Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Cơ quan Cảnh sát điều tra trong tố tụng hình sự Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cơ quan Cảnh sát điều tra trong tố tụng hình sự Việt Nam

  MỤC LỤC
  Phần 1: MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài . 3
  3
  4. Những điểm mới của luận án 4
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 5
  Phần 2: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 6
  1. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 6
  1.1. Tình hình nghiên cứu nước ngoài về Cơ quan Cảnh sát điều tra . 6
  1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước về Cơ quan Cảnh sát điều tra trong
  TTHS Việt Nam 11
  1.3. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu về Cơ quan Cảnh sát điều
  tra và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu . 16
  2. Cơ của đề tài 19
  . 19
  21
  3. Kết cấu của luận án . 22
  Phần 3:NỘI DUNG, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 23
  Chương 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA 23
  1.1. Khái niệm, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Cảnh sát điều tra
  . 23
  1.2. Nguyên tắc hoạt động của Cơ quan Cảnh sát điều tra . 33
  1.3. Mối quan hệ giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra với Viện kiểm sát, Tòa án
  và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
  trong tố tụng hình sự . 37
  1.4. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Cơ quan Cảnh sát điều
  tra . 53
  Chương 2: PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA VÀ
  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA . 61
  2.1. Pháp luật tố tụng hình sự về Cơ quan Cảnh sát điều tra 61
  2.2. Thực trạng hoạt động của Cơ quan Cảnh sát điều tra 90
  Chương 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA VÀ GIẢI PHÁP,
  KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU
  TRA . 100
  3.1. Đánh giá thực trạng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra 100
  3.2. Giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan Cảnh
  sát điều tra . 116
  KẾT LUẬN . 140
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT


  1. An ninh nhân dân : ANND
  2. Bộ Công an : BCA
  3. Cảnh sát điều tra : CSĐT
  4. Cảnh sát nhân dân : CSND
  5. Công an nhân dân : CAND
  6. Cơ quan điều tra : CQĐT
  7. Công an : CA
  8. Điều tra viên : ĐTV
  9. Điều tra hình sự : ĐTHS
  10. Thành phố : TP
  11. Tố tụng hình sự : TTHS
  12. Tòa án : TA
  13. Tòa án nhân dân : TAND
  14. Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ : TTQLKT & CV
  15. Trật tự xã hội : TTXH
  16. Viện kiểm sát : VKS
  17. Viện kiểm sát nhân dân : VKSND

  1
  Phần 1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Tố tụng hình sự là một hoạt động rất quan trọng vì nó liên quan, ảnh
  hưởng đến các quyền và lợi ích cơ bản của công dân. Chính vì vậy, Đảng và
  Nhà nước ta đã có nhiều văn bản, chủ trương về cải cách tư pháp như: văn
  kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, X, XI, Nghị quyết số
  08/2002/NQ/TW-BCT và Nghị quyết số 49/2005/NQ/TW-BCT của Bộ Chính
  trị nhằm từng bước hoàn thiện các cơ quan tư pháp.
  Cơ quan CSĐT là một trong những cơ quan tiến hành tố tụng, có nhiệm
  vụ phòng ngừa, phát hiện, điều tra các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền. Trong
  những năm qua, đặc biệt từ khi Bộ luật TTHS và Pháp lệnh tổ chức ĐTHS năm
  2004 có hiệu lực, Cơ quan CSĐT trên toàn quốc đã được bố trí sắp xếp lại và
  hoàn thiện không ngừng về tổ chức và hoạt động, mọi hoạt động cơ bản đã đi
  vào nề nếp. Kết quả công tác điều tra, xử lý tội phạm theo Pháp lệnh tổ chức
  ĐTHS được nâng lên rõ rệt và có nhiều tiến bộ. Theo tổng hợp các báo cáo
  tổng kết của Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, tính từ năm 2005 đến hết
  năm 2013, Cơ quan CSĐT trên toàn quốc đã điều tra tổng số 741.316 vụ án,
  1.161.085 bị can (chiếm 98% tổng số án thụ lý điều tra của CQĐT trong Công
  an nhân dân). Trong đó, khởi tố mới 695.428 vụ án (chiếm 93,81 %,),
  1.094.787 bị can (chiếm 94,29%). Trong tổng số 741.316 vụ án, 1.161.085 bị
  can thì Cơ quan CSĐT các cấp đã kết thúc điều tra được 526.508 vụ án, với
  927.555 bị can. Trong đó, kết luận điều tra đề nghị truy tố 512.896 vụ (đạt
  97,41%), 897.292 bị can (đạt 96,73%)

