Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thiết kế tổ chức thi công tràn xả lũ hồ Đầm Bài II

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thiết kế tổ chức thi công tràn xả lũ hồ Đầm Bài II

  PhÇn I
  Tæng quan chung c«ng tr×nh

   1. VÞ trÝ vµ nhiÖm vô c«ng tr×nh
  1- VÞ trÝ c«ng tr×nh ®Çu mèi hÖ thèng thuû lîi Phó C­êng:
  C«ng tr×nh ®Çu mèi hÖ thèng thuû lîi Phó C­êng dù kiÕn x©y dùng trªn suèi B»ng thuéc xã Phó Ninh huyÖn Kú S¬n c¸ch thÞ xã Hoµ B×nh 20 km vÒ phÝa B¾c t¹o nªn hå §Çm Bµi.
  Khu vùc h­ëng lîi tõ c«ng tr×nh gåm 3 xã: Hîp Thµnh, Hîp ThÞnh vµ Phó Ninh n»m ë bê ph¶i s«ng §µ vµ ch¹y däc theo bê s«ng §µ chõng 3 km vÒ phÝa B¾c vµ h¹ l­u thuû ®iÖn Hoµ B×nh.
  2- NhiÖm vô c«ng tr×nh:
  C«ng tr×nh ®Çu mèi hÖ thèng thuû lîi CT 2000 – 39 ®­îc x©y dùng víi nhiÖm vô trư n­íc ®Ó t­íi cho 536 ha ®Êt canh t¸c cña vïng Phó C­êng bao gåm 3 xã: Hîp Thµnh, Hîp ThÞnh, Phó Ninh. Thuéc xã Phó Ninh – HuyÖn Kú S¬n – TØnh Hoµ B×nh nh»m giư ®Êt vµ giư n­íc b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i trong khu vùc.


