Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh trong quân đội hiện nay.

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh trong quân đội hiện nay.

  MỞ ĐẦU
  1. Giới thiệu khái quát về luận án
  Đề tài: Bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh trong quân đội, chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, mã số 62 31 02 03 là vấn đề đã được tác giả quan tâm, ấp ủ giành nhiều thời gian, công sức nghiên cứu.
  Đội ngũ bí thư chi bộ đại đội có vị trí hết sức quan trọng trong công tác xây dựng chi bộ TSVM và mọi mặt hoạt động của đại đội. Phẩm chất, năng lực của đội ngũ BTCB có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hiệu lực lãnh đạo, uy tín của chi bộ cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ HL, SSCĐ của đại đội.
  Nghiên cứu thực tiễn tác giả thấy rằng, phẩm chất, năng lực của đội ngũ BTCB còn không ít hạn chế, bất cập; để đội ngũ này đáp ứng yêu cầu chức trách, nhiệm vụ tất yếu phải bồi dưỡng phẩm chất, năng lực Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần làm phong phú thêm về lý luận công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Đảng trong quân đội, xây dựng đội ngũ BTCB đại đội ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới.
  Ngay sau khi tốt nghiệp trên cương vị BTCB và giảng viên khoa CTĐ, CTCT, tác giả đã sưu tầm tài liệu, đầu tư nghiên cứu; dưới sự hướng dẫn của 2 cán bộ khoa học, sự giúp đỡ của các nhà khoa học, cho phép tác giả triển khai nghiên cứu đề tài. Quá trình nghiên cứu, triển khai đề tài, tác giả đã tham khảo, tiếp thu chọn lọc kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học ở trong nước và nước ngoài Song đây là một công trình khoa học độc lập, không trùng lặp với các công trình khoa học đã được nghiệm thu, công bố, các Luận án, Luận văn đã được bảo vệ.
  2. Lý do lựa chọn đề tài luận án
  Chi bộ đại đội là hạt nhân chính trị, xây dựng đại đội VMTD, có sức chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
  Đội ngũ BTCB đại đội ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh là người chủ trì công tác của chi ủy, chi bộ; chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên và cấp mình về toàn bộ hoạt động của chi bộ; trực tiếp chỉ đạo và tổ chức tiến hành các nội dung, biện pháp xây dựng chi bộ đại đội TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, đội ngũ BTCB đại đội phải được đào tạo, bồi dưỡng một cách toàn diện cả về phẩm chất, năng lực, phương pháp công tác.
  Phẩm chất, năng lực là những yếu tố cơ bản tạo nên chất lượng và uy tín của BTCB; quyết định hiệu quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của BTCB và ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đơn vị. Phẩm chất, năng lực của BTCB có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ.
  Những năm qua dưới sự lãnh đạo của QUTƯ, sự chỉ đạo của TCCT, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực, cụ thể bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực bảo đảm cho đội ngũ BTCB đại đội giữ vững vị trí, vai trò, xứng đáng là người chủ trì công tác chi ủy, chi bộ; hạt nhân đoàn kết, chỗ dựa về chính trị, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ. Tuy nhiên, trước sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, yêu cầu công tác xây dựng Đảng ở đơn vị cơ sở, phẩm chất, năng lực của đội ngũ BTCB đại đội và công tác bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của đội ngũ đó ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh còn những bất cập, hạn chế. Phẩm chất, năng lực của một bộ phận BTCB đại đội chưa đáp ứng yêu cầu chức trách, nhiệm vụ.
  Sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước đang diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng, hoạt động CTĐ, CTCT có bước phát triển mới. Sự chống phá của kẻ thù với thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội và sự thoái hóa, biến chất về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đặt ra yêu cầu cao về chất lượng chính trị, sức mạnh chiến đấu của quân đội và các trung đoàn bộ binh, đòi hỏi phải có những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ BTCB đại đội.
  Từ những lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh trong quân đội hiện nay” làm luận án, đây là vấn đề cơ bản, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn cấp thiết.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  3.1. Mục đích nghiên cứu
  Luận giải làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn trên cơ sở đó xác định yêu cầu và đề xuất những giải pháp tăng cường bồi dưỡng phẩm chất, năng lực đội ngũ BTCB ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh trong quân đội hiện nay.
  3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Nghiên cứu làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của đội ngũ BTCB đại đội ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh trong quân đội.
  - Đánh giá đúng thực trạng, rút ra những kinh nghiệm bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của đội ngũ BTCB đại đội ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh trong quân đội.
  - Xác định yêu cầu và đề xuất những giải pháp tăng cường bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của đội ngũ BTCB đại đội ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh trong quân đội hiện nay.
  4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  4.1. Đối tượng nghiên cứu
  Bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của đội ngũ BTCB đại đội ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh trong QĐND Việt Nam hiện nay.
  4.2. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận, thực tiễn, giải pháp bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của đội ngũ BTCB đại đội ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh đủ quân trong quân đội hiện nay.
  Phạm vi, đối tượng khảo sát: Khảo sát điểm một số đảng bộ trung đoàn bộ binh đủ quân của các quân khu, quân đoàn ở phía Bắc. Các tư liệu, số liệu điều tra, khảo sát từ năm 2010 đến nay.
  5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu
  5.1. Cơ sở lý luận
  Đề tài nghiên cứu dựa trên hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác xây dựng Đảng; CTĐ, CTCT, về công tác cán bộ, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
  5.2. Cơ sở thực tiễn
  Hoạt động bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của đội ngũ BTCB đại đội ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh. Thực trạng phẩm chất, năng lực của đội ngũ BTCB đại đội do tác giả tiến hành khảo sát, điều tra xã hội học và thông qua nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, các báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hoạt động CTĐ, CTCT ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh.
  5.3. Phương pháp nghiên cứu đề tài
  Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, đề tài chú trọng sử dụng các phương pháp: Lôgic - lịch sử; phân tích và tổng hợp; thống kê - so sánh; khảo sát thực tế, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; điều tra xã hội học; phương pháp chuyên gia .
  6. Những đóng góp mới của luận án
  - Phân tích, làm rõ đặc điểm đội ngũ bí thư chi bộ đại đội ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh trong quân đội.
  - Khái quát và luận giải rõ quan niệm bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của đội ngũ BTCB đại đội ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh trong quân đội.
  - Khái quát rút ra một số kinh nghiệm bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của đội ngũ BTCB đại đội ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh trong quân đội.
  - Đề xuất một số nội dung, biện pháp tăng cường bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của đội ngũ BTCB đại đội ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh trong quân đội hiện nay.
  7. Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của luận án
  7.1. Ý nghĩa lý luận
  Làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận về chi bộ đại đội, đội ngũ BTCB đại đội, về phẩm chất, năng lực và bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của đội ngũ BTCB đại đội ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh.
  7.2. Ý nghĩa thực tiễn
  - Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp luận cứ khoa học giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính trị các cấp lựa chọn những nội dung, hình thức, biện pháp khả thi, phù hợp để bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ BTCB đại đội ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh trong quân đội hiện nay.
  - Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy môn CTĐ, CTCT ở các nhà trường quân đội.
  8. Kết cấu của luận án
  Luận án gồm: phần mở đầu; tổng quan về vấn đề nghiên cứu; nội dung gồm 3 chương (6 tiết); kết luận; danh mục công trình của tác giả đã công bố có liên quan đến đề tài luận án; danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.

  Xem Thêm: Bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh trong quân đội hiện nay.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh trong quân đội hiện nay. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status