Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu tổng hợp vật liệu titan dioxit có hoạt tính xúc tác quang trong vùng khả kiến và khả năng ứng dụng trong gốm sứ, thủy tinh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu titan dioxit có hoạt tính xúc tác quang trong vùng khả kiến và khả năng ứng dụng trong gốm sứ, thủy tinh

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2014

  Chương 1 . 5
  TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU NANO TiO2
  1.1. Cấu trúc, tính chất của vật liệu nano TiO
  1.1.1. Cấu trúc tinh thể của TiO
  1.1.2. Sự chuyể n pha của tinh thể TiO2 . 5
  1.1.3. Giả n đồ năng lư ợng của tinh thể TiO
  1.2. Tính chất xúc tác quang của TiO
  1.3. Hiệu ứng siêu ưa nước của màng TiO
  1.4. Ứng dụng của vật liệu nano TiO
  1.4.1. Những ứ ng dụng của vậ t liệ u nano TiO
  1.4.2. Tình hình nghiên cứ u vậ t liệ u nano TiO
  1.4.3. Tình hình nghiên cứ u vậ t liệ u nano TiO
  1.4.4. Tình hình nghiên cứ u vậ t liệ u nano TiO
  trên thế giới . 13
  trong nước . 14
  trong lĩnh vực vậ t liệ u xây dự ng . 15
  1.5. Các phương pháp điều chế và biến tính vật liệu nano TiO
  1.5.1. Các phương p háp đ iề u chế vậ t liệ u nano TiO
  1.5.2. Một số phương p háp b iế n tính vật liệ u nano TiO
  1.5.3. Các yế u tố ả nh hưởng đế n tính chất quang của TiO
  Chương 2 . 39
  NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM . 39
  2.1. Hóa chất, vật liệu 39
  2.2. Quy trình thực nghiệm 39
  2.2.1. Thiế t bị, dụng cụ thí nghiệ m . 39
  2.2.2. Mô tả thiết bị nhúng phủ và thiết bị phun phủ . 39
  2.2.3. Lựa chọ n nhiệ t độ nung 41
  2.2.4. Quy trình thực nghiệ m chế tạo các mẫ u vật liệ u nghiên cứ u . 44
  2.3. Phương pháp nghiên cứu đặc tính của vật liệu 53
  2.3.1. Phương p háp nhiễ u xạ tia X (XRD) . 53
  2.3.2. Phương p háp hiể n vi đ iệ n tử quét (SEM) . 55
  2.3.3. Phương p háp hiể n vi đ iệ n tử truyề n qua (TEM) . 56
  2.3.4. Phương p háp p hổ tán xạ năng lư ợng (EDS) . 57
  2.3.5. Phương p háp p hổ tán xạ Micro-Raman . 57
  2.3.6. Phương p háp p hổ hấp thụ UV-Vis . 58
  2.3.7. Phương p háp hấp phụ và khử hấp phụ N2 (BET) . 59
  2.4. Khảo sát tính chất xúc tác quang 62
  2$.5. Khảo sát hiệu ứng siêu ưa nước trên bề mặt các màng chế tạo 64
  2.6. Khảo sát tính chất diệt khuẩn trên bề mặt các màng chế tạo 64
  2.7. Khảo sát sự thay đổi cấu trúc của vật liệu nano TiO
  pha tạp các nguyên
  tố kim loại có số oxi hóa +3 và +4 65
  2.7.1. Một số đặc đ iể m của các ion La3+, Fe3+, Sn4+
  2.7.2. Sự khác nhau về thay đổi cấu trúc của vật liệu nano TiO
  và Ti4+2 65
  2 pha tạp các ion La,Fe3+ và Sn4+
  . 65
  2.7.3. Kết luậ n 67
  Chương 3 . 68
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 68
  3.1 Kết quả nghiên cứu và thảo luận của vật liệu hệ TiO2-(La,Fe) và TiO-Sn
  dạng bột và màng phủ trên nền kính 68
  3.1.1 Khảo sát đ ặc tính của vật liệ u dạ ng màng hệ TiO
  3.1.2 Khảo sát đ ặc tính của vật liệ u dạ ng màng hệ TiO
