Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay

  Đề tài: "Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay"

  Chuyên ngành: Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

  Mã số: 62 31 02 03

  Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Thành

  Người hướng dẫn khoa học: 1. TS.Đặng Đình Phú

  2. PGS.TS.Đặng Nam Điền  TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Công tác quốc phòng địa phương của các tỉnh trên địa bàn Quân khu 1 là một bộ phận công tác quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tiến hành ở địa phương, gồm: giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng địa phương thành khu vực phòng thủ vững chắc, kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng . do cấp ủy địa phương lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu theo chức năng, cơ quan quân sự làm nòng cốt; nhằm tổ chức và động viên toàn thể nhân dân xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, tự bảo vệ địa phương trong mọi tình huống.

  2. Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương là tổng thể hoạt động của các tỉnh ủy trong việc xác định chủ trương, đề ra nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết ấy; kiểm tra, giám sát toàn bộ các hoạt động đó nhằm định hướng nhận thức, chỉ đạo hành động cho đảng bộ, chính quyền, các tổ chức, các lực lượng xã hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng địa phương, góp phần bảo vệ vững chắc địa phương và Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

  3. Các giải pháp tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng địa phương của các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 đến năm 2025: (1) Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh mà trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp đối với công tác quốc phòng địa phương. (2) Xây dựng cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp, mà trước hết là tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành công tác quốc phòng địa phương. (3) Tăng cường lãnh đạo xây dựng và phát huy vai trò lực lượng vũ trang địa phương, nhất là bộ chỉ huy quân sự, bộ đội biên phòng tỉnh đủ sức làm nòng cốt cho toàn dân và làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương về công tác quốc phòng. (4) Nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong công tác quốc phòng địa phương. (5) Tăng cường lãnh đạo thực hiện nghiêm túc cơ chế, luật pháp, chính sách đối với công tác quốc phòng địa phương. (6) Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các đơn vị của Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn trong thực hiện công tác quốc phòng. (7) Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng ở các tỉnh trên địa bàn Quân khu 1.

  BRIEF INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF DOCTORAL THESIS

  Title: Leadership of Provincial Party Committees in Military Zone 1 to National Defence work at local level in comtemporary period

  Field of Study: Party Building and State Government Code: 62 31 02 03

  PhD Candidate: Nguyen Van Thanh

  Supervisors: 1. Dr. Dang Dinh Phu

  2. Assoc. Prof. Dr. Dang Nam Dien

  Training Institution: Ho Chi Minh National Academy of Politics

  SUMMARY OF THE MAJOR CONCLUSIONS

  1. The national defence work at local level of the provinces in Military Zone 1 is a part of the national defence work of Vietnam Communist Party and the State of the Socialist Republic of Vietnam, conducted locally, consists of: educating, upgrading knowledge of national defence - security for the people; building up local armed forces; building localities into solid defensive areas; combining economic development with strengthening national defence . under the leadership of local Party Committees, the management and administration of local authorities, and the counselling of agencies, departments and unions, subjected to their functions, relying on the pivotal role of military agencies; in order to organize and mobilize the entire people to reinforce their strength, national defence posture, creating the synergy for local self-defence in every situation.

  2. The leadership of Provincial Party Committees in Military Zone 1 to national defence work at local level is the overall local operation of Provincial Party Committees in defining guidelines, proposing resolutions on national defence mission, specifying and implementing such resolutions; inspecting and supervising all the operations to shape perception and direct actions for the Party Committees, local governments, organizations and social forces to successfully implement national defence tasks at local level, contributing to firmly protect the localities and Vietnam Socialist Fatherland.

  3. Measures to strengthen the leadership to national defence work at local level of Provincial Party Committees in Military Zone 1 up to 2025: (1) To raise awareness and responsibility of officials, Party members and the people in the provinces, especially of the key cadres at all levels in performing national defence work at local level by regular advocacy and education. (2) To build strong local Party Committees and government at all levels, with leading priorities on building strong Party Committees, People's Councils, and People's Committees of provinces, in order to meet the requirements of leadership, direction, management and administration on national defence work at local level. (3) To strengthen the leadership in building and promoting the role of local armed forces, especially the Military Commands, Provincial Border Guards to make them strong enough to serve as the core of the entire people and to implement good counselling functions for local Party Committees and governments on national defence work. (4) To improve the capacity of the local agencies, departments, associations on counselling, directing, guiding and organizing the national defence work at local level. (5) To strengthen the leadership to strictly implement the mechanisms, laws and policies for national defence work at local level. (6) To closely and regularly cooperate with the Party Committee and the High Command of Military Zone 1, the Party Committee and the High Command of Border Guard, and the sub-units of the Ministry of Defence locating in the provinces in implementing the national defence. (7) To reinforce the inspection, monitoring, and reviewing exeriences in leading and directing the performance of national defence work in the provinces of Military Zone 1.

  Xem Thêm: Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status