Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, các tổ chức kinh tế, các cá nhân hoạt động kinh doanh trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Trong đó, sự phát triển của ngành ngân hàng là một đóng góp không thể thiếu đối với nền kinh tế thị trường hiện nay. Nền kinh tế chỉ có thể cất cánh phát triển với tốc độâ cao nếu có một hệ thống ngân hàng lớn mạnh. Các ngân hàng cạnh tranh bằng nhiều hình thức như đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ ngân hàng nhằm thu hút khách hàng về phía họ. Rõ ràng, thành công của ngân hàng hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực trong việc xác định các sản phẩm, dịch vụ tài chính mà xã hội đang có nhu cầu; thực hiện một cách hiệu quả và bán chúng tại một mức giá cạnh tranh.
  Với hơn 15 năm có mặt trên thị trường NHTMCP Á Châu (Asia Comercial Bank, ACB) đã trở nên gần gủi, gắn kết với khách hàng bằng chiến lược tiếp cận vào từng thị trường: ngân hàng, chứng khoán, vàng, địa ốc những lĩnh vực vốn dĩ đang thu hút sự quan tâm từ công chúng trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Tuy nhiên, để trang bị những điều kiện cần thiết cho việc hội nhập vững chắc vào hệ thống tài chính quốc tế, mục tiêu hàng đầu của Ngân hàng là phải từng bước đổi mới sản phẩm, dịch vụ tài chính để phục vụ tốt cho nhu cầu xã hội. Đề tài: “Phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu“ nhằm nghiên cứu thực trạng phát triển sản phẩm, dịch vụ tại NHTMCP Á Châu và đưa ra một số giải pháp nhằm đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày càng tốt hơn.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu của đề tài là phân tích và đánh giá tình hình thực tiễn kinh doanh, sản phẩm dịch vụ tại NHTMCP Á Châu để từ đó đưa ra đề xuất một số giải pháp chung cho việc kinh doanh sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tốt hơn.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của NHTMCP Á Châu dựa trên thực trạng kinh doanh sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện tại, đồng thời đưa ra các giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại NHTMCP Á Châu.
  Phm vi nghiên cu ca đề tài là “Tình hình hot đong kinh doanh và phát trien sn pham dch v ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2008”.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Qua những dữ liệu đã có trong quá trình hoạt động của NHTMCP Á Châu, cùng với những đánh giá tổng quan của tác giả đối với các nhân tố làm ảnh hưởng đến sự phát triển sản phẩm dịch vụ của NHTMCP Á Châu đã giúp cho tác giả có những phân tích và đưa ra những giải pháp phù hợp, việc nghiên cứu của tác giả dựa trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử đồng thời tác giả cũng đã sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích và so sánh để từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp cho sự phát triển sản phẩm dịch vụ của NHTMCP Á Châu.
  Dữ liệu được thu thập từ những nguồn sau:
   Từ nội bộ của NHTMCP Á Châu.
   Từ Internet: website của NHNN Việt Nam (www.sbv.gov.vn), HHNH Việt Nam (www.vnba.org.vn) .
   Từ tạp chí ngành ngân hàng: tạp chí tài chính tiền tệ, tạp chí Ngân hàng, tạp chí Công nghệ ngân hàng
   Các tạp chí kinh tế khác, sách, báo
  5. Ý nghĩa của đề tài
  Với việc đánh giá thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ của NHTMCP Á Châu và tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển của NHTMCP Á Châu sẽ mang lại một số ý nghĩa thực tiễn cho NHTMCP Á Châu như: xây dựng được các điều kiện cần thiết cho việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng, trên cơ sở tìm hiểu nguyên nhân của những tồn tại, đề tài nêu lên những giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng gắn với tình hình thực tế tại NHTMCP Á Châu.
