Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ứng dụng hệ thông tin địa lý( GIS) xây dựng công cụ hỗ trợ quản lí tài nguyên nước

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ứng dụng hệ thông tin địa lý( GIS) xây dựng công cụ hỗ trợ quản lí tài nguyên nước

  3

  MỤC LỤC
  6T MỞ ĐẦU 6T 1
  6T CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LƯU VỰC SÔNG VU GIA – THU BỒN VÀ TÌNH
  HÌNH KHAI THÁC, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC 6T . 3
  6T 1.1 6T 6T Điều kiện tự nhiên của hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn 6T . 3
  6T 1.1.1 6T 6T Vị trí địa lý 6T 3
  6T 1.1.2 6T 6T Địa hình, địa mạo 6T 4
  6T 1.1.3 6T 6T Đặc điểm khí hậu lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn 6T 6
  6T 1.1.3.1 6T 6T Nhiệt độ 6T . 6
  6T 1.1.3.2 6T 6T Chế độ gió 6T . 7
  6T 1.1.3.3 6T 6T Chế độ mưa 6T . 7
  6T 1.1.3.4 6T 6T Độ ẩm 6T 10
  6T 1.1.3.5 6T 6T Bốc hơi 6T 10
  6T 1.1.3.6 6T 6T Bức xạ nhiệt 6T 11
  6T 1.1.4 6T 6T Thủy văn 6T 11
  6T 1.1.4.1 6T 6T Dòng chảy 6T . 12
  6T 1.1.4.2 6T 6T Chế độ thủy văn 6T 14
  6T 1.1.5 6T 6T Thổ nhưỡng 6T . 15
  6T 1.2 6T 6T Đặc điểm kinh tế - xã hội 6T 15
  6T 1.2.1 6T 6T Đặc điểm kinh tế 6T . 15
  6T 1.2.1.1 6T 6T Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp 6T 16
  6T 1.2.1.2 6T 6T Nông nghiệp 6T 16
  6T 1.2.1.3 6T 6T Năng lượng 6T . 17
  6T 1.2.1.4 6T 6T Thương mại và dịch vụ 6T . 18
  6T 1.2.2 6T 6T Đặc điểm xã hội 6T 20
  6T 1.2.2.1 6T 6T Dân số 6T . 20
  6T 1.2.2.2 6T 6T Y tế 6T 20
  6T 1.2.2.3 6T 6T Giáo dục 6T 20
  6T 1.3 6T 6T Tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên lưu vực sông Vu Gia – Thu
  Bồn 6T 21
  6T 1.3.1 6T 6T Khai thác, sử dụng nước trong nông nghiệp 6T . 22
  6T 1.3.2 6T 6T Khai thác, sử dụng nước trong thuỷ điện 6T 22
  6T 1.3.3 6T 6T Khai thác, sử dụng nước trong sinh hoạt và công nghệp 6T 22 Luận văn thạc sĩ

  4

  6T 1.3.4 6T 6T Khai thác, sử dụng nước tại các khu đô thị 6T . 23
  6T 1.4 6T 6T Tình hình quản lý tài nguyên nước trên lưu vực sông 6T . 23
  6T 1.5 6T 6T Yêu cầu nghiên cứu để xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý lưu vực sông 6T . 24
  6T CHƯƠNG 2: CÁC CÔNG CỤ ỨNG DỤNG VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÂY
  DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 6T . 27
  6T 2.1 6T 6T Các công cụ ứng dụng xây dựng cơ sở dữ liệu 6T 27
  6T 2.1.1 Microsoft Office Access . 27
  6T 2.1.1.1 Khái niệm về cơ sở dữ liệu Microsoft Office Access 27
  6T 2.1.1.2 Tổng quan về tình hình sử dụng Access trên thế giới và Việt Nam 31
  6T 2.1.1.3 Mục đích sử dụng Microsoft Office Access . 32
  6T 2.1.2 Geographics information system (GIS) . 32
  6T 2.1.2.1 Các khái niệm về GIS 32
  6T 2.1.2.2 Quá trình hình thành và phát triển của Hệ thống thông tin địa lý . 36
  6T A/ Trên thế giới 6T . 36
  6T B/ Ở Việt Nam . 38
  6T C/ Xu hướng phát triển của GIS . 39
  6T 2.1.2.3 6T 6T Mục đích và yêu cầu xây dựng bản đồ đối với lưu vực sông 6T 40
  6T 2.1.3 Phần mềm MapInfo . 42
  6T 2.1.4 Microsoft Office Word và Excel . 43
  6T 2.2 6T 6T Quy trình và kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu 6T 43
  6T 2.2.1 Các cơ sở dữ liệu trên Access . 43
  6T 2.2.1.1 6T 6T Phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu 6T . 43
  6T 2.2.1.2 6T 6T Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu 6T . 44
  6T 2.2.1.3 6T 6T Kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu 6T . 45
  6T 2.2.2 Cơ sở dữ liệu bản đồ lưu vực sông 51
  6T 2.2.2.1 Quy trình xây dựng bản đồ . 52
  6T 2.2.2.2 Kỹ thuật số hóa, nắn chỉnh bản đồ . 53
  6T CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU LƯU VỰC SÔNG 6T 55
  6T VU GIA – THU BỒN 6T 55
  6T 3.1. 6T 6T Xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế xã hội, cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn 6T 55
  6T 3.2. 6T 6T Xây dựng cơ sở dữ liệu tập bản đồ lưu vực sông 6T 59
  6T 3.2.1. Các lớp bản đồ cần thiết phải xây dựng 59
  6T 3.2.2. Kết quả đầu ra . 59 Luận văn thạc sĩ

