Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hồ chứa nước Cửa Đạt – Cụm công trình đầu mối đập chính Cửa Đạt (bản vẽ + thuyết minh)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hồ chứa nước Cửa Đạt – Cụm công trình đầu mối đập chính Cửa Đạt (bản vẽ + thuyết minh)

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG Trang
  1.1. VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH 2
  1.2. NHIỆM CỤ CÔNG TRÌNH .2
  1.3. QUY MÔ VÀ KẾT CẤU CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH .3
  1.3.1. Hồ chứa .3
  1.3.2. Đập chính 3
  1.3.3. Tràn xả lũ 3
  1.3.4. Các đập phụ .4
  1.4. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 4
  1.4.1. Điều kiện địa hình địa mạo .4
  1.4.1.1. Khu vực hồ chứa 4
  1.4.1.2. Khu vực đầu mối đập chính .4
  1.4.2. Điều kiện khí hậu 5
  1.4.3. Điều kiện thủy văn và đặc trưng dòng chảy .6
  1.4.3.1. Chế độ dòng chảy trên sông suối .6
  1.4.3.2. Dòng chảy năm 7
  1.4.3.3. Dòng chảy kiệt .7
  1.4.3.4. Dòng chảy lũ 7
  1.4.3.5. Các quan hệ đặc trưng của hồ chứa .9
  1.4.4. Điều kiện địa chất công trình và địa chất thuỷ văn .11
  1.4.4.1 Điều kiện địa chất .11
  1.4.4.2 Địa chất thuỷ văn .12
  1.4.5. Điều kiện dân sinh, kinh tế khu vực 12
  1.5. Điều kiện giao thông .12
  1.6. Nguồn cung cấp vật liệu, điện nước 12
  1.6.1. Vật liệu xây dựng 12
  1.6.2. Nguồn cung cấp điện nước .13
  1.7. Thời hạn thi công được phê duyệt .13
  1.8. Những khó khăn và thuận lợi trong quá trình thi công 13
  CHƯƠNG 2. DẪN DÒNG THI CÔNG
  2.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC DẪN DÒNG THI CÔNG
  2.1.1. Thời hạn thi công công trình .15
  2.1.2. Điều kiện địa hình 15
  2.1.3. Điều kiện địa chất 15
  2.1.4. Điều kiện thuỷ văn .15
  2.1.5. Yêu cầu lợi dụng tổng hợp dòng chảy 15
  2.1.6 Cấu tạo và bố trí công trình thuỷ công 15
  2.1.7 Yêu cầu lợi dụng tổng hợp dòng chảy hạ lưu .16
  2.1.8 Điều kiện và khả năng thi công .16
  2.2. CHỌN PHƯƠNG ÁN DẪN DÒNG THI CÔNG 16
  2.2.1. Đề xuất phương án dẫn dòng thi công 16
  2.2.2. So sánh lựa chọn phương án dẫn dòng 18
  2.2.3 Xác định lưu lượng thiết kế dẫn dòng thi công .18
  2.2.3.1 Chọn tần suất dẫn dòng thiết kế 18
  2.2.3.2 Chọn thời đoạn dẫn dòng thi công .19
  2.2.3.3 Chọn lưu lượng thiết kế dẫn dòng thi công 19
  2.3 TÍNH TOÁN THUỶ LỰC PHƯƠNG ÁN DẪN DÒNG 21
  2.3.1 Tính toán thủy lực dẫn dòng qua lòng sông thu hẹp năm thứ nhất .21
  2.3.1.1 Mục đích .21
  2.3.1.2. Nội dung tính toán .21
  2.3.1.3. Ứng dụng kết quả tính toán .23
  2.3.2 Tính toán thuỷ lực dẫn dòng qua tuynen vào mùa kiệt năm thứ 2,3,4 24
  2.3.2.1. Mục đích tính toán 24
  2.3.2.2. Nội dung tính toán 24