  3.1.3 Khảo sát các đặc tính của vật liệu dạng bột TiO2-(La,Fe) trên nề n kính 68
  -Sn trên nề n kính 74
  pha tạp các nguyên tố La, Fe,Sn 81
  3.1.4 Khảo sát tính chất xúc tác quang của vật liệu nano bột TiO2
  pha tạp các nguyên
  tố La, Fe, Sn phả n ứ ng trong vùng ánh sáng khả kiế n . 88
  3.1.5 Khảo sát tính chất siêu ưa nước của vật liệu màng hệ TiO22-(La,Fe) và TiO-Sn
  trong vùng ánh sáng tử ngoạ i (UV) và khả kiế n: . 92
  3.1.6. Khảo sát khả năng kháng khuẩn-diệt nấm trên bề mặt màng TiO
  pha tạp cácnguyên tố La, Fe, Sn: 94
  Vật liệu titan dioxit TiO2

  MỞ ĐẦU
  được biết tới là chất xúc tác quang và rất phát triển trong
  nhiều ứng dụng phản ứng quang. Trong số các chất bán dẫn khác nhau được sử dụng thì
  TiO
  được nghiên cứu nhiều nhất là do hoạt tính phản ứng quang cao của nó, bền vững hóa
  học, không độc hại, giá thành thấp. Hiệu suất xúc tác quang của titan dioxit phụ thuộc
  mạnh vào các thông số như: thành phần pha tinh thể, diện tích riêng bề mặt, kích cỡ
  hạt/hình thái học và điều kiện xử lý nhiệt. Theo một vài nghiên cứu, cấu trúc tinh thể TiO
  là một trong những tính chất cơ bản nhất để dự đoán hoạt tính xúc tác quang của nó. Trong
  đó, pha tinh thể anata có hoạt tính xúc tác quang cao hơn so với pha tinh thể rutin. Điều
  này có thể là do kết quả từ mối quan hệ hấp phụ chất hữu cơ của dạng anata là cao hơn và
  tốc độ tái kết hợp cặp điện tử, lỗ trống quang sinh của nó là thấp hơn. Những ứng dụng rất
  đa dạng của tinh thể TiO
  dạng anata được biết đến với việc sử dụng xúc tác các phản ứng
  sau đây, hoặc là xúc tác chính nó, hoặc như là một xúc tác hỗ trợ alkyl hóa của phenol, xúc
  2
  tác quang phân hủy chất bẩn hữu cơ, và khi kết hợp với oxit Vanadi, làm giảm NO
  từ khí
  thải ô tô tới N
  và nước, công nghệ xúc tác quang phân hủy các chất độc hữu cơ, công nghệ
  xúc tác quang làm sạch nước, làm sạch không khí, khử trùng; công nghệ điện cực quang
  xúc tác phân tách nước tạo H
  2
  2
  và O
  làm nguồn nguyên liệu siêu sạch cho pin nhiên liệu
  hydro; công nghệ chế tạo các bề mặt tự làm sạch, kính chống mờ ứng dụng cho các vật liệu
  xây dựng, ytế .[20,25-27,49,97,101,111].
  Tuy nhiên mặt hạn chế của vật liệu titan dioxit TiO
  là có vùng cấm rộng (Eg= 3,25 eV
  đối với anata và Eg= 3,05 eV đối với rutin), vì vậy TiO2
  chỉ thể hiện tính chất xúc tác
  quang khi được kích thích bởi ánh sáng tử ngoại (  388 nm). Trong khi đó năng lượng
  bức xạ mặt trời đến trái đất chỉ có một phần nhỏ khoảng 4% là bức xạ UV, do đó những
  ứng dụng của xúc tác quang TiO
  sử dụng nguồn năng lượng mặt trời sẽ đạt hiệu suất rất
  thấp. Mặt khác, hiệu suất xúc tác quang của TiO2
  có thể bị giảm mạnh khi tốc độ tái kết
  hợp e-, h+ lớn. Để TiO2
  có hoạt tính xúc tác quang trong vùng ánh sáng nhìn thấy, cần phải
  làm giảm độ rộng vùng cấm của nó xuống tương ứng với bước sóng ánh sáng vùng nhìn
  thấy đồng thời hạn chế hiện tượng tái hợp và kéo dài thời gian tồn tại của cặp e
  quang
  sinh [26,66].
