Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu nguyên nhân sự cố sạt trượt và đề xuất giải pháp ổn định tràn sự cố qua đê

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu nguyên nhân sự cố sạt trượt và đề xuất giải pháp ổn định tràn sự cố qua đê

  Më ®Çu

  1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi 1
  2. Môc ®Ých cña ®Ò tµi . 2
  3. C¸ch tiÕp cËn vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 2
  4. KÕt qu¶ dù kiÕn ®¹t ®­îc . 2
  5. Bè côc cña luËn v¨n 2
  Ch­¬ng 1
  Tæng quan vÒ c«ng tr×nh vµ sù cè x¶y ra ë trµn
  1.1. Giíi thiÖu chung vÒ l­u vùc s«ng Hoµng Long . 4
  1.2. Giíi thiÖu vÒ dù ¸n vµ c«ng tr×nh . 24
  1.3. Trµn L¹c Kho¸i vµ sù cè s¶y ra trong mïa m­a lò . 27
  CH¦¥NG 2
  Nghiªn cøu, lùa chän ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n æn ®Þnh

  2.1. Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n æn ®Þnh thÊm . 34
  2.2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n æn ®Þnh m¸i dèc 46

  CH¦¥NG 3
  øng dông tÝnh to¸n kiÓm tra æn ®Þnh trµn l¹c kho¸i
  vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p kh¾c phôc

  3.1. C¸c th«ng sè kü thuËt tÝnh to¸n 60
  3.2. TÝnh to¸n thÊm 61
  3.3. TÝnh to¸n æn ®Þnh m¸i dèc 71
  3.4. Nhưng nguyªn nh©n g©y s¹t tr­ît vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p kh¾c phôc 82
  3.5. §Ò xuÊt gi¶i ph¸p æn ®Þnh trµn sù cè qua ®ª . 85
  CH¦¥NG 4
  KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ

  4.1. Nhưng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña luËn v¨n . 88
  4.2. Tån t¹i cña luËn v¨n 88
  4.3. KiÕn nghÞ . 89

  Tµi liÖu tham kh¶o . 90
  Chuyªn ngµnh: X©y dùng c«ng tr×nh thñy LuËn v¨n th¹c sÜ kü thuËt
  Më ®Çu