  2.3.3. Tính toán thuỷ lực dẫn dòng qua tuynen và đoạn đập đá đổ bê tông bản mặt đang xây dựng dở +50.0 vào mùa lũ năm thứ 2 29
  2.3.3.1 Mục đích tính toán thủy lực dẫn dòng 29
  2.3.3.2 Nội dung tính toán .29
  2.3.4 Tính toán dẫn dòng qua tuynen và đáy tràn xả lũ trong mùa lũ năm thứ 3
  2.3.4.1 Mục đích tính toán 32
  2.3.4.2 Các bước tính toán 32
  2.4 TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT .33
  2.4.1 Mục đích tính toán 33
  2.4.2. Nội dung tính toán .33
  2.4.2.1. Tài liệu tính toán 34
  2.4.2.2. Phương pháp tính toán 34
  2.4.2.3. Tính toán điều tiết lũ tiểu mãn mùa kiệt năm thứ 2 khi dẫn dòng qua tuynen .35
  2.4.2.4. Tính toán điều tiết lũ chính vụ tần suất p = 5% cho mùa lũ năm thứ 2 dẫn dòng qua tuy nen TN2 và đập đá đổ 37
  2.4.2.5. Tính toán điều tiết lũ cho mùa lũ năm thứ 3 .40
  2.5. THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DẪN DÒNG .43
  2.5.1. Thiết kế đê quai 43
  2.5.1.1 Chọn tuyến đê quai .43
  2.5.1.2 Thiết kế đê quai 44
  2.5.2. Thiết kế gia cố thân đập và dốc nước khi dẫn dòng qua đập đá đổ xây dở 45
  2.5.2.1. Gia cố mặt đập .45
  2.5.2.1. Gia cố dốc nước .46
  2.6. NGĂN DÒNG .47
  2.5.1. Xác định lưu lượng thiết kế ngăn dòng 47
  2.6.2.1 Xác định thời điểm ngăn dòng 47
  2.6.2.2. Xác định tần suất ngăn dòng .47
  2.6.2.3. Xác định lưu lượng thiết kế ngăn dòng 47
  2.5.2. Phương pháp ngăn dòng và tổ chức thi công ngăn dòng .47
  2.5.3. Chọn vị trí và độ rộng cửa ngăn dòng 47
  2.5.4. Tính thuỷ lực ngăn dòng theo phương pháp lấp đứng .48
  CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ THI CÔNG ĐẬP CHÍNH
  3.1. CÔNG TÁC HỐ MÓNG 51
  3.1.1 Thiết kế tiêu nước hố móng 51
  3.1.1.1 Lựa chọn phương án tiêu nước 51
  3.1.1.2 Xác định lượng nước cần tiêu .51
  3.1.1.3. Chọn máy bơm cho từng thời kỳ 55
  3.1.2 Thiết kế tổ chức đào móng 56
  3.1.2.1 Xác định phạm vi mở móng .56
  3.1.2.2 Tính khối lượng đào móng 56
  3.1.2.3 Tính toán cường độ thi công đào móng .59
  3.1.2.4 Chọn phương án đào móng 59
  3.1.2.5 Tính toán số xe máy theo phương án chọn .60
  3.1.2.6 Kiểm tra sự phối hợp của xe máy .62
  3.2. THIẾT KẾ TỔ CHỨC ĐẮP ĐẬP 62
  3.2.1. Phân chia các giai đoạn đắp đập 62
  3.2.1.1 Thời gian thi công đập 62
  3.2.1.2 Phân đợt đắp đập .63
  3.2.2. Tính khối lượng đắp đập từng giai đoạn 64
  3.2.3. Cường độ khai thác vật liệu .73
  3.2.4. Chọn máy và thiết bị đắp đập cho từng giai đoạn 74
  3.2.4.2. Chọn thiết bị thi công 74
  3.2.4.1. Tính số lượng máy đào, máy ủi tại bãi vật liệu và số ô tô chở vật liệu 77
  3.2.4.3. Tính số lượng máy thi công trên mặt đập .79
  3.2.5. Trình tự và biện pháp thi công đắp đập .80
