Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu, tính toán và đánh giá ảnh hưởng của hố xói sau tràn vận hành đến ổn định đập bê tông trọng lực và áp dụng cho đập Tân Mỹ tỉnh Ninh Thuận

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu, tính toán và đánh giá ảnh hưởng của hố xói sau tràn vận hành đến ổn định đập bê tông trọng lực và áp dụng cho đập Tân Mỹ tỉnh Ninh Thuận

  Mục lục
  27T Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG ĐẬP BÊ TÔNG TRỌNG
  LỰC 27T . 5
  27T 1.1 Tình hình xây dựng đập bê tông trọng lực trên thế giới 27T 7
  27T 1.2 Tình hình xây dựng đập bê tông trọng lực ở Việt Nam 27T 13
  27T 1.3. Công trình tháo lũ và nối tiếp thuỷ lực hạ lưu. 27T . 17
  27T Kết luận chương 1 27T 21
  27T Chương 2: TÍNH TOÁN DỰ BÁO XÓI SAU CÔNG TRÌNH THÁO LŨ DƯỚI
  TÁC ĐỘNG CỦA DÒNG PHUN 27T 22
  27T 2.1.Các hình thức tiêu năng 27T . 22
  27T 2.2 Quá trình xói lở nền đá dưới tác động của dòng phun 27T 23
  27T 2.3. Phương pháp tính toán xác định hình dạng hố xói 27T . 25
  27T 2.4. Tính tính tiêu năng cho công trình tháo lũ ở thuỷ điện Tân Mỹ 27T . 28
  27T Kết luận chương 2 27T 37
  27T Chương 3: TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH ĐẬP BÊ TÔNG TRỌNG LỰC 27T . 37
  27T 3.1. Khái quát 27T . 38
  27T 3.2. Các phương pháp tính toán kiểm tra ổn định đập bê tông trọng lực 27T 47
  27T 3.3.Những vấn đề tồn tại trong tính toán kiểm tra ổn định đập bê tông trọng lực 27T 61
  27T Kết luận chương 3 27T 67
  27T Chương 4: TÍNH ỔN ĐỊNH ĐẬP BÊ TÔNG TRỌNG LỰC CÔNG TRÌNH
  THÁO LŨ TÂN MỸ 27T . 68
  27T 4.1.Mục đích nghiên cứu 27T . 68
  27T 4.2.Tính toán ổn định đập bê tông trọng lực công trình tháo lũ Tân Mỹ khi không xét
  đến sự hình thành hố xói sau đập 27T 68
  27T 4.3.Nội dung của phương pháp phân tích ổn định đập bê tông trọng lực khi có xét
  đến hố xói sau đập vận hành 27T 76
  27T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 27T 90
  27T Tµi liÖu tham kh¶o 27T . 93  Chuyên ngành Xây dựng công trình thủy Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Khóa 2007 - 2010 5
  Danh mục bảng biểu
  27T Bảng 1-1 :Một số công trình đập bê tông lớn ở Trung Quốc 27T 12
  27T Bảng 1-2 :Một số đập bê tông lớn được xây dựng ở Việt Nam trước 1945 27T 13
  27T Bảng 1-3 :Một số đập bê tông lớn được xây dựng ở Việt Nam những năm gần đây 27T . 15
  27T Bảng 1-4 :Tần suất lũ thiết kế các công trình thủy điện (TCVN-285-2002) 27T . 17
  27T Bảng 1-5: Tần suất lũ thiết kế các công trình thủy điện của Trung Quốc 27T 18
  27T Bảng 2 - 1: Bảng thông số kỹ thuật hệ thống thủy lợi tân mỹ 27T 29
  27T phương án kiến nghị chọn (dự án đầu tư) 27T 29
  27T Bảng 3-2: Chỉ tiêu hiệu ích kinh tế dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ 27T 31
  27T Bảng 2- 3: Các phương án tính toán kích thước hố xói 27T . 32
  27T Bảng 2-4:Kết quả tính toán Lx với các góc nghiêng của mũi phóng 27T . 34
  27T Bảng 2 - 5: Kết quả tính toán hx với các hệ số xói 27T . 35
  27T Bảng 3-4: Tiêu chuẩn đánh giá an toàn về ổn định tổng thể và ứng suất cho phép của
  đập. 27T . 56
  27T Bảng 3-5: Kết quả tính kiểm tra ổn định đập theo hệ số dự trữ 27T 64
  27T Bảng 4-1:Tổng hợp kết quả tính toán các lực tác dụng lên đập 27T 72
  27T Bảng 4-2 Tổng hợp kết quả tính toán các lực tác dụng lên đập 27T 73
  27T Bảng 4-3: Tổng hợp kết quả tính toán các lực tác dụng lên đập 27T . 74
  27T Bảng 4-4: Tổng hợp kết quả tính toán ổn định đập tràn khi không xét đến sự ảnh hưởng
  của hố xói 27T 75
  27T Bảng 4-5: Các trường hợp tính toán hố xói 27T 79
  27T Bảng 4-6: Tổng hợp kết quả tính toán các lực tác dụng lên đập 27T . 80
  27T Bảng 4-7: Tổng hợp kết quả tính toán các lực tác dụng lên đập 27T . 81
  27T Bảng 4-8: Tổng hợp kết quả tính toán các lực tác dụng lên đập 27T . 82

