Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế của hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn quản lý khai thác

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế của hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn quản lý khai thác

  MỤC LỤC
  28T LỜI CẢM ƠN 28T 1
  28T MỤC LỤC 28T 2
  28T DANH MỤC BẢNG 28T 4
  28T DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 28T . 5
  28T MỞ ĐẦU 28T 6
  28T 1. Tính cấp thiết của đề tài 28T 6
  28T 2. Mục đích của đề tài: 28T 7
  28T 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 28T 7
  28T 4. Ý nghĩa khoa h ọc và thực tiễn của đề tài: 28T . 8
  28T 5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 28T . 8
  28T 6. Kết quả dự kiến đạt được: 28T . 8
  28T 6. Nội dung của luận văn: 28T . 9
  28T CHƯƠNG 1 28T : 28T CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QU Ả KINH TẾ CỦA CÔNG
  TRÌNH THỦY LỢI 28T
  28T 1.1. VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TRONG NỀN
  KINH TẾ QUỐC DÂN 28T . 10
  28T 1.2. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH TH ỦY
  LỢI Ở NƯỚC TA 28T . 14
  28T 1.3. CÁC MẶT HIỆU QUẢ DO VIỆC XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH
  THỦY LỢI ĐEM LẠI 28T 18
  28T 1.4. THỰC CHẤT VÀ NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ C ỦA
  HỆ THỐNG CÔN G TRÌNH TH ỦY LỢI 28T . 24
  28T 1.5. CHỈ TIÊU DÙNG TRONG Đ ÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÔNG
  TRÌNH TH ỦY LỢI 28T . 30
  28T Kết lu ận chương 1 28T . 39
  28T CHƯƠNG 2 28T : 28T PHÂN TÍCH HIỆU QU Ả KINH TẾ THỰC T Ế CỦA CÁC
  CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRONG QUẢN LÝ VẬN HÀNH - ÁP DỤNG
  CHO CÔNG TRÌNH THỦY LỢI HỒ NÚI CỐC 28T
  28T 2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN 28T . 40
  28T 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 28T . 40
  28T 2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 28T 45
  28T 2.2. HIỆN TRẠNG CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
  THÁI NGUYÊN 28T . 47
  28T 2.2.1. Hiện trạng đầu tư xây dựng và phân cấp quản lý 28T 47
  28T 2.2.2. Hiện trạng thủy lợi phụ vụ nông nghiệp v à dân sinh kinh tế 28T . 51
  28T 2.3. ĐÁNH G IÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ C ỦA CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN - ÁP DỤNG CHO CÔNG TRÌNH
  THỦY LỢI HỒ NÚI CỐC 28T 52
  Học viên: Nguyễn Văn Hưng Lớp: CH18 KT11 2

  Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Chuyên ngành KTTNTN và MT
  28T 2.3.1. Hiệu qu ả kinh tế theo thiết kế của Hồ Núi Cốc 28T 53
  28T 2.3.2. Hiệu qu ả kinh tế theo thực tế quản lý khai thác của Hồ Núi Cốc 28T 58
  28T 2.4. PHÂN TÍCH NHỮNG K ẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ TRONG V IỆC PHÁT
  HUY HIỆU QUẢ KINH TẾ C ỦA CÁC CÔNG TRÌNH TH ỦY LỢI TRÊN ĐỊA
  BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 28T . 68
  28T 2.4.1. Những mặt hiệu quả đạt được 28T 68
  28T 2.4.2. Những tồn tại, hạn chế làm giảm hiệu quả của công trình thủy lợi 28T . 71
  28T Kết lu ận chương 2 28T . 78
  28T CHƯƠNG 3 28T : 28T ĐỀ XUẤT MỘT S Ố GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU
  QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
  THÁI NGUYÊN TRONG GIAI ĐOẠN QU ẢN LÝ KHAI TH ÁC 28T
  28T 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁ T TRIỂN KINH TẾ X Ã HỘI CỦA TỈNH THÁI
  NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020 28T 79
  28T 3.1.1. Định hướng chung 28T 79
  28T 3.1.2. Các chỉ tiêu k ế hoạch 28T . 80
  28T 3.2. CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ KHAI THÁC HỆ THỐNG CÁC
  CÔNG TRÌNH TH ỦY LỢI CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN 28T . 81
  28T 3.2.1. Chủ trương đầu tư xây d ựng các công trình thủy lợi 28T . 81
  28T 3.2.2. Định hướng trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi 28T . 84
  28T 3.3. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN L ỢI TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
  VÀ QUẢN LÝ KHAI THÁC HỆ THỐNG CÁC CÔNG TRÌNH TH ỦY LỢI
  TRÊN ĐỊA BÀN THÁI NGUYÊN 28T 86
  28T 3.3.1. Những mặt thuận lợi 28T . 87
  28T 3.3.2. Những khó khăn , thách thức 28T . 89
  28T 3.4. ĐỀ XUẤT MỘT S Ố GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH
  TẾ CỦA CÁC CÔNG TRÌNH TH ỦY LỢI TRONG GIAI ĐOẠN QUẢN LÝ
  KHAI THÁC 28T . 91
  28T 3.4.1. Hoàn chỉnh công tác quy hoạch và thiết kế 28T 91
  28T 3.4.2. Giải pháp chung về quản lý đầu tư xây dựng 28T . 92
  28T 3.4.3. Giải pháp tăng cường quản lý tác động của các yếu tố do kiện tự nhiên
  xã hội, môi trường đối với công trình thủy lợi 28T . 93
  28T 3.4.4. Quản lý chất lượng hoạt động xây dựng công trình 28T 94
  28T 3.4.5. Nâng cao chất lượng công tác quản lý khai thác công trình 28T . 94
  28T 3.4.6. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý khai thác và bảo
  vệ công trình thủy lợi 28T 98
  28T Kết lu ận chương 3 28T . 100
  28T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 28T 101 28T 2
  28T DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 28T . 103


  Học viên: Nguyễn Văn Hưng Lớp: CH18 KT11 3

  Xem Thêm: Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế của hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn quản lý khai thác
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế của hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn quản lý khai thác sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status