Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tác động của dự án chuyển nước từ lưu vực sông Rào Trổ sang lưu vực sông Trí cấp nước cho khu công nghiệp Vũng Áng đến vùng chảy Kiệt và tình hình xâm nhập mặn tại vùng hạ du

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tác động của dự án chuyển nước từ lưu vực sông Rào Trổ sang lưu vực sông Trí cấp nước cho khu công nghiệp Vũng Áng đến vùng chảy Kiệt và tình hình xâm nhập mặn tại vùng hạ du

  Lớp: CH17Q1
  1
  MỤC LỤC
  6T MỞ ĐẦU 6T 4
  6T 1. Tính cấp thiết của đề tài 6T 7
  6T 2. Mục tiêu của đề tài 6T . 8
  6T 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6T . 8
  6T 1) Đối tượng nghiên cứu 6T . 8
  6T 2) Phạm vi nghiên cứu 6T 8
  6T 4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 6T . 8
  6T 1) Cách tiếp cận 6T 8
  6T 2) Phương pháp nghiên cứu 6T 9
  6T CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VÙNG NGHIÊN CỨU 6T . 10
  6T 1.1 Tổng quan về vấn đề chuyển nước ra ngoài lưu vực 6T . 10
  6T 1.2 Điều kiện vùng nghiên cứu 6T 10
  6T 1.2.1Đặc điểm khí tượng thủy văn 6T . 12
  6T 1.2.1.1 Đặc điểm khí tượng 6T 12
  6T 1.2.1.2 Chế độ nhiệt 6T . 12
  6T 1.2.1.3 Chế độ gió 6T 14
  6T 1.2.1.4 Nắng 6T . 15
  6T 1.2.1.5 Bốc hơi 6T . 16
  6T 1.2.1.6 Chế độ mưa 6T 16
  6T 1.2.1.7 Bão 6T . 19
  6T 1.2.2 Đặc điểm thủy văn 6T 19
  6T 1.2.2.1 Dòng chảy năm 6T . 19
  6T 1.2.2.2 Dòng chảy lũ 6T . 20
  6T 1.2.2.3 Dòng chảy kiệt 6T 21
  6T 1.3 Hiện trạng và phương hướng phát triển kinh tế-xã hội vùng nghiên cứu 6T . 21
  6T 1.3.1 Hiện trạng kinh tế- xã hội 6T 21
  6T 1.3.1.1 Dân số, tốc độ phát triển và phân bố dân số 6T . 21
  6T 1.3.1.2 Hiện trạng sản xuất nông, lâm nghiệp 6T 22
  6T 1.3.1.3 Hiện trạng các ngành kinh tế khác 6T 24
  6T 1.3.2 Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội 6T . 26
  6T 1.3.2.1 Dự báo về dân số 6T 26
  6T 1.3.2.2 Phương hướng phát triển kinh tế của các ngành 6T 27
  6T 1.4 6T 6T Quy hoạch thủy lợi và bảo vệ nguồn nước vùng nghiên cứu 6T . 33
  6T 1.4.1 Quy hoạch tưới, cấp nước 6T 33
  6T 1.4.1.1 Nhiệm vụ của quy hoạch phát triển thuỷ lợi 6T 33
  6T 1.4.1.2 Quy hoạch tưới 6T . 33
  6T 1.4.1.3 Quy hoạch cấp nước cho sinh hoạt 6T 35
  6T 1.4.1.4 Quy hoạch cấp nước cho công nghiệp 6T 35
  6T 1.4.1.5 Quy hoạch cấp nước cho nuôi trồng thủy sản 6T 35
  6T 1.4.1.6 Quy hoạch tiêu 6T 35
  6T 1.4.1.7 Quy hoạch chống lũ 6T 36 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Ngành Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