  5

  6T 3.3. 6T 6T Xây dựng phần mềm chuyên dụng kết nối các cơ sở dữ liệu 6T 63
  6T 3.3.1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình sử dụng xây dựng phần mềm 63
  6T 3.3.1.1. Các khái niệm về ngôn ngữ lập trình C# 63
  6T 3.3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển ngôn ngữ lập trình C# 66
  6T 3.3.2. Quy trình và kỹ thuật xây dựng phần mềm (ngân hàng dữ liệu) 68
  6T 3.3.2.1. Quy trình xây dựng ngân hàng dữ liệu . 68
  6T 3.3.2.2. Kỹ thuật sử dụng . 70
  6T A/ Giải pháp an toàn và bảo mật 70
  6T B/ Bắt lỗi và quản lý lỗi trong quá trình lập trình ngân hàng dữ liệu 70
  6T C/ Kết nối cơ sở dữ liệu kinh tế xã hội, khí tượng thủy văn 71
  6T 3.4. 6T 6T Các chức năng chính của ngân hàng dữ liệu 6T 80
  6T 3.4.1. Quản trị người dung 80
  6T 3.4.2. Giới thiệu về ngân hàng dữ liệu 80
  6T 3.4.3. Dữ liệu kinh tế xã hội 81
  6T 3.4.4. Bản đồ lưu vực nghiên cứu . 83
  6T 3.4.5. Số liệu các trạm khí tượng - thủy văn . 84
  6T 3.4.6. Thư viện ảnh 85
  6T 3.4.7. Quản lý tài liệu, báo cáo, văn bản . 86
  6T 3.5. 6T 6T Các hỗ trợ khai thác sử dụng 6T . 86
  6T 3.5.1. 6T 6T Hỗ trợ xây dựng các biểu đồ so sánh giữa các tỉnh, các huyện, giữa các năm
  số liệu. 6T . 86
  6T 3.5.2. 6T 6T Hỗ trợ tính toán một vài kết quả thủy văn. 6T . 88
  6T 3.5.3. 6T 6T Cho phép tắt mở thêm một số lớp bản đồ khác ngay trên ngân hàng dữ liệu. 6T 89
  6T 3.5.4. 6T 6T Xây dựng biểu đồ số liệu khí tượng – thủy văn cho từng trạm khí tượng thủy
  văn trên lưu vực. 6T 91
  6T 3.5.5. 6T 6T Kết xuất số liệu khí tượng – thủy văn làm đầu vào cho một số phần mềm họ
  MIKE 6T . 92
  6T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6T 93
  6T TÀI LIỆU THAM KHẢO 6T 95 Luận văn thạc sĩ