  3.2.5.1. Trình tự đắp đập 80
  3.2.5.2. Biện pháp thi công đắp đập 81
  3.3. THIẾT KẾ TỔ CHỨC KHOAN PHỤT BẢN CHÂN 83
  3.3.1. Bố trí mạng lưới khoan phụt 84
  3.3.2. Khoan phụt thí nghiệm .86
  3.3.2.1. Mục đích 86
  3.3.2.2. Trình tự tiến hành công tác phụt thí nghiệm .87
  3.3.3. Khoan phụt đại trà .88
  3.3.3.1. Thiết bị .88
  3.3.3.2. Trình tự khoan phụt .89
  3.3.3.3. Khoan tạo lỗ, rửa lỗ và đặt nút 90
  3.3.3.4. Áp lực phụt 91
  3.3.3.5. Vữa phụt .91
  3.3.3.6. Điều kiện tăng hoặc giảm nồng độ vữa .92
  3.3.3.7. Điều kiện dừng phụt 92
  3.3.3.8. Lấp hố .93
  3.3.3.9. Công tác khoan kiểm tra 93
  CHƯƠNG 4. LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG ĐẬP CHÍNH
  4.1 MỞ ĐẦU 95
  4.4.1. Ý nghĩa của việc lập tiến độ 95
  4.4.2. Nguyên tắc lập tiến độ .95
  4.2 LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THI CÔNG ĐẮP ĐẬP ĐÁ ĐỔ 95
  4.2.1 Kê khai hạng mục .96
  4.2.2. Tính khối lượng các công việc 96
  4.2.3. Tra định mức kỹ thuật .96
  4.2.4. Các mốc khống chế .96
  4.2.5. Lập tiến độ thi công đập đá đổ 96
  4.2.6. Kiểm tra tính hợp lý của biểu đồ nhân lực 96
  CHƯƠNG 5. BỐ TRÍ MẶT BẰNG THI CÔNG
  5.1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC BỐ TRÍ MẶT BẰNG .97
  5.1.1. Đặc điểm tự nhiên xã hội 97
  5.1.2. Sự bố trí công trình .97
  5.1.3. Sự phân bố mỏ vật liệu .97
  5.1.4. Sơ đồ dẫn dòng và trình tự thi công 98
  5.1.5. Tiến độ thi công 98
  5.2. PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ MẶT BẰNG .98
  5.3. CÔNG TÁC KHO BÃI 98
  5.4. BỐ TRÍ NHÀ TẠM PHỤC VỤ THI CÔNG ĐẬP .99
  5.4.1. Xác định số người trong khu nhà ở .99
  5.4.2. Xác định diện tích nhà ở và diện tích chiếm chỗ của khu vực xây nhà .99
  5.5. TỔ CHỨC CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC, KHÍ NÉN .100
  5.5.1. Tổ chức cung cấp nước .100
  5.5.1.1. Xác định lượng nước cần dùng 101
  5.4.1.2. Chọn ngồn nước 102
  5.5.1.3. Phương án bố trí lấy nước .102
  5.5.2. Cung cấp điện cho công trường 103
  5.5.2.1. Phương án cung cấp 104
  5.5.2.2. Hệ thống cung cấp điện .104
  5.6. ĐƯỜNG GIAO THÔNG 104
  5.6.1. Đường ngoài công trường .104
  5.6.2. Đường trong công trường 104
  CHƯƠNG 6. DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
  6.1. CÁC CĂN CỨ LẬP DỰ TOÁN 105
  6.2. DỰ TOÁN XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH .105

  Xem Thêm: Hồ chứa nước Cửa Đạt – Cụm công trình đầu mối đập chính Cửa Đạt (bản vẽ + thuyết minh)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hồ chứa nước Cửa Đạt – Cụm công trình đầu mối đập chính Cửa Đạt (bản vẽ + thuyết minh) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status