Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu lựa chọn công nghệ ngăn dòng sông có lưu lượng lớn, ứng dụng cho công trình thủy điện Bản Chát

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu lựa chọn công nghệ ngăn dòng sông có lưu lượng lớn, ứng dụng cho công trình thủy điện Bản Chát

  MỤC LỤC
  29T MỞ ĐẦU 29T . 1
  29T I.Tính cấp thiết của đề tài 29T 1
  29T II. Mục tiêu của đề tài. 29T 1
  29T III. Phạm vi nghiên cứu. 29T 2
  29T IV.Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu. 29T . 2
  29T 1. Phương pháp tiếp cận. 29T . 2
  29T 2. Phương pháp nghiên cứu. 29T 2
  29T IV. Nội dung luận văn 29T . 2
  29T CHƯƠNG 1 29T 3
  29T NGĂN DÒNG THI CÔNG 29T . 3
  29T 1.1. Các phương pháp dẫn dòng thi công . 29T 3
  29T 1.1.1. Đắp đê quai ngăn dòng một đợt. 29T 3
  29T 1.1.2. Đắp đê quai ngăn dòng nhiều đợt: 29T . 3
  29T 1.2. Các phương pháp ngăn dòng và tính toán thủy lực ngăn dòng. 29T . 5
  29T 1.2.1. Các phương pháp ngăn dòng: 29T 5
  29T 1.2.1.1 Phương pháp lấp đứng (đổ lấn dần): 29T 5
  29T 1.2.1.2 Phương pháp lấp bằng (đổ toàn tuyến): 29T . 7
  29T 1.2.1.3 Phương pháp hỗn hợp: 29T . 7
  29T 1.2.1.4. Một số phương pháp khác: 29T 8
  29T 1.2.1.5. Thứ tự ngăn dòng: 29T . 9
  29T 1.2.2 Xác định các thông số tính toán trong thiết kế ngăn dòng. 29T . 9
  29T 1.2.2.1. Chọn ngày tháng ngăn dòng: 29T 9
  29T 1.2.2.2 Chọn lưu lượng thiết kế ngăn dòng: 29T . 10
  29T 1.2.2.3. Xác định vị trí cửa ngăn dòng: 29T 10
  29T 1.2.2.4 Xác định chiều rộng cửa ngăn dòng: 29T 11
  29T 1.2.2.5. Đập ngăn dòng (băng két): 29T 11
  29T 1.2.3. Tính toán thuỷ lực ngăn dòng. 29T . 12
  29T 1.2.3.1. Tính toán năng lực tháo nước của công trình dẫn dòng. 29T . 13
  29T 1.2.3.2. Tính toán lưu lượng điều tiết tích lại ở lòng hồ trong quá trình ngăn
  dòng. 29T 14
  29T 1.2.3.3 Dự tính lưu lượng thấm qua kè đá ngăn dòng. 29T . 15
  29T Lưu lượng tháo của cửa khẩu Q R g R có thể dùng công thức sau để tính: 29T . 19
  29T 1.3: Dẫn dòng và ngăn dòng thi công một số công trình đã xây dựng trong và ngoài
  nước. 29T 21
  29T 1.3.1.Dẫn dòng và ngăn dòng thi công một số công trình đã xây dựng ở Việt
  Nam. 29T 21
  29T 1.3.2.Dẫn dòng và ngăn dòng thi công một số công trình đã xây dựng trên thế giới
  . 29T 25
  29T 1.4 Kết luận chương 1. 29T 32
  29T 1. Tầm quan trọng của công tác ngăn dòng thi công công trình thủy lợi thủy điện. 29T
  . 32
  29T 2. Một số vấn đề cần đặt ra và định hướng nghiên cứu. 29T 33
  29T CHƯƠNG 2 29T 34
  29T TÍNH TOÁN NGĂN DÒNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN BẢN CHÁT 29T 34
  29T BẰNG CÔNG THỨC LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM 29T 34
  29T 2.1. Giới thiệu về công trình thủy điện Bản Chát. 29T 34
  29T 2.1.1. Khái quát về quy mô công trình. [7] 29T 34
  29T 2.1.2. Hình thức công trình 29T 35
  29T 2.1.3. Điều kiện địa chất công trình 29T . 35
  29T 2.1.4. Cấp công trình 29T . 36
  29T 2.2. Công tác dẫn dòng thủy điện Bản Chát. 29T . 39
  29T 2.3. Tính toán xác định các thông số thủy lực ngăn dòng. 29T 45
  29T 2.3.1. Chọn tần suất và thời đoạn ngăn dòng. 29T . 45
  29T 2.3.2. Xác định khả năng tháo qua cống dẫn dòng khi tiến hành giai đoạn ngăn
  dòng. 29T 45
  29T 2.3.3. Tính toán các thông số ngăn dòng công trình thủy điện Bản Chát. 29T . 47