  Danh mục hình vẽ

  27T Hình 1-2: Dấu vết của đập Jawa 27T . 7
  27T Hình 1-3 :Đập Chambon, Pháp 27T 8
  27T Hình 1-4 :Mặt cắt ngang đập Chambon 27T . 9
  27T Hình 1-5 :Tốc độ phát triển đập từ năm 1900 đến năm 2000 27T . 9
  27T Hình 1-6 :Tốc độ xây dựng đập trên thế giới trong thế kỷ 20 27T . 10
  27T Hình 1-7 :Tỷ lệ % phân bố đập trên thế giới 27T 10
  27T Hình 1-8 :Phân bố theo thể loại 27T 11
  Chuyên ngành Xây dựng công trình thủy Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Khóa 2007 - 2010 6
  27T Hình 1-9 :Phân bố theo chiều cao 27T . 11
  27T Hình 1-10: Đập Tam Hiệp, 27T 11
  27T sông Dương Tử 27T 11
  27T Hình 1-11 :So sánh số lượng đập lớn 27T 11
  27T ở Trung Quốc với các châu lục 27T 11
  27T Hình 1-12 :Toàn cảnh đập bê tông trọng lực Tân Giang nhìn từ hạ lưu. 27T 16
  27T Hình 1-14 :Hình ảnh 3D toàn cảnh đầu mối công trình Sơn La 27T 17
  27T Hình 2-1: Sơ đồ xác định chiều sâu bể khi tiêu năng dòng đáy 27T 22
  27T Hình 2-2: Hố xói sau mũi bậc ở tiêu năng dòng mặt 27T . 22
  27T Hình 2-3: Dạng nối tiếp dòng phun 27T 23
  27T Hình 2-4: Các thông số chính và các chu trình cơ- lý học liên quan đến hiện tượng xói
  (theo Bollaert & Schleiss 2001c) 27T 23
  27T Hình 2-5: Tiêu năng mũi phóng 27T . 25
  27T Hình 2- 6: Mặt cắt tràn đại diện công trình Tân Mỹ 27T . 32
  27T Hình 2-7: Sơ đồ tính tiêu năng hố xói đập Tân Mỹ 27T . 33
  27T Hình 2-8 :Quan hệ L R x R và góc nghiêng mũi phun α 27T . 36
  27T Hình 2-9 : Quan hệ chiều sâu hố xói t R x R và hệ số xói K 27T 36
  27T Hình 3-15: Cấu tạo cơ bản đập bê tông trọng lực 27T . 43
  27T Hình 3-16: Sơ đồ tính toán mặt cắt cơ bản 27T . 44
  27T Hình 3-17: Một số mặt cắt cơ bản đập bê tông trọng lực 27T . 45
  27T Hình 3-18 :Một số dạng mặt cắt điển hình đập bê tông trọng lực đã xây dựng 27T 46
  27T Hình 3-19 :Sơ đồ tính ổn định trượt ngang 27T 51
  27T Hình 3-20 :Sơ đồ tính toán ổn định mặt trượt nằm nghiêng 27T . 53
  27T Hình 3-21 :Sơ đồ tính toán ổn định mặt trượt nằm ngang, nền có lớp xen kẹp 27T . 54
  27T Hình 3-22 :Vị trí của hợp lực trong các trường hợp 27T 56
  27T Hình 3-23: Vị trí cửa hợp lực trong các trường hợp 27T 58
  27T Hình 3-24: Hình dạng mặt trượt (a) và sơ đồ tính ổn định (b) 27T 58
  27T Hình 3-25: So sánh giữa K1và K2 khi C=0 và giữa K1 và K2 khi φ=0 27T . 59
  27T Hình 3-27 :Quá trình hình thành mặt phá hoại ở mặt tiếp giáp giữa đập và nền 27T . 66
  27T Hình 4-4: Chiều dài của phễu trong đ ất không dính theo M.A.Mikhalep 27T 76
  27T Hình 4-5: Chiều dài của phễu trong đá theo G.A.Yuđixki 27T . 76
  27T Hình 4-6: Hố xói vào trong phạm vi móng công trình 27T 77
  27T Hình 4-7:Hố xói nằm ngoài phạm vi móng công trình 27T 78

  Xem Thêm: Nghiên cứu, tính toán và đánh giá ảnh hưởng của hố xói sau tràn vận hành đến ổn định đập bê tông trọng lực và áp dụng cho đập Tân Mỹ tỉnh Ninh Thuận
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu, tính toán và đánh giá ảnh hưởng của hố xói sau tràn vận hành đến ổn định đập bê tông trọng lực và áp dụng cho đập Tân Mỹ tỉnh Ninh Thuận sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status