   2: Quy m« c«ng tr×nh


  1- Dung tÝch hå chøa:
  øng víi c¸c cao tr×nh mùc n­íc cã c¸c dung tÝch sau:
  Mùc n­íc d©ng b×nh th­êng:  +31.62m øng víi W = 3,9. 106. m3
  Mùc n­íc d©ng gia c­êng :  +34.21m øng víi W = 4,884. 106. m3
  Mùc n­íc d©ng chÕt :  +23,80m øng víi W = 0,994. 106. m3
  2- §Ëp ®Êt:
  KÕt cÊu ®Ëp ®Êt ®­îc ®¾p b»ng ®Êt ®ång chÊt cã vËt tho¸t n­íc kiÓu l¨ng trô, c¸c th«ng sè cña ®Ëp nh­ sau:
  -ChiÒu dµi t¹i ®Ønh ®Ëp : L = 250 m
  -ChiÒu cao ®Ëp lín nhÊt: Hmax = 21m( TÝnh ®Õn mÆt ®Ëp)
  -Cao tr×nh ®Ønh ®Ëp: +36,7m
  -ChiÒu réng ®Ønh ®Ëp: B = 5m
  M¸i dèc th­îng l­u ®­îc gia cè b»ng ®¸ l¸t khan dµy trªn 30 cm, líp trªn sái c¸t ®Öm. HÖ sè m¸i thay ®æi tïe m = 2,50 ®Õn m = 3,5 cã mét c¬ ë cao tr×nh +27,0 réng
  b = 5m.
  M¸i dèc h¹ l­u ®­îc trång cá b¶o vÖ, hÖ sè m¸i thay ®æi tõ m = 2,75 ®Õn 3,5 . Cã hai c¬ ë cao tr×nh +27,0 réng ë cao tr×nh 22,5 réng 15m.
  3- Cèng lÊy n­íc qua ®Ëp:
  H×nh thøc: Cèng h×nh hép ch¶y kh«ng ¸p lµm b»ng Bªt«ng cèt thÐp ®Æt trªn nÒn ®¸ phiÕn sÐt.
  Cèng lÊy n­íc cã c¸c th«ng sè sau:
  - L­u l­îng thiÕt kÕ: QTK = 1 m3/s
  - KhÈu diÖn cèng: B.h = 0,8.1,2m
  - ChiÒu dµi cèng : L = 72m
  - Cao ®é ®Çu cèng: ®c = +22,54m
  - Cao ®é ®Ønh th¸p cèng : ®tc = +35,3m
  - §é dèc lßng cèng: i = 0,002
  4- Trµn x¶ lò:
  Trµn tù do bè trÝ t¹i eo yªn ngùa bªn ph¶i ®Ëp ®Êt, kiÓu m¸ng trµn ngang nèi tiÕp b»ng bËc n­íc nhiÒu cÊp. KÕt cÊu ®Ëp trµn b»ng ®¸ x©y cã bäc Bªt«ng cèt thÐp M 200 dµy 10cm.
  Trµn cã c¸c th«ng sè sau:
  - Cao tr×nh ng­ìng trµn: nt = +31,62m
  - ChiÒu réng ng­ìng trµn: Bnt = 40m
  - Sè bËc n­íc: nB = 6 bËc
  - ChiÒu réng bËc n­íc: bbn = 20m
  - L­u l­îng x¶ n­íc lín nhÊt: Qx = 234,45m3/s
  - Cét n­íc ng­ìng trµn: H = 2,38m
  5- CÇu qua trµn:
  CÇu ¤t« h¹ l­u trµn chiÒu réng B = 3m; CÇu cã ®é dµi L = 30m
  6- HÖ thèng kªnh dÉn sau ®Ëp:
  Kªnh chÝnh sau ®o¹n cèng lÊy n­íc ®i qua vïng ®åi vµ ®Çm. §Ønh bê kªnh réng 2m, cao 1,5m.
  Kªnh nh¸nh vµ kªnh cÊp I tiÕt diÖn nhá khèi l­îng c«ng t¸c lín ®i qua khu ruéng vµ bê ®ª.
  C«ng tr×nh trªn kªnh cã khèi l­îng nhá, ph©n t¸n.
  7- CÊp c«ng tr×nh:
  Dùa vµo tÝnh chÊt cña ®Êt nÒn vµ chiÒu cao ®Ëp ta x¸c ®Þnh ®­îc cÊp c«ng tr×nh cña ®Ëp lµ c«ng tr×nh cÊp IV(Theo TCVN 5060 - 90).
  Dùa vµo nhiÖm vô c«ng tr×nh, x¸c ®Þnh ®Ëp ®Êt lµ c«ng tr×nh cÊp IV, cèng lÊy n­íc lµ c«ng tr×nh cÊp IV, trµn x¶ lò lµ c«ng tr×nh cÊp IV.
  8- Thêi gian thi c«ng:
  C«ng tr×nh dù ®Þnh x©y dùng trong kho¶ng 2  3 n¨m kÓ tõ ngµy khëi c«ng.