  29T 2.3.3.1. Ngăn sông bằng một băng két thượng lưu. 29T . 47
  29T 2.3.3.1. Ngăn sông bằng hai băng két thượng hạ lưu kết hợp. 29T . 48
  29T 2.4. Kết luận chương 2. 29T . 58
  29T CHƯƠNG 3 29T 59
  29T NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM NGĂN DÒNG THI CÔNG 29T . 59
  29T CHO CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN BẢN CHÁT. 29T 59
  29T 3.1. Lý thuyết mô hình thủy lực công trình. 29T 59
  29T 3.1.1.Luật tương tự trong mô hình thủy lực công trình. 29T 59
  29T 3.2.Thiết kế mô hình thủy lực ngăn dòng thủy điện Bản Chát. 29T 65
  29T 3.2.1. Mục đích của công tác nghiên cứu thủy lực ngăn sống trên mô hình ở công
  trình thủy điện Bản Chát. 29T 67
  29T 3.2.2. Chọn tỷ lệ mô hình. 29T . 67
  29T 3.2.3. Xây dựng hàm thực nghiệm. 29T . 68
  29T 3.2.4. Chọn vật liệu làm mô hình 29T 69
  29T 3.2.5. Chọn vật liệu, phương tiện cho nghiên cứu thí nghiệm lấn sông và lấp sông. 29T
  . 70
  29T 3.2.6. Bố trí thiết bị đo và đánh giá sai số. 29T 70
  29T 3.3.Các kết quả thí nghiệm mô hình và xác định các yếu tố thủy lực. [11] 29T 74
  29T 3.4.Phân tích các kết quả nghiên cứu và so sánh với tính toán lý thuyết. 29T . 83
  29T 3.5.Lựa chọn phương pháp ngăn dòng, quy trình công nghệ thi công ngăn dòng thủy
  điện bản Chát. 29T 84
  29T 3.6. Kết luận chương 3 29T . 85
  29T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 29T . 87
  29T I. Kết luận 29T 87
  29T II. Kiến nghị. 29T . 88
  29T III. Một số vấn đề còn đặt ra và hướng nghiên cứu tiếp . 29T . 89
  29T TÀI LIỆU THAM KHẢO 29T . 90
  DANH MỤC HÌNH VẼ
  29TU Hình 1.1: Sơ đồ biểu thị phương pháp ngăn dòng lấp đứng. U29T 6
  29TU Hình 1.2:: Sơ đồ quan hệ v-t trong phương pháp hỗn hợp. U29T 7
  29TU Hình 1.3: Sơ đồ phương án đắp đê quây thượng lưu trước U29T . 9
  29TU Hình 1.4: Sơ đồ bố trí cửa ngăn dòng (hạp long). U29T . 10
  29TU Hình 1.5: Sơ đồ bố trí vật liệu chống xói cửa ngăn dòng (hạp long). U29T . 11
  29TU Hình 1.6: Sơ đồ cấu tạo đập ngăn dòng – đê quây U29T 12
  29TU Hình 1.7: Tính thấm qua kè, đổ theo lấp bằng U29T 17
  29TU Hình 1.8: Đường cong m và Z UR o RU - ngăn dòng lấp đứng. U29T 20
  29TU Hình 1.9: Đường cong m và Z UR o RU trong ngăn dòng lấp bằng. U29T 20
  29TU Hình 2.1: Mặt bằng lấp sông Nậm Mu – Thủy điện bản Chát U29T 49
  29TU Hình 2.2: Mặt cắt ngang băng két thượng lưu lấp sông Nậm Mu – Thủy điện bản
  Chát U29T . 50
  29TU Hình 2.3: Mặt cắt ngang băng két hạ lưu lấp sông Nậm Mu – Thủy điện bản Chát U29T 51
  29TU Hình 3.1a,b: Sơ đồ bố trí đo vận tốc cửa hạp long thượng hạ lưu – Phương án lấp
  sông bằng hai băng két. U29T . 72
  29TU Hình 3.1: Sơ họa hướng đổ vật liệu khi ngăn dòng. U29T . 86

  Xem Thêm: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ ngăn dòng sông có lưu lượng lớn, ứng dụng cho công trình thủy điện Bản Chát
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu lựa chọn công nghệ ngăn dòng sông có lưu lượng lớn, ứng dụng cho công trình thủy điện Bản Chát sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status