  Với mục đích làm biến tính vật liệu xúc tác quang TiO
  để đạt được hiệu quả xúc tác
  quang cao trong vùng ánh sáng nhìn thấy, để tận dụng được nguồn năng lượng có sẵn của
  mặt trời, các phương pháp biến tính bề mặt hoặc biến tính cấu trúc TiO2
  đã được áp dụng.
  Hướng nghiên cứu này đã được nhiều nhóm trên thế giới đang tập trung nghiên cứu để chế
  tạo ra những hệ vật liệu xúc tác quang hóa có hoạt tính cao và bước sóng kích hoạt nằm
  trong vùng khả kiến. Có nhiều phương pháp khác nhau như: giảm kích thước hạt oxit bán
  dẫn để làm giảm độ rộng vùng cấm và nghiên cứu ảnh hưởng của hình dạng cấu trúc hạt
  oxit đến hiệu quả của quá trình xúc tác quang hóa. Trong các nghiên cứu này cho thấy khi
  giảm kích thước hạt đi thì độ rộng vùng cấm của bán dẫn giảm, do đó bước sóng sử dụng
  cho kích hoạt hoạt tính quang hóa của xúc tác tăng lên về bước sóng dài (vùng ánh sáng
  nhìn thấy); hoặc bằng việc pha tạp vào trong nền bán dẫn các nguyên tố kim loại chuyển
  tiếp hoặc phi kim để tạo ra các mức năng lượng trung gian trong vùng cấm nhằm làm giảm
  độ rộng khe năng lượng và cho bước sóng kích hoạt dịch chuyển sang vùng bước sóng dài.
  Vật liệu TiO2
  pha tạp Cr cho hoạt tính xúc tác trong vùng nhìn thấy, vật liệu TiO
  pha tạp
  N chế tạo bằng phương pháp cấy ion cũng cho hoạt tính xúc tác trong vùng ánh sáng nhìn
  thấy, một số nguyên tố pha tạp khác như Pt, Fe, Ni, Cu, Ag, Au, La, Sn và ion phi kim
  như N, S, C đã được sử dụng để pha tạp vào TiO
  . Đây cũng là cách thức hiệu quả để
  mở rộng ánh sáng hấp phụ từ vùng tử ngoại sang vùng nhìn thấy và giảm sự tái kết hợp của
  những electron và lỗ trống được phát quang của TiO2


  , dẫn đến làm tăng hiệu suất xúc tác
  quang của vật liệu kích hoạt trong vùng bước sóng dài; hoặc có thể thực hiện thay đổi cấu  trúc của TiO
  bằng các phương pháp: Sol- Gel, thủy nhiệt, đồng kết tủa, hoặc thay đổi
  bề mặt với các phương pháp tẩm, nhúng, phun, hấp phụ Tuy nhiên, việc tìm ra thành
  2
  phần, nồng độ và loại chất pha tạp thích hợp để đạt được chất xúc tác phù hợp và hiệu quả
  với hoạt động của ánh sáng nhìn thấy vẫn chưa thực sự được nghiên cứu đầy đủ và hệ
  thống [3-11,13-16,18-142].
  Đối với lĩnh vực ứng dụng nhiệt độ cao của anata TiO
  bị hạn chế vì có sự chuyển pha
  giữa anata và rutin ở nhiệt độ khoảng 650o2C. Ví dụ, để ứng dụng tạo bề mặt phủ xúc tác
  quang TiO trên gạch men ceramic, cần phải làm bền pha anata ở nhiệt độ cao. Lý do là vì
  gạch ceramic thông thường được nung ở nhiệt độ cao hơn 9502oC, để làm mềm lớp men và
  đảm bảo vùng phủ được hoàn toàn và bền (vững chắc, ổn định) của bề mặt men ceramic.
  Sau khi có thêm lớp của vật liệu xúc tác quang phủ trên bề mặt gạch men, khả năng tương
  thích nhiệt và hóa học giữa các lớp vật liệu phải được đảm bảo, để có được độ bám dính tốt
  và đạt được độ thẩm mỹ cao trên bề mặt gạch men [75,77,116,134].
