Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư đảng ủy trung, lữ đoàn phòng không hiện nay.

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư đảng ủy trung, lữ đoàn phòng không hiện nay.

  MỞ ĐẦU
  1. Giới thiệu khái quát về luận án
  Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt - xây dựng Đảng, “công việc gốc” của Đảng. Đội ngũ bí thư đảng ủy trung, lữ đoàn phòng không (TLĐPK) là một bộ phận trong đội ngũ cán bộ của Đảng, bí thư cấp ủy trong quân đội, người đứng đầu đảng ủy, đảng bộ - trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng ủy, đảng bộ TLĐPK, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Hiện nay, trước sự phát triển mới của tình hình nhiệm vụ cách mạng, yêu cầu mới của công tác xây dựng Đảng (CTXDĐ), nhiệm vụ quản lý và bảo vệ bầu trời Tổ quốc của các TLĐPK, đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao năng lực CTXDĐ của đội ngũ bí thư cấp ủy, nhất là cấp cơ sở. Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu là: “Nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư đảng ủy trung, lữ đoàn phòng không hiện nay”. Về đề tài này, tác giả đã nung nấu, ấp ủ trong quá trình học tập, công tác ở Quân chủng Phòng không - Không quân (PK - KQ) và giảng dạy các đối tượng đào tạo chính ủy ở Học viện Chính trị (HVCT) gần 30 năm, luôn nỗ lực tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm và chủ động nghiên cứu, viết các bài báo đăng trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài quân đội về nội dung có liên quan. Đồng thời dựa chắc trên nền tảng lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ; tham khảo, kế thừa kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến đề tài; cùng với các báo cáo sơ kết, tổng kết của các đơn vị và số liệu điều tra, khảo sát của tác giả để giải quyết những nhiệm vụ mà công trình nghiên cứu đặt ra.
  2. Lý do lựa chọn đề tài luận án
  Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi CTXDĐ là nhiệm vụ then chốt - nhân tố quyết định đến sự thành bại của cách mạng, gắn liền với sứ mệnh của Đảng, vận mệnh của đất nước và chế độ. Trong đó, xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) - tổ chức “nền móng” của Đảng luôn được Đảng ta đặc biệt coi trọng. Nhờ đó, mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều được lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện thống nhất từ trung ương tới địa phương, cơ sở, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
  Đội ngũ bí thư đảng ủy TLĐPK có vai trò rất quan trọng trong xây dựng đảng bộ, đảng ủy cơ sở trong sạch vững mạnh (TSVM). Họ là những người trực tiếp quán triệt, đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo và triển khai tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của tổ chức đảng các cấp ở cơ sở. Chất lượng và hiệu quả CTXDĐ, sự vững mạnh về chính trị của từng TLĐPK phụ thuộc một phần rất quan trọng vào phẩm chất, năng lực, phương pháp tác phong công tác, nhất là năng lực CTXDĐ của đội ngũ ngũ bí thư đảng ủy TLĐPK.
  Trong những năm qua, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân chủng PK - KQ, các quân khu, quân đoàn đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực toàn diện, năng lực CTXDĐ cho đội ngũ bí thư đảng ủy TLĐPK. Bản thân đội ngũ bí thư đảng ủy TLĐPK đã tích cực, chủ động học tập, bồi dưỡng nên năng lực CTXDĐ của đội ngũ này đã có bước chuyển biến tiến bộ, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) ở các TLĐPK. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ thì kiến thức, kinh nghiệm, trình độ tổ chức thực tiễn CTXDĐ của đội ngũ bí thư đảng ủy TLĐPK vẫn còn những hạn chế, bất cập; nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng chưa thật đầy đủ, thống nhất, chưa có chủ trương, biện pháp toàn diện, đồng bộ nâng cao năng lực CTXDĐ của đội ngũ bí thư đảng ủy TLĐPK, nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành chưa phong phú, đa dạng, linh hoạt, chưa tập trung kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập về năng lực CTXDĐ của đội ngũ này.
  Trong thời kỳ mới, nhiệm vụ của quân đội, của các TLĐPK và phương thức tác chiến phòng không trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển. Các TLĐPK là lực lượng chủ yếu, then chốt tạo nên sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Phòng không; nòng cốt của thế trận phòng không nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, quản lý và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc và các mục tiêu được giao là chức năng, nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các TLĐPK. Để TLĐPK hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ đó, phải thường xuyên xây dựng đảng ủy, đảng bộ trung, lữ đoàn TSVM, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Mặt khác, yêu cầu nhiệm vụ quan trọng đối với xây dựng Đảng hiện nay là phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cấp cơ sở. Điều đó đòi hỏi phải tập trung nâng cao năng lực CTXDĐ của đội ngũ bí thư đảng ủy TLĐPK đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
