp suất phun (p

   ) khi sử dụng B0, B10, B20 tại n = 2000
  vg/ph

  66
  Hình 3.9 Diễn biến tốc độ phun q tại n = 2000 vg/ph 66
  Hình 3.10 Diễn biến lượng nhiên liệu phun theo góc quay trục cam khi sử dụng
  B0, B10, B20 tại n=2000 vg/ph

  67
  Hình 3.11 Sự thay đổi d 32 khi sử dụng B0, B10, B20 tại n = 2000 vg/ph 67
  Hình 3.12 Sự thay đổi g ct khi sử dụng B0, B10, B20 69
  Hình 3.13 Sơ đồ khối mô hình mô phỏng CTCT của động cơ diesel trong Diesel-RK 70
  Hình 3.14 So sánh M e tính toán và thực nghiệm khi sử dụng B0 ở 100% tải 75
  Hình 3.15 So sánh M e tính toán và thực nghiệm khi sử dụng B0 ở 100% tải 75
  Hình 3.16 Sự thay đổi hệ số dư lượng không khí  khi sử dụng B10, B20 76
  Hình 3.17 Sự thay đổi thời gian cháy trễ  id khi sử dụng B10, B20 77
  Hình 3.18 Diễn biến tốc độ cháy dx/d khi sử dụng B0, B10, B20 tại
  n=2000 vg/ph

  78
  Hình 3.19 Diễn biến quy luật cháy x b tại n=2000 vg/ph 80 xiii


  Hình 3.20 Sự thay đổi khoảng thời gian cháy  z khi sử dụng B0, B10, B20 80
  Hình 3.21 Sự thay đổi nhiệt độ vùng cháy T burn tại n= 2000 vg/ph 81
  Hình 3.22 Sự thay đổi tốc độ tỏa nhiệt dQ c /d khi sử dụng B0, B10, B20
  tại n = 2000 vg/ph

  82
  Hình 3.23 Diễn biến áp suất trong xi lanh p xl tại n=2000 vg/ph khi sử dụng
  B0, B10, B20

  82
  Hình 3.24 Sự thay đổi áp suất lớn nhất p xl max khi dùng B0, B10, B20 83
  Hình 3.25 Sự thay đổi về tốc độ tăng áp suất trong xi lanh dp/d max khi sử
  dụng B0, B10, B20 tại n=2000 vg/ph

  84
  Hình 3.26 Diễn biến nhiệt độ trong xi lanh T xl tại n=2000 vg/ph khi sử dụng
  B0, B10, B20

  85
  Hình 3.27 Sự thay đổi nhiệt độ T xl max khi sử dụng B0, B10, B20 85
  Hình 3.28 Ảnh hưởng của B10, B20 đến áp suất chỉ thị trung bình p i 87
  Hình 3.29 Ảnh hưởng của B10, B20 đến hiệu suất chỉ thị  i động cơ B2 87
  Hình 3.30 Ảnh hưởng của B10, B20 đến áp suất có ích p e của động cơ B2 88
  Hình 3.31 Ảnh hưởng của B10, B20 đến mô men M e của động cơ B2 90
  Hình 3.32 Ảnh hưởng của B10, B20 đến g e của động cơ B2 90
  Hình 3.33 Diễn biến hàm lượng NO x tại n=2000 vg/ph 91
  Hình 3.34 Ảnh hưởng của B10, B20 đến mức phát thải NO x của động cơ B2 92
  Hình 3.35 Ảnh hưởng của B10, B20 đến tốc độ hình thành độ khói k 93
  Hình 3.36 Ảnh hưởng của B10, B20 đến độ khói k động cơ B2 93
  Hình 4.1 Động cơ diesel CFR 101
  Hình 4.2 Sơ đồ kết nối các trang thiết bị của phòng thử AVL – ETC 102
  Hình 4.3 Đặc tính của APA-404/6PA ở chế độ phanh (a) và chế độ động cơ (b) 103
  Hình 4.4 Sơ đồ nguyên lý hệ thống THA100 104
  Hình 4.5 Sơ đồ nguyên lý và bố trí chung của AVL-753C và AVL-735S 105
  Hình 4.6 Sơ đồ nguyên lý hệ thống AVL-735S 106
  Hình 4.7 Sơ đồ nguyên lý hệ thống AVL-553 107
  Hình 4.8 Sơ đồ nguyên lý hệ thống AVL-554 108
  Hình 4.9 Sơ đồ nguyên lý hệ thống AVL 439 109
  Hình 4.10 Kết quả thực nghiệm xác định g ct của BCA HK 10 115
  Hình 4.11 Ảnh hưởng của B10, B20 đến M e của động cơ B2 116
  Hình 4.12 Ảnh hưởng của B10, B20 đến g e của động cơ B2 117
  Hình 4.13 Ảnh hưởng của B10, B20 đến hàm lượng NO x 118 xiv


  Hình 4.14 Ảnh hưởng của B10, B20 đến độ khói k 118
  Hình 4.15 So sánh g ct tính toán và thực nghiệm khi sử dụng B0, B10, B20 120
  Hình 4.16 So sánh M e tính toán và thực nghiệm khi sử dụng B0, B10, B20 121
  Hình 4.17 So sánh g e tính toán và thực nghiệm khi sử dụng B0, B10, B20 122
  Hình 4.18 So sánh NO x tính toán và thực nghiệm khi sử dụng B0, B10, B20 123
  Hình 4.19 So sánh độ khói tính toán và thực nghiệm khi sử dụng B0, B10, B20 124

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học B10, B20 đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng và môi trường của động cơ diesel
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học B10, B20 đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng và môi trường của động cơ diesel sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status