Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh SPOT-5 trong phân loại các trạng thái rừng tỉnh Bắc Kạn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh SPOT-5 trong phân loại các trạng thái rừng tỉnh Bắc Kạn

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỤC LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  Chương 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 6
  1.1. Sự phát triển công nghệ viễn thám . 6
  1.2. Ảnh vệ tinh SPOT-5 . 11
  1.3. Phương pháp chiết xuất thông tin từ ảnh viễn thám . 14
  1.4. Sử dụng ảnh viễn thám trong điều tra rừng Việt Nam . 24
  1.5. Hệ thống phân loại rừng Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc
  giai đoạn 2013-2016 26
  1.6. Nhận xét . 31
  Chương 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33
  2.1. Nội dung nghiên cứu 33
  2.1.1. Hiệu chỉnh ảnh hưởng địa hình trên ảnh vệ tinh SPOT-5 . 33
  2.1.2. Ước lượng trữ lượng gỗ dựa vào ảnh vệ tinh SPOT-5 . 33
  2.1.3. Phân loại trạng thái rừng dựa vào ảnh vệ tinh SPOT-5 33
  2.1.4. Đề xuất quy trình giải đoán ảnh vệ tinh SPOT-5 xây dựng bản đồ hiện
  trạng rừng 34
  2.2. Dữ liệu sử dụng và đặc điểm vùng nghiên cứu 34
  2.2.1. Dữ liệu sử dụng . 34 2.2.2. Đặc điểm vùng nghiên cứu . 38
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 42
  2.3.1. Hiệu chỉnh ảnh hưởng địa hình trên ảnh vệ tinh SPOT-5 . 45
  2.3.2. Ước lượng trữ lượng gỗ dựa vào ảnh vệ tinh SPOT-5 . 49
  2.3.3. Phân loại trạng thái rừng dựa vào ảnh vệ tinh SPOT-5 61
  2.3.4. Đề xuất quy trình giải đoán ảnh vệ tinh SPOT-5 xây dựng bản đồ hiện
  trạng rừng 71
  2.3.5. Thiết bị và phần mềm sử dụng 71
  Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 73
  3.1. Hiệu chỉnh ảnh hưởng địa hình trên ảnh vệ tinh SPOT-5 73
  3.1.1. Kết quả hiệu chỉnh theo phương pháp thực nghiệm . 73
  3.1.2. Kết quả hiệu chỉnh theo phương pháp bán thực nghiệm hệ số c . 78
  3.1.3. Đánh giá kết quả hiệu chỉnh theo hai phương pháp 80
  3.1.4. Thảo luận về hiệu chỉnh ảnh hưởng địa hình trên ảnh vệ tinh 83
  3.2. Ước lượng trữ lượng gỗ dựa vào ảnh vệ tinh SPOT-5 85
  3.2.1. Kết quả xử lý số liệu ô tiêu chuẩn . 85
  3.2.2. Kết quả xử lý ảnh vệ tinh . 87
  3.2.3. Khảo sát mối quan hệ giữa cấp xám độ ảnh và trữ lượng gỗ 92
  3.2.4. Kết quả bản đồ trữ lượng gỗ cho từng điểm ảnh 94
  3.2.5. Thảo luận ước lượng trữ lượng gỗ từ ảnh vệ tinh . 96
  3.3. Phân loại trạng thái rừng dựa vào ảnh vệ tinh SPOT-5 . 100
  3.3.1. Kết quả chuẩn hóa bản đồ kiểm kê rừng . 100
  3.3.2. Kết quả khảo sát cấp xám độ ảnh vệ tinh và trạng thái rừng 104
  3.3.3. Kết quả phân tách trạng thái rừng từ ảnh vệ tinh 117
  3.3.4. Vai trò các đặc trưng ảnh trong phân tách trạng thái rừng . 127
  3.3.5. Kết quả phân tách trạng thái rừng có bản đồ trữ lượng gỗ . 132
  3.3.6. Bộ quy tắc phân loại trạng thái rừng và đất lâm nghiệp . 134 3.3.7. Thảo luận phân loại trạng thái rừng dựa vào ảnh vệ tinh SPOT-5 . 137
  3.4. Đề xuất quy trình giải đoán ảnh vệ tinh SPOT-5 xây dựng bản đồ hiện
  trạng rừng 139
  KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ . 147
  1. Kết luận . 147
  2. Tồn tại . 148
  3. Kiến nghị . 148
  DANH MỤC BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ
  1. Sự cần thiết
  Giá trị của tài nguyên rừng ngày càng được đánh giá đầy đủ trên mọi
  khía cạnh. Ngoài giá trị kinh tế, rừng còn có tác dụng cung cấp các loại dược
  liệu cho y học để phục vụ sức khỏe con người. Đặc biệt, rừng còn có vai trò
  quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế lũ lụt, giảm phát
  thải khí nhà kính. Rừng đang được xem là một nhân tố quan trọng đóng góp
  vào tiến trình giảm phát thải khí nhà kính do mất rừng và suy thoái rừng [61].