  1. TÝnh cÊp thiÕt cña §Ò tµi:
  Trong nhưng n¨m gÇn ®©y, viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thñy lîi ®·
  gãp phÇn rÊt quan träng trong viÖc gi¶m nhÑ thiªn tai, b¶o vÖ d©n sinh - kinh
  tÕ, cung cÊp n­íc cho n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, sinh ho¹t . , x©y dùng c¬ së
  h¹ tÇng t¹o ®µ cho c¸c ngµnh kinh tÕ ph¸t triÓn mét c¸ch bÒn vưng, gãp phÇn
  c¶i t¹o m«i tr­êng sinh th¸i.
  Qu¸ tr×nh nghiªn cøu, x©y dùng vµ ph¸t triÓn, bªn c¹nh nhưng thµnh tùu
  to lín ®· ®¹t ®­îc vÉn cã mét sè tån t¹i trong viÖc kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng,
  vËn hµnh sö dông dÉn ®Õn sù cè h­ háng mét phÇn hoÆc toµn bé c«ng tr×nh.
  §¹i bé phËn lµ c¸c c«ng tr×nh ngÇm, chÞu t¶i träng lín, ®Æc biÖt lµ t¶i
  träng cña ®Êt vµ ¸p lùc n­íc. NhiÒu c«ng tr×nh bÞ sù cè do xãi ngÇm vµ mÊt
  æn ®Þnh.
  Thùc tÕ cho thÊy, nhiÒu c«ng tr×nh sau khi x©y dùng xong, khi ®­a vµo
  khai th¸c ®· s¶y ra sù cè mÊt æn ®Þnh nh­: lón, sôt tr­ît, s¹t lë m¸i dèc, .
  HËu qu¶ do sù cè c«ng tr×nh th­êng rÊt lín, møc ®é th­êng nghiªm
  träng, cã khi lµ th¶m häa, ¶nh h­ëng kÐo dµi cã khi ®Õn hµng chôc n¨m. ViÖc
  kh¾c phôc sù cè c«ng tr×nh th­êng phøc t¹p vµ rÊt tèn kÐm.
  Trµn sù cè L¹c Kho¸i n»m trªn ®ª hưu s«ng Hoµng Long thuéc l­u vùc
  s«ng Hoµng Long. Trµn L¹c Kho¸i ®­îc x©y dùng t¹i x· Gia L¹c - HuyÖn Gia
  ViÔn - TØnh Ninh B×nh c¸ch Thµnh phè Ninh B×nh ~ 20km vÒ phÝa T©y B¾c.
  Trµn cã th©n trµn kÕt cÊu lâi ®Êt, m¸i trµn phÝa s«ng ®­îc gia cè b¶n mÆt bª
  t«ng cèt thÐp.
  Trong mïa m­a lò th¸ng 6 n¨m 2009, m­a kÐo dµi, c­êng ®é lín, mùc
  n­íc s«ng Hoµng Long d©ng cao vµ rót xuèng sau vµi ngµy trµn L¹c Kho¸i ®·
  x¶y ra sù cè g©y s¹t tr­ît m¸i th­îng l­u, ph¸ vì b¶n mÆt bª t«ng cèt thÐp
  g©y mÊt æn ®Þnh trµn, ¶nh h­ëng nghiªm träng tíi d©n sinh, kinh tÕ - x· héi
  vïng ph©n lò.
  Chuyªn ngµnh: X©y dùng c«ng tr×nh thñy 1 LuËn v¨n th¹c sÜ kü thuËt
  Do ®ã, cÇn thiÕt ph¶i kiÓm tra hiÖn tr­êng, thu thËp tµi liÖu c«ng tr×nh.
  Trªn c¬ së ®ã tÝnh to¸n kiÓm tra x¸c ®Þnh nguyªn nh©n g©y ra sù cè s¹t tr­ît
  cña trµn vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p kh¾c phôc nh»m gi¶m nhÑ thiªn tai cho khu vùc
  lµ rÊt cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch .
  V× vËy, ®Ò tµi “ Nghiªn cøu nguyªn nh©n s¹t tr­ît vµ ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p
  æn ®Þnh trµn sù cè qua ®ª” lµ hÕt søc cÇn thiÕt, cã ý nghÜa khoa häc vµ thùc
  tiÔn cao.
  2. Môc ®Ých cña §Ò tµi:
  - Nghiªn cøu, tÝnh to¸n kiÓm tra x¸c ®Þnh nguyªn nh©n sù cè s¹t tr­ît
  cña trµn L¹c Kho¸i thuéc dù ¸n: N©ng cÊp ®ª hưu s«ng Hoµng Long, tØnh
  Ninh B×nh. vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p kh¾c phôc.
  - §Ò xuÊt gi¶i ph¸p æn ®Þnh trµn sù cè qua ®ª.
  3. C¸ch tiÕp cËn vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu:
  - Trªn c¬ së tµi liÖu cña c«ng tr×nh, ®¸nh gi¸ s¬ bé sù cè c«ng tr×nh.
  - Nghiªn cøu kÕt cÊu, lùa chän ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ æn ®Þnh.
  - øng dông tÝnh to¸n kiÓm tra x¸c ®Þnh nguyªn nh©n g©y ra sù cè s¹t
  tr­ît cña trµn vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p kh¾c phôc.
  - §Ò xuÊt gi¶i ph¸p æn ®Þnh trµn sù cè qua ®ª.
  4. KÕt qu¶ dù kiÕn ®¹t ®­îc:
  - T×m ra ®­îc nguyªn nh©n g©y ra sù cè s¹t tr­ît trµn L¹c Kho¸i vµ ®Ò
  xuÊt biÖn ph¸p kh¾c phôc.
  - §Ò xuÊt gi¶i ph¸p æn ®Þnh trµn sù cè qua ®ª.
  5. Bè côc cña luËn v¨n:
  PhÇn më ®Çu
  Nªu vµ kh¼ng ®Þnh tÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi, c¸c môc tiªu cÇn ®¹t ®­îc
  khi thùc hiÖn ®Ò tµi, c¸ch tiÕp cËn vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ®Ó ®¹t ®­îc
  môc tiªu ®ã.

  Chuyªn ngµnh: X©y dùng c«ng tr×nh thñy 2 LuËn v¨n th¹c sÜ kü thuËt

  Ch­¬ng 1. Tæng quan vÒ c«ng tr×nh vµ sù cè x¶y ra
  Ch­¬ng nµy giíi thiÖu vÒ l­u vùc s«ng Hoµng Long, dù ¸n vµ c«ng
  tr×nh, ®Æc ®iÓm lµm viÖc cña trµn L¹c Kho¸i vµ sù cè s¶y ra ë trµn sù cè. VÊn
  ®Ò cÊp thiÕt cÇn nghiªn cøu vµ øng dông cho thùc tÕ.
  Ch­¬ng 2. nghiªn cøu, l­a chän ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n æn ®Þnh
  Ch­¬ng nµy tæng hîp c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n æn ®Þnh vÒ thÊm, æn
  ®Þnh vÒ tr­ît m¸i dèc. So s¸nh vµ lùa chän ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu, tÝnh to¸n
  cho ®Ò tµi.
  Ch­¬ng 3. ¸p dông tÝnh to¸n kiÓm tra æn ®Þnh trµn l¹c
  kho¸i vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p æn ®Þnh

  Dïng ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n æn ®Þnh ®· lùa chän, tÝnh to¸n kiÓm tra l¹i
  sù cè s¹t tr­ît trµn L¹c Kho¸i vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p kh¾c phôc. §Ò xuÊt gi¶i
  ph¸p æn ®Þnh trµn sù cè qua ®ª.
  Ch­¬ng 4. KiÕn nghÞ vµ kÕt luËn
  Nªu nªn nhưng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, tån t¹i cña
  luËn v¨n vµ kiÕn nghÞ.

  Xem Thêm: Nghiên cứu nguyên nhân sự cố sạt trượt và đề xuất giải pháp ổn định tràn sự cố qua đê
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu nguyên nhân sự cố sạt trượt và đề xuất giải pháp ổn định tràn sự cố qua đê sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status