  [phụ lục, bảng 2]. Mặt khác, do công tác
  chuẩn bị tốt ngay từ đầu nên Cơ quan CSĐT cấp huyện được tăng thẩm quyền
  đã hoàn thành nhiệm vụ được giao; chất lượng điều tra, khám phá các vụ án
  hình sự được đảm bảo và nâng cao hơn trước, số vụ oan sai giảm đáng kể; các
  2
  trường hợp VKS trả hồ sơ để điều tra bổ sung không đáng kể so với tổng số các
  vụ án thuộc thẩm quyền mới đã giải quyết. Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa Cơ
  quan CSĐT Công an các cấp với các cơ quan tư pháp cùng cấp trong bắt, tạm
  giữ, tạm giam, truy tố, xét xử .đã có hiệu quả hơn. Điều đó, chứng tỏ hoạt
  động của Cơ quan CSĐT và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành
  một số hoạt động điều tra theo Pháp lệnh tổ chức ĐTHS đã có nhiều ưu điểm
  và phát huy tác dụng, góp phần hiện thực hóa quan điểm của Đảng và Nhà
  nước về cải cách tư pháp.
  Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày
  02/1/2002 về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới,
  Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải
  cách tư pháp đến năm 2020 và đặc biệt sau 10 năm thực hiện mô hình Cơ
  quan CSĐT mới theo Pháp lệnh tổ chức ĐTHS và chủ trương tăng thẩm
  quyền cho Cơ quan CSĐT Công an cấp huyện thì hoạt động của Cơ quan
  CSĐT cũng đã bộc lộ những hạn chế, vướng mắc như: việc phân định thẩm
  quyền điều tra giữa các lực lượng điều tra trong Cơ quan CSĐT chưa rõ ràng,
  hợp lý; việc thực hiện quyền năng chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động điều tra của
  Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT hiện nay còn chồng chéo, bất
  cập giữa chức năng về quản lý nhà nước trong lĩnh vực được phân công với
  quyền năng về tố tụng; quy định và thực tiễn công tác bổ nhiệm Thủ trưởng,
  Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và ĐTV còn nảy sinh một số bất cập và hạn
  chế; lực lượng làm công tác điều tra còn thiếu so với yêu cầu của tình hình;
  kinh phí, trang thiết bị phục vụ cho công tác điều tra còn thiếu và lạc hậu .
  Những hạn chế, vướng mắc trên ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của công
  tác điều tra tội phạm nói riêng và công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội
  phạm nói chung.
  Từ những phân tích trên đây cho thấy, việc nghiên cứu một cách đầy đủ
  các quy định của pháp luật TTHS về Cơ quan CSĐT là một yêu cầu cần thiết.
  3
  Trên cơ sở chỉ ra những bất cập, hạn chế trong quy định và thực tiễn hoạt
  động của Cơ quan CSĐT; nghiên cứu đề xuất những giải pháp, kiến nghị để
  hoàn thiện Cơ quan CSĐT là một công việc có ý nghĩa cả trên phương diện lý
  luận và thực tiễn. Chính vì lẽ đó, nghiên cứu sinh chọn nghiên cứu đề tài “Cơ
  quan Cảnh sát điều tra trong tố tụng hình sự Việt Nam”
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
  2.1. Mục đích nghiên cứu
  Việc nghiên cứu luận án nhằm chỉ ra những bất cập của pháp luật TTHS
  về Cơ quan CSĐT, những hạn chế trong hoạt động của Cơ quan CSĐT trên
  toàn quốc và những nguyên nhân của những bất cập, hạn chế đó để làm cơ sở
  đề xuất hệ thống các giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật
  TTHS và nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan Cảnh sát điều tra.
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Luận án có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề sau:
  - Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung, các quy định của pháp luật
  TTHS về hoạt động của Cơ quan CSĐT. Từ đó, chỉ ra những điểm bất hợp lý
  trong quy định của pháp luật TTHS hiện hành về Cơ quan Cảnh sát điều tra.
  - Khảo sát thực trạng hoạt động của Cơ quan CSĐT; làm rõ những hạn
  chế trong hoạt động của Cơ quan CSĐT và những nguyên nhân của những hạn
  chế đó.
  - Đưa ra hệ thống giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật TTHS
  về Cơ quan CSĐT và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan này.
  3.
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của luận án là những vấn đề lý luận, quy định của
  pháp luật TTHS và thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật TTHS về Cơ
  quan Cảnh sát điều tra.

  Xem Thêm: Cơ quan Cảnh sát điều tra trong tố tụng hình sự Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ quan Cảnh sát điều tra trong tố tụng hình sự Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status