  Giá trị tài nguyên rừng được nâng lên đòi hỏi nhu cầu cung cấp thông tin về
  nguồn tài nguyên ngày càng đa dạng, chính xác và kịp thời phục vụ quản lý
  các cấp.
  Hiện nay, công nghệ viễn thám đang phát triển mạnh trên phạm vi toàn
  cầu cũng như ở Việt Nam. Điều này được thể hiện rõ với sự phát triển không
  ngừng của các loại vệ tinh quan sát trái đất. Độ phân giải không gian ảnh vệ
  tinh không ngừng cải thiện từ km (ảnh NOAA, 1km) đến đơn vị cm
  (WorldView-3,31cm). Nhờ vậy, khả năng sử dụng ảnh viễn thám trong công
  tác điều tra rừng ngày càng được nghiên cứu và áp dụng phổ biến hơn. Từ
  năm 2005 trở lại đây, ngành Lâm nghiệp Việt Nam sử dụng chủ yếu ảnh vệ
  tinh độ phân giải cao SPOT-5 phục vụ điều tra xây dựng bản đồ hiện trạng
  rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đánh giá cảnh quan phục vụ quản lý,
  thiết kế, quy hoạch trên nhiều phạm vi. Tại Việt Nam, trạm thu ảnh vệ tinh
  SPOT-5 chính thức vận hành vào tháng 7 năm 2009. Từ năm 2002 đến nay đã
  có 5.112 cảnh ảnh SPOT-5 (tỷ lệ mây dưới 20%) [65] chụp lãnh thổ Việt
  Nam tương đương gần 24 lần lãnh thổ được lưu trữ tại Công ty SPOT và Cục
  Viễn thám Quốc gia. Đây là nguồn ảnh vệ tinh chất lượng tốt nhất phủ kín cả
  nước từ năm 2002 đến năm 2015, có khả năng sử dụng để giải đoán xây dựng bản đồ hiện trạng rừng tỷ lệ 1/10.000 tại nhiều thời điểm trong quá khứ và  hiện tại.
  Tuy nhiên, kỹ thuật và khả năng sử dụng ảnh SPOT-5 để xây dựng bản
  đồ hiện trạng rừng tại Việt Nam còn hạn chế. Cho đến nay mới có ba nghiên
  cứu điển hình ứng dụng ảnh SPOT-5 trong xây dựng bản đồ rừng tại Việt
  Nam gồm:
  - Lê Anh Hùng và cộng sự [9] nghiên cứu tại huyện Đình Lập và Lộc
  Bình, tỉnh Lạng Sơn;
  - Nguyễn Thanh Hương [51] nghiên cứu tại huyện Đăk RLấp, tỉnh Đăk
  Nông;
  - Vũ Tiến Điển và cộng sự [5] nghiên cứu tại huyện Cư Jút, tỉnh Đăk
  Nông, huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An và huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
  Trong đó, hai nghiên cứu đầu sử dụng phương pháp phân loại ảnh
  truyền thống theo điểm ảnh (pixel based). Nhiều nghiên cứu cho thấy phương
  pháp phân loại điểm ảnh đối với ảnh phân giải cao đưa ra độ chính xác thấp
  hơn phương pháp hướng đối tượng (object based) [5, 44, 63]. Nghiên cứu thứ
  ba có ưu điểm đã sử dụng phương pháp phân loại hướng đối tượng và thực
  hiện trên những vùng sinh thái khác nhau nhưng bị hạn chế vì phân loại trên
  ảnh đã tổ hợp màu tự nhiên (chỉ có 3 kênh được trộn từ 4 kênh ảnh đa phổ) do
  không có dữ liệu ảnh đa phổ SPOT-5.
  Hiện nay, Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 20132016
  Trước thực trạng nêu trên, luận án “Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh
  SPOT-5 trong phân loại các trạng thái rừng tỉnh Bắc Kạn” được tiến hành
  với mục tiêu cơ bản là: góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận, thực tiễn xây dựng
  bản đồ hiện trạng rừng, đất lâm nghiệp dựa trên ảnh vệ tinh phân giải cao
  rong điều kiện địa hình đồi núi và khí hậu nhiệt đới ẩm vùng miền núi phía
  bắc Việt Nam.


  đang sử dụng ảnh SPOT-5 làm tư liệu ảnh vệ tinh chính để xây dựng
  bản đồ hiện trạng rừng với hệ thống phân loại hiện trạng rừng và đất lâm
  nghiệp phức tạp lên tới 93 loại khác nhau [16]. Hơn nữa, hầu hết các chương
  trình, dự án trong thời gian gần đây luôn chọn ảnh vệ tinh SPOT-5 để xây
  dựng bản đồ hiện trạng rừng.

  Xem Thêm: Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh SPOT-5 trong phân loại các trạng thái rừng tỉnh Bắc Kạn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh SPOT-5 trong phân loại các trạng thái rừng tỉnh Bắc Kạn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status