Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng xã hội hoá ở trường trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng xã hội hoá ở trường trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh

  3
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 4
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4
  3.1. Khách thể nghiên cứu . 4
  3.2. Đối tượng nghiên cứu . 4
  4. Giả thuyết khoa học . 4
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu . 4
  6. Phạm vi nghiên cứu . 4
  7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 5
  8. Những luận điểm bảo vệ . 7
  9. Đóng góp mới của luận án . 8
  10. Cấu trúc của luận án . 8
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO
  DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƯỚNG XÃ HỘI HÓA Ở
  TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 9
  1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề . 9
  1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài 9
  1.1.2. Những nghiên cứu trong nước . 16
  1.2. Một số khái niệm cơ bản và các nội dung có liên quan đến đề tài . 19
  1.2.1. Quản lý, Quản lý giáo dục và Quản lý nhà trường 19
  1.2.1.1. Quản lý . 19
  1.2.1.2. Quản lý giáo dục 21
  1.2.1.3. Quản lý nhà trường . 21
  1.2.2. Trường trung học phổ thông và Quản lý trường trung học phổ thông 22
  1.2.2.1. Trường trung học phổ thông . 22
  1.2.2.2. Quản lý trường trung học phổ thông 23
  1.2.3. Hoạt động giáo dục và Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 24
  1.2.3.1. Hoạt động giáo dục . 24 4
  1.2.3.2. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp . 25
  1.2.4. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông và
  Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông27
  1.2.4.1. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông.27
  1.2.4.2. Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ
  thông. . 31
  1.2.5. Xã hội hóa và Xã hội hóa giáo dục 32
  1.2.5.1. Xã hội hóa . 32
  1.2.5.2. Xã hội hóa giáo dục 34
  1.3. Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng xã hội hoá ở
  trường trung học phổ thông . 38
  1.4. Ý nghĩa của quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng xã
  hội hoá ở trường trung học phổ thông. 47
  1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
  lớp theo hướng xã hội hoá ở trường trung học phổ thông . 48
  1.5.1. Cơ chế, chính sách . 48
  1.5.2. Đặc điểm của môi trường 49
  1.5.3. Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội 54
  1.6. Kinh nghiệm quốc tế về quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
  theo hướng xã hội hoá ở trường trung học phổ thông . 57
  1.6.1. Kinh nghiệm Hoa Kỳ . 57
  1.6.2. Kinh nghiệm Úc Châu 59
  1.6.3. Kinh nghiệm Cộng hòa Pháp 60
  1.6.4. Kinh nghiệm Singapore 60
  1.6.5. Kinh nghiệm Nhật Bản 62
  1.6.6. Kinh nghiệm Trung Quốc . 64
  TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 67
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
  NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƯỚNG XÃ HỘI HÓA Ở TRƯỜNG
  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 69 5
  2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại thành phố Hồ Chí
  Minh . 69
  2.1.1. Đặc điểm về tự nhiên, kinh tế - xã hội . 69
  2.1.2. Khái quát tình hình phát triển giáo dục phổ thông thành phố Hồ Chí
  Minh . 70
  2.2. Thực trạng xã hội hóa giáo dục phổ thông thành phố Hồ Chí Minh
  những năm qua 72
  2.2.1. Chủ trương, chính sách về xã hội hoá giáo dục phổ thông thành phố
  Hồ Chí Minh . 72
  2.2.2. Thực hiện cơ chế tự chủ trong nhà trường theo tinh thần Nghị quyết
  05/2005-CP của Chính phủ 73
  2.2.3. Nội dung về biện pháp thực hiện xã hội hoá giáo dục phổ thông thành
  phố Hồ Chí Minh . 74
  2.2.4. Nhận thức của các lực lượng xã hội về xã hội hoá giáo dục phổ thông
  thành phố Hồ Chí Minh . 75
  2.3. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng xã
  hội hóa ở trường trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh 78
  2.3.1. Phương pháp và số liệu đối tượng điều tra 78
  2.3.2. Nội dung điều tra, khảo sát 79
  2.3.2.1. Nhận thức của các lực lượng giáo dục về vai trò, trách nhiệm tổ chức
  thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng xã hội hóa 79
  2.3.2.2. Nhận thức của các lực lượng giáo dục về mục tiêu quản lý hoạt động
  giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng xã hội hóa . 80
  2.3.2.3. Thực trạng quản lý việc xây dựng môi trường tổ chức thực hiện hoạt
  động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng xã hội hóa 81
  2.3.2.4. Thực trạng quản lý việc huy động nguồn lực cộng đồng tham gia tổ
  chức thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng xã hội hóa 87
  2.3.2.5. Thực trạng xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động giáo dục ngoài
  giờ lên lớp theo hướng xã hội hóa . 91
  2.3.2.6. Thực trạng tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
  theo hướng xã hội hóa . 94 6
  2.3.2.7. Đánh giá mức độ tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
  lớp theo hướng xã hội hóa . 100
  2.3.2.8. Thực trạng mức độ tham gia phối hợp thực hiện hoạt động giáo dục
  ngoài giờ lên lớp theo hướng xã hội hóa . 101
  2.3.2.9. Đánh giá mức độ phối hợp thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ
  lên lớp theo hướng xã hội hóa . 103
  2.3.2.10. Thực trạng mức độ hiệu quả của việc tham gia phối hợp thực hiện
  hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng xã hội hóa 105
  2.3.2.11. Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch hoạt
  động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng xã hội hóa 106
  2.3.2.12. Đánh giá mức độ thực hiện của công tác quản lý hoạt động giáo
  dục ngoài giờ lên lớp theo hướng xã hội hóa 108
  2.3.3. Đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
  lớp theo hướng xã hội hóa ở trường trung học phổ thông thành phố Hồ Chí
  Minh . 109
  TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 . 112
  CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
  NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƯỚNG XÃ HỘI HÓA Ở TRƯỜNG
  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 114
  3.1. Quan điểm và định hướng về xã hội hoá giáo dục của thành phố Hồ Chí
  Minh . 114
  3.1.1. Quan điểm chung . 114
  3.1.2. Cách tiếp cận vận dụng chủ trương xã hội hoá giáo dục vào các trường
  trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh 114
  3.2. Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp . 115
  3.3. Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng
  xã hội hoá ở trường trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh . 116
  3.3.1. Biện pháp 1: Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các lực
  lượng giáo dục về vai trò, nhiệm vụ tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục
  ngoài giờ lên lớp theo hướng xã hội hoá . 116 3.3.2. Biện pháp 2: Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện
  hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng xã hội hoá . 120
  3.3.3. Biện pháp 3: Đa dạng hóa môi trường tổ chức thực hiện, chuẩn bị tốt
  các điều kiện và phương tiện phục vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
  theo hướng xã hội hoá . 127
  3.3.4. Biện pháp 4: Đẩy mạnh việc huy động và phối hợp các nguồn lực cộng
  đồng tham gia tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo
  hướng xã hội hoá. 135
  3.3.5. Biện pháp 5: Đổi mới công tác triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch
  hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng xã hội hoá 141
  3.3.6. Biện pháp 6: Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá; rút kinh nghiệm,
  điều chỉnh sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong tổ chức thực hiện
  hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng xã hội hoá. 144
  3.3.7. Biện pháp 7: Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
  lớp theo hướng xã hội hoá 148
  3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp . 155
  3.5. Thăm dò tính cần thiết, khả thi và thực nghiệm các biện pháp 155
  3.5.1. Thăm dò tính cần thiết, khả thi của các biện pháp . 155
  3.5.2. Thực nghiệm một số biện pháp . 158
  3.5.3. Mối quan hệ biện chứng giữa các biện pháp thực nghiệm 169
  TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 171
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 173
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 177

  Xem Thêm: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng xã hội hoá ở trường trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng xã hội hoá ở trường trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status