  Học viên: Phạm Tường;
  Lớp: CH17Q1
  2
  6T 1.4.2 Tác động của quy hoạch thủy lợi đến môi trường 6T . 36
  6T 1.5 6T 6T Tình hình dòng chảy mùa kiệt và xâm nhập mặn tại hạ lưu sông Gianh 6T . 38
  6T 1.5.1 Dòng chảy kiệt 6T . 38
  6T 1.5.2 Thủy triều 6T 38
  6T 1.5.3 Xâm nhập mặn 6T 39
  CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA DỰ
  ÁN CẤP NƯỚC CHO KHU CÔNG NGHIỆP VŨNG ÁNG 39
  6T 2.1 Cơ sở lý luận 6T 41
  6T 2.2 Cơ sở thực tiễn 6T . 41
  6T 2.2.1 Phân tích hiện trạng hệ thống 6T 41
  6T 2.2.2Đánh giá tình hình khí hậu, thuỷ văn của vùng 6T 43
  6T 2.2.2.1 Đặc điểm khí tượng 6T 43
  6T 2.2.2.2 Đặc điểm thủy văn 6T . 44
  6T 2.2.3 Nhu cầu nước của khu công nghiệp Vũng Áng 6T 45
  6T 2.3 Các phương án cấp nước 6T . 46
  6T 2.3.1 Các phương án chuyển nước: 6T 46
  6T 2.3.2 Phân tích lựa chọn phương án 6T 46
  6T 2.3.2.1 Phương án có đập dâng Lạc Tiến. 6T 46
  6T 2.3.2.2 Phương án dẫn thẳng 6T 47
  6T 2.3.2.3 Phương án chọn sơ đồ cấp nước 6T 47
  6T 2.4 Tác động của dự án đến vùng hưởng lợi 6T . 48
  6T CHUƠNG III: PHÂN TÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ DÒNG CHẢY KIỆT VÀ
  XÂM NHẬP MẶN TẠI HẠ DU SÔNG GIANH DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA
  DỰ ÁN CẤP NƯỚC CHO KHU CÔNG NGHIỆP VŨNG ÁNG VÀ CÁC
  BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU 6T . 50
  6T 3.1 Mục đích, yêu cầu 6T 50
  6T 3.2 Một số mô hình thuỷ lực diễn toán dòng chảy 6T . 50
  6T 3.2.1 Mô hình VRSAP: 6T . 51
  6T 3.2.2 Mô hình ISIS: 6T . 51
  6T 3.2.3 Mô hình HEC – RAS: 6T . 52
  6T 3.2.4 Mô hình SOBEK 6T . 52
  6T 3.2.5 Mô hình thủy lực của SOGREAH 6T . 52
  6T 3.2.6 Mô hình KOD 6T 53
  6T 3.2.7 Mô hình Mike 11 6T . 53
  6T 3.2.8 Lựa chọn mô hình tính toán 6T . 58
  6T 3.3 Sơ đồ mạng tính toán 6T . 58
  6T 3.3.1 Biên trên của mô hình 6T 58 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Ngành Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

  Học viên: Phạm Tường;
  Lớp: CH17Q1
  3
  6T 3.3.2 Biên dưới của mô hình 6T 59
  6T 3.3.3 Biên dọc sông của mô hình 6T . 59
  6T 3.3.4 Phương pháp và sơ đồ tính 6T 61
  6T 3.4 Tính toán thủy lực dòng chảy kiệt và xâm nhập mặn tại hạ du sông Gianh 6T . 64
  6T 3.4.1 Tính toán mô phỏng mùa kiệt 6T 64
  6T 3.4.2. Mô phỏng khuếch tán – lan truyền mặn 6T . 66
  6T 3.4.3 Tính toán kiểm định mô hình 6T 68
  6T 3.4.4 . Nội dung các trường hợp tính toán 6T 72
  6T 3.4.5 Kết quả tính toán 6T . 73
  6T 3.4.6 Phân tích kết quả các trường hợp tính toán 6T . 99
  6T 3.5 Đề xuất biện pháp giảm thiểu 6T 101
  6T 3.5.1 Biện pháp công trình 6T . 101
  6T 3.5.2 Biện pháp phi công trình 6T . 102
  6T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6T 104
  6T 1. 6T 6T Kết luận 6T . 104
  6T 2. 6T 6T Kiến nghị 6T . 105
  6T TÀI LIỆU THAM KHẢO 6T 106

  Xem Thêm: Nghiên cứu tác động của dự án chuyển nước từ lưu vực sông Rào Trổ sang lưu vực sông Trí cấp nước cho khu công nghiệp Vũng Áng đến vùng chảy Kiệt và tình hình xâm nhập mặn tại vùng hạ du
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tác động của dự án chuyển nước từ lưu vực sông Rào Trổ sang lưu vực sông Trí cấp nước cho khu công nghiệp Vũng Áng đến vùng chảy Kiệt và tình hình xâm nhập mặn tại vùng hạ du sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status