  6. Kết cấu luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục các từ viết tắt, nội dung của luận văn gồm 3 chương:
   Chương 1: Những vấn đề chung về NHTM và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng
   Chương 2: Thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng tại NHTMCP Á Châu
   Chương 3: Một số giải pháp phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tại NHTMCP Á Châu

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU-------------------------------------------------------------------------------------
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT----------------------------------------------------------
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ------------------------------------------------------------
  CHƯƠNG I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHTM VÀ CÁC SẢN PHẨM
  DỊCH VỤ NGÂN HÀNG -------------------------------------------------------------------- 1
  1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại------------------------------------------------ 1
  1.1.1 Định nghĩa NHTM------------------------------------------------------------------ 1
  1.1.2 Chức năng của NHTM ------------------------------------------------------------ 1
  1.1.3 Phân loại NHTM-------------------------------------------------------------------- 1
  1.1.3.1 Dựa vào hình thức sở hữu ----------------------------------------------------- 1
  1.1.3.2 Dựa vào chiến lược kinh doanh ---------------------------------------------- 3
  1.1.4 Các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại -------------------------- 3
  1.2. Khái niệm về sản phẩm dịch vụ Ngân hàng---------------------------------------- 4
  1.3. Vai trò của việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng----------------------- 6
  1.4. Các yếu tố ảnh hưởng quá trình phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng-- 8
  1.3.1. Yếu tố vĩ mô ------------------------------------------------------------------------- 8
  1.3.1.1. Môi trường pháp lý----------------------------------------------------------- 8
  1.3.1.2. Hội nhập thị trường tài chính quốc tế ----------------------------------- 8
  1.3.2. Yếu tố vi mô ------------------------------------------------------------------------- 9
  1.3.2.1. Các nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng------------------------------------ 9
  1.3.2.2. Các đối tượng có nhu cầu sử dụng dịch vụ --------------------------- 10
  1.3.2.3. Giá cả của dịch vụ tài chính:--------------------------------------------- 11
  1.3.2.4. Một số các yếu tố khác---------------------------------------------------- 11
  1.5. Kinh nghiệm của các ngân hàng quốc tế trong việc phát triển các sản
  phẩm dịch vụ ngân hàng ----------------------------------------------------------------------- 12
  1.4.1. Kinh nghiệm của Ngân hàng Bangkok – Thái Lan ---------------------- 12
  1.4.2. Kinh nghiệm của Standard Chartered ở Sinhgapore ------------------- 13
  KẾT LUẬN CHƯƠNG I --------------------------------------------------------------------15
  CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN
  HÀNG TẠI NHTMCP Á CHÂU ---------------------------------------------------------16
  2.1. Giới thiệu sơ lược về ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu--------------- 16
  2.2.1. Sự hình thành và phát triển của NHTMCP Á Châu --------------------- 16
  2.2.1.1. Bối cảnh thành lập --------------------------------------------------------- 16
  2.2.1.2. Tầm nhìn --------------------------------------------------------------------- 16
  2.2.1.3. Chiến lược-------------------------------------------------------------------- 16
  2.2.2. Phát triển – các cột mốc đáng nhớ------------------------------------------- 17
  2.2.3. Thành tích và sự ghi nhận ------------------------------------------------------ 18
  2.2.3.1. Nhìn nhận và đánh giá của xã hội. ------------------------------------- 19
  2.2.3.2. Nhìn nhận và đánh giá của khách hàng. ------------------------------ 19
  2.2.3.3. Nhìn nhận và đánh giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam----- 20
  2.2.3.4. Nhìn nhận và đánh giá của các định chế tài chính quốc tế và cơ
  quan thông tấn về tài chính ngân hàng----------------------------------------------- 20
  2.2.4. Những kết quả về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Á
  Châu trong thời gian qua từ 2005-2008-------------------------------------------------- 21
  2.2.4.1. Về huy động vốn ------------------------------------------------------------ 21
  2.2.4.2. Về sử dụng vốn-------------------------------------------------------------- 23
  2.2.4.3. Hoạt động tín dụng--------------------------------------------------------- 23
  2.2.4.4. Đầu tư chứng khoán ------------------------------------------------------- 24
  2.2.4.5. Các hoạt động dịch vụ khác---------------------------------------------- 24
  2.2.4.6. Thị phần và mạng lưới hoạt động--------------------------------------- 26
  2.2.5. Danh mục các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đang thực hiện tại
  NHTMCP Á Châu---------------------------------------------------------------------------- 26
  2.2.5.1. Các sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân ----------------------- 26
  2.2.5.1.1. Tiền gửi thanh toán------------------------------------------------------ 26
  2.2.5.1.2. Tiền gửi tiết kiệm-------------------------------------------------------- 27
  2.2.5.1.3. Sản phẩm cho vay -------------------------------------------------------- 27