  Từ những vấn đề trên, tác giả lựa chọn đề tài luận án là: “Nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư đảng ủy trung, lữ đoàn phòng không hiện nay”.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài luận án
  * Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu góp phần làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, đề xuất giải pháp cơ bản tiếp tục nâng cao năng lực CTXDĐ của đội ngũ bí thư đảng ủy TLĐPK đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
  * Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về năng lực, nâng cao năng lực CTXDĐ của đội ngũ bí thư đảng ủy TLĐPK.
  - Đánh giá đúng thực trạng, rút ra những kinh nghiệm nâng cao năng lực CTXDĐ của đội ngũ bí thư đảng ủy TLĐPK hiện nay.
  - Xác định yêu cầu và đề xuất những giải pháp cơ bản tiếp tục nâng cao năng lực CTXDĐ của đội ngũ bí thư đảng ủy TLĐPK hiện nay.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  * Đối tượng nghiên cứu
  Nâng cao năng lực CTXDĐ của đội ngũ bí thư đảng ủy TLĐPK hiện nay.
  * Phạm vi nghiên cứu
  Nghiên cứu năng lực CTXDĐ và nâng cao năng lực CTXDĐ của đội ngũ bí thư đảng ủy ở các đảng bộ TLĐPK thuộc các sư đoàn phòng không trong Quân chủng PK - KQ, các quân khu, quân đoàn hiện nay.
  Phạm vi khảo sát thực tế là các trung đoàn phòng không trong Quân chủng PK - KQ, các lữ đoàn phòng không ở các quân khu, quân đoàn, song tập trung chủ yếu các TLĐPK đóng quân trên địa bàn các tỉnh phía Bắc; các số liệu, tư liệu chủ yếu từ năm 2006 đến nay.
  5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu
  * Cơ sở lý luận
  Hệ thống quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và xây dựng đội ngũ chính ủy, chính trị viên trong quân đội.
  * Cơ sở thực tiễn
  Thực tiễn xây dựng đội ngũ bí thư đảng ủy TLĐPK và nâng cao năng lực CTXDĐ của đội ngũ bí thư đảng ủy TLĐPK. Quá trình nghiên cứu, nghiên cứu sinh dựa vào các báo cáo tổng kết của các cơ quan chức năng về CTXDĐ, xây dựng đội ngũ bí thư đảng ủy TLĐPK và nâng cao năng lực CTXDĐ của đội ngũ bí thư đảng ủy TLĐPK kết hợp với kết quả nghiên cứu, điều tra, khảo sát thực tế của bản thân.
  * Phương pháp nghiên cứu đề tài
  Luận án sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp nghiên cứu của khoa học chuyên ngành và liên ngành, trong đó chú trọng các phương pháp lôgíc - lịch sử, phân tích và tổng hợp, hệ thống - cấu trúc, thống kê, so sánh, điều tra xã hội học, khảo sát, tổng kết thực tiễn và phương pháp chuyên gia.
  6. Những đóng góp mới của luận án
  - Xây dựng quan niệm năng lực CTXDĐ của bí thư đảng ủy TLĐPK, nâng cao năng lực CTXDĐ của đội ngũ bí thư đảng ủy TLĐPK.
  - Tổng kết kinh nghiệm: kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao năng lực CTXDĐ của đội ngũ bí thư đảng ủy với nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực toàn diện của đội ngũ cán bộ chủ trì về chính trị cấp trung, lữ đoàn các đơn vị phòng không.
  - Đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp nâng cao năng lực CTXDĐ của đội ngũ bí thư đảng ủy TLĐPK hiện nay.
  7. Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của đề tài luận án
  - Kết quả nghiên cứu đề tài góp phần làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn về năng lực và nâng cao năng lực CTXDĐ của đội ngũ bí thư đảng ủy TLĐPK hiện nay. Trên cơ sở đó giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp nghiên cứu, vận dụng vào quá trình nâng cao năng lực CTXDĐ của đội ngũ bí thư đảng ủy TLĐPK hiện nay.
  - Đề tài có thể dùng làm tài liệu tham khảo, phục vụ nghiên cứu, giảng dạy môn CTĐ, CTCT ở các học viện, trường sĩ quan trong quân đội.
  8. Kết cấu của luận án
  Luận án gồm: phần mở đầu; tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án; nội dung gồm 3 chương (6 tiết); kết luận; danh mục các công trình công bố kết quả nghiên cứu đề tài luận án; danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.

  Xem Thêm: Nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư đảng ủy trung, lữ đoàn phòng không hiện nay.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư đảng ủy trung, lữ đoàn phòng không hiện nay. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status