  3 : ®iÒu kiÖn tù nhiÖn khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh
  1- §iÒu kiÖn ®Þa h×nh:
  Suèi B»ng lµ mét chi l­u cña s«ng §µ, diÖn tÝch l­u vùc tÝnh ®Õn tuyÕn c«ng tr×nh lµ 16,6 km2.
  Suèi ch¶y qua vïng ®åi nói thÊp, ®Ønh ®åi cã ®é cao 50  100m ch¶y theo h­íng tõ §«ng sang T©y ®æ ra s«ng §µ, ®Ønh h×nh trßn, hai bªn lßng suèi cã thÒm réng, thuËn tiÖn cho viÖc thi c«ng.
  §é dèc lßng suèi lín b¾t nguån tõ dèc nói t¹o nªn lò trªn l­u vùc tËp trung nhanh vµ ®ét ngét. Do ®é dèc lín rõng ®Çu nguån khai th¸c kh«ng hîp lý v× vËy, vÒ mïa m­a sinh ra lò lín, mïa kh« kiÖt n­íc.
  2- KhÝ hËu – Thuû v¨n:
  a- §Æc ®iÓm khÝ hËu:
  Phó C­êng lµ mét vïng nói n»m ë phÝa T©y B¾c huyÖn Kú S¬n tØnh Hoµ b×nh. §©y lµ d¶i ®Êt kÑp giưa mét bªn lµ s«ng §µ mét bªn lµ nói cao: Nh­ nói T¶n Viªn cao 1287m, nói Viªn Nam cao 1028m. Vïng nµy chÞu ¶nh h­ëng cña khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa.
  b- C¸c ®Æc tr­ng khÝ t­îng khu vùc:
  - NhiÖt ®é kh«ng khÝ.
  Khu vùc cã nhiÖt ®é chªnh lÖch t­¬ng ®èi lín theo tµi liÖu ®o ®­îc.
  NhiÖt ®é cao nhÊt lµ 41.20C
  NhiÖt ®é thÊp nhÊt lµ 190C
  NhiÖt ®é trung b×nh nhiÒu n¨m lµ 23.20C
  - §é Èm t­¬ng ®èi
  §é Èm t­¬ng ®èi cña kh«ng khi khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh hµng n¨m lµ 84%, thÊp nhÊt trong n¨m lµ 13%.
  - Sè giê n¾ng trung b×nh trong nhiÒu n¨m lµ 1620,9 h
  - Tèc ®é giã:
  Tèc ®é giã lín nhÊt trong n¨m lµ 28m/s
  Tèc ®é giã b×nh qu©n lín nhÊt lµ 17,7m/s
  - Bèc h¬i trung b×nh th¸ng vµ n¨m:
  Bèc h¬i mÆt n­íc ®o ®­îc trung b×nh nhiÒu n¨m lµ 76,26mm, trung b×nh th¸ng lµ 63,55mm.
  c- C¸c ®Æc ®iÓm vÒ m­a:
  Khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh n»m trong vïng nhiÖt ®íi giã mïa, nãng Èm, cã l­îng m­a t­¬ng ®èi lín. Mïa m­a tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10, mïa kh« tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 4.
  L­îng m­a b×nh qu©n hµng n¨m: = 1772mm
  L­îng m­a theo tÇn suÊt: P = 50%,  = 1736,6mm
  L­îng m­a theo tÇn suÊt: P = 80%,  = 1417,6mm
  L­îng m­a phÇn lín tËp trung vµo mïa m­a( Tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10) chiÕm 80% l­îng m­a hµng n¨m.
  d- T×nh h×nh s«ng suèi trong khu vùc:
  Vïng Phó C­êng cã c¸c suèi néi ®Þa nh­: suèi Nh¹, suèi B»ng, Suèi Quèc, suèi Mon. C¸c suèi nµy cã ®é dèc lín b¾t nguån tõ nói t¹o nªn lò tËp trung nhanh g©y t×nh tr¹ng óng ngËp khu s¶n xuÊt, ph¸ ho¹i hoa mµu vµ xãi mßn ®Êt canh t¸c. C¸c suèi nµy ch¹y theo h­íng tõ §«ng sang T©y ®Òu ®æ ra s«ng §µ. Do ®é dèc lín vµ rõng ®Çu nguån bÞ ph¸ do khai th¸c kh«ng hîp lý, v× vËy mïa m­a sinh lò l¬n, mïa kh« ch¶y kiÖt nhá.
  Ngoµi c¸c s«ng suèi néi ®Þa trªn, khu Phó C­êng cßn chÞu ¶nh h­ëng s«ng §µ.
  3-§iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh:
  a- §Þa chÊt c«ng tr×nh:
  C«ng tr×nh ®­îc x©y dùng trªn vïng ®åi nói, sù ph©n bè líp ®Êt ®¸ ë khu vùc ®Çu mèi( bao gåm ®Ëp ®Êt, ®Ëp trµn vµ cèng) tõ trªn xuèng nh­ sau:
  - Líp 1: TrÇm tÝch lßng suèi bao gåm bïn ¸ sÐt ®Õn bïn sÐt cã c¸c chØ tiªu c¬ lý nh­ sau:
  Dung tÝch tù nhiªn: tn = 1,58 T/m3
  Dung träng kh«: tn = 0,06 T/m3
  Tû träng:  = 2,65
  Lùc dÝnh kÕt: c = 0,1kg/cm3
  Gãc ma s¸t trong:  = 60
  HÖ sè thÊm: k = 10-6cm/s
  Líp trÇm tÝch lßng suèi cã bÒ dµy kho¶ng 1m
  -Líp 2: Eluvi thÒm bËc 1 ®Êt sÐt, ¸ sÐt nÆng lÉn s¹n sái cã c¸c chØ tiªu c¬ lý nh­ sau:
  Dung träng tù nhiªn: tn = 1,62 T/m3
  Dung träng kh« : tn = 1,16 T/m3
  Tû träng:  = 2,74
  Lùc dÝnh kÕt: c = 0,18 kg/cm3
  Gãc ma s¸t trong:  = 110
  - líp 3: Eluvi – Deluvi cña ®¸ phiÕn sÐt, gåm ®Êt sÐt, ¸ sÐt trung ®Õn nÆng lÉn d¨m s¹n. C¸c chØ tiªu cho ë b¶ng sau:

  SÐt ¸ sÐt
  Dung träng tù nhiªn: tn (T/m3) 1,62 1,73
  Dung träng kh« : tn (T/m3) 1,16 1,30
  Tû träng:  2,74 2,77
  Lùc dÝnh kÕt: c ( kg/cm3) 0,11 0,08
  Gãc ma s¸t trong:  ( §é ) 110 130
  HÖ sè thÊm: k ( cm/s ) 10-6 10-5

  -Líp ®¸ phiÕn sÐt: D­íi c¸c líp ®Êt lµ c¸c líp ®¸ phiÕn sÐt mµu x¸m ®en, mµu xanh. Cêu t¹o ph©n líp máng mÆt líp phñ xÐt Ýt mµu tr¾ng s¸ng bãng. Trong ®¸ phiÕn sÐt ®«i chç cã lÉn bét c¸t kÕt.
  b- §Þa chÊt thuû v¨n:
  T¹i vïng ®Çu mèi chØ cã 2 lo¹i n­íc: n­íc mÆt suèi §Çm Bµi vµ n­íc ngÇm. N­íc ngÇm gÆp hÇu hÕt ë c¸c hè khoan khu vùc ®Çu mèi, sù dao ®éng cña n­íc ngÇm ®i liÒn víi sù dao ®éng cña n­íc s«ng. N­íc ngÇm vµ n­íc mÆt ®Òu lµ c¸c lo¹i cacbonitric tù do ®èi víi c¸c lo¹i xim¨ng kh«ng chèng sunphat vµ xim¾ngØ quÆng.


  3-C¸c ®Æc tr­ng thuû v¨n vµ c¸c yÕu tè vÒ dßng ch¶y vïng c«ng tr×nh ®Çu mèi:
  Hå §Çm Bµi dù kiÕn x©y dùng trªn suèi B»ng, diÖn tÝch l­u vùc tÝnh ®Õn tuyÕn ®Ëp ®o ®­îc 16,6 km2. L­îng m­a b×nh qu©n nhiÒu n¨m cña l­u vùc lµ 1772mm. L­u l­îng dßng ch¶y n¨m chuÈn Q0 = 0,48 m3; Cv = 0,49; Cs = 2Cv. L­u l­îng dßng ch¶y øng víi tÇn suÊt 10% c¸c th¸ng mïa kh« nh­ sau:

  Th¸ng 11 12 1 2 3 4
  Q( m3/s) 3,79 2,003 2,073 1,894 2,032 3,09

  Quan hÖ ( Q ~ Z ) ë h¹ l­u tuyÕn ®Ëp:

  Q( m3/s) 0 13 68 190 333 539
  Zha( m ) 17,6 18 18,5 19 19,5 20

  *Dßng ch¶y lò thiÕt kÕ:
  -øng víi tÇn suÊt 10% ta cã l­u l­îng ®Ønh cña Qmax = 232 m3/s
  -Tæng l­îng lò thiÕt kÕ. W = 6,856.106m3
  Ta cã biÓu ®å quan hÖ giòa dung tÝch vµ cao tr×nh mùc n­íc hå( Zhå) nh­ sau:
  B¶ng quan hÖ giưa Whå vµ Zhå

  Zhå( m) 24.66 25.53 28.9 31.62 32.62 34.59
  W (106m3) 700 905 2113 27.47 34.06 3900

  Xem Thêm: Thiết kế tổ chức thi công tràn xả lũ hồ Đầm Bài II
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thiết kế tổ chức thi công tràn xả lũ hồ Đầm Bài II sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status