  Ta biết rằng khi pha tạp vào TiO
  precursor với silicon hoặc aluminum có thể làm tăng
  nhiệt độ chuyển pha từ anata sang rutin. Sự ổn định pha anata đã được công bố là có thể
  lên tới 900o2C, nhưng vấn đề làm bền pha anata ở nhiệt độ trên 900oC chưa được giải quyết
  mà có thể rất phổ biến trong ứng dụng xúc tác quang, ví dụ như đối với lĩnh vực ứng dụng
  bề mặt gạch ceramic và sứ vệ sinh ceramic xúc tác quang. Do đó, trong nghiên cứu chế tạo
  bề mặt phủ xúc tác quang ứng dụng đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng gạch ceramic và sứ
  vệ sinh ceramic, việc cần thiết là làm bền hóa cấu trúc anata của TiO
  ở nhiệt độ cao. Theomột số tài liệu đã công bố, việc pha tạp vào TiO2
  bởi đồng thời các nguyên tố Y, Zr hoặc
  Al, Si .[24,32] làm bền pha anata đến nhiệt độ 1250oC. Tuy nhiên, để có thể ứng dụng
  được trong một lĩnh vực nhất định thì việc nghiên cứu cụ thể vẫn là rất cần thiết.
  Trên cơ sở tổng quan về việc làm cải thiện tính chất xúc tác quang của vật liệu TiO
  kích thích trong vùng ánh sáng nhìn thấy và khả năng ứng dụng của vật liệu này làm bề
  mặt phủ thông minh có hiệu ứng siêu ưa nước tự làm sạch trên vật liệu xây dựng: kính,
  gạch men. Đề tài đặt ra cho Luận án là: “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu titan dioxit có hoạt
  tính xúc tác quang trong vùng khả kiến và khả năng ứng dụng trong gốm sứ, thủy tinh”
  được thực hiện với các mục tiêu nghiên cứu khả năng làm nâng cao tính chất quang của vật
  liệu nano TiO
  trong vùng ánh sáng khả kiến và ứng dụng chế tạo màng siêu ưa nước, tự
  làm sạch phủ trên bề mặt vật liệu xây dựng: kính, gạch men ceramic với hướng ứng dụng
  trong nhà, ngoài trời.
  Mục tiêu của luận án:
  1. Nghiên cứu chế tạo vật liệu bột nano TiO
  pha tạp bởi các nguyên tố La, Fe, Sn,
  đồng thời pha tạp 2 nguyên tố La, Fe nhằm nâng cao đặc tính làm dịch chuyển bờ hấp thụ
  về phía ánh sáng nhìn thấy và có tính chất xúc tác quang phân hủy metylen xanh trong
  vùng khả kiến.
  2. Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng phủ thông minh trên đế kính có hiệu ứng siêu ưa
  nư ớc, tự làm sạch trên bề mặt: màng mỏng TiO
  pha tạp bởi các nguyên tố La, Fe, Sn,
  đồng thời pha tạp bởi 2 nguyên tố La, Fe phủ trên đế kính với việc nâng cao đặc tính làm
  dịch chuyển bờ hấp thụ về vùng ánh sáng nhìn thấy, làm cải thiện được hiệu ứng siêu ưa
  nư ớc của bề mặt vật liệu được kích thích trong vùng ánh sáng nhìn thấy.
  3. Nghiên cứu chế tạo màng phủ thông mình bền pha anata ở nhiệt độ cao trên bề mặt
  gạch men, sứ vệ sinh có hiệu ứng siêu ưa nước, tự làm sạch trên bề mặt: màng mỏng TiO
  pha tạp đồng thời 2 nguyên tố Al, Si làm bền pha anata đến nhiệt độ 1250
  C, với việc nâng
  cao đặc tính làm dịch chuyển bờ hấp thụ về phía ánh sáng nhìn thấy và do đó làm cải thiện
  được hiệu ứng siêu ưa nước của bề mặt vật liệu được kích thích trong vùng ánh sáng nhìn
  thấy.

  Xem Thêm: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu titan dioxit có hoạt tính xúc tác quang trong vùng khả kiến và khả năng ứng dụng trong gốm sứ, thủy tinh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tổng hợp vật liệu titan dioxit có hoạt tính xúc tác quang trong vùng khả kiến và khả năng ứng dụng trong gốm sứ, thủy tinh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status