  2.2.5.1.4. Dịch vụ chuyển tiền ----------------------------------------------------- 28
  2.2.5.1.5. Sản phẩm thẻ-------------------------------------------------------------- 29
  2.2.5.1.6. Dịch vụ khác--------------------------------------------------------------- 30
  2.2.5.2. Các sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp ---------------- 31
  2.2.5.2.1. Dịch vụ tài khoản -------------------------------------------------------- 31
  2.2.5.2.2. Thanh toán quốc tế ------------------------------------------------------ 31
  2.2.5.2.3. Sản phẩm cho vay -------------------------------------------------------- 31
  2.2.5.2.4. Dịch vụ khác--------------------------------------------------------------- 32
  2.2.5.3. Một số sản phẩm mới trong thời gian gần đây của ACB---------- 32
  2.2.5.3.1. Chính sách “siêu linh hoạt”------------------------------------------- 32
  2.2.5.3.2. Tiền gửi Upstair ---------------------------------------------------------- 33
  2.2.5.3.3. Vay đầu tư vàng tại ACB----------------------------------------------- 34
  2.2.5.3.4. Call Center ---------------------------------------------------------------- 34
  2.2.5.4. Một số dịch vụ ngân hàng trực tuyến---------------------------------- 36
  2.2.5.4.1. Internet banking --------------------------------------------------------- 36
  2.2.5.4.2. Home – banking ---------------------------------------------------------- 36
  2.2.5.4.3. Phone – banking---------------------------------------------------------- 37
  2.2.5.4.4. Mobile – banking--------------------------------------------------------- 38
  2.2.5.4.5. Tóm tắt các sản phẩm, dịch vụ của ACB và các ngân hàng
  khác--------- ------------------------------------------------------------------------------- 39
  2.2.5.5. Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới góc nhìn của người tiêu
  dùng--------- ---------------------------------------------------------------------------------- 41
  2.2.5.6. Qui trình phát triển một sản phẩm hiện nay của ACB ----------- 46
  2.2. Đánh giá việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng thông qua việc phân
  tích mô hình SWOT tại NHTMCP Á Châu------------------------------------------------ 50
  2.3.1. Điểm mạnh------------------------------------------------------------------------- 50
  2.3.2. Điểm yếu --------------------------------------------------------------------------- 52
  2.3.2.1. Chính sách lãi suất và biểu phí dịch vụ-------------------------------- 52
  2.3.2.2. Mạng lưới hoạt động------------------------------------------------------- 52
  2.3.2.3. Hệ thống công nghệ thông tin------------------------------------------- 53
  2.3.2.4. Sản phẩm dịch vụ----------------------------------------------------------- 53
  2.3.3. Cơ hội-------------------------------------------------------------------------------- 53
  2.3.4. Thách thức ------------------------------------------------------------------------- 54
  2.3. Nguyên nhân chủ yếu của các tồn tại (điểm yếu và thách thức) trên ----- 56
  2.4.1. Nguyên nhân khách quan------------------------------------------------------- 56
  2.4.2. Nguyên nhân chủ quan (từ phía NHTMCP Á Châu)--------------------- 57
  KẾT LUẬN CHƯƠNG II-------------------------------------------------------------------58
  CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ
  NGÂN HÀNG TẠI NHTMCP Á CHÂU -----------------------------------------------59
  3.1 Định hướng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng -------------------------- 59
  3.1.1. Mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng của NHNN Việt Nam giai đoạn
  2006-2010 --------------------------------------------------------------------------------------- 59
  3.1.2. Định hướng phát triển của ACB---------------------------------------------- 60
  3.2 Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại ACB ----------------- 62
  3.2.1. Giải pháp vĩ mô ------------------------------------------------------------------- 62
  3.2.1.1. Môi trường pháp lý--------------------------------------------------------- 62
  3.2.1.2. Nâng cao năng lực hội nhập---------------------------------------------- 62
  3.2.2. Giải pháp vi mô ------------------------------------------------------------------- 64
  3.2.2.1. Giải pháp nguồn lực ------------------------------------------------------- 64
  3.2.2.2. Giải pháp công nghệ ------------------------------------------------------- 65
  3.2.3. Giải pháp về chính sách, qui trình phát triển sản phẩm dịch vụ tại
  ACB---------------------------------------------------------------------------------------------- 66
  3.2.4. Giải pháp phát triển thị trường----------------------------------------------- 68
  3.2.5. Giải pháp xây dựng thương hiệu---------------------------------------------- 69
  3.2.6. Giải pháp chiến lược liên kết -------------------------------------------------- 69
  3.2.7. Giải pháp quản lý chất lượng dịch vụ ngân hàng ------------------------- 70
  KẾT LUẬN CHƯƠNG III -----------------------------------------------------------------73
  KẾT LUẬN ------------------------------------------------------------------------------------74
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO---------------------------------------------------
  PHỤ LỤC I ----------------------------------------------------------------------------------------
  PHỤ LỤC II---------------------------------------------------------------------------------------

  Xem Thêm: Phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status