  6


  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
  Nội dung Trang
  Hình 1-1: Vị trí địa lý lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn
  3
  Hình 1-2: Bản đồ địa hình lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn 5
  Hình 1-3: Bản đồ lượng mưa trung bình nhiều năm lưu vực sông Vu Gia -
  Thu Bồn
  7
  Hình 1-4: Thiên tai lũ lụt xảy ra trên lưu vực 8
  Hình 1-5: Hệ thống dòng chảy trên lưu vực 9
  Hình 1-6: Bản đồ mô đun dòng chảy năm trung bình nhiều năm trên lưu vực
  sông Thu Bồn Vu Gia
  11
  Hình 2-1: Các loại hình hệ thống thông tin 26
  Hình 2-2: GIS và các lĩnh vực nghiên cứu 30
  Hình 2-3: Khởi động thiết kế cấu trúc bảng 35
  Hình 2-4: Hộp thoại thiết kế cấu trúc bảng 36
  Hình 2-5: Khai báo danh sách trường dữ liệu 36
  Hình 2-6: Khai báo kiểu dữ liệu 37
  Hình 2-7: Đặt tên và lưu lại cấu trúc bảng 37
  Hinh 2-8: Thiết lập thuộc tính Lookup 38
  Hình 2-9: Đưa các bảng tham gia thiết lập quan hệ Relationship 38
  Hình 2-10: Thực hiện tạo kết nối giữa từng cặp bảng 39
  Hình 2-11: Số liệu được nhập vào các bảng bằng tay 40
  Hình 3-1: Nhập dữ liệu bảng TINH 43
  Hình 3-2: Nhập dữ liệu bảng HUYEN_XA 43
  Hình 3-3: Cập nhật dữ liệu danh mục dữ liệu trong bảng CATELOGY 44
  Hình 3-4: Nhập dữ liệu trong bảng COMMON_TABLE (số liệu cho cấp xã) 45
  Hình 3-5: Nhập dữ liệu vào bảng COMMON_TABLE_2 (số liệu cấp tỉnh
  theo năm)
  46
  Hinh 3-6: Lớp bản đồ hành chính huyện, tỉnh lưu vực sông Vu Gia – Thu
  Bồn
  48
  Hình 3-7: Dữ liệu lớp bản đồ ranh giới huyện 48
  Hình 3-8: Lớp bản đồ thủy văn trên lưu vực song 49 Luận văn thạc sĩ

  7

  Hình 3-9: Lớp bản đồ các trạm khí tượng – thủy văn 49
  Hình 3-10: Thông tin thuộc tính lớp bản đồ trạm khí tượng – thủy văn 50
  Hình 3-11: Cây danh mục kinh tế xã hội 58
  Hình 3-12: Thêm 1 dòng dữ liệu 58
  Hình 3-13: Thao tác xóa dữ liệu 59
  Hình 3-14: Click đúp vào dòng dữ liệu để chỉnh sửa 59
  Hình 3-15: Công cụ vẽ biểu đồ 60
  Hình 3-16: Các bảng thuộc tính 61
  Hình 3-17: file dữ liệu excel mẫu 62
  Hình 3-18: Hoàn tất cập nhật dữ liệu như file excel mẫu 63
  Hình 3-19: Cách thức thể hiển bản đồ của MapWindow GIS 64
  Hình 3-20: Màn hình đăng nhập vào hệ thống 65
  Hình 3-21: Trang giới thiệu chung về nội dung thông tin 66
  Hình 3-22: Thông tin kinh tế xã hội 67
  Hình 3-23: Xây dựng biểu đồ so sánh dữ liệu giữa các năm 67
  Hình 3-24: Bản đồ lưu vực được hiển thị trực tiếp trên ngân hàng dữ liệu 68
  Hình 3-25: Số liệu khí tượng thủy văn của các trạm trên lưu vực 69
  Hình 3-26: Tập album ảnh thực địa 69
  Hình 3-27: Tập thông tin về tài liệu, báo cáo, văn bản 70
  Hình 3-28: Biểu đồ so sánh giữa các năm 71
  Hình 3-29: Biểu đồ so sánh số liệu của từng huyện 71
  Hình 3-30: Các thông số được tự động tính toán 72
  Hình 3-31: Một vài kết quả khác được tính toán 73
  Hình 3-32: Nhóm các công cụ hỗ trợ thể hiển bản đồ lưu vực song 74
  Hình 3-33: Thay đổi cách thức hiển thị bản đồ 74
  Hình 3-34: Biểu đồ chuỗi số liệu của từng trạm 75
  Hình 3-35: Đưa số liệu vào file dữ liệu đầu vào mô hình họ Mike 76
  Luận văn thạc sĩ

  8

  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  Nội dung Trang
  Bảng 1-1: Lượng mưa trung bình tháng, năm tại một số trạm quan trắc 7
  Bảng 1-2: Lưu lượng nước trung bình tháng nhiều năm 10
  Bảng 1-3: Các công trình thuỷ điện lớn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu
  Bồn
  14
  Bảng 2-1: Các phiên bản của Microsoft Office Access 24
  Bảng 2-2: Các kiểu quan hệ giữa 2 bảng dữ liệu 39

  Xem Thêm: Ứng dụng hệ thông tin địa lý( GIS) xây dựng công cụ hỗ trợ quản lí tài nguyên nước
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng hệ thông tin địa lý( GIS) xây dựng công cụ hỗ trợ quản lí tài nguyên nước sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status